Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: III Ips 75/2011 Jedro Delodajalec je bil v postopku odločanja o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neupravičene odsotnosti delavke z dela vezan na odločbi tožene stranke (Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), s katerima je bilo ugotovljeno, da je delavka zmožna za... 29. 05. 2012 VSRS 29. 05. 2012 29. 05. 2012
Sodba: III Ips 114/2009 Jedro Zgolj drugačna presoja, zaradi katere je odločba Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko spremenjena ali razveljavljena v postopku z rednimi ali izrednimi pravnimi sredstvi, še ni podlaga za stališče, da je bilo storjeno protipravno dejanje, ki je... 17. 12. 2012 VSRS 17. 12. 2012 17. 12. 2012
Sodba: III Ips 8/2008 13. 10. 2009 VSRS 13. 10. 2009 13. 10. 2009
Sodba: Sodba in Sklep Pdp 452/2017 Jedro: V obravnavani zadevi je ključno vprašanje za odločitev o razliki nadomestila, vtoževanega na podlagi odredbe tožene stranke z dne 8. 3. 2016, le v tem, ali je odredba pomenila podlago za čakanje na delo doma s pravico do 100 % nadomestila plače po 137. členu ZDR... 05. 10. 2017 VDSS 05. 10. 2017 05. 10. 2017
Sodba: VIII Ips 452/2007 Jedro Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja o delovni zmožnosti tožnika v spornem času je tožena stranka v postopku in po pristojnih organih odločila v skladu z ZZVZZ in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja. Tožnik niti ne zatrjuje, da bi bila odločitev... 12. 01. 2009 VSRS 12. 01. 2009 12. 01. 2009
Sodba: X Ips 374/2012 Jedro V primeru neplačila ali delnega plačila v okviru izvršilnega postopka gre za situacijo, ko zavezanec sicer razpolaga z veljavnim izvršilnim naslovom (pravnomočnim sklepom o izvršbi ali pravnomočno sodbo, ki je podlaga za izvršbo), pa v postopku same oprave... 10. 10. 2013 VSRS 10. 10. 2013 10. 10. 2013
Sodba: Pdp 434/2017 Jedro: Glede zahtevka iz naslova nadur je tožnik v tožbi navedel, koliko dni je v posameznem mesecu delal, koliko od tega je bilo rednih delovnih ur, in koliko je dejansko delal oziroma, koliko je bilo opravljenih nadur. Toženec je glede števila nadur v odgovoru... 07. 06. 2017 VDSS 07. 06. 2017 07. 06. 2017
Sodba: VIII Ips 22/2003 Jedro Mnenja in izvidi zdravnikov oziroma zdravniških komisij so le strokovna medicinska mnenja o zdravstveni sposobnosti zavarovancev za delo. V postopku odločanja o pravicah iz delovnega razmerja so le eden od možnih dokazov, ne pomenijo pa odločitve o pravicah... 04. 11. 2003 VSRS 04. 11. 2003 04. 11. 2003
Sodba: Sklep VIII Ips 453/2008 Jedro Z obravnavanjem in odločanjem o nedoločno opredeljenem tožbenem zahtevku je sodišče storilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, saj se v tem delu sodba ne da preizkusiti. Nadomestilo plače za čas odsotnosti... 12. 01. 2010 VSRS 12. 01. 2010 12. 01. 2010
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 46/2011 Jedro Za višino nadomestila je odločilnega pomena, po kakšni osnovi so zavarovanci zavarovani, pri čemer osnovo, po kateri se zavarujejo zavarovanci, zaposleni pri slovenskih delodajalcih v Republiki Sloveniji, in višino prispevkov, določa zakon. Dokler je imel tožnik... 04. 06. 2012 VSRS 04. 06. 2012 04. 06. 2012
Sodba: X Ips 459/2010 Jedro Že iz ZDDV izhaja, da se davčna osnova za obračun DDV lahko zmanjša le v primeru, če je transakcija, na podlagi katere je davčni zavezanec obračunal in plačal DDV, v celoti nevtralizirana, torej le v primeru, če obe stranki odpravljene pogodbe druga drugi vrneta... 10. 11. 2011 VSRS 10. 11. 2011 10. 11. 2011
Sodba: X Ips 3/2013 Jedro Dobiček od prodaje opredmetenega osnovnega sredstva (razlika med čisto prodajno vrednostjo in knjigovodsko vrednostjo), ki ga podjetnik proda v času, ko sam opravlja dejavnost, se šteje kot prihodek podjetnika in zato upošteva v osnovi za davek od dohodka iz... 08. 05. 2014 VSRS 08. 05. 2014 08. 05. 2014
Sodba: VIII Ips 99/2013 Jedro Ker ZZVZZ opredeljuje pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela zaradi bolezni nad 30 delovnih dni kot pravico iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pomeni vidik ustavne pravice do socialne varnosti in ker tožnik zaradi insolventnosti... 27. 05. 2013 VSRS 27. 05. 2013 27. 05. 2013
Sodba: Sklep VIII Ips 429/2009 Jedro Spor med delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede povrnitve nadomestila plače je gospodarski spor. V teh sporih je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 200.000,00 EUR. Ker vrednost spornega... 23. 05. 2011 VSRS 23. 05. 2011 23. 05. 2011
Sodba: X Ips 18/2013 Jedro Določba drugega odstavka 363. člena ZDavP-1 ne izpolnjuje zahteve po vsebinski določljivosti pravnih norm, saj opredelitev roka, v katerem bi moral davčni zavezanec vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za priznanje davčnih upravičenj, ni dovolj natančna, jasna... 19. 09. 2013 VSRS 19. 09. 2013 19. 09. 2013
Sodba: C-504/16 Deister Holding AG, nekdanja Traxx Investments NV (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) proti Bundeszentralamt für Steuern SODIŠČE (šesti senat), v sestavi C. G. Fernlund (poročevalec), predsednik senata, J.‑C. Bonichot in E. Regan, sodnika,generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,sodni tajnik A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 20. 12. 2017 Sodišče EU 20. 12. 2017 20. 12. 2017
Sodba: I Up 610/2003 Jedro Glede na ureditev v splošnih aktih javnega zavoda, ki ne določa, da upravni odbor o kandidatu za generalnega direktorja glasuje tajno, je izvedeno javno glasovanje o tem predlogu zakonito. Izrek Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike... 11. 12. 2003 VSRS 11. 12. 2003 11. 12. 2003
Sodba: C-275/01 (Sinclair Collis Ltd and Commissioners of Customs and Excise) on the interpretation of Article 13B(b) of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1... 12. 06. 2003 Sodišče EU 12. 06. 2003 12. 06. 2003
Sodba: III Ips 100/2013 Jedro Pogodba je bila med pravdnima strankama sklenjena pred uveljavitvijo novele ZZVZZ-H, ki je bistveno posegla v ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pred novelo ZZVZZ-H namreč zakon izvajalcem ni nalagal obveznosti upoštevanja sklenjenega dopolnilnega... 25. 09. 2015 VSRS 25. 09. 2015 25. 09. 2015
Sodba: Sklep III DoR 65/2013 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je delodajalec odgovoren za škodo po 86. členu ZZVZZ za stroške zdravljenja oškodovanca ne glede na prispevek (soodgovornost) oškodovanca za škodni dogodek? Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je delodajalec... 15. 10. 2013 VSRS 15. 10. 2013 15. 10. 2013
Sodba: VIII Ips 235/2016 Jedro Zaprtje poslovalnice je utemeljen razlog, ki ob ugotovitvi, da tudi v drugih poslovalnicah, ki so bile po pogodbi o zaposlitvi navedene kot kraj opravljanja dela, ni bilo potrebe po vodji izmene, onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: X Ips 296/2014 Jedro Revizijsko sodišče je preizkus izpodbijane sodbe omejilo na revizijske razloge in na rešitev pravnega vprašanja, zaradi katerega je revizijo dovolilo po drugem odstavku 83. člena ZUS-1.Ker v zadevi ni bilo ugotovljeno, da sta se stranki transakcije kaj dogovorili... 03. 03. 2016 VSRS 03. 03. 2016 03. 03. 2016
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 321/2007 Jedro ZDR in ZPP sta prirejena predpisa oziroma je ZDR v razmerju z ZPP (v obsegu, v katerem opredeli odločitev sodišča) specialen zakon. ZDR v 3. odstavku 204. člena predvideva ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja... 22. 04. 2008 VSRS 22. 04. 2008 22. 04. 2008
Sodba: C-337/01 (Hamann International GmbH Spedition + Logistik and Hauptzollamt Hamburg-Stadt) on the interpretation of Article 203(1) of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ 1992 L 302, p. 1), THE COURT (Second Chamber), composed of: V. Skouris, acting for the President of the Second Chamber, R... 13. 06. 2002 Sodišče EU 13. 06. 2002 13. 06. 2002
Sodba: Sklep VIII Ips 289/2009 Jedro Delodajalec mora pri delu upoštevati delavčevo delazmožnost, ugotovljeno na podlagi zdravstvenih pregledov v smislu določb 22. člena ZVZD, ugotovitev osebnega zdravnika oziroma odločitev imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije o ugotovitvi začasne... 08. 11. 2010 VSRS 08. 11. 2010 08. 11. 2010
Sodba: Sklep X Ips 60/2017 Jedro Neposrednost zaslišanja priče po sodišču je eden od bistvenih vidikov 22. člena Ustave. Z 236.a členom ZPP predviden način uresničevanja te pravice z vpogledom zgolj v pisno izjavo priče lahko nadomesti (neposredno) zaslišanje priče le pod zakonsko določenimi... 06. 03. 2019 VSRS 06. 03. 2019 06. 03. 2019
Sodba: III Ips 64/2010 Jedro Statusno preoblikovanje podjetnika omogoča fizični osebi, ki je podjetnik, da iz enovite premoženjske mase, ki ji pravno pripada, izčleni podjetniško organizirano premoženje, ki ga nato po poti univerzalnega pravnega nasledstva prenese na kapitalsko družbo. Kadar... 12. 02. 2013 VSRS 12. 02. 2013 12. 02. 2013
Sodba: VIII Ips 47/2012 Jedro Z Uredbo št. 631/2004 je bila uvedena Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja in vsem skupinam zavarovanih oseb priznana pravica do potrebnega zdravljenja med začasnim bivanjem v drugi državi članici, ki presega nujno zdravljenje. Ob dejanskem zaključku, da... 03. 12. 2012 VSRS 03. 12. 2012 03. 12. 2012
Sodba: I U 1750/2015 Jedro: Res je, da se za službeno potovanje šteje potovanje na podlagi naloga za službeno potovanje, vendar pod predpostavko, da gre za opravljanje delovnih nalog izven kraja, kjer zaposleni opravlja delo. Tudi iz ekonomske vsebine obračunanih zneskov dnevnic mora biti... 15. 11. 2016 UPRS 15. 11. 2016 15. 11. 2016
Sodba: Sklep VIII Ips 295/2011 Objava v zbirki VSRS:DZ 2011-2013 Jedro V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča EU tudi zdravstvene storitve, opravljene za plačilo, spadajo na področje uporabe določb o svobodi opravljanja storitev. Vendar pa sistem, ki zavarovancem omogoča, da od domačega nosilca... 04. 12. 2012 VSRS 04. 12. 2012 04. 12. 2012
Sodba: VIII Ips 41/2008 Jedro Sodišče je ugotovilo, da je šlo pri prevozu tožnika z reševalnim vozilom iz Umaga v Izolo za njuno zdravstveno storitev in da je bil prevoz na tej relaciji potreben. Ob upoštevanju 12. člena Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko... 21. 09. 2009 VSRS 21. 09. 2009 21. 09. 2009
Sodba: I U 1077/2017-14 Jedro: V poslovni delež kot skupek korporacijskih pravic spadajo tudi pravice in obveznosti družbenika v zvezi z naknadnimi vplačili kapitala, tako da tudi te sodijo v pojem kapitala, kot ga opredeljuje 93. člen ZDoh‑2. Za namen odmere davka na kapitalski dobiček... 05. 02. 2019 UPRS 05. 02. 2019 05. 02. 2019
Sodba: C-75/18 (Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) 03. 03. 2020 Sodišče EU 03. 03. 2020 03. 03. 2020
Sodba: III Ips 14/2012 Jedro Novela ZZVZZ-H ni prinesla nobenih novih obveznosti, ki jih tožeča stranka ne bi imela že po Pogodbi. Če je z registrirano dejavnostjo mišljena prodaja zdravil in medicinskih pripomočkov, potem mora revident odmeno za to poiskati v razliki med nabavno in prodajno... 23. 05. 2014 VSRS 23. 05. 2014 23. 05. 2014
Sodba: Sklep I Up 12/2019 Jedro Plačilo denarne obveznosti, ki izhaja iz izpodbijanega upravnega akta (davčne odločbe) samo po sebi ne pomeni škode v smislu 32. člena ZUS-1. V posledici plačila oziroma izterjave obveznosti sicer lahko nastane tudi škoda, ki je upoštevna v smislu zakona, ta... 23. 01. 2019 VSRS 23. 01. 2019 23. 01. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 123/2014 Jedro V obravnavani zadevi podlago za odločitev predstavlja zgolj določba 2. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ. Ker določbe prvega odstavka 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določa dodatne pogoje in omejitve, prav tako pa tudi določbe 225... 22. 09. 2014 VSRS 22. 09. 2014 22. 09. 2014
Sodba: II Ips 108/2015 Jedro Družbena pogodba vzpostavlja obligacijsko zavezo družbenikov, da s prispevki ali poslovanjem pridobljeno premoženje izročijo v družbo in ne zaveze na drugega družbenika prenesti solastninsko pravico.V razmerju do tožnika ima toženka na podlagi sklenjene družbene... 27. 08. 2015 VSRS 27. 08. 2015 27. 08. 2015
Sodba: Sklep VIII DoR 55/2014 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali imajo delavci, ki jim je bila pogodba o zaposlitvi redno odpovedana iz razloga nesposobnosti in jim je bila izplačana odpravnina pred 31. 7. 2010 (pred uveljavitvijo odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-214/09, Up-2988/08... 09. 12. 2014 VSRS 09. 12. 2014 09. 12. 2014
Sodba: VIII Ips 250/2005 Jedro V skladu s 28. členom Začasnega pravilnika o pravicah do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, zoboprotetičnih in drugih pripomočkov lahko zavod za posamezne pripomočke določi njihovo standardno vrednost. Za invalidske vozičke je bila standardna cena... 23. 05. 2006 VSRS 23. 05. 2006 23. 05. 2006
Sodba: C-90/02 (Finanzamt Gummersbach and Gerhard Bockemühl) on the interpretation of Articles 18(1) and 22(3) of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p... 01. 04. 2004 Sodišče EU 01. 04. 2004 01. 04. 2004
Sodba: U-I-171/17-16 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 6. februarja 2020 odločilo: 1. Člen 47 Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17 in 75/19) je v neskladju z Ustavo.2... 06. 02. 2020 USRS 06. 02. 2020 06. 02. 2020
Sodba: III Ips 16/2016 Jedro Ob pravilni izpolnitvi najemne pogodbe bi tožeča stranka glede na pogodbeni dogovor o obračunavanju DDV upoštevaje davčno zakonodajo toženi stranki zaračunala DDV, ta pa bi ji ga plačala. S tem pa premoženje tožeče stranke ne bi bilo povečano za znesek v višini... 13. 06. 2017 VSRS 13. 06. 2017 13. 06. 2017
Sodba: VIII Ips 136/2014 Jedro Bistvena je tista višina plače, od katere so bili obračunani in plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji. Zakonska določba je jasna in se zato tožniku za čas, ko je bil napoten na delo v tujino, pri izračunu pokojninske... 13. 01. 2015 VSRS 13. 01. 2015 13. 01. 2015
Sodba: Sklep X Ips 88/2009 Jedro Ker je prvostopenjsko sodišče pri presoji, ali je bil revidentki DDV utemeljeno odmerjen, revidentkina ravnanja v določenem delu presojalo z vidika stvarnopravnih pravil, v določenem delu pa je ta pravila zanemarilo, so po presoji revizijskega sodišča nosilni... 10. 06. 2011 VSRS 10. 06. 2011 10. 06. 2011
Sodba: II Ips 348/2010 Jedro Zastaranje odškodnine zaradi nemožnosti uporabe teče od pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji in ne že z izročitvijo poslovnega prostora v posest tožnikov.Za presojo o višini zahtevka je odločilna korist, ki bi jo upravičenec sam dosegel, če bi nepremičnino... 07. 11. 2013 VSRS 07. 11. 2013 07. 11. 2013
Sodba: I U 1622/2011 Jedro: Oseba se šteje za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen kateri od kriterijev, ki so navedeni v 6. členu ZDoh-2. V konkretnem primeru je tožnik rezident Slovenije že po kriteriju iz 1. točke, saj ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Pri tem... 20. 12. 2011 UPRS 20. 12. 2011 20. 12. 2011
Sodba: X Ips 648/2004 Jedro Davčni dolg je mogoče odpisati le, če so za to izpolnjeni pogoji iz 89. člena ZDavP; plačilo davčnega dolga pa je mogoče odložiti, če so za to izpolnjeni pogoji iz 91. oziroma 92. člena ZDavP. O odpisu oziroma odlogu plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje... 21. 02. 2008 VSRS 21. 02. 2008 21. 02. 2008
Sodba: VIII Ips 21/2011 Jedro Iz dokaznega postopka izhaja, da je predvidena operacija laserski poseg za izboljšanje dioptrije, ki ne predstavlja odprave funkcionalne prizadetosti in se obenem opravlja na zahtevo bolnika. Kar pomeni, da ni krita v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja... 22. 05. 2012 VSRS 22. 05. 2012 22. 05. 2012
Sodba: Sklep X Ips 22/2017 Jedro Po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 je revizija dovoljena, če gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju ali če odločba sodišča prve stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za... 15. 11. 2017 VSRS 15. 11. 2017 15. 11. 2017
Sodba: C-211/18 (Idealmed III – Serviços de Saúde SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, L. Bay Larsen (poročevalec), sodnika, in C. Toader, sodnica,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. junija... 05. 03. 2020 Sodišče EU 05. 03. 2020 05. 03. 2020
Prikazov na stran:
Komentar