Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca 1. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov... 17. 02. 2014 Durs 17. 02. 2014 17. 02. 2014
Sodba: U 215/92-6 Jedro Osebno vozilo je lahko osnovno sredstvo obratovalnice, če je njegova uporaba namenjena poslovanju obratovalnice. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za družbene prihodke Republike Slovenije z dne 28.2.1992. Obrazložitev Tožena stranka je... 01. 02. 1993 VSRS 01. 02. 1993 01. 02. 1993
Sodba: Sklep VIII Ips 126/2015 Jedro Zaradi zmotnega stališča, da je za odločitev bistveno zgolj to, kakšen je naslov stalnega bivališča tožnika, označen v pogodbi o zaposlitvi in ali je tožena stranka odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku vročala na ta naslov, sodišče ni ocenilo dokazov, ki so... 14. 10. 2015 VSRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Sodba: VIII Ips 79/2018 Jedro Tožnik bi kot učitelj, ki je ustrezno strokovno usposobljen za svoje delo, moral ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v odnosu do otrok postopati strokovno, objektivno in etično, pri tem pa se vzdržati kakršnihkoli neprimernih fizičnih stikov. Tožnikovo... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: VIII Ips 291/2017 Jedro Določba drugega odstavka 116. člena ZDR-1 se od skoraj identične določbe, ki jo je vseboval prej veljavni ZDR, razlikuje v tem, da je bilo v ZDR-1 dodano besedilo "in glede posebnega varstva pred odpovedjo." S tem je ZDR-1 odpravil nejasnosti v zvezi z vprašanjem... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: U 1678/93-4 Jedro Po 156. členu zakona o davkih občanov plačujejo davek od premoženja fizične osebe, ki posedujejo stavbe, stanovanja. Zavezanec za plačilo davka od takšnega premoženja je lastnik oz. uživalec stanovanja (157. člen ZDO). Zakon o davkih občanov ni opredelil pojma... 25. 10. 1995 VSRS 25. 10. 1995 25. 10. 1995
Sodba: VIII Ips 72/2017 Jedro Lečeči psihiater je bil v vlogi t.i. izvedene priče, ki ima strokovno znanje s psihiatričnega področja in je z lastnim zaznavanjem opazil dejstva, vezana na njene psihične sposobnosti v času odsotnosti z dela. Na podlagi svojega strokovnega znanja in neposrednega... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: VIII Ips 300/2017 Jedro Razlog iz pete alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je nastal s pravnomočnostjo sodbe v kazenskem postopku (tedaj je začel teči objektivni rok), delodajalec pa ga je ugotovil, ko je bil s to sodbo seznanjen (takrat je pričel teči subjektivni rok... 20. 07. 2017 VSRS 20. 07. 2017 20. 07. 2017
Sodba: Sklep VIII Ips 297/2016 Jedro Možnosti pritožbenega sodišča za poseg v dejansko stanje, kakršnega je ugotovilo sodišče prve stopnje, so določene v 347., 348., 355. in 358. členu ZPP. Zaradi varstva načela neposrednosti je poseg v dejansko stanje na pritožbeni stopnji možen le v primeru, če... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: VIII Ips 131/2018 Jedro Toženka stališču sodišč o neustrezni opredelitvi očitkov v reviziji nasprotuje s povsem splošnimi trditvami, da je odpoved ustrezno konkretizirana ter s kratkim povzetkom očitkov v izredni odpovedi. Takšni ugovori toženke so presplošni in ne morejo izpodbiti... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: VIII Ips 143/2016 Jedro Sodišče ni zmotno uporabilo materialnega prava, ko je štelo, da tožena stranka ni bila dolžna izdelati programa reševanja presežnih delavcev in pri tem uporabiti kriterijev iz 12. člena Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo. Pravilno je stališče sodišč prve... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: U 263/92-9 Jedro Če je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za družbene prihodke z dne 6.1.1992. Obrazložitev Z odločbo z dne 24.9.1990 je občinska uprava za... 15. 04. 1993 VSRS 15. 04. 1993 15. 04. 1993
Sodba: VIII Ips 267/2015 Jedro Po presoji revizijskega sodišča je teža in narava prve kršitve takšna, da utemeljuje presojo o nezmožnosti nadaljevanja delovnega razmerja. Predvsem so bistvene okoliščine, v katerih je tožnik podpisal zahtevnico, in sicer kot namestnik izvršnega direktorja za... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: III Ips 24/2016 Jedro Davčni zavezanec sme praviloma pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima... 18. 07. 2013 VSRS 18. 07. 2013 18. 07. 2013
Sodba: X Ips 188/2012 Jedro Institut, kot ga določa peti odstavek 68. člena ZDavP-2, je bil v slovenski pravni red vključen s četrtim odstavkom 113. člena ZDavP-1 (odmera davka v posebnih primerih), ki je veljal od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006. Splošna opredelitev iz 39. člena ZDavP, 113... 21. 03. 2013 VSRS 21. 03. 2013 21. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 194/2016 Jedro Vrhovno sodišče je že večkrat pojasnilo, da za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz postopkovnega vidika veljajo splošna pravila o odpovedi obligacijskih pogodb in tiste dodatne zahteve oziroma pogoji, ki jih ZDR-1 predpisuje zaradi varstva delavca. ZDR-1 nima... 24. 01. 2017 VSRS 24. 01. 2017 24. 01. 2017
Sodba: VIII Ips 210/2016 Jedro Glede na ugotovitev sodišča druge stopnje, da se je tožnica zavedala, da od 29. 11. 2014 nima bolniškega staleža, da nima odobrenega koriščenja letnega dopusta in tudi ne kakšnega drugega dovoljenja za izostanek z dela, pa je z dela kljub temu izostala, je... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 143/2017 Jedro Delodajalec upravičeno pričakuje, da bo delavec po tem, ko je ugotovljena njegova zmožnost za delo, prišel na delo oziroma ga v nasprotnem primeru obvestil o razlogih za izostanek. Delavec, ki na delo ne prihaja ter o razlogih za svoj izostanek delodajalca ne... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sklep 166/2016 Jedro V obravnavani zadevi za presojo goljufivega namena in obstoja vzročne povezave med preslepitvijo ter izposojo denarja in končnega (ne)vračila izposojenega denarja manjkajo nekatera pravno odločilna dejstva, ki bi omogočala celostno presojo obstoja znaka kaznivega... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: X Ips 78/2013 Jedro V postopkih odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 davčni organ nesorazmerje ugotovi na podlagi podatkov, zbranih uradoma, zato ima podlago, da po uradni dolžnosti začne postopek in revidenta pozove k prijavi premoženja.Ne gre za retroaktivno uporabo... 29. 05. 2014 VSRS 29. 05. 2014 29. 05. 2014
Sodba: VIII Ips 330/2017 Jedro Vsi, delodajalec in delavci, so tožnika šteli za zastopnika sindikata. V sodnem postopku ni bilo ugotovljeno, da je organ sindikata v nasprotju s Statutom tožnika imenoval za glavnega sekretarja z namenom zlorabe sindikalne funkcije in tudi ne, da bi tožnik svojo... 06. 11. 2018 VSRS 06. 11. 2018 06. 11. 2018
Sodba: VIII Ips 46/2003 Jedro Z določbami o pogojih napredovanja iz 8. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi in njegovega ovrednotenja v 9., 10., 11. in 12. členu ter ustreznega obrazca je subjektivnost predstojnika pri oblikovanju ocene dovolj omejena, z določbami od 9... 16. 12. 2003 VSRS 16. 12. 2003 16. 12. 2003
Sodba: Sklep X Ips 387/2015 Jedro Procesno pravilna zavrnitev dokaznega predloga je v upravnem sporu ob primerni uporabi ZPP mogoča na glavni obravnavi z obrazloženim dokaznim sklepom, če zavrnilni dokazni sklep ni bil obrazložen, pa mora obrazložitev dokaznega sklepa zaradi zagotovitve pravice... 15. 11. 2017 VSRS 15. 11. 2017 15. 11. 2017
Sodba: Sklep I Up 309/2010 Jedro Tožniki v tem upravnem sporu izkazujejo pravni interes za vložitev tožbe, s katero izpodbijajo prvostopenjsko odmerno odločbo in odločbo tožene stranke, saj je bilo z njima odločeno o obveznostih izbrisane gospodarske družbe, za katere obveznosti odgovarjajo kot... 06. 10. 2011 VSRS 06. 10. 2011 06. 10. 2011
Sodba: VIII Ips 290/2015 Jedro Obrazložitev pogoja, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka (prvi odstavek 109. člena ZDR-1), ni obvezna sestavina odpovedi, kar izhaja iz 87. člena ZDR-1, to... 22. 03. 2016 VSRS 22. 03. 2016 22. 03. 2016
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 101/2018 Jedro Ravnanje toženke, ki je tožniku podala tri odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni nezakonito. Tožnik je imel s toženko sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi, zato je toženka lahko in morala odpovedati obe. V nasprotnem primeru mu delovno razmerje (če ne bi sledila še... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 203/2017 Jedro Tožeči stranki je bila z odločbo z dne 7. 8. 2000 priznana pravica do starostne pokojnine. Odločba je postala formalno in materialno pravnomočna in pravno učinkuje dokler ni odpravljena, razveljavljena ali spremenjena, pa čeprav je nezakonita. Možnosti za... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 221/2017 Jedro Za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zadošča že ugotovitev, da je tožnik storil eno kršitev iz opomina in eno kršitev iz odpovedi. Predmet opozorila in redne odpovedi so pri tem lahko tudi kršitve pogodbenih obveznosti, ki so lažje narave (za razliko... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 355/2017 Jedro Tožena stranka se je sama odločila, da bo s tožnico kljub neizpolnjevanju pogojev za opravljanje dela novinar reporter sklenila pogodbe civilnega prava, pri čemer je medsebojno sodelovanje trajalo kar šest let in pol. Očitno je štela, da ima tožnica ustrezne... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: U 1346/93/2 Jedro Obresti od kredita, najetega v letu 1993, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s pogoji, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so pa zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je... 10. 11. 1993 VSRS 10. 11. 1993 10. 11. 1993
Sodba: Sklep X DoR 39/2019-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali začne teči zastaranje terjatev, ki so bile ugotovljene z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, prvi dan po izvršljivosti te odločbe ali šele po njeni pravnomočnosti? Izrek Revizija se dopusti... 11. 06. 2019 VSRS 11. 06. 2019 11. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 23/2016 Jedro Širšo določitev kraja opravljanja dela iz 16. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije je treba razlagati v duhu Direktive Sveta 91/533/EGS. Ker je kraj opravljanja dela ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi, mora biti delavcu pred vstopom... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: U 374/92-7 Jedro Sredstva, ki jih obrtnik prejeme od poslovnega partnerja kot plačilo za dobavo blaga, je šteti kot dohodek v zvezi z opravljanjem obrtnikove dejavnosti in torej predstavlja celotni prihodek obratovalnice. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo... 08. 07. 1993 VSRS 08. 07. 1993 08. 07. 1993
Sodba: VIII Ips 334/2017 Jedro Za presojo pravočasnosti izredne odpovedi je odločilna dejanska ugotovitev, kdaj je bil o kršitvah tožnika obveščen generalni direktor Policije (in ne, kdaj je bila obveščena Policijska uprava A.). Teka roka ni mogoče vezati na vprašanje, kdaj bi moral biti... 23. 08. 2018 VSRS 23. 08. 2018 23. 08. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 97/2016 Jedro Revizija utemeljeno navaja, da bi ob siceršnji ugotovitvi neupravičene odsotnosti sodišče moralo zakonitost odpovedi presojati tudi z vidika razloga za izredno odpoved iz 2. alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1, to je hujše kršitve pogodbene ali druge... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: U 874/94-8 Jedro Tožnica je s sklenitvijo darilne pogodbe kot obdarjenka prevzela podarjeno stvar v posest ter je s tem nastala njena davčna obveznost. Zakon o davkih občanov nima določb, ki bi dajale pravico zahtevati vrnitev plačanega davka, če bi pogodbene stranke darilno... 10. 04. 1996 VSRS 10. 04. 1996 10. 04. 1996
Sodba: U 605/92-4 Jedro Obresti od kredita, najetega v letu 1990, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s predpisi, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so po zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je... 10. 11. 1993 VSRS 10. 11. 1993 10. 11. 1993
Sodba: U 1078/92-6 Jedro Če ni prišlo do fakturirane realizacije, o kateri govori 2. odstavek 83. člena zakona o davkih občanov in tudi ne do opravljenih oziroma izvršenih del, ki jih navaja 6. točka 1. odstavka 18. člena pravilnika o vodenju poslovnih knjig, je tožena stranka pravilno... 05. 01. 1994 VSRS 05. 01. 1994 05. 01. 1994
Sodba: Sklep X Ips 98/2013 Jedro Glede na specifične okoliščine obravnavanega primera po mnenju Vrhovnega sodišča samo iz podatkov povečane porabe električne energije ni mogoče sklepati na opravljanje dejavnosti gostinstva in posledično zato tudi ni mogoče ugotavljati prometa blaga oziroma... 13. 06. 2013 VSRS 13. 06. 2013 13. 06. 2013
Sodba: X Ips 293/2012 Jedro Določbo četrtega odstavka 57. člena ZP-1 je treba razlagati na način, da je pravica do plačila polovične globe dana le tistim kršiteljem, ki (pravočasno) sploh ne zahtevajo sodnega varstva. S plačilom polovice globe kršitelj sicer ne izgubi pravice do vložitve... 09. 05. 2013 VSRS 09. 05. 2013 09. 05. 2013
Sodba: Sklep VIII Ips 165/2018 Jedro Delodajalec krši določbo 55. člena ZDR-1, če (razen v izrecno navedenih primerih) sklene več zaporednih pogodbo o zaposlitvi za določen čas za isto delo za obdobje, daljše od dveh let. Ta določba pa delodajalca ne omejuje, da v primeru, če pride do začasno... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: Sklep VIII DoR 78/2019-10 Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je zavzelo stališče, da po 9. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 in 1. alineji tretjega odstavka 144. člena ZPIZ-2 od priznanega zneska odpravnine... 07. 05. 2019 VSRS 07. 05. 2019 07. 05. 2019
Sodba: Sklep X Ips 353/2010 Jedro Lastniki in njihovi ožji družinski člani so povezane osebe (18. člen ZDDPO). Po 18. členu ZDDPO je za določanje transfernih cen smiselno predpisana metoda primerjalnih cen (povprečne cene na domačem ali primerljivem trgu). Potem ko organ postopek obnovi, lahko... 24. 02. 2011 VSRS 24. 02. 2011 24. 02. 2011
Sodba: U 178/95 Jedro Gre za kršitev določbe 2. odstavka 209. člena ZUP, če v obrazložitvi sodbe ni navedeno, zakaj upravni organ zavrača neko pravno pomembno ugotovljeno okoliščino in zaradi katere ni ugodil zahtevku. Izrek Tožbi se ugodi ter se odpravi odločba Republiške uprave za... 11. 02. 1998 VSRS 11. 02. 1998 11. 02. 1998
Sodba: Sklep I Up 527/2011 Jedro Predhodno priznan status stranke (oziroma stranskega udeleženca) v upravnem postopku izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je pogoj za priznanje položaja stranke v upravnem sporu oziroma vsebinsko obravnavanje tožbe zoper odločbo... 20. 10. 2011 VSRS 20. 10. 2011 20. 10. 2011
Sodba: U 1104/92-7 Jedro Očitne kršitve materialnega zakona ni mogoče izvajati na posreden način s preverjanjem dejanskega stanja, ugotovljenega v odločbi, čeprav ima nepravilno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje za posledico kršitev materialnega zakona. Izrek Tožbi se ugodi in se... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Sodba: VIII Ips 26/2019 Jedro Prvega odstavka 129. člena ZDR-1 ni mogoče razlagati tako, da delavcu dodatek na delovno dobo vedno pripada za vso delovno dobo pri vseh dosedanjih delodajalcih. Določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 (oziroma tudi kasnejšim 2... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: C-327/94 (Hamann International GmbH Spedition + Logistik and Hauptzollamt Hamburg-Stadt) on the interpretation of Article 9(2)(c) of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE... 26. 09. 1996 Sodišče EU 26. 09. 1996 26. 09. 1996
Sodba: U 1563/94-4 Jedro Na tožeči stranki je dokazno breme v upravnem postopku, ko trdi, da pri odpisnem dovoljenju (sklenjenem v obliki pogodbe med njo in njenim bratom kot zemljiškoknjižnim lastnikom) ne gre za darilno pogodbo, ker ji je že pred 30 leti njena mati dejansko podarila... 19. 03. 1997 VSRS 19. 03. 1997 19. 03. 1997
Sodba: U 381/93 Jedro Če poslovne knjige niso vodene v skladu s Pravilnikom o vodenju poslovnih knjig, ni pogojev za zmanjšanje davčne osnove. Materialni stroški obratovalnice in obveznosti s tujimi partnerji so se lahko ugotavljali v davčni napovedi šele po 1.12.1989. Izrek Tožba se... 10. 05. 1995 VSRS 10. 05. 1995 10. 05. 1995
Prikazov na stran:
Komentar