Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Obdavčitev storitev izobraževanja na tečaju za računalniške sisteme Obdavčitev storitev izobraževanja na tečaju za računalniške sisteme Davčni zavezanec navaja, da ima družina mikro podjetje, registrirano in s sedežem na Madžarskem. Imate tudi DDV številko, izdano na Madžarskem. Njihovo dejavnost predstavlja urjenje, izobraževanje... Durs 22. 11. 2010
Podrobnejši opisi FURS: Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2015 15. 06. 2016 Furs 15. 06. 2016 15. 06. 2016
Pojasnilo DURS: Olajšava pri dohodnini za leto 2005 Olajšava pri dohodnini za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego, pojasnjujemo: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2 in 115/05) v 108. členu določa, da se za vzdrževanega otroka, ki... 23. 01. 2006 Durs 23. 01. 2006 23. 01. 2006
Podrobnejši opisi FURS: Zaposlovanje na črno Zaposlovanje na črno 1.0 ZAPOSLOVANJE NA ČRNO Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če delodajalec: omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je med trajanjem... 31. 08. 2015 Furs 31. 08. 2015 31. 08. 2015
Pojasnilo DURS: Poračun povračila stroškov za prehrano kot novoletni prejemek zaposlenih Poračun povračila stroškov za prehrano kot novoletni prejemek zaposlenih V tem pojasnilu obravnavamo vprašanje glede davčne obravnave poračuna povračila stroškov za prehrano, ki ga delodajalec izplača svojim delavcem ob koncu leta. Pri tem delodajalec svojim delavcem... 13. 01. 2011 Durs 13. 01. 2011 13. 01. 2011
Pojasnilo DURS: Odkupna vrednost enot premoženja iz vzajemnega pokojninskega sklada Odkupna vrednost enot premoženja iz vzajemnega pokojninskega sklada Zavezanec navaja, da je v letu 2005 prejel nakazana sredstva od prodaje enot odprtega vzajemnega pokojninskega sklada, iz katerega je izstopil. Od te odkupne vrednosti je bila plačana akontacija... 02. 02. 2006 Durs 02. 02. 2006 02. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev Obdavčitev sredstev iz naslova subvencij za samozaposlitev V zvezi dopisom št. 5.5 – 21/2010-7-SK z dne 6. 9. 2010, v katerem zavezanec navaja dileme glede pojasnila DURS, št. 4210-81/2009-0112-10 z dne 11. 5. 2009 ter izvajanjem določbe 80. člena Uredbe sveta (ES), št... 06. 10. 2010 Durs 06. 10. 2010 06. 10. 2010
Pojasnilo DURS: Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževano hčerko v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 23. 02. 2006 Durs 23. 02. 2006 23. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. Člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v tujini Pojasnilo v zvezi z izvajanjem 132. Člena ZDoh-1 in s potrdilom o plačanem davku v tujini I. Zavezanec je postavil vprašanje v zvezi z izvajanjem določil o polnem odbitku za obresti iz 132. člena ZDoh-1. V zakonu je določeno, da lahko rezident od dohodnine, odmerjene... 15. 09. 2006 Durs 15. 09. 2006 15. 09. 2006
Pojasnilo DURS: Napoved za odmero dohodnine od dividend, doseženih v letu 2006 Napoved za odmero dohodnine od dividend, doseženih v letu 2006 V nadaljevanju odgovarjamo na najpogostejša vprašanja v zvezi z odmero dohodnine od dividend, ki so bile dosežene v letu 2006: Ali se prejete dividende vpisujejo v letno dohodninsko napoved? V napoved za... 16. 02. 2007 Durs 16. 02. 2007 16. 02. 2007
Podrobnejši opisi FURS: Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb obstoječih računov Subjektov (Pasivnih NFS) Enotni standard poročanja (CRS) / Direktiva Sveta 2014/107/EUPostopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb obstoječih računov Subjektov (Pasivnih NFS) 1. SPLOŠNO Enotni standard poročanja (v nadaljevanju: CRS) in Direktiva Sveta 2014/107/EU... 30. 06. 2016 Furs 30. 06. 2016 30. 06. 2016
Pojasnilo DURS: Prostovoljno delo 08. 12. 2006 Durs 08. 12. 2006 08. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Poročanje za dohodnino Poročanje za dohodnino V zvezi z vprašanjem, ali je treba pridobiti davčne številke za člane društev, katerim je Zveza društev povrnila potne stroške, zaradi poročanja za dohodnino, oznaka 7002, pojasnjujemo: V skladu z določilom drugega odstavka 66. člena Zakona... 19. 01. 2006 Durs 19. 01. 2006 19. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Določitev vrednosti kapitala, pridobljenega pred uvedbo eura Določitev vrednosti kapitala, pridobljenega pred uvedbo eura Kako se določi vrednost kapitala ob pridobitvi, če je fizična oseba pridobila kapital pred uvedbo eura? V davčnih zadevah se za določanje nabavne vrednosti kapitala, pridobljenega pred uvedbo eura, uporablja... 12. 03. 2008 Durs 12. 03. 2008 12. 03. 2008
Pojasnilo DURS: Odpravnina po 188. členu ZUJF Odpravnina po 188. členu ZUJF Prejeli smo vprašanja davčnih zavezancev v zvezi z davčno obravnavo odpravnine po 188. členu Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l.RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF). V zvezi s tem smo pridobili pojasnili Ministrstva za pravosodje... 27. 12. 2012 Durs 27. 12. 2012 27. 12. 2012
Podrobnejši opisi FURS: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete Prispevki za socialno varnost Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete 1.0 SPLOŠNO Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih... 01. 01. 2017 Furs 01. 01. 2017 01. 01. 2017
Pojasnilo DURS: Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane Dohodninska olajšava za vzdrževane družinske člane Zavezanca zanima ali lahko sina, ki je star 27 let uveljavlja kot vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo. Dopisu je priložil Odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije... 15. 12. 2009 Durs 15. 12. 2009 15. 12. 2009
Pojasnilo DURS: Izračun akontacije dohodnine od odpravnine Izračun akontacije dohodnine od odpravnine V dopisu se zavezanec sklicuje na pojasnilo DURS, št. 4210-20422/2011 z dne 18. 7. 2011 in navaja, da je odpravnina dohodek, ki se nanaša na več mesecev, zato bi se morala akontacija dohodnine obračunavati po povprečni stopnji... 26. 08. 2011 Durs 26. 08. 2011 26. 08. 2011
Pojasnilo DURS: Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-2 pri izplačilu dohodka fizični osebi – zavezancu, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-2 pri izplačilu dohodka fizični osebi – zavezancu, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije V 49. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/2008) je določeno, da se... Durs 18. 06. 2009
Pojasnilo DURS: Udeleženci izobraževanja odraslih in posebna olajšava za študentsko delo 13. 09. 2006 Durs 13. 09. 2006 13. 09. 2006
Podrobnejši opisi FURS: Uvoz sadja in zelenjave Uvoz sadja in zelenjave 1.0 UVOZ SADJA IN ZELENJAVE Proizvodnja sadja in zelenjave je nepredvidljiva, tovrstni proizvodi so pokvarljivi. Presežki na trgu tudi, če niso preveliki, lahko povzročijo precejšnje motnje na trgu. Zaradi tega je sektor sadja in zelenjave... 01. 05. 2016 Furs 01. 05. 2016 01. 05. 2016
Pojasnilo DURS: Izvajanje 59. člena zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka Izvajanje 59. člena zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka V členih 57. – 60. Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB4) je določen način izpolnitve davčne obveznosti, kadar je v skladu z 49. členom tega zakona obveznost za... 16. 01. 2012 Durs 16. 01. 2012 16. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Študent, starejši od 26 let Študent, starejši od 26 let Zavezanec navaja primer: oseba se vpiše na študij, ko je stara 20 let. Dve leti obiskuje fakulteto, ko pa je stara 24 let, se vpiše na drugo fakulteto. Zanima ga, ali se šteje kot začetek študija leto, ko se je ta oseba prvič vpisala... 13. 01. 2006 Durs 13. 01. 2006 13. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna olajšava za vlaganja v nepremičnine v letih 2005, 2006 in 2007 Davčna olajšava za vlaganja v nepremičnine v letih 2005, 2006 in 2007 Pri izpolnjevanju davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2006 in obrazca za obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006 so se začela... Durs 27. 03. 2007
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Zavezanec navaja, da je potrdilo o vlogi bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji. Potrdilo o vlogi ima naslednje značilnosti. Izdano je na ime. Izda se kot tiskana listina... 28. 02. 2014 Durs 28. 02. 2014 28. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Dvig davčne osnove za odmero davka na promet nepremičnin in dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnin Dvig davčne osnove za odmero davka na promet nepremičnin in dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnin Zakon o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 21. členu določa, da do vzpostavitve podatkov o posplošeni tržni vrednosti, v primeru... 04. 06. 2007 Durs 04. 06. 2007 04. 06. 2007
Pojasnilo DURS: Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov ter sejnine komisij nadzornega sveta Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov ter sejnine komisij nadzornega sveta Zavezanec sprašuje glede poročanja dohodkov po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske... Durs 19. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Predlaganje popravkov rek obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij Predlaganje popravkov rek obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij Izplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju: izplačevalec) prosi za pojasnilo, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske... 21. 03. 2011 Durs 21. 03. 2011 21. 03. 2011
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava nepremičnin pri zasebnikih, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti Davčna obravnava nepremičnin pri zasebnikih, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti Zaradi zagotovitve enotnega izvajanja določb Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/08 in 10/08), ki se nanašajo na davčno obravnavo nepremičnin pri zasebnikih, ki so... 14. 07. 2008 Durs 14. 07. 2008 14. 07. 2008
Pojasnilo DURS: Premije PDPZ in priznavanje olajšav Premije PDPZ in priznavanje olajšav Zavezanec je zastavil vprašanji glede davčne obravnave premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premije PDPZ) in prenosa sredstev med pokojninskimi načrti v primerih, ko gre za vplačila premij... 22. 12. 2008 Durs 22. 12. 2008 22. 12. 2008
Pojasnilo DURS: Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Zavezanec je posredoval opis pridobitve delnic družbe Droga d.d. na podlagi vnovčitve lastniskega certifikata v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij v letu 1995, zamenjavo delnic družbe Droga... 05. 12. 2007 Durs 05. 12. 2007 05. 12. 2007
Pojasnilo DURS: Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike Uvedba posebne osebne olajšave za samostojne poklicne športnike V Uradnem listu RS, št. 78/2008 je bil dne 30. 7. 2008 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2B, ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi, to je 31. 7. 2008. Z novim... 04. 08. 2008 Durs 04. 08. 2008 04. 08. 2008
Pojasnilo DURS: Koeficienti za valorizacijo nabavne vrednosti vrednostnih papirjev in drugih deležev in investicijskih kuponov Koeficienti za valorizacijo nabavne vrednosti vrednostnih papirjev in drugih deležev in investicijskih kuponov Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4, 69/06 – odl. US) v petem odstavku 91. člena določa, da se nabavna vrednost kapitala iz prvega... Durs 05. 02. 2007
Podrobnejši opisi FURS: Export system (SIAES/ECS) Export system (SIAES/ECS) 1.0 INTRODUCTION The export system is an electronic application allowing support of the export procedure. It consists of two modules:Slovenian Automated Export System (SIAES),Export Control System (ECS). The application allows: to overview the... 18. 09. 2015 Furs 18. 09. 2015 18. 09. 2015
Pojasnilo DURS: Kaznovanje zavezancev, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 Kaznovanje zavezancev, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 Zavezanec sprašuje, kaj se bo zgodilo z zavezanci, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 in so v letu 2005 dosegli dohodke iz zaposlitve v Avstriji. Odgovor na zastavljeno... 13. 11. 2006 Durs 13. 11. 2006 13. 11. 2006
Pojasnilo DURS: Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji Vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Španiji Prejeli smo vprašanje glede pogojev za vračilo DDV v Sloveniji. V zvezi z vprašanjem, ali je špansko podjetje upravičeno do vračila DDV, obračunanega na računih za hotele, hrano in najem vozil, pojasnjujemo:Špansko... Durs 08. 04. 2013
Pojasnilo DURS: Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2 Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2 V zvezi z vprašanjem, kako se upošteva, za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom, pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij... 05. 06. 2013 Durs 05. 06. 2013 05. 06. 2013
Pojasnilo DURS: Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala od 1. 1. 2006 dalje Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala od 1. 1. 2006 dalje Spremembe, ki jih je na področju obdavčitve dobička pri odsvojitvi finančnega kapitala prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05... 03. 01. 2006 Durs 03. 01. 2006 03. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, skladno z določili 91. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21... Durs 08. 05. 2014
Pojasnilo DURS: Opravljanje storitev preko strojnih krožkov Opravljanje storitev preko strojnih krožkov Zavezanec prosi za pojasnilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Zanima ga, do kakšne... 25. 03. 2011 Durs 25. 03. 2011 25. 03. 2011
Pojasnilo DURS: Zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Zavezanec sprašuje, ali se pod točko A, številka 2, lahko uveljavlja zmanjšanje za dodatno ali za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V zvezi s tem pojasnjujemo: V skladu s 3. točko... Durs 06. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke Na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-B (Uradni list RS, št. 63/13) se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od... 31. 07. 2013 Durs 31. 07. 2013 31. 07. 2013
Pojasnilo DURS: Dohodnina - vzdrževani družinski člani Dohodnina - vzdrževani družinski člani V zvezi z vprašanjem o uveljavljanju očeta kot vzdrževanega družinskega člana pojasnjujemo: Po določbi sedmega odstavka 109. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2, 115/05) veljajo za vzdrževanega družinskega... 16. 01. 2006 Durs 16. 01. 2006 16. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Davek na dediščine in darila – brezplačna pridobitev kapitalskega deleža Davek na dediščine in darila – brezplačna pridobitev kapitalskega deleža Ali se po Zakonu o davku na dediščine in darila brezplačna pridobitev kapitalskega deleža obravnava in obdavčuje kot prejeto darilo?Kot premoženje, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o davku... Durs 20. 03. 2015
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E, dosežene v letu 2008 Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E, dosežene v letu 2008 Zavezanec navaja, da mu je bila v letu 2008 ob izplačilu obresti na obveznice SOS2E (od 23 zapadlih kuponov) obračunana in plačana dohodnina za celotno obdavčljivo obdobje, to je od 1. 1. 2005 do 11... 18. 02. 2008 Durs 18. 02. 2008 18. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Povračila stroškov udeležencu izobraževanja odraslih Povračila stroškov udeležencu izobraževanja odraslih Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi s povračili stroškov udeležencu izobraževanja odraslih. V dopisu navaja, da udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično delo. Zanima jih... 10. 10. 2011 Durs 10. 10. 2011 10. 10. 2011
Pojasnilo DURS: Vzajemna samopomoč Vzajemna samopomoč Zavezanec navaja, da ima Zveza društev upokojencev Slovenije sklad za vzajemno samopomoč. V ta sklad člani društev iz vse Slovenije plačujejo letno članarino in s tem pridobijo pravico do posmrtnine: v višini 28.000 tolarjev se izplača osebi, ki... 16. 03. 2006 Durs 16. 03. 2006 16. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Nadomestilo zaradi povečanja vrednosti nepremičnine in obračun davka na dodano vrednost ali davka na promet nepremičnin Nadomestilo zaradi povečanja vrednosti nepremičnine in obračun davka na dodano vrednost ali davka na promet nepremičnin Na vprašanje davčnega zavezance glede davčne obravnave nadomestila za povečanje vrednosti nepremičnine ob prenehanju stavbne pravice... Durs 28. 12. 2010
Pojasnilo DURS: Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Zavezanec sprašuje, kako izplačati delovne ure članom in nečlanom agrarne skupnosti. Navaja, da so v okviru delovne akcije ureditve pašnikov nekateri člani in nečlani agrarne skupnosti opravili več ur, kot je določeno in bi jim... 28. 02. 2013 Durs 28. 02. 2013 28. 02. 2013
Prikazov na stran:
Komentar