Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo MJU: Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Ministrstvo za javno upravo prejema različna vprašanja glede realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksov... 16. 01. 2019 MJU 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Pojasnilo MJU: Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Na Ministrstvu za javno upravo smo v preteklem obdobju bili seznanjeni s posameznimi primeri, ko javni uslužbenec ni prejel ocene delovne uspešnosti, ker funkcionar oziroma druga oseba (npr. direktor), ki je... 12. 12. 2011 MJU 12. 12. 2011 12. 12. 2011
Pojasnilo MJU: Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Ministrstvo za pravosodje in javno upravo glede dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012... 20. 12. 2012 MJU 20. 12. 2012 20. 12. 2012
Pojasnilo MJU: Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Prejeli smo dopis, ki se nanaša na javne uslužbence uvrščene v plačno skupino B, in sicer nas prosite za mnenje glede ocenjevanja, pravice do preizkusa ocene ter napredovanja... 10. 08. 2016 MJU 10. 08. 2016 10. 08. 2016
Pojasnilo MJU: Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS V zvezi z dopisom, številka: 0213-28/2016-2 z dne 15.6.2016, s katerim ste zaprosili za pojasnilo k prvem odstavku 20. člena ZSPJS, ob navajanju mnenja Ministrstva za javno upravo, številka: 100-752/2008/17 z dne 16.1.2009... 21. 06. 2016 MJU 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Pojasnilo MJU: Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Prejeli smo vprašanje, katero osnovno plačo upoštevate pri določitvi maksimuma vračila iz naslova preveč izplačanih plač v primeru javnega uslužbenca, ki... 22. 10. 2014 MJU 22. 10. 2014 22. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Uporabnike proračuna želimo opozoriti na spremembe pri izplačevanju delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad javnim uslužbencem v letih 2013 in 2014, ki so posledica uveljavitve Zakona... 15. 02. 2013 MJU 15. 02. 2013 15. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Napredovanje sodnikov Napredovanje sodnikov Na Ministrstva za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje ste podali prošnjo za podajo skupnega stališča v zvezi z napredovanjem sodnikov. Sprašujete kako izrečen disciplinski ukrep - ustavitev napredovanja za čas enega leta vpliva na tek... 12. 10. 2015 MJU 12. 10. 2015 12. 10. 2015
Pojasnilo MJU: Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Prejeli smo vprašanje, v katerem navajate, da je bilo v inšpekcijskem nadzoru v občinski upravi ugotovljeno, da je bila javni uslužbenki v pogodbi o zaposlitvi za... 08. 04. 2015 MJU 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je javna uslužbenka na podlagi pravnomočne sodbe leta 2013 že vrnila preveč izplačane zneske plač za obdobje od 1.8.2008 do 30.4.2010 v skupni višini 2712,23 EUR... 20. 10. 2014 MJU 20. 10. 2014 20. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Imenovanje komisije za preizkus ocene Imenovanje komisije za preizkus ocene Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli elektronsko sporočilo v katerem nas sprašujete ali lahko predstojnik organa v primeru, ko javni uslužbenec zahteva preizkus ocene na podlagi 17.a člena ZSPJS, v komisijo za preizkus ocene... 04. 10. 2011 MJU 04. 10. 2011 04. 10. 2011
Pojasnilo MJU: Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Prejeli smo vprašanje v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač. V dodatnem telefonskem razgovoru ste obrazložili, da so nepravilnosti pri določitvi plače javnih uslužbencih nastale pred 1.7.2005, pred začetkom... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Pojasnilo DURS: Olajšava pri dohodnini za leto 2005 Olajšava pri dohodnini za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego, pojasnjujemo: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2 in 115/05) v 108. členu določa, da se za vzdrževanega otroka, ki... 23. 01. 2006 Durs 23. 01. 2006 23. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali nestrinjanje z našim mnenjem št. 0100- 138/2019/2 z dne 9. 3. 2020 ter navedli, da zahtevate jasne odgovore, saj naj ti ne bi bili podani v odgovoru, ki ste ga prejeli. V zvezi... 09. 04. 2020 MJU 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Pojasnilo FURS: Navodilo za izvajanje nadzora carinskih organov nad čezmejnimi pošiljkami odpadkov št. 1/2018 Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), tretjega odstavka 41. člena Akta o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Finančni upravi RS, št. 010- 33/2014-1, z dne 16. 7. 2014, ter drugega odstavka 13. člena... 01. 06. 2018 Furs 25. 05. 2018 01. 06. 2018
Pojasnilo DURS: Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževano hčerko v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 23. 02. 2006 Durs 23. 02. 2006 23. 02. 2006
Podrobnejši opisi FURS: Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) 1. UVOD Slovenski tranzitni sistem (SINCTS – Slovenian New Computerised Transit System) je elektronska aplikacija, ki omogoča podporo tranzitnemu postopku. Aplikacija omogoča:pregled nad elektronsko vloženimi tranzitnimi... 13. 09. 2017 Furs 13. 09. 2017 13. 09. 2017
Pojasnilo DURS: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Zavezanec navaja, da iz predpisanega obrazca za odmero dohodnine za leto 2005 ni razvidno, kako naj javni uslužbenec uveljavi pravice, določene v drugem odstavku 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem... 20. 01. 2006 Durs 20. 01. 2006 20. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS V zvezi s plačevanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih... 13. 02. 2006 Durs 13. 02. 2006 13. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili z dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L... 23. 01. 2013 Durs 23. 01. 2013 23. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Davčni zavezanec rezident mora letos prvič do 28. 2. 2007 vložiti Napoved za odmero... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) je s 1. januarjem 2007 v slovenski pravni red uvedel nov institut zavezujoče informacije. Generalni davčni urad, na zahtevo... 18. 06. 2009 Durs 18. 06. 2009 18. 06. 2009
Pojasnilo DURS: Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Zavezanec navaja, da je fizična oseba zgradila stanovanjski objekt in pri tem plačala DDV. Objekt, ki še ni vseljen oziroma še ni v uporabi, fizična oseba nato proda. V zvezi z obdavčitvijo nadaljnjih... 26. 09. 2005 Durs 26. 09. 2005 26. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v več členih kot pogoj za priznanje olajšave določa starostno mejo, in sicer: Po določbi drugega odstavka 112. člena se rezidentu po... 23. 10. 2007 Durs 23. 10. 2007 23. 10. 2007
Pojasnilo DURS: Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov 1. Zakonska podlaga Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 115. členu,podoben način kot Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/60 – UPB4) določa, kdo se šteje za vzdrževanega družinskega člana... 19. 04. 2007 Durs 19. 04. 2007 19. 04. 2007
Pojasnilo DURS: Obravnava pokojnin OZN Obravnava pokojnin OZN V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo:Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku... 04. 12. 2006 Durs 04. 12. 2006 04. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca... 06. 02. 2014 Durs 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem... 18. 11. 2010 Durs 18. 11. 2010 18. 11. 2010
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede obračunavanja DDV od knjižničnih nadomestil, na podlagi sodbe... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Pojasnilo DURS: Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno... 29. 01. 2010 Durs 29. 01. 2010 29. 01. 2010
Pojasnilo DURS: Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Zavezanci, ki so na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list... 28. 03. 2006 Durs 28. 03. 2006 28. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje... 17. 10. 2013 Durs 17. 10. 2013 17. 10. 2013
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Nadzor nad ribiškimi proizvodi Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Odgovor Glede na določila člena 6/1 uredbe št. 1984/2003 je... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Pojasnilo DURS: Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles Davčni zavezanec navaja, da ima trgovsko podjetje na debelo, ki se ukvarja z uvozom koles, domačo prodajo ter izvozom koles in kolesarske opreme in nekaj tudi s servisom koles. V tej zvezi prosi za pojasnitev 59... 06. 04. 2010 Durs 06. 04. 2010 06. 04. 2010
Pojasnilo DURS: Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu... 01. 04. 2014 Durs 01. 04. 2014 01. 04. 2014
Podrobnejši opisi FURS: Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 FATCA Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 1.0 SPREMEMBA XML SHEME ZA DOSTAVO INFORMACIJ V SKLADU S FATCA SPORAZUMOM Na uradni spletni strani Uprave za notranje prihodke ZDA (»International Revenue Service – IRS«) je objavljena nova... 31. 12. 2016 Furs 31. 12. 2016 31. 12. 2016
Pojasnilo MJU: Sklep daljinomer Sklep daljinomer Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na 44. redni seji dne 10. 1. 2013 pod točko II/7.6 sprejela... 10. 01. 2013 MJU 10. 01. 2013 10. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače V Uradnem listu RS, št. 114/06, je bil objavljen Zakon o določitvi minimalne plače – ZDMP, s katerim je določeno, da znaša:minimalna plača od 1. avgusta 2006 dalje 125.052 tolarjev,zajamčena plača od 1. avgusta 2006 dalje... 15. 11. 2006 Durs 15. 11. 2006 15. 11. 2006
Pojasnilo DURS: Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 V drugem odstavku 109. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06... 14. 03. 2007 Durs 14. 03. 2007 14. 03. 2007
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Odgovor: Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo? Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Odmera dohodnine za leto 2019 Odmera dohodnine za leto 2019 1.0 DOHODNINA Davčni zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ne glede na starost. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino se obdavčujejo: dohodek iz zaposlitve dohodek iz dejavnosti dohodek iz osnovne kmetijske... 09. 04. 2020 Furs 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam 1. INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD Finančna uprava Republike Slovenije nudi računalniško podporo trošarinam in okoljskim dajatvam, ki se imenuje informacijski sistem E-TROD (v nadaljevanju IS... 31. 01. 2020 Furs 31. 01. 2020 31. 01. 2020
Pojasnilo ZZZS: Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvod Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za... 17. 04. 2019
Pojasnilo FURS: Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 1. Uvodna pojasnila: Evropska komisija posodoblja sistem evropskih zavezujočih tarifnih informacij (EZTI), ki bo usklajen z zahtevo Carinskega zakonika, to je, da se vsa izmenjava informacij... 20. 09. 2019 Furs 20. 09. 2019 20. 09. 2019
Pojasnilo FURS: Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU V Uradnem listu EU L 238, z dne 16. 9. 2017, je bilo objavljeno obvestilo o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Zavezanec navaja, da se pokojninski sistem v Švici deli na prvi in drugi steber pokojninskega zavarovanja ter da sta oba pokojninska stebra obvezna. Sprašuje, kako je z obdavčitvijo t. i. starostnega... 16. 05. 2007 Durs 16. 05. 2007 16. 05. 2007
Prikazov na stran:
Komentar