Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: Sklep X Ips 341/2016 Jedro Prepoved spremembe na slabše (prepoved reformatio in peius) ne zavezuje prvostopenjskega organa, ko odloča v ponovnem davčnem postopku. Takšno stališče ni v nasprotju s sodno prakso SEU.Dolžnost preverjanja delovanja spornih družb vzpostavijo objektivne... 25. 04. 2018 VSRS 25. 04. 2018 25. 04. 2018
Sodba: X Ips 257/2014 Jedro Ker delovnopravna in pokojninska zakonodaja opredeljujeta institut delne upokojitve, delovnopravna zakonodaja pa, da je ob delni upokojitvi oseba upravičena le do sorazmernega dela odpravnine ob upokojitvi, je po presoji Vrhovnega sodišča treba v primeru delne... 02. 07. 2015 VSRS 02. 07. 2015 02. 07. 2015
Sodba: VIII Ips 93/2016 Jedro V zavarovalno dobo štejejo le obdobja zavarovanja, za katera so bili plačani prispevki. Tožnik je bil zavarovan kot samostojni podjetnik in kot družbenik in je bil zavezanec za prijavo v zavarovanje in za plačilo prispevkov. Za izračun pokojninske osnove... 20. 12. 2016 VSRS 20. 12. 2016 20. 12. 2016
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 126/2011 Jedro Revident ne navede, katera bistvena kršitev določb pravdnega postopka je podana in s čim jo je sodišče druge stopnje zagrešilo. Prav tako ne pojasni, katere določbe materialnega prava je sodišče uporabilo napačno oziroma katerih ni uporabilo, pa bi moralo. Zaradi... 03. 04. 2012 VSRS 03. 04. 2012 03. 04. 2012
Sodba: C-28/11 (Eurogate Distribution GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi K. Lenaerts, predsednik senata, J. Malenovský, sodnik, R. Silva de Lapuerta, sodnica, G. Arestis (poročevalec) in D. Šváby, sodnika, generalni pravobranilec: N. Jääskinen, sodna tajnica: A. Impellizzeri, administratorka, na podlagi... 06. 09. 2012 Sodišče EU 06. 09. 2012 06. 09. 2012
Sodba: X Ips 298/2010 Jedro Davčni zavezanec lahko amortizira le tiste stvari, ki imajo zanj naravo osnovnih sredstev po SRS. Lastništvo se dokazuje z vpisom v zemljiško knjigo oziroma listino, ki je lahko podlaga za vpis v zemljiško knjigo. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožeča stranka... 15. 12. 2011 VSRS 15. 12. 2011 15. 12. 2011
Sodba: Sklep III DoR 161/2019-7 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, do kdaj je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije upravičen do povrnitve škode iz naslova sorazmernega dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 18. členu Zakona o obveznih zavarovanjih... 22. 10. 2019 VSRS 22. 10. 2019 22. 10. 2019
Sodba: X Ips 194/2013 Jedro Odškodnina zaradi izgubljenega dohodka samostojnega podjetnika, ki je zaradi poškodb v prometni nesreči postal invalid I. kategorije se, ne glede na to, da samostojni podjetnik v času nesreče ni bil v delovnem razmerju, temveč je bil samozaposlen, za namen... 20. 02. 2014 VSRS 20. 02. 2014 20. 02. 2014
Sodba: VIII Ips 94/2012 Jedro Pogoj, da se posamezen prejemek, tudi če je to plača, všteje v pokojninsko osnovo, so plačani prispevki. Če prispevki niso plačani, se prejemek ob odmeri pokojnine v osnovo za odmero ne more všteti. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje... 18. 02. 2013 VSRS 18. 02. 2013 18. 02. 2013
Sodba: I U 1113/2013 Jedro: Za prikazovanje pravih relativnih razmerij med družbeniki v d.o.o., ki ima lastne poslovne deleže, je treba na novo izračunavati njihova razmerja, ki ustrezajo dejanskim koorporacijsko pravnim upravičenjem, tako upravljavskim kot premoženjskim. Vrednost... 26. 03. 2014 UPRS 26. 03. 2014 26. 03. 2014
Sodba: X Ips 460/2011 Jedro V nekaterih okoliščinah je treba več formalno ločenih transakcij, ki bi lahko bile opravljene ločeno in bi bile zato ločeno predmet obdavčitve ali oprostitve, obravnavati kot enotno transakcijo, če transakcije niso samostojne. To velja zlasti, kadar sta dva... 27. 12. 2012 VSRS 27. 12. 2012 27. 12. 2012
Sodba: VIII Ips 81/2014 Jedro Ob ugotovitvi, da je za obstoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja v spornem obdobju pomembno, kateremu nosilcu zavarovanja oziroma na katerem območju so bili za tožnika plačani prispevki (da je delodajalec zanj plačeval prispevke, je ugotovilo tudi sodišče... 16. 06. 2014 VSRS 16. 06. 2014 16. 06. 2014
Sodba: Sklep III DoR 137/2014 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ko priznanje pravice do nadomestila plače za čas, ko je tožnik delavki nezakonito odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ni vezalo na ugotavljanje delavkine začasne... 15. 12. 2014 VSRS 15. 12. 2014 15. 12. 2014
Sodba: C-654/13 (Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)) LA COUR (troisième chambre), composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,avocat général: M. M. Wathelet,greffier: M. A. Calot Escobar,vu la décision prise, l’avocat général... 17. 07. 2014 Sodišče EU 17. 07. 2014 17. 07. 2014
Sodba: VIII Ips 107/2014 Jedro Odškodnina, izplačana na podlagi sporazuma o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi, je dohodek delavca iz delovnega razmerja, od katerega delodajalec obračuna in odvede davek in prispevke. Odškodnina, izplačana na podlagi sporazuma o razveljavitvi pogodbe... 29. 09. 2014 VSRS 29. 09. 2014 29. 09. 2014
Sodba: X Ips 201/2013 Jedro Za čas pridobitve kapitala (nepremičnine) v smislu 101. člena ZDoh-2 se v primerih, ko se pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja ugotovi s sodno odločbo, šteje pravnomočnost take sodne odločbe. Izrek I. Revizija se zavrne. II. Tožeča stranka... 20. 02. 2014 VSRS 20. 02. 2014 20. 02. 2014
Sodba: Sodba in Sklep VIII Ips 273/2015 Jedro V obravnavanem primeru so izpolnjeni naslednji kriteriji, ki kažejo na prenos gospodarske enote oziroma organiziranega skupka virov: prenos materialnih sredstev, opravljanje enake dejavnosti, v istih prostorih, z večino iste opreme, z istim delovnim časom... 21. 06. 2016 VSRS 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 121/2003 Jedro Ker je sodišče prve stopnje ob upoštevanju citiranih zakonskih določb in dejanskih ugotovitev glede tožnikovih sredstev ugotovilo, da tožnik za priznanje pravice iz 25. člena ZZVZZ ne izpolnjuje dohodkovnega pogoja, je upravičeno zavrnilo njegov tožbeni zahtevek... 16. 03. 2004 VSRS 16. 03. 2004 16. 03. 2004
Sodba: Pdp 206/2016 Jedro: Za veljavnost konkurenčne klavzule je odločilno, ali delavec pri delodajalcu pridobi znanje, ki pomeni posebno vrednost v okviru njegovega poslovanja. Sodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da so bila izobraževanja, ki jih je bil deležen toženec pri tožeči... 17. 03. 2016 VDSS 17. 03. 2016 17. 03. 2016
Sodba: VIII Ips 179/2016 Jedro Tožena stranka ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, do katerih pridejo uslužbenci pri svojem delu, določena izrecna pravila, ki določajo, da bančni uslužbenci podatkov, do katerih pridejo v zvezi z delom, ne smejo izkoriščati, da se osebni podatki... 07. 02. 2017 VSRS 07. 02. 2017 07. 02. 2017
Sodba: II Ips 40/2015 Jedro V primeru spregleda pravne osebnosti družbenik odgovarja za obveznost družbe, ta obveznost pa je po svoji naravi taka oziroma ostaja taka, kot je bila obveznost družbe. Spremenjen je le temelj, pravna podlaga za njegovo odgovornost za obveznost družbe, za katere... 05. 03. 2015 VSRS 05. 03. 2015 05. 03. 2015
Sodba: Sklep VIII Ips 77/2014 Jedro Ob ugotovitvi pooblaščenega zdravnika na obdobnem zdravstvenem pregledu, da delavec (začasno) več ne izpolnjuje zdravstvenih zahtev za delovno mesto, se njegov delovno-pravni položaj ob sodelovanju pooblaščenega zdravnika rešuje na podlagi določb ZZVZZ... 17. 06. 2014 VSRS 17. 06. 2014 17. 06. 2014
Sodba: III Ips 125/2014 Jedro Pravno podlago za odškodninske zahtevke tožnice predstavlja prvi odstavek 271. člena ZPIZ-1. Vendar pa je, kadar škoda nastane kot posledica prometne nesreče, primarno treba uporabiti določbe ZOZP, saj je odgovornost povzročitelja nezgode predmet zavarovanja... 19. 01. 2016 VSRS 19. 01. 2016 19. 01. 2016
Sodba: VIII Ips 268/2016 Jedro Sodišči sta presodili, da tožnik prve očitane kršitve ni storil. Glede drugih dveh očitanih kršitev sta v prvi vrsti presodili, da je odpoved podana prepozno. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožena stranka mora v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti tožeči... 06. 06. 2017 VSRS 06. 06. 2017 06. 06. 2017
Sodba: VIII Ips 50/2016 Jedro Noben predpis ne določa, katere primerljive podatke je potrebno upoštevati, če v matični evidenci zavarovancev ni podatkov o višini plače zavarovanca v posameznem letu. V takšnem primeru je pač potrebno uporabiti druge podatke, ki so na voljo in ki lahko... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: C-290/05 Ákos Nádasdi (C-290/05) proti Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága in Ilona Németh (C-333/05) proti Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága 05. 10. 2006 Sodišče EU 05. 10. 2006 05. 10. 2006
Sodba: Sklep VIII DoR 15/2014 Jedro ZZVZZ med pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pravicami do zdravstvenih storitev v 2. točki prvega odstavka 23. člena ureja tudi pravico do plačila zdravljenja v tujini. Pravica do plačila stroškov zdravljenja v tujini je torej pravica iz... 10. 06. 2014 VSRS 10. 06. 2014 10. 06. 2014
Sodba: I Ips 27374/2013-30 Jedro Ureditvi iz ZDavP-2 in ZST-1, ki urejata zastaranje pravice do odmere in izvršitve davka oziroma takse (javnopravno razmerje), ob hkratnem upoštevanju splošnih načel pravne varnosti in zaupanja v pravo, narekujeta razlago, da mora biti tudi v kazenskem postopku... 12. 06. 2014 VSRS 12. 06. 2014 12. 06. 2014
Sodba: VIII Ips 273/2017 Jedro Ureditev zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji temelji na neposrednem plačilu zdravstvenih storitev izvajalcu s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod), to je zagotavljanju zdravstvenih storitev v naravi, in ne pozna primarnega povračila... 15. 05. 2018 VSRS 15. 05. 2018 15. 05. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 246/2011 Jedro Tožena stranka je utemeljeno uveljavljala bistveno kršitev določb pravdnega postopka pred sodiščem prve in druge stopnje, ko je sodišče v nasprotju s 63. členom ZDSS-1 dopustilo tožbo glede presoje utemeljenosti tožnikove delazmožnosti od 28. 7. 2009 dalje, ne da... 04. 09. 2012 VSRS 04. 09. 2012 04. 09. 2012
Sodba: VIII Ips 247/2011 Jedro O začasni nezmožnosti za delo nad 30 dni pa samostojno odloča imenovani zdravnik, ki ni dolžan slediti predlogu osebnega zdravnika. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu zahtevku tožnice. Odpravilo je odločbi... 16. 04. 2012 VSRS 16. 04. 2012 16. 04. 2012
Sodba: X Ips 479/2009 Jedro Če je v davčnem postopku ugotovljeno, da podjetje, s katerim naj bi revident posloval, ne obstoji, je brezpredmetno presojati račune, ki naj bi jih tako podjetje izstavilo.Če je tuj davčni organ ugotovil, da tuja družba v svojih poslovnih knjigah nima... 15. 09. 2011 VSRS 15. 09. 2011 15. 09. 2011
Sodba: Sklep III Ips 1/2014 Jedro Odgovor na vprašanje, glede katerega je bila revizija dopuščena, je na podlagi zgoraj navedenega naslednji: Če delodajalec ugovarja, da je za nastalo škodo soodgovoren tudi oškodovanec, njegov delavec, mora sodišče ugotavljati, ali so podani pogoji za deljeno... 25. 02. 2014 VSRS 25. 02. 2014 25. 02. 2014
Sodba: C-371/04 (Commission of the European Communities applicant, v Italian Republic defendant) THE COURT (Second Chamber), composed of C.W.A. Timmermans, President of the Chamber, R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (Rapporteur) and G. Arestis, Judges,Advocate General: E. Sharpston,Registrar: M. Ferreira, Principal Administrator,having regard to the written... 26. 10. 2006 Sodišče EU 26. 10. 2006 26. 10. 2006
Sodba: X Ips 233/2011 Jedro Odbitek DDV se praviloma prizna le v povezavi z opravljanjem obdavčene dejavnosti zavezanca, kar pomeni, da odbitka DDV ni mogoče uveljavljati za dejavnosti, ki so oproščene plačila DDV v skladu z ZDDV.Ker je revident gradil in obnavljal nepremičnino z namenom... 27. 09. 2012 VSRS 27. 09. 2012 27. 09. 2012
Sodba: Pdp 324/2015 Jedro: Delavcu pripada plača v višini, dogovorjeni z delodajalcem v pogodbi o zaposlitvi. Sodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da sta se tožnica in tožena stranka ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi dogovorili, da pripada tožnici za poln delovni čas in vnaprej... 25. 09. 2015 VDSS 25. 09. 2015 25. 09. 2015
Sodba: X Ips 240/2013 Jedro Četudi imajo sporni računi, na podlagi katerih je revidentka knjižila odhodke, vse potrebne formalne elemente in zaradi tega formalno ustrezajo standardu 21.12. SRS, to ne pomeni, da so sporni računi že zaradi formalne ustreznosti verodostojni tudi po vsebini... 20. 03. 2015 VSRS 20. 03. 2015 20. 03. 2015
Sodba: X Ips 14/2013 Jedro V skladu z načelom zakonitosti (v davčnem pravu) se pri odmeri javno-finančnih dajatev uporabi zakon, ki je veljal v obdobju, na katerega se nanaša davčna obveznost, razen v primeru, če novi zakon glede take obveznosti določa drugače. ZDDPO-2 pa ne vsebuje... 25. 09. 2014 VSRS 25. 09. 2014 25. 09. 2014
Sodba: VIII Ips 202/2017 Jedro V pokojninsko zavarovanje je vgrajeno načelo nezdružljivosti opravljanja kakršnegakoli dela ali dejavnosti in hkratnega uživanja pravic iz tega zavarovanja, to je aktivnega in pasivnega statusa hkrati. Z ZPIZ-2 je bila ukinjena možnost opravljanja dela oziroma... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 138/2015 Jedro Tožnica je s tožbenim zahtevkom zahtevala, da sodišče ugotovi, da je upravičena do napotitve na zdravljenje v tujino. Takšnega zahtevka tožnica med postopkom ni formalno spremenila. Sodišče druge stopnje s tem, ko ji je priznalo pravico do zdravljenja v tujini... 22. 12. 2015 VSRS 22. 12. 2015 22. 12. 2015
Sodba: Sklep VIII Ips 231/2010 Jedro Tožnik je sporni pregled opravil pred operacijo prednjih križnih vezi, za katero ni pridobil predhodne odobritve tožene stranke, niti niso bili stroški operacije tožniku priznani v tem socialnem sporu. Zato je pritrditi revizijskim navedbam, da je sodišče napačno... 19. 03. 2012 VSRS 19. 03. 2012 19. 03. 2012
Sodba: X Ips 481/2014 Jedro Pojma „očitne napake“ iz 90. člena ZDavP-2 se ne more razlagati tako, da vključuje tudi kršitve materialnega prava, ker je tovrstna kršitev kot izpodbojni razlog izrecno določena v 88. členu ZDavP-2, ki je njihovi presoji tudi sistemsko namenjeno. Izrek I... 20. 04. 2016 VSRS 20. 04. 2016 20. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 280/2004 Jedro Ker je bil tožnik ves čas po vročitvi dokončnega sklepa o razporeditvi na drugo delovno mesto upravičeno odsoten zaradi bolezni, do dejanske razporeditve tožnika na drugo delovno mesto ni prišlo in bi mu morala tožena stranka za sporno obdobje izplačevati... 19. 04. 2005 VSRS 19. 04. 2005 19. 04. 2005
Sodba: VIII Ips 269/2010 24. 01. 2012 VSRS 24. 01. 2012 24. 01. 2012
Sodba: Sklep X Ips 256/2017 Jedro Obrazložitev odločitve o tem, da se glavna obravnava ne bo izvedla, je hkrati vsebinsko neločljivo povezana z zavrnitvijo vseh dokaznih predlogov, saj dokazov z namenom ugotovitve pravilnega dejanskega stanja ni mogoče izvesti izven glavne obravnave. Zavrnitev... 06. 11. 2019 VSRS 06. 11. 2019 06. 11. 2019
Sodba: VIII Ips 92/2016 Jedro Pri nadomestilih se ne plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje (207. člen ZPIZ-1), kljub temu bi bili lahko upoštevani pri izračunu pokojninske osnove (1. alineja 42. člena ZPIZ-1), vendar le ob izpolnjenem pogoju vključenosti v obvezno zavarovanje (2. alineja... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: I U 1381/2016-10 29. 08. 2017 UPRS 29. 08. 2017 29. 08. 2017
Sodba: Sklep I Up 411/2008 Jedro Pavšalni znesek (določen v 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu) predstavlja znesek povrnjenih stroškov in ne vključuje DDV na odvetniške stroške. Izrek Pritožbi tožeče stranke se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni... 04. 12. 2008 VSRS 04. 12. 2008 04. 12. 2008
Sodba: I U 1394/2017-9 Jedro: Namen sklenitve absolutno in relativno navidezne pogodbe za njeno presojo ni bistven, povezan pa je vsekakor s tem, da želi tretji osebi (davčnemu organu) prikriti resnična dejstva in ga spraviti v zmoto. Zato se ugotavljanje prave pogodbene volje na davčnem... 24. 04. 2018 UPRS 24. 04. 2018 24. 04. 2018
Sodba: C-556/07 (Commission des Communautés européennes contre République française) 05. 03. 2009 Sodišče EU 05. 03. 2009 05. 03. 2009
Prikazov na stran:
Komentar