Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: Sklep VIII DoR 11/2018-6 Jedro Revizija se dopusti glede naslednjih vprašanj:− ali gre pri dosojenih zneskih za odškodnino, za nadomestilo ali za drug prejemek iz delovnega razmerja,− ali in na kateri podlagi se od prejemka zaradi nezagotovljenega tedenskega počitka plačajo dohodnina... 20. 03. 2018 VSRS 20. 03. 2018 20. 03. 2018
Sodba: Sklep X Ips 407/2012 Jedro Odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča je mogoče z uspehom uveljavljati le, če sta obravnavani primer in primer, na katerega se sklicuje revident, v bistvenem enaka. Izrek I. Revizija se zavrže.II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka... 25. 10. 2012 VSRS 25. 10. 2012 25. 10. 2012
Sodba: I Up 581/2004 Jedro V 1. alinei 8. člena ZDoh določa dva pogoja, ki morata biti kumulativno izpolnjena za priznanje uveljavljanega zmanjšanja osnove za dohodnino za letno povprečno plačo zaposlenih v RS v letu, za katerega se dohodnina odmerja. To sta priznani invalidnost s 100... 28. 02. 2005 VSRS 28. 02. 2005 28. 02. 2005
Sodba: VIII Ips 163/2016 Jedro Iz ZIS ne izhaja, da se celoten znesek napitnin izplača zaposlenim, pač pa le, da se v celoti nameni za plače. To pomeni, da se iz prihodka delodajalca, ki ga mora v celoti nameniti za plače zaposlenih, krije vse, kar mora delodajalec plačati kot strošek plače... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: I U 1372/2009 Jedro: Izdajatelji računov za tožnika niso opravili zaračunanih storitev, od katerih je tožnik odbil vstopni DDV. V konkretnem primeru je šlo za navidezne pravne posle, tožnik pa ni uspel dokazati nasprotnega, zato iz naslova prejetih računov nima pravice do odbitka... 29. 06. 2010 UPRS 29. 06. 2010 29. 06. 2010
Sodba: Sodba in Sklep Pdp 1188/2013 Jedro: Tožnica je opravljala dela, ki se nanašajo na pobiranje in čiščenje zelenjave na vrtu, na pomivanje bele in črne posode v kuhinji toženkine restavracije in občasno premoč pri kuhinjskih delih v toženkini restavraciji. Tožnica se je prostovoljno vključila... 22. 05. 2014 VDSS 22. 05. 2014 22. 05. 2014
Sodba: Sodba in Sklep Pdp 464/2013 Jedro: Dejstvo, da delovno mesto pomočnika ni bilo ustrezno sistemizirano, oziroma da direktor po statutu ni imel pristojnost določitve tožnika za izvajanje takšnega dela, nima odločilne teže pri odločanju o tožnikovem zahtevku na ugotovitev obstoja delovnega razmerja... 24. 10. 2013 VDSS 24. 10. 2013 24. 10. 2013
Sodba: Pdp 1007/2013 Jedro: Delavec, ki uveljavlja denarne zahtevke iz naslova delovnega razmerja, mora v primeru, če mu delodajalec delovnega razmerja v spornem obdobju ne priznava, zahtevati tudi ugotovitev obstoja delovnega razmerja v prekluzivnih rokih iz ZDR, ker v nasprotnem primeru... 08. 05. 2014 VDSS 08. 05. 2014 08. 05. 2014
Sodba: Cp 1133/2010 Jedro: Glede na temeljno načelo stvarnega prava superficies solo cedit, na katerem je zgrajen tudi institut povečanja vrednosti nepremičnine, graditelja predstavlja le graditelj gradbenega objekta na tuji nepremičnini, ki je trajno spojen z nepremičnino ali je trajno... 26. 05. 2011 VSC 26. 05. 2011 26. 05. 2011
Sodba: C-438/01 (Design Concept SA and Flanders Expo SA) on the interpretation of Article 9(2)(e) of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE... 05. 06. 2003 Sodišče EU 05. 06. 2003 05. 06. 2003
Sodba: Pdp 89/2016 Jedro: Tožnica je pri toženi stranki opravljala delo kot študentka na podlagi napotnice študentskega servisa. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da se je tožnica pri toženi stranki prostovoljno vključila v organiziran delovni proces, da je v njem za plačilo... 12. 05. 2016 VDSS 12. 05. 2016 12. 05. 2016
Sodba: Pdp 767/2016 Jedro: V primeru, če delavec krši konkurenčno klavzulo, ima (bivši) delodajalec možnost odškodninskega zahtevka po določbah ZDR in ne v celoti le po določbah OZ, ki so za delavca strožje. V teh primerih je treba dokazati vse elemente odškodninske odgovornosti... 12. 12. 2016 VDSS 12. 12. 2016 12. 12. 2016
Sodba: I U 1622/2011 Jedro: Oseba se šteje za rezidenta Slovenije, če je izpolnjen kateri od kriterijev, ki so navedeni v 6. členu ZDoh-2. V konkretnem primeru je tožnik rezident Slovenije že po kriteriju iz 1. točke, saj ima uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Pri tem... 20. 12. 2011 UPRS 20. 12. 2011 20. 12. 2011
Sodba: C-130/15 (Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs v National Exhibition Centre Limited) THE COURT (Second Chamber), composed of M. Ilešič, President of the Chamber, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal and E. Jarašiūnas (Rapporteur), Judges,Advocate General: M. Campos Sánchez-Bordona,Registrar: L. Hewlett, Principal Administrator,having regard to the written... 26. 05. 2016 Sodišče EU 26. 05. 2016 26. 05. 2016
Sodba: C-72/13 (Gmina Wrocław contre Minister Finansów) LA COUR (septième chambre), composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges, avocat général: Mme E. Sharpston, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, considérant les observations... 20. 03. 2014 Sodišče EU 20. 03. 2014 20. 03. 2014
Sodba: C-290/05 Ákos Nádasdi (C-290/05) proti Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága in Ilona Németh (C-333/05) proti Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága 05. 10. 2006 Sodišče EU 05. 10. 2006 05. 10. 2006
Sodba: X Ips 23/2014 Jedro Če Ustavno sodišče razveljavi zakon oziroma njegov del, to ne predstavlja samostojne podlage za vložitev pravnega sredstva, s katerim bi bilo mogoče poseči v razmerja, o katerih je bilo (na podlagi takšnega zakona) že pravnomočno odločeno. Taka razveljavitev... 12. 07. 2014 VSRS 12. 07. 2014 12. 07. 2014
Sodba: Pdp 270/2018 Jedro: Razlogi, da delavec oziroma skupina delavcev ne dosega delovnih rezultatov, so lahko le osebne narave. To so torej lahko le razlogi, ki so odvisni od delavca. Po navedbah tožene stranke pa so bili razlogi za nedoseganje planirane realizacije finančne težave... 29. 05. 2018 VDSS 29. 05. 2018 29. 05. 2018
Sodba: C-397/17 (Profit Europe NV proti Belgische Staat) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi E. Levits, predsednik senata, A. Borg Barthet (poročevalec), sodnik, in M. Berger, sodnica, generalna pravobranilka: J. Kokott, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 12. 07. 2018 Sodišče EU 12. 07. 2018 12. 07. 2018
Sodba: VIII Ips 214/2003 Jedro Ne glede na določbo 34. člena ZZVZZ, da ima zavarovanec pravico do nadomestila do dneva, ko postane odločba o ugotovitvi invalidnosti I. kategorije pravnomočna, ki je uporabljiva za zavarovance v delovnem razmerju, saj jim s pravnomočnostjo odločbe ZPIZ delovno... 15. 06. 2004 VSRS 15. 06. 2004 15. 06. 2004
Sodba: VIII Ips 209/2005 Jedro Ker pritožniku ni šlo za nadaljevano bolnišnično zdravljenje in zdraviliško zdravljenje ne bi privedlo do bistvenega izboljšanja njegovega zdravstvenega stanja za daljši čas, niti ne bi preprečilo napredovanja bolezni in slabšanja zdravstvenega stanja... 14. 03. 2006 VSRS 14. 03. 2006 14. 03. 2006
Sodba: Sklep III DoR 137/2014 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ko priznanje pravice do nadomestila plače za čas, ko je tožnik delavki nezakonito odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ni vezalo na ugotavljanje delavkine začasne... 15. 12. 2014 VSRS 15. 12. 2014 15. 12. 2014
Sodba: VIII Ips 176/2012 Jedro Osebni zdravnik o nezmožnosti zavarovanca za delo presoja na podlagi svoje strokovne ocene o tem, ali so podani zdravstveni (medicinski) razlogi za to. Do tridesetih dni tako odsotnost tudi sam odobri, za daljše odsotnosti pa je pristojen imenovani zdravnik... 04. 03. 2013 VSRS 04. 03. 2013 04. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 169/2015 10. 11. 2015 VSRS 10. 11. 2015 10. 11. 2015
Sodba: VIII Ips 480/2006 Jedro Delavec dokazuje upravičeno odsotnost z dela zaradi bolezni s potrdilom o začasni nezmožnosti za delo, izdanim na podlagi določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev Sodišče prve stopnje je zavrnilo... 20. 11. 2007 VSRS 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Sodba: VIII Ips 103/2008 Jedro Drugostopenjski organ tožene stranke ni preizkusil, ali je bila tožniku začasna nezmožnost za delo priznana v pravilnih časovnih okvirih, čeprav bi bil to (glede na pritožbene navedbe tožnika) dolžan. Tožnik je zato priznanje pravice iz obveznega zdravstvenega... 23. 02. 2010 VSRS 23. 02. 2010 23. 02. 2010
Sodba: Sklep VIII Ips 280/2011 Jedro Revizija pravilno opozarja na to, da časovni okvir, ki omejuje osebnega zdravnika pri ugotavljanju začasne nezmožnosti po 244. členu Pravil ni vezan na datum predhodne ugotovitve imenovanega zdravnika, od kdaj je zavarovanec zmožen za delo (oziroma začasna... 01. 10. 2012 VSRS 01. 10. 2012 01. 10. 2012
Sodba: VIII Ips 179/2016 Jedro Tožena stranka ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, do katerih pridejo uslužbenci pri svojem delu, določena izrecna pravila, ki določajo, da bančni uslužbenci podatkov, do katerih pridejo v zvezi z delom, ne smejo izkoriščati, da se osebni podatki... 07. 02. 2017 VSRS 07. 02. 2017 07. 02. 2017
Sodba: C-324/17 (Ivana Gavanozova) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, M. Safjan in L. Bay Larsen (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: Y. Bot,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 24. 10. 2019 Sodišče EU 24. 10. 2019 24. 10. 2019
Prikazov na stran:
Komentar