Filter (00)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) UL RS 31. 03. 2017 15. 04. 2017
Zakon o računovodstvu (ZR) UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) UL RS 04. 11. 2016 19. 11. 2016
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) UL RS 31. 03. 2017 01. 04. 2017
MSRP 1 - Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja UL EU L 17. 04. 2004 07. 05. 2004
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost UL RS 15. 09. 2017 16. 09. 2017
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada UL RS 03. 06. 2016 04. 06. 2016
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu UL RS 28. 12. 2017 01. 01. 2018
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) UL RS 07. 12. 2015 22. 12. 2015
IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) št. 282/2011 UL EU L 23. 03. 2011 12. 04. 2011
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede UL RS 10. 06. 2008 18. 06. 2008
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Zakon o trošarinah (ZTro-1) UL RS 01. 07. 2016 16. 07. 2016
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije UL RS 30. 12. 2014 01. 01. 2015
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem UL RS 28. 12. 2017 29. 12. 2017
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) UL RS 27. 12. 2017 11. 01. 2018
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami UL RS 28. 10. 2016 01. 01. 2017
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP) UL RS 30. 05. 2012 31. 05. 2012
Zakon o ustanovah (ZU) UL RS 26. 07. 2005 10. 08. 2005
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) UL RS 14. 05. 2010 29. 05. 2010
Stanovanjski zakon UL RS 02. 06. 2017 17. 06. 2017
MSRP 2 - Plačilo z delnicami UL EU L 11. 02. 2005 07. 02. 2005
Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) UL RS 14. 03. 2008 29. 03. 2008
Konvencija med vlado Republike Slovenije in svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja UL RS 14. 04. 2009 29. 04. 2009
Mednarodni računovodski standardi
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Zakon o vajeništvu (ZVaj) UL RS 19. 05. 2017 03. 06. 2017
MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja UL EU L 27. 01. 2006 01. 01. 2007
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu UL RS 20. 12. 2013 21. 12. 2013
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence UL RS
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti UL RS 28. 12. 2017 01. 01. 2018
Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr) UL RS 09. 12. 2013 01. 01. 2014
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) UL RS 27. 12. 2017 11. 01. 2018
MSRP 3 - Poslovne združitve UL EU L 31. 12. 2004 01. 01. 2005
MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov UL EU L 16. 10. 2003
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) UL RS 06. 10. 2017 21. 10. 2017
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov UL RS 04. 03. 2013 05. 03. 2013
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju UL RS 19. 01. 2018 20. 01. 2018
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje UL RS 05. 12. 1997 06. 12. 1997
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa materiala in izdelkov (kalo, razsip, razbitje, okvara) v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala UL RS 19. 12. 2008 20. 12. 2008
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) UL RS 20. 11. 2017 21. 11. 2017
Zakon o igrah na srečo (ZIS) UL RS 03. 06. 2014 18. 06. 2014
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 19. 01. 2018
Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1) UL RS 02. 12. 2016 17. 12. 2016
Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) UL RS 02. 04. 2014 17. 04. 2014
Prikazov na stran:
Komentar