Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 09. 12. 2017 UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 09. 12. 2017 UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) 15. 04. 2017 UL RS 31. 03. 2017 15. 04. 2017
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu 01. 01. 2018 UL RS 28. 12. 2017 01. 01. 2018
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 16. 09. 2017 UL RS 15. 09. 2017 16. 09. 2017
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 01. 04. 2017 UL RS 31. 03. 2017 01. 04. 2017
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 21. 11. 2017 UL RS 20. 11. 2017 21. 11. 2017
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) 19. 11. 2016 UL RS 04. 11. 2016 19. 11. 2016
Zakon o računovodstvu (ZR) 20. 04. 2002 UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 01. 02. 2018 UL RS 26. 01. 2018 01. 02. 2018
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 17. 12. 2017 UL RS 17. 11. 2017 17. 12. 2017
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 21. 10. 2017 UL RS 06. 10. 2017 21. 10. 2017
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom 13. 01. 2018 UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) 22. 12. 2015 UL RS 07. 12. 2015 22. 12. 2015
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada 04. 06. 2016 UL RS 03. 06. 2016 04. 06. 2016
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) 29. 05. 2010 UL RS 14. 05. 2010 29. 05. 2010
MSRP 1 - Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja 07. 05. 2004 UL EU L 17. 04. 2004 07. 05. 2004
Zakon o trošarinah (ZTro-1) 16. 07. 2016 UL RS 01. 07. 2016 16. 07. 2016
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 11. 01. 2018 UL RS 27. 12. 2017 11. 01. 2018
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede 18. 06. 2008 UL RS 10. 06. 2008 18. 06. 2008
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem 29. 12. 2017 UL RS 28. 12. 2017 29. 12. 2017
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) 30. 03. 2018 UL RS 30. 03. 2018 30. 03. 2018
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami 01. 01. 2017 UL RS 28. 10. 2016 01. 01. 2017
Stanovanjski zakon (SZ-1) 17. 06. 2017 UL RS 02. 06. 2017 17. 06. 2017
SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva 01. 01. 2016 UL RS 10. 12. 2015 01. 01. 2016
Zakon o ustanovah (ZU) 10. 08. 2005 UL RS 26. 07. 2005 10. 08. 2005
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) 11. 01. 2018 UL RS 27. 12. 2017 11. 01. 2018
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP) 31. 05. 2012 UL RS 30. 05. 2012 31. 05. 2012
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 01. 01. 2015 UL RS 30. 12. 2014 01. 01. 2015
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 13. 01. 2018 UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti 01. 01. 2018 UL RS 28. 12. 2017 01. 01. 2018
MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja 01. 01. 2007 UL EU L 27. 01. 2006 01. 01. 2007
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci 29. 11. 1991 UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 UL RS 19. 01. 2018
Mednarodni računovodski standardi 16. 10. 2003 UL EU L 13. 10. 2003 16. 10. 2003
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu 21. 12. 2013 UL RS 20. 12. 2013 21. 12. 2013
Konvencija med vlado Republike Slovenije in svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja 29. 04. 2009 UL RS 14. 04. 2009 29. 04. 2009
Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2018 07. 02. 2018 UL RS 07. 02. 2018 07. 02. 2018
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti 10. 10. 2008 UL RS 10. 10. 2008 10. 10. 2008
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov 05. 03. 2013 UL RS 04. 03. 2013 05. 03. 2013
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence 05. 03. 2016 UL RS 04. 03. 2016 05. 03. 2016
Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob) 29. 03. 2008 UL RS 14. 03. 2008 29. 03. 2008
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje 06. 12. 1997 UL RS 05. 12. 1997 06. 12. 1997
Zakon o vajeništvu (ZVaj) 03. 06. 2017 UL RS 19. 05. 2017 03. 06. 2017
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 11. 11. 2017 UL RS 10. 11. 2017 11. 11. 2017
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 22. 02. 2018 UL RS 07. 02. 2018 22. 02. 2018
MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov 16. 10. 2003 UL EU L 13. 10. 2003 16. 10. 2003
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 10. 02. 2018 UL RS 09. 02. 2018 10. 02. 2018
Prikazov na stran:
Komentar