Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega:Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001),Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),Zakon... 21. 12. 2013 UL RS 06. 12. 2013 21. 12. 2013
SRS 16 (2002) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2002) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. zidi se lahko uporabljajo v finančnem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06 in 65/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 26. 01. 2008 UL RS 25. 01. 2008 26. 01. 2008
SRS 9 (2006) - Dolgoročni dolgovi 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2008) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
SRS 38 (2002) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in s SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah. Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 35 (2002) - Računovodske rešitve v javnih podjetjih Slovenski računovodski standard 35 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard je povezan z vsemi slovenskimi računovodskimi standardi razen s tistimi, ki obravnavajo posebnosti na izbranih področjih. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove Na podlagi drugega odstavka 270. člena in prvega odstavka 289. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister... 01. 01. 2016 UL RS 23. 12. 2015 01. 01. 2016
Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
SRS 7 (2006) - Denarna sredstva Slovenski računovodski standard 7 (2006) DENARNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju denarnih sredstev. Povezan je z računovodskima načeloma 66 in 67 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije 01. 06. 2019 UL RS 17. 05. 2019 01. 06. 2019
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 29. 06. 2019 UL RS 28. 06. 2019 29. 06. 2019
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni... 01. 01. 2010 UL RS 18. 12. 2009 01. 01. 2010
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se v želji, da bi sklenili konvencijo... 26. 05. 2006 UL RS 11. 05. 2006 26. 05. 2006
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Na podlagi 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja... 01. 01. 2011 UL RS 24. 12. 2010 01. 01. 2011
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije obsega:Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – ZSKZDČEU-1 (Uradni list RS, št. 48/13 z dne 4. 6. 2013),Zakon o spremembah... 04. 05. 2018 UL RS 04. 04. 2018 04. 05. 2018
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o načinu ter rokih izdelave... 24. 12. 2013 UL RS 23. 12. 2013 24. 12. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 18. 05. 2019 UL RS 17. 05. 2019 18. 05. 2019
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah 12. 07. 2019 UL RS 27. 06. 2019 12. 07. 2019
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, osmega odstavka 48. člena, drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 31. 10. 2019 UL RS 30. 10. 2019 31. 10. 2019
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018... 31. 01. 2019 UL RS 30. 01. 2019 31. 01. 2019
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance za izvrševanje 68. člena Zakona o javnih... 09. 06. 2015 UL RS 08. 06. 2015 09. 06. 2015
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije... 30. 06. 2018 UL RS 29. 06. 2018 30. 06. 2018
Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega:Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije... 17. 04. 2014 UL RS 02. 04. 2014 17. 04. 2014
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje obsega: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 z dne 1. 3. 2013), Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost... 29. 03. 2013 UL RS 28. 03. 2013 29. 03. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 13. 10. 2018 UL RS 12. 10. 2018 13. 10. 2018
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03 z dne 29. 5. 2003), Aneks h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št... 16. 12. 2014 UL RS 15. 12. 2014 16. 12. 2014
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) in 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni... 27. 07. 2013 UL RS 26. 07. 2013 27. 07. 2013
Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o humanitarnih organizacijah obsega:Zakon o humanitarnih organizacijah – ZHO (Uradni list RS, št. 98/03 z dne 13. 10. 2003),Zakon o društvih – ZDru-1 (Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2006). Zakon o humanitarnih organizacijah... 28. 06. 2006 UL RS 13. 06. 2006 28. 06. 2006
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju obsega:Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 z dne 22. 7. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU-A (Uradni... 09. 08. 2008 UL RS 09. 05. 2008 09. 08. 2008
Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike... 10. 11. 2012 UL RS 09. 11. 2012 10. 11. 2012
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero... 26. 11. 2011 UL RS 25. 11. 2011 26. 11. 2011
Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ preko posebnega računa z ničelnim stanjem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko... 29. 12. 2009 UL RS 28. 12. 2009 29. 12. 2009
Uredba o zelenem javnem naročanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o zelenem javnem naročanju obsega:Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 z dne 13. 12. 2011),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012... 27. 12. 2014 UL RS 12. 12. 2014 27. 12. 2014
Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe Na podlagi prvega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih... 15. 08. 2014 UL RS 14. 08. 2014 15. 08. 2014
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada Na podlagi drugega odstavka 212. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo... 01. 01. 2010 UL RS 29. 12. 2009 01. 01. 2010
Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnih konglomeratih obsega:Zakon o finančnih konglomeratih – ZFK (Uradni list RS, št. 43/06 z dne 21. 4. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih – ZFK-A (Uradni list RS, št. 87/11 z dne 2. 11... 17. 07. 2013 UL RS 02. 07. 2013 17. 07. 2013
SRS 12 (2002) - Kratkoročne časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 12 (2002) KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju tako kratkoročno odloženih prihodkov in stroškov oziroma odhodkov kakor kratkoročno vnaprej... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Vlada Republike Slovenije in Švicarski zvezni svet sta se v želji, da bi sklenila Protokol o spremembah... 12. 04. 2013 UL RS 28. 03. 2013 12. 04. 2013
Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa Na podlagi prvega in četrtega odstavka 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) izdaja minister za finance Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti... 05. 09. 2015 UL RS 04. 09. 2015 05. 09. 2015
Priloga II: Vrste blaga, ki je lahko skladiščeno v davčnih skladiščih PRILOGA II VRSTE BLAGA, KI JE LAHKO SKLADIŠČENO V DAVČNIH SKLADIŠČIH Tarifna oznaka KN Poimenovanje blaga (1) 0701 Krompir (2) 0711 20 Oljke (3) 0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi (4) 0802 Drugo lupinasto sadje (5) 0901 11 000901 12 00... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2010 Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09 (1/10 popr.) in 43/10) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna... 22. 12. 2010 UL RS 21. 12. 2010 22. 12. 2010
SRS 32 (2006) - Računovodske rešitve v zavarovalnicah Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov... 28. 12. 2005 UL RS 27. 12. 2005 28. 12. 2005
Zakon o javnih skladih (ZJS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih skladih obsega:Zakon o javnih skladih – ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08 z dne 28. 7. 2008),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije – ZSKZ-B (Uradni list RS, št. 8... 20. 02. 2010 UL RS 05. 02. 2010 20. 02. 2010
Prikazov na stran:
Komentar