Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 29. 06. 2019 UL RS 28. 06. 2019 29. 06. 2019
Stvarnopravni zakonik (SPZ) Neuradno prečiščeno besedilo Stvarnopravnega zakonika obsega: Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002), Zakon o spremembah Stvarnopravnega zakonika – SPZ-A (Uradni list RS, št. 91/13 z dne 5. 11. 2013), Zakon o spremembah... 29. 03. 2020 UL RS 14. 03. 2020 29. 03. 2020
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni... 01. 01. 2010 UL RS 18. 12. 2009 01. 01. 2010
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se v želji, da bi sklenili konvencijo... 26. 05. 2006 UL RS 11. 05. 2006 26. 05. 2006
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Na podlagi 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja... 01. 01. 2011 UL RS 24. 12. 2010 01. 01. 2011
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o načinu ter rokih izdelave... 24. 12. 2013 UL RS 23. 12. 2013 24. 12. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 18. 05. 2019 UL RS 17. 05. 2019 18. 05. 2019
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah 12. 07. 2019 UL RS 27. 06. 2019 12. 07. 2019
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 31. 10. 2019 UL RS 30. 10. 2019 31. 10. 2019
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018... 31. 01. 2019 UL RS 30. 01. 2019 31. 01. 2019
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, osmega odstavka 48. člena, drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju Na podlagi 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem... 20. 06. 2020 UL RS 19. 06. 2020 20. 06. 2020
Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) Konsolidirano besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) obsega: Uredbo Sveta (ES) št. 277/2005 z dne 21. oktobra 2005, Uredbo Sveta (ES) št. 1463/2006... 21. 12. 2011 UL EU L 21. 12. 2011 21. 12. 2011
Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine 09. 06. 2020 UL RS 25. 05. 2020 09. 06. 2020
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance za izvrševanje 68. člena Zakona o javnih... 09. 06. 2015 UL RS 08. 06. 2015 09. 06. 2015
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije... 30. 06. 2018 UL RS 29. 06. 2018 30. 06. 2018
Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje obsega: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 z dne 1. 3. 2013), Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost... 29. 03. 2013 UL RS 28. 03. 2013 29. 03. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 13. 10. 2018 UL RS 12. 10. 2018 13. 10. 2018
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03 z dne 29. 5. 2003), Aneks h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št... 16. 12. 2014 UL RS 15. 12. 2014 16. 12. 2014
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) in 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni... 27. 07. 2013 UL RS 26. 07. 2013 27. 07. 2013
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero... 26. 11. 2011 UL RS 25. 11. 2011 26. 11. 2011
Uredba o ekonomskih conah Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o ekonomskih conah obsega:Uredbo o ekonomskih conah (Uradni list RS, št. 28/02 z dne 29. 3. 2002),Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti – ZICPES (Uradni list RS, št. 25/04 z dne 19. 3. 2004). Na podlagi 32. člena... 01. 05. 2004 UL RS 19. 03. 2004 01. 05. 2004
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju obsega:Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 z dne 22. 7. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU-A (Uradni... 09. 08. 2008 UL RS 09. 05. 2008 09. 08. 2008
Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike... 10. 11. 2012 UL RS 09. 11. 2012 10. 11. 2012
Uredba o zelenem javnem naročanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o zelenem javnem naročanju obsega:Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 z dne 13. 12. 2011),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012... 27. 12. 2014 UL RS 12. 12. 2014 27. 12. 2014
Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ preko posebnega računa z ničelnim stanjem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko... 29. 12. 2009 UL RS 28. 12. 2009 29. 12. 2009
SRS 12 (2002) - Kratkoročne časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 12 (2002) KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju tako kratkoročno odloženih prihodkov in stroškov oziroma odhodkov kakor kratkoročno vnaprej... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe Na podlagi prvega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih... 15. 08. 2014 UL RS 14. 08. 2014 15. 08. 2014
Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnih konglomeratih obsega:Zakon o finančnih konglomeratih – ZFK (Uradni list RS, št. 43/06 z dne 21. 4. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih – ZFK-A (Uradni list RS, št. 87/11 z dne 2. 11... 17. 07. 2013 UL RS 02. 07. 2013 17. 07. 2013
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada Na podlagi drugega odstavka 212. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo... 01. 01. 2010 UL RS 29. 12. 2009 01. 01. 2010
Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa Na podlagi prvega in četrtega odstavka 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) izdaja minister za finance Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti... 05. 09. 2015 UL RS 04. 09. 2015 05. 09. 2015
Priloga II: Vrste blaga, ki je lahko skladiščeno v davčnih skladiščih PRILOGA II VRSTE BLAGA, KI JE LAHKO SKLADIŠČENO V DAVČNIH SKLADIŠČIH Tarifna oznaka KN Poimenovanje blaga (1) 0701 Krompir (2) 0711 20 Oljke (3) 0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi (4) 0802 Drugo lupinasto sadje (5) 0901 11 000901 12 00... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
SRS 32 (2006) - Računovodske rešitve v zavarovalnicah Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov... 28. 12. 2005 UL RS 27. 12. 2005 28. 12. 2005
Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb obsega:Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb –ZPFIGD (Uradni list RS, št. 43/10 z dne 31. 5. 2010),Zakon... 18. 11. 2015 UL RS 03. 11. 2015 18. 11. 2015
Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov obsega: Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada... 13. 03. 2018 UL RS 26. 02. 2018 13. 03. 2018
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) 22. 07. 2014 UL RS 07. 07. 2014 22. 07. 2014
Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav 01. 01. 2011 UL EU L 29. 12. 2010 01. 01. 2011
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov Na podlagi šestega odstavka 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izdaja minister za finance Pravilnik o vsebini, obliki... 10. 01. 2015 UL RS 09. 01. 2015 10. 01. 2015
Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih zbornicah obsega:Zakon o gospodarskih zbornicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah – ZGZ-A (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12... 18. 10. 2011 UL RS 03. 10. 2011 18. 10. 2011
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in osmega odstavka 153. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe 12. 07. 2019 UL RS 27. 06. 2019 12. 07. 2019
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih obsega: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih – ZNVP-1 (Uradni list RS, št. 75/15 z dne 8. 10. 2015), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih... 13. 07. 2019 UL RS 28. 06. 2019 13. 07. 2019
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik o rednem... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Zakon o sodiščih (ZS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodiščih obsega: Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 z dne 13. 4. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995), Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS, št... 15. 04. 2019 UL RS 15. 03. 2019 15. 04. 2019
Prikazov na stran:
Komentar