Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 obsega: Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS... 23. 05. 2009 UL RS 22. 05. 2009 23. 05. 2009
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Azerbajdžan sta se v želji, da bi sklenili... 21. 08. 2012 UL RS 06. 08. 2012 21. 08. 2012
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep... 22. 06. 2013 UL RS 21. 06. 2013 22. 06. 2013
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala Vlada Republike Slovenije in Vlada Irske sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju... 15. 11. 2002 UL RS 14. 11. 2002 15. 11. 2002
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 obsega: Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 (Uradni list RS, št. 58/13 z dne 8. 7. 2013), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama... 30. 11. 2013 UL RS 29. 11. 2013 30. 11. 2013
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance za izvrševanje 68. člena Zakona o javnih... 09. 06. 2015 UL RS 08. 06. 2015 09. 06. 2015
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov Na podlagi prvega odstavka 322.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance Pravilnik... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja obsega: Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona... 17. 01. 2015 UL RS 16. 01. 2015 17. 01. 2015
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije 25. 06. 2015 UL RS 24. 06. 2015 25. 06. 2015
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega: Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 17. 09. 2016 UL RS 02. 09. 2016 17. 09. 2016
Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med... 17. 12. 2016 UL RS 16. 12. 2016 17. 12. 2016
Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika Na podlagi 311.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta... 12. 02. 2011 UL RS 11. 02. 2011 12. 02. 2011
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin obsega:Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04 z dne 12. 3. 2004),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 28. 11. 2015 UL RS 13. 11. 2015 28. 11. 2015
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih obsega: Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list... 24. 02. 2007 UL RS 23. 02. 2007 24. 02. 2007
SRS 11 (2002) - Kratkoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 11 (2002) KRATKOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77 in 80-82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 10 (2006) - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 6 (2002) - Kratkoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 6 (2002) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60, 61, 63 in 65 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
SRS 3 (2002) - Dolgoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 3 (2002) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60-62 in 64 (Kodeks računovodskih načel... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2006) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih skladih in sestavljanje računovodskih... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) Vlada Republike Slovenije sprejme Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 21. 02. 2009 UL RS 20. 02. 2009 21. 02. 2009
SRS 2 (2002) - Neopredmetena dolgoročna sredstva 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2008) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 2 (2006) - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 2 (2006) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju neopredmetenih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov, ki se... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 30 (2006) - Računovodsko informiranje Slovenski računovodski standard 30 (2006) RAČUNOVODSKO INFORMIRANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih poročil za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli od 158 do 166 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 18 (2002) - Prihodki Slovenski računovodski standard 18 (2002) PRIHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in izrednih prihodkov. Povezan je z računovodskimi načeli 96-100 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 23 (2002) - Računovodsko obračanje in računovodski obračuni Slovenski računovodski standard 23 (2002) RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI OBRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih obračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 123-128 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 34 (2002) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 1-30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 16 (2002) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2002) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. zidi se lahko uporabljajo v finančnem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega:Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001),Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),Zakon... 21. 12. 2013 UL RS 06. 12. 2013 21. 12. 2013
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela... 12. 04. 2013 UL RS 13. 03. 2013 12. 04. 2013
SRS 19 (2002) - Vrste poslovnega izida in finančnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2002) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN FINANČNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in finančnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06 in 65/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 26. 01. 2008 UL RS 25. 01. 2008 26. 01. 2008
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove Na podlagi drugega odstavka 270. člena in prvega odstavka 289. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister... 01. 01. 2016 UL RS 23. 12. 2015 01. 01. 2016
SRS 9 (2006) - Dolgoročni dolgovi 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
SRS 35 (2002) - Računovodske rešitve v javnih podjetjih Slovenski računovodski standard 35 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard je povezan z vsemi slovenskimi računovodskimi standardi razen s tistimi, ki obravnavajo posebnosti na izbranih področjih. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2002) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in s SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah. Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 24 (2002) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 24 (2002) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 8 (2006) - Kapital Slovenski računovodski standard 8 (2006) KAPITAL A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kapitala kot obveznosti do lastnikov. Povezan je z računovodskimi načeli od 68 do 73 (Kodeks računovodskih načel, 1995... 25. 12. 2015 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2015
SRS 7 (2006) - Denarna sredstva Slovenski računovodski standard 7 (2006) DENARNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju denarnih sredstev. Povezan je z računovodskima načeloma 66 in 67 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
SRS 16 (2006) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2006) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. Izidi se lahko uporabljajo v finančnem... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
SRS 20 (2006) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2006) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli od 129 do 142 (Kodeks... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
SRS 3 (2006) - Finančne naložbe Slovenski računovodski standard 3 (2006) FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli od 60 do 62 in 64 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Prikazov na stran:
Komentar