Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov Na podlagi prvega odstavka 322.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance Pravilnik... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja obsega: Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona... 17. 01. 2015 UL RS 16. 01. 2015 17. 01. 2015
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin obsega:Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04 z dne 12. 3. 2004),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 28. 11. 2015 UL RS 13. 11. 2015 28. 11. 2015
Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika Na podlagi 311.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta... 12. 02. 2011 UL RS 11. 02. 2011 12. 02. 2011
Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med... 17. 12. 2016 UL RS 16. 12. 2016 17. 12. 2016
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih obsega: Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list... 24. 02. 2007 UL RS 23. 02. 2007 24. 02. 2007
SRS 11 (2002) - Kratkoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 11 (2002) KRATKOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77 in 80-82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 3 (2002) - Dolgoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 3 (2002) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60-62 in 64 (Kodeks računovodskih načel... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 10 (2006) - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
SRS 6 (2002) - Kratkoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 6 (2002) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60, 61, 63 in 65 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2006) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih skladih in sestavljanje računovodskih... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) Vlada Republike Slovenije sprejme Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 21. 02. 2009 UL RS 20. 02. 2009 21. 02. 2009
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 18 (2002) - Prihodki Slovenski računovodski standard 18 (2002) PRIHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in izrednih prihodkov. Povezan je z računovodskimi načeli 96-100 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 2 (2002) - Neopredmetena dolgoročna sredstva 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2008) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 16 (2002) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2002) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. zidi se lahko uporabljajo v finančnem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 30 (2006) - Računovodsko informiranje Slovenski računovodski standard 30 (2006) RAČUNOVODSKO INFORMIRANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih poročil za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli od 158 do 166 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 34 (2002) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 1-30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega:Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001),Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),Zakon... 21. 12. 2013 UL RS 06. 12. 2013 21. 12. 2013
SRS 23 (2002) - Računovodsko obračanje in računovodski obračuni Slovenski računovodski standard 23 (2002) RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI OBRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih obračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 123-128 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela... 12. 04. 2013 UL RS 13. 03. 2013 12. 04. 2013
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06 in 65/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 26. 01. 2008 UL RS 25. 01. 2008 26. 01. 2008
SRS 9 (2006) - Dolgoročni dolgovi 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
SRS 19 (2002) - Vrste poslovnega izida in finančnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2002) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN FINANČNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in finančnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2002) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in s SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah. Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 35 (2002) - Računovodske rešitve v javnih podjetjih Slovenski računovodski standard 35 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard je povezan z vsemi slovenskimi računovodskimi standardi razen s tistimi, ki obravnavajo posebnosti na izbranih področjih. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove Na podlagi drugega odstavka 270. člena in prvega odstavka 289. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister... 01. 01. 2016 UL RS 23. 12. 2015 01. 01. 2016
SRS 24 (2002) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 24 (2002) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 8 (2006) - Kapital Slovenski računovodski standard 8 (2006) KAPITAL A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kapitala kot obveznosti do lastnikov. Povezan je z računovodskimi načeli od 68 do 73 (Kodeks računovodskih načel, 1995... 25. 12. 2015 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2015
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 16 (2006) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2006) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. Izidi se lahko uporabljajo v finančnem... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
SRS 7 (2006) - Denarna sredstva Slovenski računovodski standard 7 (2006) DENARNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju denarnih sredstev. Povezan je z računovodskima načeloma 66 in 67 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 20 (2006) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2006) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli od 129 do 142 (Kodeks... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za gozdarsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost – tarifni del... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od iger na srečo obsega:Zakon o davku od iger na srečo – ZDIS (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001... 30. 10. 2001 UL RS 29. 10. 2001 30. 10. 2001
Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra Na podlagi 59. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra 1. člen Ta pravilnik ureja vodenje in vzdrževanje davčnega registra, vsebino in obliko prijave za vpis v davčni... 18. 04. 2015 UL RS 10. 04. 2015 18. 04. 2015
Pravilnik o načinu vodenja registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov Na podlagi drugega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 4. člena ter osmega odstavka 14. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance Pravilnik o načinu vodenja registra... 20. 05. 2017 UL RS 19. 05. 2017 20. 05. 2017
MRS 18 - Prihodki Mednarodni računovodski standard 18 Prihodki CILJ Prihodki so v Okvirnih navodilih za pripravljanje in predstavljanje računovodskih izkazov opredeljeni kot povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki pritokov ali povečanja sredstev ali zmanjšanja... 01. 01. 2013 UL EU L 29. 12. 2012 01. 01. 2013
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije 01. 06. 2019 UL RS 17. 05. 2019 01. 06. 2019
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se v želji, da bi sklenili konvencijo... 26. 05. 2006 UL RS 11. 05. 2006 26. 05. 2006
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Na podlagi 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja... 01. 01. 2011 UL RS 24. 12. 2010 01. 01. 2011
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi Za izvrševanje določb 51. do 53. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) in 12. točke prvega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdajata minister za pravosodje in minister za finance Pravilnik o postopku... 12. 12. 2015 UL RS 27. 11. 2015 12. 12. 2015
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije obsega:Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – ZSKZDČEU-1 (Uradni list RS, št. 48/13 z dne 4. 6. 2013),Zakon o spremembah... 04. 05. 2018 UL RS 04. 04. 2018 04. 05. 2018
Prikazov na stran:
Komentar