Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 29. 06. 2019 UL RS 28. 06. 2019 29. 06. 2019
Zakon o visokem šolstvu (ZViS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o visokem šolstvu obsega: Zakon o visokem šolstvu – ZViS (Uradni list RS, št. 67/93 z dne 17. 12. 1993), Odločbo o razveljavitvi določbe drugega odstavka 60. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/95 z dne 7. 7. 1995... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Zakon o sodiščih (ZS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodiščih obsega: Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 z dne 13. 4. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995), Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS, št... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o načinu ter rokih izdelave... 24. 12. 2013 UL RS 23. 12. 2013 24. 12. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 1. člen V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega... 18. 05. 2019 UL RS 17. 05. 2019 18. 05. 2019
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obsega: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje obsega: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 z dne 1. 3. 2013), Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost... 29. 03. 2013 UL RS 28. 03. 2013 29. 03. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 13. 10. 2018 UL RS 12. 10. 2018 13. 10. 2018
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero... 26. 11. 2011 UL RS 25. 11. 2011 26. 11. 2011
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju obsega:Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 z dne 22. 7. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU-A (Uradni... 09. 08. 2008 UL RS 09. 05. 2008 09. 08. 2008
Uredba o zelenem javnem naročanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o zelenem javnem naročanju obsega:Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 z dne 13. 12. 2011),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012... 27. 12. 2014 UL RS 12. 12. 2014 27. 12. 2014
Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ preko posebnega računa z ničelnim stanjem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko... 29. 12. 2009 UL RS 28. 12. 2009 29. 12. 2009
Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnih konglomeratih obsega:Zakon o finančnih konglomeratih – ZFK (Uradni list RS, št. 43/06 z dne 21. 4. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih – ZFK-A (Uradni list RS, št. 87/11 z dne 2. 11... 17. 07. 2013 UL RS 02. 07. 2013 17. 07. 2013
Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike... 10. 11. 2012 UL RS 09. 11. 2012 10. 11. 2012
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada Na podlagi drugega odstavka 212. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo... 01. 01. 2010 UL RS 29. 12. 2009 01. 01. 2010
Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb obsega:Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb –ZPFIGD (Uradni list RS, št. 43/10 z dne 31. 5. 2010),Zakon... 18. 11. 2015 UL RS 03. 11. 2015 18. 11. 2015
Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov obsega: Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada... 13. 03. 2018 UL RS 26. 02. 2018 13. 03. 2018
Priloga II: Vrste blaga, ki je lahko skladiščeno v davčnih skladiščih PRILOGA II VRSTE BLAGA, KI JE LAHKO SKLADIŠČENO V DAVČNIH SKLADIŠČIH Tarifna oznaka KN Poimenovanje blaga (1) 0701 Krompir (2) 0711 20 Oljke (3) 0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi (4) 0802 Drugo lupinasto sadje (5) 0901 11 000901 12 00... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva UL C 151... 01. 01. 2011 UL EU L 29. 12. 2010 01. 01. 2011
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih obsega: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih – ZNVP-1 (Uradni list RS, št. 75/15 z dne 8. 10. 2015), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih... 13. 07. 2019 UL RS 28. 06. 2019 13. 07. 2019
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov Na podlagi šestega odstavka 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izdaja minister za finance Pravilnik o vsebini, obliki... 10. 01. 2015 UL RS 09. 01. 2015 10. 01. 2015
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik o rednem... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe Na podlagi 1. točke 196. člena in 1. do 4. ter 6. točke prvega odstavka 261. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.), drugega odstavka 150. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS... 12. 07. 2019 UL RS 27. 06. 2019 12. 07. 2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in osmega odstavka 153. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic obsega: Direktivo sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja... 01. 07. 2013 UL EU L 28. 05. 2013 01. 07. 2013
Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji SVET EVROPSKE UNIJE JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 115 Pogodbe,ob upoštevanju predloga Evropske komisije,po... 03. 11. 2017 UL EU L 14. 10. 2017 03. 11. 2017
Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) Začasno zadržanje izvrševanja ZAKONA na podlagi sklepa US (U-I-4/20-19). Zakon Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja: pristojnost sodišč in posebna pravila... 19. 12. 2019 UL RS 04. 12. 2019 19. 12. 2019
Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, obsega: Direktivo Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju... 06. 12. 2016 UL EU L 16. 12. 2016 06. 12. 2016
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega: Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001), Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002), Zakon... 29. 03. 2020 UL RS 14. 03. 2020 29. 03. 2020
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 01. 06. 2020 UL RS 29. 05. 2020 01. 06. 2020
Odredba o določitvi roka za vključitev Slovenske akreditacije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 18. 04. 2020 UL RS 17. 04. 2020 18. 04. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB, EPA 1171-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 31. 05. 2020 UL RS 30. 05. 2020 31. 05. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, EPA 1249-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 11. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 11. 07. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG, EPA 1172-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 31. 05. 2020 UL RS 30. 05. 2020 31. 05. 2020
Uredba o izvajanju šolske sheme KONČNI DOLOČBI Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme (Uradni list RS, št. 46/19) vsebuje naslednji končni določbi: 7. člen (začetek uporabe) Določba spremenjenega drugega odstavka 12. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2020. 8... 20. 07. 2019 UL RS 19. 07. 2019 20. 07. 2019
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank obsega: Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank – ZRPPB (Uradni list RS, št. 44/16 z dne 24. 6. 2016), Odločbo o ugotovitvi, da je bil 350.a člen Zakona o bančništvu v neskladju... 19. 12. 2019 UL RS 04. 12. 2019 19. 12. 2019
Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Na podlagi drugega odstavka 4. člena, v zvezi s 3. in 4. točko prvega odstavka 4. člena, in druge, tretje ter šeste alineje sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) minister za finance... 08. 06. 2019 UL RS 24. 05. 2019 08. 06. 2019
Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ZAKON o razglasitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:Zakona o upravnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki: kot predstavniki delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo... 19. 03. 2021 UL RS 18. 03. 2021 19. 03. 2021
Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku Na podlagi drugega odstavka 96. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08 in 20/09 – ZDoh-2D) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal... 31. 10. 2009 UL RS 30. 10. 2009 31. 10. 2009
Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah 17. 02. 2018 UL RS 02. 02. 2018 17. 02. 2018
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4... 01. 01. 2020 UL RS 04. 12. 2019 01. 01. 2020
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), Zakon o spremembah... 06. 11. 2019 UL RS 05. 11. 2019 06. 11. 2019
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev obsega: Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb obsega: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2A (Uradni... 06. 11. 2019 UL RS 05. 11. 2019 06. 11. 2019
Zakon o računovodstvu (ZR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o računovodstvu obsega: Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Uradni list RS, št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Zakon... 20. 04. 2002 UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Obligacijski zakonik (OZ) Neuradno prečiščeno besedilo Obligacijskega zakonika obsega:Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10. 2001),Odločbo o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 28/06 z dne 17. 3. 2006),Zakon o spremembi... 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
Prikazov na stran:
Komentar