Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa Na podlagi druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka 27. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja ministrica za finance Pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih... 09. 10. 2017 UL RS 26. 05. 2017 09. 10. 2017
SRS 31 (2002) - Računovodske rešitve v bankah Slovenski računovodski standard 31 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V BANKAH A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki v izbranem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine obsega: Pravilnik o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja... 16. 06. 2007 UL RS 15. 06. 2007 16. 06. 2007
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Tajske sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju... 01. 05. 2004 UL RS 16. 04. 2004 01. 05. 2004
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indije sta se v želji, da bi sklenili protokol o spremembah... 17. 12. 2016 02. 12. 2016 17. 12. 2016
Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije - KPtoupd obsega: Kolektivno pogodbo za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije - Kptoupd (Uradni... 05. 04. 2014 UL RS 04. 04. 2014 05. 04. 2014
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje obsega: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 z dne 1. 3. 2013), Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost... 29. 03. 2013 UL RS 28. 03. 2013 29. 03. 2013
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018 Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06), sklepata pogodbeni stranki: kot predstavniki delodajalcev: Gospodarska Zbornica Slovenije – Združenje za promet Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. – Sekcija za promet in zveze in kot... 23. 12. 2017 UL RS 22. 12. 2017 23. 12. 2017
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Prva objava: Ur. l. RS-MP 16/10 (Ur. l. RS 80/10) Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Kuvajt... 27. 10. 2010 UL RS 12. 10. 2010 27. 10. 2010
SRS 37 (2002) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji Slovenski računovodski standard 37 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v podjetjih v stečaju ali likvidaciji... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva Na podlagi šestega odstavka 20. člena Zakona o javno- zasebnem partnerstv u (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja minister za finance Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega... 27. 06. 2007 UL RS 26. 06. 2007 27. 06. 2007
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98 z dne 6. 2. 1998), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu... 01. 10. 2005 UL RS 30. 09. 2005 01. 10. 2005
Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju obsega: Uredbo o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnika po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 58/07 z dne 2. 7. 2007... 30. 12. 2014 UL RS 29. 12. 2014 30. 12. 2014
Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih obsega:Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih... 31. 01. 2015 UL RS 30. 01. 2015 31. 01. 2015
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 obsega: Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS... 23. 05. 2009 UL RS 22. 05. 2009 23. 05. 2009
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o načinu ter rokih izdelave... 24. 12. 2013 UL RS 23. 12. 2013 24. 12. 2013
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Azerbajdžan sta se v želji, da bi sklenili... 21. 08. 2012 06. 08. 2012 21. 08. 2012
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep... 22. 06. 2013 UL RS 21. 06. 2013 22. 06. 2013
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo od 1. oktobra 2017 Na podlagi 36. člena v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena, 39. in 87. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD... 18. 11. 2017 UL RS 17. 11. 2017 18. 11. 2017
Uredba o zelenem javnem naročanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o zelenem javnem naročanju obsega:Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 z dne 13. 12. 2011),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012... 27. 12. 2014 UL RS 12. 12. 2014 27. 12. 2014
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala Vlada Republike Slovenije in Vlada Irske sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju... 15. 11. 2002 UL RS 14. 11. 2002 15. 11. 2002
Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med... 17. 12. 2016 UL RS 16. 12. 2016 17. 12. 2016
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance za izvrševanje 68. člena Zakona o javnih... 09. 06. 2015 UL RS 08. 06. 2015 09. 06. 2015
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov Na podlagi prvega odstavka 322.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance Pravilnik... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin obsega:Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04 z dne 12. 3. 2004),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 28. 11. 2015 UL RS 13. 11. 2015 28. 11. 2015
Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki obsega: Pravilnik o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih... 10. 06. 2017 UL RS 09. 06. 2017 10. 06. 2017
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja obsega: Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona... 17. 01. 2015 UL RS 16. 01. 2015 17. 01. 2015
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega: Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 17. 09. 2016 UL RS 02. 09. 2016 17. 09. 2016
Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika Na podlagi 311.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu zahtevka za uveljavljanje dejanskih stroškov nerezidenta... 12. 02. 2011 UL RS 11. 02. 2011 12. 02. 2011
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) in 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni... 27. 07. 2013 UL RS 26. 07. 2013 27. 07. 2013
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije 25. 06. 2015 UL RS 24. 06. 2015 25. 06. 2015
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 obsega: Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 (Uradni list RS, št. 58/13 z dne 8. 7. 2013), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama... 30. 11. 2013 UL RS 29. 11. 2013 30. 11. 2013
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03 z dne 29. 5. 2003), Aneks h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št... 16. 12. 2014 UL RS 15. 12. 2014 16. 12. 2014
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic obsega: Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 50/15 z dne 10. 7. 2015), Sklep o spremembi Sklepa o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 96... 16. 12. 2017 UL RS 15. 12. 2017 16. 12. 2017
SRS 28 (2002) - Računovodsko nadziranje Slovenski računovodski standard 28 (2002) RAČUNOVODSKO NADZIRANJE A. UVOD Ta standard se uporablja pri nadziranju znotraj računovodenja. Povezan je z računovodskimi načeli 143-151 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje a) opredeljevanje nadziranja... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2006) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih skladih in sestavljanje računovodskih... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 11 (2002) - Kratkoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 11 (2002) KRATKOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77 in 80-82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih obsega: Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list... 24. 02. 2007 UL RS 23. 02. 2007 24. 02. 2007
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 3 (2002) - Dolgoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 3 (2002) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60-62 in 64 (Kodeks računovodskih načel... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 2 (2006) - Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 2 (2006) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju neopredmetenih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov, ki se... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 10 (2006) - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 24 (2002) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 24 (2002) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2002) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in s SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah. Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 5 (2002) - Terjatve Slovenski računovodski standard 5 (2002) TERJATVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih terjatev. Povezan je z računovodskimi načeli 56-58 (Kodeks računovodskih načel, 1995... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 19 (2002) - Vrste poslovnega izida in finančnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2002) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN FINANČNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in finančnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2008) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 35 (2002) - Računovodske rešitve v javnih podjetjih Slovenski računovodski standard 35 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard je povezan z vsemi slovenskimi računovodskimi standardi razen s tistimi, ki obravnavajo posebnosti na izbranih področjih. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Prikazov na stran:
Komentar