Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), Zakon o spremembah 09. 12. 2017 UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb obsega: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2A (Uradni 09. 12. 2017 UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona 16. 09. 2017 UL RS 15. 09. 2017 16. 09. 2017
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah obsega:Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006),Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006),Zakon o spremembah 15. 04. 2017 UL RS 31. 03. 2017 15. 04. 2017
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnih razmerjih obsega:Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013),Popravek Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 78/13 z dne 20. 9. 2013),Zakon o zaposlovanju 01. 04. 2017 UL RS 31. 03. 2017 01. 04. 2017
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu obsega: Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08 01. 01. 2018 UL RS 28. 12. 2017 01. 01. 2018
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obsega:Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012),Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem 21. 11. 2017 UL RS 20. 11. 2017 21. 11. 2017
Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1.1 Vsebina zakona 1. člen (predmet urejanja) Ta zakon ureja: pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje plačilnih institucij 22. 02. 2018 UL RS 07. 02. 2018 22. 02. 2018
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) I. POGLAVJE SPLOŠNE DOLOČBE 1.1 Vsebina zakona 1. člen (vsebina zakona in prenos direktiv EU) (1) Ta zakon določa ukrepe, pristojne organe in postopke za odkrivanje in preprečevanje pranja 19. 11. 2016 UL RS 04. 11. 2016 19. 11. 2016
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 01. 03. 2018 UL RS 28. 02. 2018 01. 03. 2018
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o urejanju trga dela obsega: Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o spremembah 21. 10. 2017 UL RS 06. 10. 2017 21. 10. 2017
SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva 01. 01. 2016 UL RS 10. 12. 2015 01. 01. 2016
Zakon o računovodstvu (ZR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o računovodstvu obsega: Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Uradni list RS, št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Zakon 20. 04. 2002 UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja obsega: Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 z dne 29. 12 11. 11. 2017 UL RS 10. 11. 2017 11. 11. 2017
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obsega: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 z dne 21. 2. 1992),Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu 17. 12. 2017 UL RS 17. 11. 2017 17. 12. 2017
Zakon o trošarinah (ZTro-1) Zakon o trošarinah (ZTro-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije (v nadaljnjem besedilu 16. 07. 2016 UL RS 01. 07. 2016 16. 07. 2016
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih javnih službah obsega:Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 z dne 17. 6. 1993),Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe – ZZLPPO (Uradni 29. 05. 2010 UL RS 14. 05. 2010 29. 05. 2010
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 11. 01. 2018 UL RS 27. 12. 2017 11. 01. 2018
MSRP 7 - Finančni instrumenti - razkritja Mednarodni standard računovodskega poročanja 7 44.G člen je bil spremenjen na podlagi Omejenega izvzetja iz primerjalnih razkritij MSRP 7 za podjetja, ki prvikrat uporabijo MSRP (Sprememba MSRP 1, ki je bil izdana januarja 2010). Upravni odbor je spremenil 44.G člen 01. 01. 2007 UL EU L 27. 01. 2006 01. 01. 2007
Stanovanjski zakon (SZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega:Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003),Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004),Zakon o evidentiranju 17. 06. 2017 UL RS 02. 06. 2017 17. 06. 2017
SRS 10 (2016) - Rezervacije 01. 01. 2016 UL RS 10. 12. 2015 01. 01. 2016
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list 13. 01. 2018 UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
MSRP 1 - Prva uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja Mednarodni standard računovodskega poročanja 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja CILJ 1 Cilj tega MSRP je zagotoviti, da prvi računovodski izkazi podjetja v skladu z MSRP in njegova medletna računovodska poročila za del obdobja, ki ga 07. 05. 2004 UL EU L 17. 04. 2004 07. 05. 2004
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1.1. Vsebina zakona 1. člen (predmet zakona) Ta zakon ureja:pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji;pogoje za nadzor zavarovalniških 22. 12. 2015 UL RS 07. 12. 2015 22. 12. 2015
Zakon o financiranju občin (ZFO-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o financiranju občin obsega: Zakon o financiranju občin – ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/06 z dne 30. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin – ZFO-1A (Uradni list RS, št. 57/08 z dne 10. 6. 2008 30. 03. 2018 UL RS 30. 03. 2018 30. 03. 2018
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Stranki kolektivne pogodbe To kolektivno pogodbo skleneta Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki). Veljavnost kolektivne 29. 11. 1991 UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Zakon o vajeništvu (ZVaj) Zakon o vajeništvu (ZVaj) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.(2) Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom 03. 06. 2017 UL RS 19. 05. 2017 03. 06. 2017
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada obsega:Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008),Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika 04. 06. 2016 UL RS 03. 06. 2016 04. 06. 2016
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava obsega: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 23. 12. 2017 UL RS 22. 12. 2017 23. 12. 2017
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem obsega: Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije 29. 12. 2017 UL RS 28. 12. 2017 29. 12. 2017
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na vodna plovila obsega:Zakon o davku na vodna plovila – ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012). Zakon o davku na vodna 31. 05. 2012 UL RS 30. 05. 2012 31. 05. 2012
Obligacijski zakonik (OZ) 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 10. 10. 2008 UL RS 10. 10. 2008 10. 10. 2008
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence obsega: Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 z dne 6. 2. 2004), Zakon o kolektivnih pogodbah – ZkolP 05. 03. 2016 UL RS 04. 03. 2016 05. 03. 2016
Zakon o ustanovah (ZU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ustanovah obsega:Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95 z dne 20. 10. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovah – ZU-A (Uradni list RS, št. 53/05 z dne 31. 5. 2005),Zakon o ustanovah – uradno prečiščeno 10. 08. 2005 UL RS 26. 07. 2005 10. 08. 2005
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) sklepata pogodbeni stranki:kot predstavnik delodajalcev:Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica za poslovanje z nepremičninami 01. 01. 2017 UL RS 28. 10. 2016 01. 01. 2017
Konvencija med vlado Republike Slovenije in svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med vlado Republike Slovenije in svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Republika Slovenija in Republika Albanija sta se v želji, da bi sklenili konvencijo 29. 04. 2009 UL RS 14. 04. 2009 29. 04. 2009
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 1. člen Ta pravilnik določa obliko, vsebino in postopek izdaje službenih 01. 01. 2015 UL RS 30. 12. 2014 01. 01. 2015
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev obsega: Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2018 Na podlagi prve alineje 5. člena v zvezi s prvim odstavkom 3. člena Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 98/09 – ZIUZGK, 62/10 – ZUPJS, 85/10, 94/10 07. 02. 2018 UL RS 07. 02. 2018 07. 02. 2018
MSRP 3 - Poslovne združitve Mednarodni standard računovodskega poročanja 3 Poslovne združitve CILJ 1. Cilj tega MSRP je izboljšati ustreznost, zanesljivost in primerljivost informacij, ki jih poročajoče podjetje zagotavlja v svojih računovodskih izkazih o poslovni združitvi in njenih vplivih. Za 01. 01. 2005 UL EU L 31. 12. 2004 01. 01. 2005
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davčnem potrjevanju računov obsega: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR-A (Uradni list RS, št. 69/17 z dne 8. 12. 2017). Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) 1. člen (vsebina 01. 01. 2018 UL RS 08. 12. 2017 01. 01. 2018
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, v nadaljnjem besedilu ZSPJS) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca in reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka 18. 06. 2008 UL RS 10. 06. 2008 18. 06. 2008
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o socialno varstvenih prejemkih obsega: Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/10 z dne 26. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre-A (Uradni 05. 05. 2018 UL RS 04. 05. 2018 05. 05. 2018
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 Na podlagi sedmega in devetega odstavka 60. člena in za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 13. 01. 2018 UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 1. člen Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov. I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE 2. člen Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma 27. 03. 1993 UL RS 12. 03. 1993 27. 03. 1993
Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: množično vrednotenje) za namene 11. 01. 2018 UL RS 27. 12. 2017 11. 01. 2018
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev prostovoljca zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov Na podlagi prvega odstavka 322.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od nadomestila za uporabo lastnih sredstev 05. 03. 2013 UL RS 04. 03. 2013 05. 03. 2013
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 Odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13) in za izvajanje 37. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 21. 12. 2013 UL RS 20. 12. 2013 21. 12. 2013
Prikazov na stran:
Komentar