Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec odpadnega materiala je od pooblaščene družbe za zbiranje odpadnega materiala prejel enkratni dohodek za zbrani odpadni material v velikosti 1.000 EUR. Prodajalec je v delovnem razmerju za polni delovni... Zveza RFR 25. 05. 2017
Zgled: Stroj, uničen v poplavi Stroj, uničen v poplavi Družba je v letu 2014 kupila stroj in zanj v letu 2014 uveljavila olajšavo za investiranje v velikosti 80.000 EUR. V letu 2016 je bil ta stroj uničen v poplavi, zato je družba odpravila pripoznanje tega stroja v poslovnih knjigah. Zanj ji ni... Zveza RFR 29. 12. 2016
Zgled: Izplačilo darila v naravi nekvalificiranemu družbeniku Izplačilo darila v naravi nekvalificiranemu družbeniku Fizična oseba, ki je nekvalificirani družbenik (prejemnik) po 105. členu ZDoh-2, prejme od družbe A darilo v naravi, in sicer na podlagi imetništva deleža v tej družbi. Vrednost darila je 100 EUR. Drugega dohodka... Zveza RFR 26. 11. 2015
Zgled: Povečanje zavarovalne osnove pri samozaposlenem Povečanje zavarovalne osnove pri samozaposlenem Samozaposleni je zmanjšal svojo zavarovalno osnovo za leto 2016, ker je predvidel, da bo njegov dobiček v tem letu občutno manjši, kot je bil v preteklem. To osnovo je uporabljal od aprila 2016 (davčni obračun za leto... Zveza RFR 29. 09. 2016
Zgled: Preplačilo najemnine lastniku, ki se ne šteje za povezano osebo po 16. in 17. členu ZDDPO-2 Zveza RFR 27. 10. 2016
Zgled: Nakup trošarinskega blaga v velikih količinah Nakup trošarinskega blaga v velikih količinah Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) kot mednarodna organizacija lahko za službene potrebe uveljavlja oprostitev za vsako koledarsko trimesečje v količini največ 3.600 cigaret. Kako lahko upravičenec zahteva neposredno... Zveza RFR 31. 05. 2018
Zgled: Predčasni odhod domov namesto odmora za dojenje Predčasni odhod domov namesto odmora za dojenje Delavka bi rada koristila odmor za dojenje tako, da bi odšla domov po 7 urah dela. Je tak dogovor dopusten? Odgovor: Pravica do odmora za dojenje je mišljena kot odmor med delovnim časom, in ne kot možnost predčasnega... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Slovenski zavezanec opravi prevozno storitev za izvoznika iz Nemčije Slovenski zavezanec opravi prevozno storitev za izvoznika iz Nemčije Slovenski zavezanec opravi prevoz blaga v tretjo državo. Naročnik prevoza in prejemnik storitve je izvoznik, ki je zavezanec s sedežem v Nemčiji. Ali je izvozna storitev oproščena DDV, ker je... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Spletna dobava blaga zavezancu na Kanarske otoke Spletna dobava blaga zavezancu na Kanarske otoke Slovenski zavezanec odpošlje blago, ki ga je prek spleta naročil zavezanec s Kanarskih otokov. Kako obračuna DDV? Odgovor: Kanarski otoki so del carinskega območja EU, niso pa del skupnostnega ozemlja, na katerem velja... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Oprostitev odškodnine za telesno poškodbo Oprostitev odškodnine za telesno poškodbo Fizični osebi (zavezancu) pripada odškodnina po zunajsodni poravnavi zaradi telesne poškodbe v nakupovalnem središču. Zavezanec je namreč vložil zahtevek za odškodnino 1.000 EUR, nato pa je med njim in lastnikom nakupovalnega... Zveza RFR 31. 05. 2018
Zgled: Nadomestilo za konkurenčno klavzulo Nadomestilo za konkurenčno klavzulo Delavec je odpovedal delovno razmerje pri slovenskem delodajalcu (družbi). Po pogodbi o zaposlitvi mu je delodajalec dolžan mesečno, in sicer dve leti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, izplačevati denarno nadomestilo za konkurenčno... Zveza RFR 04. 09. 2017
Zgled: Predlog poročila poslovodstvu na mesečni ravni s kumulativnimi vrednostmi Predlog poročila poslovodstvu na mesečni ravni s kumulativnimi vrednostmi Javni zavod s področja visokega šolstva ima uveljavljen primerjalni seznam razkritij, ki ga mesečno pripravlja za poslovodstvo, v krajši obliki pa tudi trimesečno za upravni odbor. Ker upravni... Zveza RFR 26. 07. 2018
Zgled: Prepozna oddaja obrazca REK-1 za regres, izplačan v letu 2013 Zveza RFR 17. 06. 2019
Zgled: Zaključevanje poslovnega leta Zaključevanje poslovnega leta Sedež podjetja ima eno poslovno leto, ki je enako koledarskemu. V poslovnem letu so se zgodili ti poslovni dogodki: Sedež podjetja je poslovni enoti nakazal 1.000 EUR denarnih sredstev. Sedež podjetja je poslovni enoti posredoval za... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Prenehanje uporabe posebne ureditve Unije – mini VEM Prenehanje uporabe posebne ureditve Unije – mini VEM Slovenski zavezanec, ki je vključen v posebno ureditev Unije, je dejavnost iz tega naslova prenesel na drugega davčnega zavezanca, zato ne bo več opravljal elektronskih storitev končnim potrošnikom v drugih državah... Zveza RFR 27. 12. 2017
Zgled: Najem počitniških prikolic, stacioniranih v avtokampu Najem počitniških prikolic, stacioniranih v avtokampu Zavezanec, identificiran za DDV, ima več počitniških prikolic stalno postavljenih v avtokampu v Bohinju. Ker med njegovimi zaposlenimi ni interesa za uporabo, je z drugim zavezancem sklenil petletno pogodbo o najemu... Zveza RFR 29. 12. 2016
Zgled: Knjiženje porabe proizvodov po stroškovni ceni in pokrivanje posrednih stroškov Knjiženje porabe proizvodov po stroškovni ceni in pokrivanje posrednih stroškov Uporabnik je proizvedel 800 proizvodov, pri čemer je imel 18.000 EUR stroškov. Glede na izbrano metodo vrednotenja zalog na konto proizvodnje prenese 16.000 EUR, znesek drugih stroškov... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Knjiženje prodaje proizvodov po prodajni ceni in pokrivanje posrednih stroškov Knjiženje prodaje proizvodov po prodajni ceni in pokrivanje posrednih stroškov Uporabnik je proizvedel 800 proizvodov, pri čemer je imel 18.000 EUR stroškov. Glede na izbrano metodo vrednotenja zalog na konto proizvodnje prenese 16.000 EUR, znesek posrednih stroškov... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Podatki o vplačanih premijah Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Prejem sredstev za pridobitev drobnega inventarja Prejem sredstev za pridobitev drobnega inventarja Določeni uporabnik je iz javnofinančnih virov dobil denarna sredstva za pokritje stroškov drobnega inventarja. Sredstva so namenjena za nakup tako drobnega inventarja z naravo osnovnih sredstev kot tudi tistega z naravo... Zveza RFR 20. 04. 2015
Zgled: Obresti na denarne depozite pri bankah Obresti na denarne depozite pri bankah Oznaka vrste dohodka Vrsta dohodka Dohodek 5300 Obresti na denarne depozite 300,00 Skupaj: 300,00 Podatek je ločen od drugih obresti, ker je del teh (1.000 EUR) neobdavčen. To je tudi razlog, da med letom ni bila... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Sedež podjetja kupi vozilo, uporablja pa ga poslovna enota Sedež podjetja kupi vozilo, uporablja pa ga poslovna enota Osebno vozilo je 1. januarja 2014 kupil slovenski sedež podjetja. Vozilo ima slovenske registrske tablice. Nakupna cena je znašala 10.000 EUR, doba koristnosti je 8 let. Sedež podjetja je plačal tudi 1.500 EUR... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Omejitev izvršbe na denarne prejemke samostojnega podjetnika Omejitev izvršbe na denarne prejemke samostojnega podjetnika Na podlagi sklepa o izvršbi dolguje podjetnik 500 EUR preživnine. Poleg tega podjetnik preživlja enega otroka. Mesečni priliv na bančni račun je ob prejemu sklepa o izvršbi 1.000 EUR. Kolikšen znesek lahko... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Sedež podjetja plača stroške za poslovno enoto Sedež podjetja plača stroške za poslovno enoto Sedež podjetja plačuje glavnino stroškov tudi za poslovno enoto. V letu 2014 je plačal stroške materiala v velikosti 2.500 EUR, stroške odvetniških storitev 3.500 EUR in stroške oglaševanja 7.500 EUR. Stroški, ki jih je... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Podatki o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine zaradi osebnih okoliščin Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Podatki o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine zaradi poškodovanega premoženja Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Izplačilo obresti v Avstrijo Izplačilo obresti v Avstrijo Avstrijski kreditodajalec in slovenski kreditojemalec (ne štejeta se za povezani osebi z več kot 25-odstotno udeležbo) sta se dogovorila, da kreditojemalec plačuje za izposojeni znesek mesečno 100.000 enot obresti. Kreditodajalec se šteje... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Izračun dohodnine in prispevkov po sodbi X Ips 367/2015 (pred 1. februarjem 2014) Izračun dohodnine in prispevkov po sodbi X Ips 367/2015 (pred 1. februarjem 2014) Zavezanec rezident je od izplačevalca, ki ni plačnik davka po 58. členu ZDavP-2, prejel plačilo za svetovalno delo 1.423 EUR ter povračilo stroškov prenočitev (142 EUR) in parkirnine (36... Zveza RFR 26. 07. 2018
Zgled: Pripoznavanje finančnih odhodkov po metodi efektivnih obresti Pripoznavanje finančnih odhodkov po metodi efektivnih obresti Podjetje A je 31. decembra 2014 prejelo posojilo 15.000 EUR. Posojilo zapada v plačilo v treh obrokih na koncu leta. Letna obrestna mera je 6 % in je fiksna. Stroški odobritve posojila znašajo 250 EUR... Zveza RFR 30. 07. 2015
Zgled: Delavec prejme avtorski honorar poleg plačila za redno delo po pogodbi o zaposlitvi Delavec prejme avtorski honorar poleg plačila za redno delo po pogodbi o zaposlitvi Delavec je s svojim delodajalcem sklenil avtorsko pogodbo za izdelavo študije poleg rednih delovnih nalog, ki jih opravlja po pogodbi o zaposlitvi. Pri tem delodajalcu je sicer... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Knjiženje porabe proizvodov po stroškovni ceni, brez posrednih stroškov Knjiženje porabe proizvodov po stroškovni ceni, brez posrednih stroškov Uporabnik je porabil vse knjige na zalogi za namene opravljanja dejavnosti izobraževanja. Cena knjige v zalogi po stroškovni ceni je 20 EUR. Posrednih stroškov nima. Pri porabi mora obračunati DDV... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v premajhnem znesku Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v premajhnem znesku Javni zavod je za tekoče leto izplačal delovno uspešnost v znesku 30.000 EUR. Na koncu leta je ugotovil poslovni izid: ustvaril je za 60.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti. Pri... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Analogija in sklicevanje v zakonu Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti pri ugotovljenem presežku odhodkov nad prihodki Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti pri ugotovljenem presežku odhodkov nad prihodki Javni zavod je za tekoče leto izplačal delovno uspešnosti v znesku 20.000 EUR. Na koncu leta je ugotovil poslovni izid, in sicer presežek odhodkov nad prihodki pri tržni... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v premajhnem znesku za preteklo leto Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v premajhnem znesku za preteklo leto Javni zavod je za tekoče leto izplačal delovno uspešnost v znesku 30.000 EUR, poleg tega še poračun za preteklo leto v znesku 15.000 EUR. Na koncu leta je ugotovil poslovni... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Izpolnjevanje pogojev za izplačevanje delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku Javni zavod je za obračunsko leto izplačal delovno uspešnost v znesku 60.000 EUR. Na koncu leta je ugotovil poslovni izid: presežka prihodkov nad odhodki ni ustvaril, saj ima izravnane prihodke... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Informativna osebna evidenca Informativna osebna evidenca ZPIZ-2 v 140. členu uvaja informativno osebno evidenco (IOE). V njej ima zavarovanec možnost z elektronskim vpogledom pregledati vse svoje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki od leta 1970, o obračunanih prispevkih po... Zveza RFR 25. 04. 2019
Zgled: Prenehanje družbe po skrajšanem postopku, če je družbenik avstrijska družba Prenehanje družbe po skrajšanem postopku, če je družbenik avstrijska družba Slovenska družba (odslej odvisna družba) z enim družbenikom, ki je avstrijski rezident, družba z omejeno odgovornostjo (GmbH), zavezana za DDPO v Avstriji (Körperschaftsteuer), je prenehala po... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Presojanje, ali je najemna pogodba kočljiva Presojanje, ali je najemna pogodba kočljiva Organizacija, ki deluje v trgovinski dejavnosti, ima tri trgovine v regiji in vsaka od njih predstavlja denar ustvarjajočo enoto. Organizacija ima vse nepremičnine v najemu, do izteka katerega je še nekaj let. Ena od trgovin... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Oddaja poslovnega prostora v najem v svojem imenu za tuj račun Oddaja poslovnega prostora v najem v svojem imenu za tuj račun Določeni uporabnik je v poslovni najem oziroma v uporabo oddal poslovni prostor, ki ga izkazuje med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih je prejel v upravljanje. Ker so sredstva v lasti ustanovitelja... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Poračun najemnine z vlaganji pri določenem uporabniku Poračun najemnine z vlaganji pri določenem uporabniku Določeni uporabnik, najemodajalec, je dal poslovni prostor v najem določenemu uporabniku, najemniku. Z najemno pogodbo sta se dogovorila, da bo najemnik vlagal v poslovni prostor. Vlaganja v poslovni prostor so... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Določitev odmernega odstotka po ZPIZ-1 v prehodnem obdobju Določitev odmernega odstotka po ZPIZ-1 v prehodnem obdobju Zavarovanci so imeli do uveljavitve ZPIZ-1 doseženo različno število let pokojninske dobe.Ali za določitev odmernega odstotka velja prehodno obdobje ali se novi odmerni odstotki upoštevajo za vse, ki se do... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Izračun delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti Izračun delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti Javni zavod naj bi po predvidevanjih v okviru tržne dejavnosti ustvaril 7.100 EUR prihodkov in 2.800 EUR odhodkov. Tako bi ustvaril 4.200 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Polovico tega presežka bi namenil za nakup... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Pogodba o zaposlitvi ne vsebuje navedbe kolektivne pogodbe dejavnosti Pogodba o zaposlitvi ne vsebuje navedbe kolektivne pogodbe dejavnosti Delodajalec v pogodbi o zaposlitvi ni zapisal, katera kolektivna pogodba ga zavezuje.Kako lahko to napako odpravi? Odgovor: Ena izmed bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi je tudi navedba, katera... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku iz preteklega leta Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku iz preteklega leta Javni zavod je za tekoče leto ugotovil, da za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti lahko izplača 40.000 EUR. Ustvaril je 80.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki pri tržni... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Regres za letni dopust Regres za letni dopust Kdaj mora delodajalec regres za letni dopust izplačati delavcu, če je sklenil delovno razmerje v prvi polovici leta, in kdaj, če ga je sklenil v drugi polovici leta? Odgovor: Delavcu, s katerim je delodajalec sklenil delovno razmerje med... Zveza RFR 30. 05. 2016
Zgled: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil Trgovec z rabljenimi vozili iz drugih držav članic pridobiva rabljena osebna vozila za nadaljnjo prodajo. Ali je res, da ni več dolžan oddajati obračunov okoljske dajatve in od kdaj... Zveza RFR 04. 06. 2018
Zgled: Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo Javni zavod sprašuje, ali lahko odškodnino, ki jo je od zavarovalnice prejel za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo, knjiži med prihodke. Odgovor: Javni zavod knjiži prejeto odškodnino za... Zveza RFR 08. 01. 2018
Zgled: Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2017 Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2017 Zavezanec je družba z omejeno odgovornostjo. Poslovno in davčno leto ima enako koledarskemu. Zanima ga, ali mora letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb oddati najkasneje do 31. marca 2018... Zveza RFR 22. 01. 2018
Prikazov na stran:
Komentar