Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Prepozna oddaja obrazca REK-1 za regres, izplačan v letu 2013 Zveza RFR 17. 06. 2019
Zgled: Obresti na denarne depozite pri bankah Obresti na denarne depozite pri bankah Oznaka vrste dohodka Vrsta dohodka Dohodek 5300 Obresti na denarne depozite 300,00 Skupaj: 300,00 Podatek je ločen od drugih obresti, ker je del teh (1.000 EUR) neobdavčen. To je tudi razlog, da med letom ni bila... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Sedež podjetja kupi vozilo, uporablja pa ga poslovna enota Sedež podjetja kupi vozilo, uporablja pa ga poslovna enota Osebno vozilo je 1. januarja 2014 kupil slovenski sedež podjetja. Vozilo ima slovenske registrske tablice. Nakupna cena je znašala 10.000 EUR, doba koristnosti je 8 let. Sedež podjetja je plačal tudi 1.500 EUR... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Sedež podjetja plača stroške za poslovno enoto Sedež podjetja plača stroške za poslovno enoto Sedež podjetja plačuje glavnino stroškov tudi za poslovno enoto. V letu 2014 je plačal stroške materiala v velikosti 2.500 EUR, stroške odvetniških storitev 3.500 EUR in stroške oglaševanja 7.500 EUR. Stroški, ki jih je... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Omejitev izvršbe na denarne prejemke samostojnega podjetnika Omejitev izvršbe na denarne prejemke samostojnega podjetnika Na podlagi sklepa o izvršbi dolguje podjetnik 500 EUR preživnine. Poleg tega podjetnik preživlja enega otroka. Mesečni priliv na bančni račun je ob prejemu sklepa o izvršbi 1.000 EUR. Kolikšen znesek lahko... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Podatki o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine zaradi osebnih okoliščin Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Izračun dohodnine in prispevkov po sodbi X Ips 367/2015 (pred 1. februarjem 2014) Izračun dohodnine in prispevkov po sodbi X Ips 367/2015 (pred 1. februarjem 2014) Zavezanec rezident je od izplačevalca, ki ni plačnik davka po 58. členu ZDavP-2, prejel plačilo za svetovalno delo 1.423 EUR ter povračilo stroškov prenočitev (142 EUR) in parkirnine (36... Zveza RFR 26. 07. 2018
Zgled: Delavec prejme avtorski honorar poleg plačila za redno delo po pogodbi o zaposlitvi Delavec prejme avtorski honorar poleg plačila za redno delo po pogodbi o zaposlitvi Delavec je s svojim delodajalcem sklenil avtorsko pogodbo za izdelavo študije poleg rednih delovnih nalog, ki jih opravlja po pogodbi o zaposlitvi. Pri tem delodajalcu je sicer... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Knjiženje porabe proizvodov po stroškovni ceni, brez posrednih stroškov Knjiženje porabe proizvodov po stroškovni ceni, brez posrednih stroškov Uporabnik je porabil vse knjige na zalogi za namene opravljanja dejavnosti izobraževanja. Cena knjige v zalogi po stroškovni ceni je 20 EUR. Posrednih stroškov nima. Pri porabi mora obračunati DDV... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v premajhnem znesku za preteklo leto Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v premajhnem znesku za preteklo leto Javni zavod je za tekoče leto izplačal delovno uspešnost v znesku 30.000 EUR, poleg tega še poračun za preteklo leto v znesku 15.000 EUR. Na koncu leta je ugotovil poslovni... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Analogija in sklicevanje v zakonu Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Prenehanje družbe po skrajšanem postopku, če je družbenik avstrijska družba Prenehanje družbe po skrajšanem postopku, če je družbenik avstrijska družba Slovenska družba (odslej odvisna družba) z enim družbenikom, ki je avstrijski rezident, družba z omejeno odgovornostjo (GmbH), zavezana za DDPO v Avstriji (Körperschaftsteuer), je prenehala po... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Izpolnjevanje pogojev za izplačevanje delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku Izplačilo delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku Javni zavod je za obračunsko leto izplačal delovno uspešnost v znesku 60.000 EUR. Na koncu leta je ugotovil poslovni izid: presežka prihodkov nad odhodki ni ustvaril, saj ima izravnane prihodke... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Določitev odmernega odstotka po ZPIZ-1 v prehodnem obdobju Določitev odmernega odstotka po ZPIZ-1 v prehodnem obdobju Zavarovanci so imeli do uveljavitve ZPIZ-1 doseženo različno število let pokojninske dobe.Ali za določitev odmernega odstotka velja prehodno obdobje ali se novi odmerni odstotki upoštevajo za vse, ki se do... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Odtujitev sredstev zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku Odtujitev sredstev zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku Družba je februarja 2015 kupila stroj za izdelavo peletov. Obenem je decembra 2016 kupila še računalnik za poslovne potrebe. Za oba je uveljavila davčno olajšavo: za stroj 40.000 EUR, za računalnik... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Pogodba o zaposlitvi ne vsebuje navedbe kolektivne pogodbe dejavnosti Pogodba o zaposlitvi ne vsebuje navedbe kolektivne pogodbe dejavnosti Delodajalec v pogodbi o zaposlitvi ni zapisal, katera kolektivna pogodba ga zavezuje.Kako lahko to napako odpravi? Odgovor: Ena izmed bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi je tudi navedba, katera... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku iz preteklega leta Poračun izplačila delovne uspešnosti iz tržne dejavnosti v prevelikem znesku iz preteklega leta Javni zavod je za tekoče leto ugotovil, da za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti lahko izplača 40.000 EUR. Ustvaril je 80.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki pri tržni... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Prenehanje družbe po skrajšanem postopku, če je družbenik fizična oseba, ki je nerezident Prenehanje družbe po skrajšanem postopku, če je družbenik fizična oseba, ki je nerezident Slovenska družba z družbenikom, avstrijskim rezidentom, ki je fizična oseba, je prenehala po skrajšanem postopku. Iz registra je bila izbrisana 16. januarja 2019. Družbenik je... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Regres za letni dopust Regres za letni dopust Kdaj mora delodajalec regres za letni dopust izplačati delavcu, če je sklenil delovno razmerje v prvi polovici leta, in kdaj, če ga je sklenil v drugi polovici leta? Odgovor: Delavcu, s katerim je delodajalec sklenil delovno razmerje med... Zveza RFR 30. 05. 2016
Zgled: Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo Javni zavod sprašuje, ali lahko odškodnino, ki jo je od zavarovalnice prejel za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo, knjiži med prihodke. Odgovor: Javni zavod knjiži prejeto odškodnino za... Zveza RFR 08. 01. 2018
Zgled: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil Trgovec z rabljenimi vozili iz drugih držav članic pridobiva rabljena osebna vozila za nadaljnjo prodajo. Ali je res, da ni več dolžan oddajati obračunov okoljske dajatve in od kdaj... Zveza RFR 04. 06. 2018
Zgled: Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2017 Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2017 Zavezanec je družba z omejeno odgovornostjo. Poslovno in davčno leto ima enako koledarskemu. Zanima ga, ali mora letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb oddati najkasneje do 31. marca 2018... Zveza RFR 22. 01. 2018
Zgled: Identifikacija tujca, ki opravi sečnjo dreves Identifikacija tujca, ki opravi sečnjo dreves Slovenski davčni zavezanec se je zaradi širitve proizvodnje odločil za posek dela gozda na Primorskem. Med ponudniki za opravitev storitve je bila italijanska družba. Zavezanec sprašuje, kako in kje je storitev poseka... Zveza RFR 03. 01. 2018
Zgled: Popravek investicije v teku Popravek investicije v teku Občina je na konto investicij v teku v preteklih dveh letih knjižila različne projektne stroške, ki se nanašajo na gradnjo športne dvorane in osrednje tržnice. Računi za te projektne stroške so bili plačani. Zdaj pa je bilo odločeno, da se... Zveza RFR 06. 06. 2016
Zgled: Popust obračuna kupec Popust obračuna kupec Davčni zavezanec, identificiran za DDV, navaja, da trgovsko blago odkupuje od več različnih dobaviteljev, s katerimi ima dogovore o popustih glede na nabavljeno količino blaga. Sprašuje, ali lahko on kot kupec blaga obračuna popust, ki mu pripada... Zveza RFR 18. 04. 2017
Zgled: Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pri javnem zavodu Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pri javnem zavodu Javni zavod je kupil zemljišče, na katerem bo gradil novo stavbo. Pri nakupu so nastali stroški za odvetniške in notarske storitve ter stroški za geodete, ki so opravili parcelacijo zemljišča. Ali se... Zveza RFR 16. 08. 2016
Zgled: Nabava nepremičnine in oddaja v najem Nabava nepremičnine in oddaja v najem Zavezanec je leta 2015 nabavil nepremičnino. Promet je bil oproščen DDV, odmerjen pa je bil 2-odstotni DPN. V letu 2016 želi nepremičnino oddati v najem najemniku, ki lahko da izjavo po 45. členu ZDDV-1. Ali zavezanec od najemnine... Zveza RFR 25. 04. 2016
Zgled: DDV pri izdaji zdravniškega potrdila DDV pri izdaji zdravniškega potrdila Zasebni zdravstveni zavod s koncesijo, ki je identificiran za DDV, sprašuje, ali mora obračunati DDV od zaračunanih zdravniških potrdil, izdanih za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za invalidsko upokojitev ali za potrebe... Zveza RFR 04. 04. 2016
Zgled: Subvencionirano zaposlovanje in DDV Subvencionirano zaposlovanje in DDV Zavod RS za zaposlovanje nam je dodelil 6.000 EUR mesečne finančne spodbude za prvo zaposlitev visoko izobraženih mladih brezposelnih. Opravljamo oproščeno in obdavčeno dejavnost ter si DDV odbijamo ob upoštevanju odbitnega deleža... Zveza RFR 19. 10. 2015
Zgled: Stroj, poslan na popravilo v drugo državo članico Stroj, poslan na popravilo v drugo državo članico Davčni zavezanec sprašuje, kako dolgo je lahko stroj na popravilu v tujini, da zaradi tega ne nastopijo obveznosti iz naslova DDV? Odgovor: Po 9. členu ZDDV-1 se prenos blaga v drugo državo članico šteje za obdavčljivo... Zveza RFR 22. 10. 2012
Zgled: Popravek napake pri obračunu DDV Popravek napake pri obračunu DDV Javni zavod, identificiran za DDV, z drugimi osebami (podjetji, šolami, društvi) sklepa najemne pogodbe. Na podlagi teh pogodb je najemnine obravnaval kot oproščene DDV. Ali je ravnal pravilno in kaj mora storiti, če je ravnal napačno... Zveza RFR 26. 03. 2018
Zgled: Dolgoročni najem avtomobilov od januarja 2015 Dolgoročni najem avtomobilov od januarja 2015 Zavezanec, ki opravlja dejavnost dajanja v najem prevoznih sredstev, sprašuje, ali se bo s 1. januarjem 2015 obračunavanje DDV v tej dejavnosti kaj spremenilo. Odgovor: Dolgoročni najem avtomobila, opravljen davčnemu... Zveza RFR 24. 11. 2014
Zgled: Dokazovanje z izvedenci in drugimi dokaznimi sredstvi Dokazovanje z izvedenci in drugimi dokaznimi sredstvi Davčni inšpektor je v davčnem inšpekcijskem postopku na podlagi določb ZDavP-2 zavrnil dokazovanje z izvedencem in upošteval zgolj listinsko dokumentacijo, ki pa dejanskega stanja ne odraža popolnoma. Kakšne so... Zveza RFR 03. 10. 2016
Zgled: Odpravnina ob upokojitvi Odpravnina ob upokojitvi Pravna oseba ima zaposleno delavko, ki je bila v začetku meseca invalidsko upokojena. Zdaj dela s skrajšanim delovnim časom, saj štiri ure opravlja delo, za štiri ure pa prejema invalidsko nadomestilo. Zahteva, da ji izplačajo delno odpravnino... Zveza RFR 04. 07. 2016
Zgled: Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Češki davčni zavezanec s češko ID-številko za DDV pri slovenskem tiskarju naroči tiskanje katalogov. Natisnjene kataloge od tiskarja prevzame na ozemlju Slovenije in jih nato iz Slovenije prodaja v druge države... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Amortizacija kot vir nabave novih osnovnih sredstev Amortizacija kot vir nabave novih osnovnih sredstev Določeni uporabnik sprašuje, kako ugotovi vir za nabavo novih osnovnih sredstev, če amortizacijo pokriva v breme prihodkov ali če jo pokriva v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Odgovor: Določeni... Zveza RFR 16. 11. 2015
Zgled: Terjatev za sodno takso Terjatev za sodno takso Javni zavod je prek COVL dosegel izvršbo za poplačilo terjatve, ki jo ima do učenca. Sedaj sprašuje, ali mora knjižiti terjatev do učenca za sodno takso, posebej zato, ker jo bo učenec poravnal v več obrokih. Sodišče je namreč v sklepu navedlo... Zveza RFR 23. 08. 2013
Zgled: Slovenski zavezanec opravi catering v drugi državi Slovenski zavezanec opravi catering v drugi državi Po naročilu fizične osebe iz Italije slovenski zavezanec z ID-številko za DDV opravi catering v Italiji. Kaj se v tem primeru šteje za kraj obdavčitve? Odgovor: Kraj obdavčitve storitve je Italija (55. člen Direktive... Zveza RFR 24. 03. 2016
Zgled: Obračun 8,85 % prispevka od dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic Obračun 8,85 % prispevka od dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic Ali se po 20. členu ZPIZ-2 prispevek 8,85 % za invalidnost kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni plačuje od dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic? Odgovor: Ne, po 20. in 148. členu... Zveza RFR 14. 01. 2013
Zgled: Izplačila iz šolskega sklada Izplačila iz šolskega sklada Šola ima šolski sklad, v katerem zbira donacije pravnih in fizičnih oseb. Prvotno je bil ta sklad namenjen le nakupu opreme za izboljšanje standarda izobraževanja, zdaj pa se vse več uporablja za pomoč socialno ogroženim učencem za... Zveza RFR 09. 05. 2016
Zgled: Jezikovno izobraževanje v tujini Jezikovno izobraževanje v tujini Slovenska družba je poslala zaposlenega, ki je prevajalec, na jezikovno izobraževanje v drugo državo članico EU. Po končanem jezikovnem tečaju je od tujega izvajalca izobraževanja dobila račun brez obračunanega DDV. Kaj mora storiti... Zveza RFR 07. 07. 2014
Zgled: Ohranjeno neposredno delovno razmerje z napotenim delavcem Ohranjeno neposredno delovno razmerje z napotenim delavcem Družba iz Slovenije dobi naročilo za gradbeno storitev v Avstriji. Delo bo trajalo en mesec. Ker družba nima dovolj lastnih delavcev, da bi to storitev opravila, se s slovensko agencijo za posredovanje delovne... Zveza RFR 26. 04. 2017
Zgled: Izplačilo nadur pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa Izplačilo nadur pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa Delavčev delovni čas je neenakomerno razporejen. Referenčno obdobje traja 12 mesecev. Na koncu referenčnega obdobja bo imel delavec 2.100 ur (letna kvota ur pa je 2.080). Kako se obravnava višek 20 ur in po... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Prodaja atlasa skupaj z ovitkom in posebnimi označevalniki strani Prodaja atlasa skupaj z ovitkom in posebnimi označevalniki strani Založnik se je odločil, da bo pri posebni izdaji atlasa kupcem tega prodajal skupaj z ličnim ovitkom in tremi potiskanimi označevalniki strani. Oboje je narejeno skladno s tematiko vsebine knjige. Kako... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Dogovor o vrednosti urne postavke pri pogodbah iz drugega pogodbenega razmerja Dogovor o vrednosti urne postavke pri pogodbah iz drugega pogodbenega razmerja Računovodska služba prejema v obračun razne pogodbe o delu, avtorske pogodbe ter pogodbe o začasnem in občasnem delu upokojencev. Osebe, ki se s temi fizičnimi osebami dogovarjajo o poslih... Zveza RFR 12. 03. 2018
Zgled: Odpravnina pri neuspešno opravljenem poskusnem delu Odpravnina pri neuspešno opravljenem poskusnem delu Z delavcem smo sklenili pogodbo za določen čas za 15 mesecev s trimesečnim poskusnim delom. Delavec poskusnega dela ni opravil uspešno, zato smo mu delovno razmerje odpovedali. Ali je upravičen do odpravnine? Odgovor... Zveza RFR 08. 07. 2013
Zgled: DDV in učenje smučanja DDV in učenje smučanja Učitelj smučanja kot samostojni podjetnik poučuje tehnike smučanja. Tečaje izvaja za različne naročnike, kot so društva, športne organizacije, družbe in posamezne fizične osebe. Ker je v zadnjih 12 mesecih dosegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa... Zveza RFR 19. 03. 2018
Zgled: Humanitarna pomoč fizični osebi Humanitarna pomoč fizični osebi Društvo s statusom humanitarne organizacije sprašuje, kako naj knjigovodsko in davčno obravnava humanitarno pomoč socialno ogroženi fizični osebi. Denar za to pomoč je zbralo namensko za določeno fizično osebo, ki je bila poškodovana... Zveza RFR 21. 12. 2015
Zgled: Ohranitev osnovnega kapitala d. o. o. Ohranitev osnovnega kapitala d. o. o. Kaj v praksi pomeni določba drugega stavka 495/1 ZGD-1, po kateri se posojila družbe družbeniku ne štejejo v premoženje družbe, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala? Odgovor: Namen te določbe je, da je v družbi praviloma... Zveza RFR 27. 06. 2016
Prikazov na stran:
Komentar