Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni... 01. 01. 2010 UL RS 18. 12. 2009 01. 01. 2010
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 29. 06. 2019 UL RS 28. 06. 2019 29. 06. 2019
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Na podlagi 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja... 01. 01. 2011 UL RS 24. 12. 2010 01. 01. 2011
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se v želji, da bi sklenili konvencijo... 26. 05. 2006 UL RS 11. 05. 2006 26. 05. 2006
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o načinu ter rokih izdelave... 24. 12. 2013 UL RS 23. 12. 2013 24. 12. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 1. člen V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega... 18. 05. 2019 UL RS 17. 05. 2019 18. 05. 2019
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah Na podlagi 230. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi z drugim odstavkom 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18... 12. 07. 2019 UL RS 27. 06. 2019 12. 07. 2019
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 31. 10. 2019 UL RS 30. 10. 2019 31. 10. 2019
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018... 31. 01. 2019 UL RS 30. 01. 2019 31. 01. 2019
Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) Konsolidirano besedilo Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) obsega: Uredbo Sveta (ES) št. 277/2005 z dne 21. oktobra 2005, Uredbo Sveta (ES) št. 1463/2006... 21. 12. 2011 UL EU L 21. 12. 2011 21. 12. 2011
Zakon o sodiščih (ZS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodiščih obsega: Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 z dne 13. 4. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995), Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS, št... 25. 07. 2020 UL RS 24. 07. 2020 25. 07. 2020
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance za izvrševanje 68. člena Zakona o javnih... 09. 06. 2015 UL RS 08. 06. 2015 09. 06. 2015
Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost – tarifni del... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije... 30. 06. 2018 UL RS 29. 06. 2018 30. 06. 2018
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje obsega: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 z dne 1. 3. 2013), Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost... 29. 03. 2013 UL RS 28. 03. 2013 29. 03. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 13. 10. 2018 UL RS 12. 10. 2018 13. 10. 2018
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero... 26. 11. 2011 UL RS 25. 11. 2011 26. 11. 2011
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) in 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni... 27. 07. 2013 UL RS 26. 07. 2013 27. 07. 2013
Uredba o zelenem javnem naročanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o zelenem javnem naročanju obsega:Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 z dne 13. 12. 2011),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012... 27. 12. 2014 UL RS 12. 12. 2014 27. 12. 2014
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju obsega:Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 z dne 22. 7. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU-A (Uradni... 09. 08. 2008 UL RS 09. 05. 2008 09. 08. 2008
Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ preko posebnega računa z ničelnim stanjem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko... 29. 12. 2009 UL RS 28. 12. 2009 29. 12. 2009
Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike... 10. 11. 2012 UL RS 09. 11. 2012 10. 11. 2012
Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnih konglomeratih obsega:Zakon o finančnih konglomeratih – ZFK (Uradni list RS, št. 43/06 z dne 21. 4. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih – ZFK-A (Uradni list RS, št. 87/11 z dne 2. 11... 17. 07. 2013 UL RS 02. 07. 2013 17. 07. 2013
Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki so pravne osebe Na podlagi prvega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) izdaja minister za finance Pravilnik o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih... 15. 08. 2014 UL RS 14. 08. 2014 15. 08. 2014
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada Na podlagi drugega odstavka 212. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo... 01. 01. 2010 UL RS 29. 12. 2009 01. 01. 2010
Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa Na podlagi prvega in četrtega odstavka 68. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) izdaja minister za finance Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti... 05. 09. 2015 UL RS 04. 09. 2015 05. 09. 2015
Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb obsega:Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb –ZPFIGD (Uradni list RS, št. 43/10 z dne 31. 5. 2010),Zakon... 18. 11. 2015 UL RS 03. 11. 2015 18. 11. 2015
Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov obsega: Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada... 13. 03. 2018 UL RS 26. 02. 2018 13. 03. 2018
Priloga II: Vrste blaga, ki je lahko skladiščeno v davčnih skladiščih PRILOGA II VRSTE BLAGA, KI JE LAHKO SKLADIŠČENO V DAVČNIH SKLADIŠČIH Tarifna oznaka KN Poimenovanje blaga (1) 0701 Krompir (2) 0711 20 Oljke (3) 0801 Kokosovi orehi, brazilski orehi in akažu orehi (4) 0802 Drugo lupinasto sadje (5) 0901 11 000901 12 00... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
SRS 32 (2006) - Računovodske rešitve v zavarovalnicah Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov... 28. 12. 2005 UL RS 27. 12. 2005 28. 12. 2005
Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva UL C 151... 01. 01. 2011 UL EU L 29. 12. 2010 01. 01. 2011
Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih zbornicah obsega:Zakon o gospodarskih zbornicah – ZGZ (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah – ZGZ-A (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12... 18. 10. 2011 UL RS 03. 10. 2011 18. 10. 2011
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov Na podlagi šestega odstavka 31.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B in 90/14) izdaja minister za finance Pravilnik o vsebini, obliki... 10. 01. 2015 UL RS 09. 01. 2015 10. 01. 2015
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih obsega: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih – ZNVP-1 (Uradni list RS, št. 75/15 z dne 8. 10. 2015), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih... 13. 07. 2019 UL RS 28. 06. 2019 13. 07. 2019
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in osmega odstavka 153. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik o rednem... 06. 07. 2019 UL RS 05. 07. 2019 06. 07. 2019
Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe Na podlagi 1. točke 196. člena in 1. do 4. ter 6. točke prvega odstavka 261. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.), drugega odstavka 150. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS... 12. 07. 2019 UL RS 27. 06. 2019 12. 07. 2019
MSRP 2 - Plačilo z delnicami Mednarodni standard računovodskega poročanja 2 Ta MSRP uporablja izraz „s sklicevanjem“ namesto „z/s“, saj je transakcija na koncu izmerjena z množenjem poštene vrednosti podeljenih kapitalskih instrumentov, izmerjeno na datum, določen v 11. ali 13. členu (kar od tega... 19. 03. 2018 UL EU L 27. 02. 2018 19. 03. 2018
Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic obsega: Direktivo sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja... 01. 07. 2013 UL EU L 28. 05. 2013 01. 07. 2013
Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) Začasno zadržanje izvrševanja ZAKONA na podlagi sklepa US (U-I-4/20-19). Zakon Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja: pristojnost sodišč in posebna pravila... 19. 12. 2019 UL RS 04. 12. 2019 19. 12. 2019
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega: Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001), Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002), Zakon... 29. 03. 2020 UL RS 14. 03. 2020 29. 03. 2020
Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji SVET EVROPSKE UNIJE JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 115 Pogodbe,ob upoštevanju predloga Evropske komisije,po... 03. 11. 2017 UL EU L 14. 10. 2017 03. 11. 2017
Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami 01. 07. 2013 UL EU L 28. 05. 2013 01. 07. 2013
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov obsega: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 93... 25. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 25. 07. 2020
Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS, obsega: Direktivo Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju... 06. 12. 2016 UL EU L 16. 12. 2016 06. 12. 2016
Prikazov na stran:
Komentar