Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 67/16 z dne 28. 10. 2016), Tarifno prilogo h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja... 12. 01. 2024 UL RS 12. 04. 2024 12. 01. 2024
Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 26. 02. 2022 UL RS 25. 02. 2022 26. 02. 2022
Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva obsega: Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju... 31. 12. 2023 UL RS 30. 12. 2023 31. 12. 2023
Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 obsega: Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 – ZZSISZ (Uradni list RS... 31. 12. 2023 UL RS 30. 12. 2023 31. 12. 2023
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20 z dne... 31. 12. 2023 UL RS 30. 12. 2023 31. 12. 2023
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2011 Na podlagi drugega odstavka 61. člena in prvega odstavka 270. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero... 26. 11. 2011 UL RS 25. 11. 2011 26. 11. 2011
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 13. 10. 2018 UL RS 12. 10. 2018 13. 10. 2018
Zakon o finančnih konglomeratih (ZFK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o finančnih konglomeratih obsega:Zakon o finančnih konglomeratih – ZFK (Uradni list RS, št. 43/06 z dne 21. 4. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnih konglomeratih – ZFK-A (Uradni list RS, št. 87/11 z dne 2. 11... 17. 07. 2013 UL RS 02. 07. 2013 17. 07. 2013
Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb obsega:Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb –ZPFIGD (Uradni list RS, št. 43/10 z dne 31. 5. 2010),Zakon... 18. 11. 2015 UL RS 03. 11. 2015 18. 11. 2015
Pravilnik o dvigih ter pologih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ZZZS in ZPIZ preko posebnega računa z ničelnim stanjem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dvigih domače in tuje gotovine neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije preko... 29. 12. 2009 UL RS 28. 12. 2009 29. 12. 2009
Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov obsega: Sklep o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada... 13. 03. 2018 UL RS 26. 02. 2018 13. 03. 2018
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih obsega: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih – ZNVP-1 (Uradni list RS, št. 75/15 z dne 8. 10. 2015), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih... 13. 07. 2019 UL RS 28. 06. 2019 13. 07. 2019
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada Na podlagi drugega odstavka 212. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo... 01. 01. 2010 UL RS 29. 12. 2009 01. 01. 2010
Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji Direktiva Sveta (EU) 2017/1852 z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji SVET EVROPSKE UNIJE JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 115 Pogodbe,ob upoštevanju predloga Evropske komisije,po... 03. 11. 2017 UL EU L 14. 10. 2017 03. 11. 2017
Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic obsega: Direktivo sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja... 01. 07. 2013 UL EU L 28. 05. 2013 01. 07. 2013
Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva UL C 151... 01. 01. 2011 UL EU L 29. 12. 2010 01. 01. 2011
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17, v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena Zakona o Banki Slovenije... 30. 06. 2018 UL RS 29. 06. 2018 30. 06. 2018
Odredba o določitvi roka za vključitev Slovenske akreditacije v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Na podlagi drugega odstavka 110.a člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in v zvezi s 3. členom Pravilnika o nalaganju prostih denarnih sredstev posrednih... 18. 04. 2020 UL RS 17. 04. 2020 18. 04. 2020
Pravilnik o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 01. 06. 2020 UL RS 29. 05. 2020 01. 06. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB, EPA 1171-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 31. 05. 2020 UL RS 30. 05. 2020 31. 05. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, EPA 1249-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 11. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 11. 07. 2020
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov obsega: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 93... 25. 07. 2020 UL RS 10. 07. 2020 25. 07. 2020
Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ZAKON o razglasitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:Zakona o upravnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal v predpisanem roku Na podlagi drugega odstavka 96. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08 in 20/09 – ZDoh-2D) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o spremembi obrestne mere zamudnih obresti za davke, ki jih zavezanec za davek ni plačal... 31. 10. 2009 UL RS 30. 10. 2009 31. 10. 2009
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018), Zakon o spremembah... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu obsega: Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 57/00 z dne 23. 6. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji... 16. 10. 2021 UL RS 11. 10. 2022 16. 10. 2021
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS) Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev (ZIUETDS) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) (1) Ta zakon določa pristojna organa za... 13. 04. 2024 UL RS 05. 04. 2024 13. 04. 2024
Dunajska Konvencija o pravu mednarodnih pogodb Dunajska Konvencija o pravu mednarodnih pogodb Države pogodbenice te konvencije so seob upoštevanju bistvene vloge mednarodnih pogodb v zgodovini mednarodnih odnosov, ob priznavanju vse večjega pomena mednarodnih pogodb kot vira mednarodnega prava ter sredstva za... 03. 11. 2011 UL RS 02. 11. 2011 03. 11. 2011
Zakon o računovodstvu (ZR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o računovodstvu obsega: Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Uradni list RS, št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Zakon... 20. 04. 2002 UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Obligacijski zakonik (OZ) Neuradno prečiščeno besedilo Obligacijskega zakonika obsega:Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10. 2001),Odločbo o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 28/06 z dne 17. 3. 2006),Zakon o spremembi... 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev obsega: Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
SRS 1 (2019) - Opredmetena osnovna sredstva Neuradno prečiščeno besedilo Slovenskih računovodskih standardov (2016) obsega: Slovenske računovodske standarde (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10. 12. 2015), Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018... 01. 01. 2019 UL RS 14. 12. 2018 01. 01. 2019
SRS 10 (2016) - Rezervacije Slovenski računovodski standard 10 (2016) REZERVACIJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij. Obdeluje: a) razvrščanje rezervacij; b) pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj rezervacij; c... 01. 01. 2016 UL RS 10. 12. 2015 01. 01. 2016
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava obsega: Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 z dne 30. 12. 2003... 01. 01. 2019 UL RS 21. 12. 2018 01. 01. 2019
SRS 15 (2019) - Prihodki Slovenski računovodski standard 15 (2019) PRIHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in drugih prihodkov. Obdeluje: a) razvrščanje prihodkov, b) pripoznavanje... 01. 01. 2019 UL RS 24. 08. 2018 01. 01. 2019
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Stranki kolektivne pogodbe To kolektivno pogodbo skleneta Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki). Veljavnost kolektivne... 29. 11. 1991 UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001... 10. 10. 2008 UL RS 10. 10. 2008 10. 10. 2008
Priloga I k ZDDV-1: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, Priloga I: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV PRILOGA I SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA NIŽJA STOPNJA DDV (1) Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, turistično in promocijsko takso, pogoje za opravljanje... 15. 03. 2018 UL RS 28. 02. 2018 15. 03. 2018
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence obsega: Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 z dne 6. 2. 2004), Zakon o kolektivnih pogodbah – ZkolP... 05. 03. 2016 UL RS 04. 03. 2016 05. 03. 2016
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 obsega:Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16 z dne 15. 12. 2016),Zakon o spremembah... 14. 12. 2017 UL RS 13. 12. 2017 14. 12. 2017
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 1. člen Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov. I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE 2. člen Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma... 27. 03. 1993 UL RS 12. 03. 1993 27. 03. 1993
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih javnih službah obsega:Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 z dne 17. 6. 1993),Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe – ZZLPPO (Uradni... 29. 05. 2010 UL RS 14. 05. 2010 29. 05. 2010
Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Socialistična federativna republika Jugoslavija in Kraljevina Švedska sta se v želji, da skleneta sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka... 01. 01. 1982 UL RS 30. 06. 1981 01. 01. 1982
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davkih na motorna vozila obsega: Zakon o davkih na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 52/99 z dne 30. 6. 1999), Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva – ZPNNVSM (Uradni list RS, št. 2/04 z dne 15. 1... 31. 05. 2012 UL RS 30. 05. 2012 31. 05. 2012
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o posebnem davku na določene prejemke obsega:Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS... 01. 03. 1996 UL RS 29. 02. 1996 01. 03. 1996
Zakon o minimalni plači (ZMinP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o minimalni plači obsega: Zakon o minimalni plači – ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10 z dne 22. 2. 2010), Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači – ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015), Zakon o spremembah Zakona... 25. 12. 2018 UL RS 24. 12. 2018 25. 12. 2018
Zakon o čeku (ZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o čeku obsega:Zakon o čeku (Uradni list FLRJ, št. 105/46 z dne 27. 12. 1946),Zakon o spremembah zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 12/65 z dne 24. 3. 1965),Zakon o spremembi zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 50/71 z dne 11. 11... 12. 10. 1973 Uradni list SFRJ 04. 10. 1973 12. 10. 1973
Prikazov na stran:
Komentar