Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: U 703/92-7 Jedro Zavezanec za plačilo davka na dediščine in darila je tudi občan, ki prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju. V tem primeru predstavlja osnovo za odmero davka vrednost prejetega premoženja na dan preživljančeve smrti, zmanjšana za dolgove... 20. 05. 1993 VSRS 20. 05. 1993 20. 05. 1993
Sodba: U 370/93-8 Jedro Osnovni pogoji za bivanje so zagotovljeni, če je objekt v takem stanju, da je v njem možno prenočevati, kuhati in ga celo ogrevati, zato se od takega objekta plačuje davek, čeprav gradbeno še ni dokončan. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je... 23. 03. 1995 VSRS 23. 03. 1995 23. 03. 1995
Sodba: X Ips 342/2016 Jedro Davčni organ lahko v primeru dvoma o upravičenosti zahteve za vračilo DDV na podlagi obračuna DDV, pred izvršitvijo vračila DDV, zahteva, da davčni zavezanec predloži ustrezen instrument zavarovanja za zavarovanje izpolnitve obveznosti v skladu z zakonom, ki... 06. 07. 2017 VSRS 06. 07. 2017 06. 07. 2017
Sodba: Sklep I Up 1123/2004 Jedro Akt o napredovanju v plačilnem razredu, ki je v bistvu akt o povečanju plače brez spremembe naziva, ni akt, ki bi se ga lahko izpodbijalo v upravnem sporu. Sodno varstvo je za tak primer zagotovljeno pri Delovnem in socialnem sodišču. Izrek Izpodbijana sodba se... 23. 03. 2005 VSRS 23. 03. 2005 23. 03. 2005
Sodba: I Up 1179/99 Jedro Ker ZDO izrecno določa obveznost plačila davka od garaže, te obveznosti ni treba razlagati še z določbami SZ. Izrek Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, št. U 1910/98-15 z dne 23.9.1999. Obrazložitev... 18. 11. 2003 VSRS 18. 11. 2003 18. 11. 2003
Sodba: U 1014/92-4 Jedro Lastnik poslovnih prostorov, ki poslovne prostore oddaja v najem, ni oproščen plačila davka od premoženja. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena stranka pod točko 1 izreka odločila,da se pritožbi tožnice zoper odločbo izpostave... 30. 03. 1994 VSRS 30. 03. 1994 30. 03. 1994
Sodba: II Ips 580/94 Jedro Prednostno pravico nakupa po 24. člena ZKZ je mogoče uveljavljati samo v primeru, ko se kmetijsko zemljišče prodaja. Za menjavo po 69. členu ZKZ prednostna pravica nakupa ne pride v poštev. Izrek Revizija se zavrne kot neutemeljena. Obrazložitev Sodišče prve... 07. 03. 1996 VSRS 07. 03. 1996 07. 03. 1996
Sodba: Ur 26/93 Jedro Po 3. odstavku 35. člena zakona o prometnem davku se že samo opravljanje storitev fizičnim osebam šteje za plačano realizacijo ne glede na dogovorjeni čas in rok plačila. Zato okoliščina, da tožeča stranka (morda) plačil za opravljene storitve ni prejela takrat... 20. 10. 1993 VSRS 20. 10. 1993 20. 10. 1993
Sodba: II Ips 107/94 Jedro Veljavnost ponudbe po 25. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, nadalje ZKZ) ni odvisna od tega ali vsebuje mimo obveznih sestavin kot sta označba zemljišča in njegova cena, še morebitne druge prodajne pogoje, ki sta jih lahko... 24. 08. 1995 VSRS 24. 08. 1995 24. 08. 1995
Sodba: VIII Ips 72/2017 Jedro Lečeči psihiater je bil v vlogi t.i. izvedene priče, ki ima strokovno znanje s psihiatričnega področja in je z lastnim zaznavanjem opazil dejstva, vezana na njene psihične sposobnosti v času odsotnosti z dela. Na podlagi svojega strokovnega znanja in neposrednega... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: U 453/92-6 Jedro Sodišče je tožbo zavrnilo, ker je tožeča stranka lastnik prostorov za počitek oziroma rekreacijo in s tem davčni zavezanec. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila tožnikovo pritožbo proti odločbi Uprave za družbene... 27. 10. 1993 VSRS 27. 10. 1993 27. 10. 1993
Sodba: Sklep X Ips 443/2011 Jedro V primeru, ko davčni zavezanec predloži ustrezne račune drugega gospodarskega subjekta in je storitev oziroma dobava blaga opravljena s pomočjo drugih gospodarskih subjektov, je pravico do odbitka mogoče zavrniti, če davčni organ na podlagi objektivnih okoliščin... 27. 05. 2013 VSRS 27. 05. 2013 27. 05. 2013
Sodba: U 487/93 Jedro Določbe 5. člena ZDO ni mogoče razlagati tako, da je izključeno vsakršno naknadno uveljavljanje stroškov, ki bremenijo zapuščino, saj iz navedene določbe izhaja, da je namen zakonodajalca, da se obdavči tako imenovana čista dediščina. Izrek Tožbi se ugodi in se... 02. 02. 1995 VSRS 02. 02. 1995 02. 02. 1995
Sodba: VIII Ips 38/2015 Jedro Odpovedni rok za odstop z mesta poslovodnega organa (direktorja) je praviloma res dogovorjen „v korist“ gospodarske družbe, ker gre za zakonitega zastopnika pravne osebe, brez katerega ta ne more poslovati. Tudi po ZDR oziroma ZDR-1 je minimalni odpovedni rok... 21. 04. 2015 VSRS 21. 04. 2015 21. 04. 2015
Sodba: VIII Ips 131/2018 Jedro Toženka stališču sodišč o neustrezni opredelitvi očitkov v reviziji nasprotuje s povsem splošnimi trditvami, da je odpoved ustrezno konkretizirana ter s kratkim povzetkom očitkov v izredni odpovedi. Takšni ugovori toženke so presplošni in ne morejo izpodbiti... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: VIII Ips 210/2016 Jedro Glede na ugotovitev sodišča druge stopnje, da se je tožnica zavedala, da od 29. 11. 2014 nima bolniškega staleža, da nima odobrenega koriščenja letnega dopusta in tudi ne kakšnega drugega dovoljenja za izostanek z dela, pa je z dela kljub temu izostala, je... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: Sklep VIII Ips 297/2016 Jedro Možnosti pritožbenega sodišča za poseg v dejansko stanje, kakršnega je ugotovilo sodišče prve stopnje, so določene v 347., 348., 355. in 358. členu ZPP. Zaradi varstva načela neposrednosti je poseg v dejansko stanje na pritožbeni stopnji možen le v primeru, če... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: VIII Ips 291/2017 Jedro Določba drugega odstavka 116. člena ZDR-1 se od skoraj identične določbe, ki jo je vseboval prej veljavni ZDR, razlikuje v tem, da je bilo v ZDR-1 dodano besedilo "in glede posebnega varstva pred odpovedjo." S tem je ZDR-1 odpravil nejasnosti v zvezi z vprašanjem... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: VIII Ips 174/2016 Jedro Sodišče je v izvedenem dokaznem postopku ugotovilo, da je tožnica že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi podpisala tudi bianco „sporazumno odpoved“, kar je nezakonito, saj tretji odstavek 28. člena ZDR-1 prepoveduje delodajalčevo pogojevanje sklenitve pogodbe... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 143/2016 Jedro Sodišče ni zmotno uporabilo materialnega prava, ko je štelo, da tožena stranka ni bila dolžna izdelati programa reševanja presežnih delavcev in pri tem uporabiti kriterijev iz 12. člena Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo. Pravilno je stališče sodišč prve... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: VIII Ips 194/2016 Jedro Vrhovno sodišče je že večkrat pojasnilo, da za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz postopkovnega vidika veljajo splošna pravila o odpovedi obligacijskih pogodb in tiste dodatne zahteve oziroma pogoji, ki jih ZDR-1 predpisuje zaradi varstva delavca. ZDR-1 nima... 24. 01. 2017 VSRS 24. 01. 2017 24. 01. 2017
Sodba: Sklep in sodba X Ips 150/2012 Jedro Davčni zavezanec sme praviloma pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima... 18. 07. 2013 VSRS 18. 07. 2013 18. 07. 2013
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 315/2017 Jedro Pojem „hujša kršitev“ je pravni standard, zato je treba v vsakem konkretnem primeru presoditi okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena. Vsako ravnanje delavca, ki odstopa od običajno pričakovanih ravnanj, še ne pomeni kršitve, ki bi pogojevala odpoved... 19. 06. 2018 VSRS 19. 06. 2018 19. 06. 2018
Sodba: C-349/96 (Card Protection Plan Ltd and Commissioners of Customs and Excise) 25. 02. 1999 Sodišče EU 25. 02. 1999 25. 02. 1999
Sodba: VIII Ips 330/2017 Jedro Vsi, delodajalec in delavci, so tožnika šteli za zastopnika sindikata. V sodnem postopku ni bilo ugotovljeno, da je organ sindikata v nasprotju s Statutom tožnika imenoval za glavnega sekretarja z namenom zlorabe sindikalne funkcije in tudi ne, da bi tožnik svojo... 06. 11. 2018 VSRS 06. 11. 2018 06. 11. 2018
Sodba: Sklep 166/2016 Jedro V obravnavani zadevi za presojo goljufivega namena in obstoja vzročne povezave med preslepitvijo ter izposojo denarja in končnega (ne)vračila izposojenega denarja manjkajo nekatera pravno odločilna dejstva, ki bi omogočala celostno presojo obstoja znaka kaznivega... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 143/2017 Jedro Delodajalec upravičeno pričakuje, da bo delavec po tem, ko je ugotovljena njegova zmožnost za delo, prišel na delo oziroma ga v nasprotnem primeru obvestil o razlogih za izostanek. Delavec, ki na delo ne prihaja ter o razlogih za svoj izostanek delodajalca ne... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 267/2015 Jedro Po presoji revizijskega sodišča je teža in narava prve kršitve takšna, da utemeljuje presojo o nezmožnosti nadaljevanja delovnega razmerja. Predvsem so bistvene okoliščine, v katerih je tožnik podpisal zahtevnico, in sicer kot namestnik izvršnega direktorja za... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: III Ips 24/2016 Jedro Davčni zavezanec sme praviloma pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima... 18. 07. 2013 VSRS 18. 07. 2013 18. 07. 2013
Sodba: U 702/92-6 Jedro Očitna kršitev materialnega zakona se presoja glede na dejansko stanje, ugotovljeno z dokončno odločbo. Zato dokončne odločbe ni mogoče odpraviti po nadzorstveni pravici na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega v tem postopku. Izrek Tožbi se ugodi in se... 14. 10. 1993 VSRS 14. 10. 1993 14. 10. 1993
Sodba: VIII Ips 355/2017 Jedro Tožena stranka se je sama odločila, da bo s tožnico kljub neizpolnjevanju pogojev za opravljanje dela novinar reporter sklenila pogodbe civilnega prava, pri čemer je medsebojno sodelovanje trajalo kar šest let in pol. Očitno je štela, da ima tožnica ustrezne... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: U-I-55/16-19, U-I-196/16-15 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, in na pobudo Sveta delavcev Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, ki ju zastopa mag. Gordana Vran, odvetnica v Ljubljani, na seji 13... 05. 07. 2019 USRS 05. 07. 2019 05. 07. 2019
Sodba: C-102/08 (Finanzamt Düsseldorf-Süd proti SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi A. Rosas, predsednik senata, A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka in A. Arabadjiev (poročevalec), sodniki, generalni pravobranilec: M. Poiares Maduro, sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka, na podlagi pisnega... 04. 06. 2009 Sodišče EU 04. 06. 2009 04. 06. 2009
Sodba: C-291/07 (Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsradet proti Skatteverket) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi P. Jann, predsednik senata, M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet (poročevalec) in E. Levits, sodniki,generalni pravobranilec: J. Mazák,sodni tajnik: R. Grass,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 06. 11. 2008 Sodišče EU 06. 11. 2008 06. 11. 2008
Sodba: Sklep VIII Ips 62/2016 Jedro Ker iz pisnega opomina, kakršnega je tožena stranka v disciplinskem postopku podala tožnici, jasno izhaja, da bo v primeru ponovne kršitve zoper njo sprožen postopek odpovedi iz krivdnega razloga, je presoja sodišča druge stopnje (pred tem pa tudi sodišča prve... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: Sklep I Up 309/2010 Jedro Tožniki v tem upravnem sporu izkazujejo pravni interes za vložitev tožbe, s katero izpodbijajo prvostopenjsko odmerno odločbo in odločbo tožene stranke, saj je bilo z njima odločeno o obveznostih izbrisane gospodarske družbe, za katere obveznosti odgovarjajo kot... 06. 10. 2011 VSRS 06. 10. 2011 06. 10. 2011
Sodba: VIII Ips 300/2017 Jedro Razlog iz pete alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je nastal s pravnomočnostjo sodbe v kazenskem postopku (tedaj je začel teči objektivni rok), delodajalec pa ga je ugotovil, ko je bil s to sodbo seznanjen (takrat je pričel teči subjektivni rok... 20. 07. 2017 VSRS 20. 07. 2017 20. 07. 2017
Sodba: VIII Ips 79/2018 Jedro Tožnik bi kot učitelj, ki je ustrezno strokovno usposobljen za svoje delo, moral ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v odnosu do otrok postopati strokovno, objektivno in etično, pri tem pa se vzdržati kakršnihkoli neprimernih fizičnih stikov. Tožnikovo... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: X Ips 188/2012 Jedro Institut, kot ga določa peti odstavek 68. člena ZDavP-2, je bil v slovenski pravni red vključen s četrtim odstavkom 113. člena ZDavP-1 (odmera davka v posebnih primerih), ki je veljal od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006. Splošna opredelitev iz 39. člena ZDavP, 113... 21. 03. 2013 VSRS 21. 03. 2013 21. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 290/2015 Jedro Obrazložitev pogoja, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka (prvi odstavek 109. člena ZDR-1), ni obvezna sestavina odpovedi, kar izhaja iz 87. člena ZDR-1, to... 22. 03. 2016 VSRS 22. 03. 2016 22. 03. 2016
Sodba: VIII Ips 210/2017 Jedro Tožnik kot ravnatelj je bil zadolžen in odgovoren za zakonito delo toženke kot njen zakoniti zastopnik. Manjše anomalije, ki naj bi bile tudi večinoma odpravljene, ne predstavljajo zadostnega razloga za razrešitev. Vendar nepravilnosti ni mogoče obravnavati... 10. 04. 2018 VSRS 10. 04. 2018 10. 04. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 97/2016 Jedro Revizija utemeljeno navaja, da bi ob siceršnji ugotovitvi neupravičene odsotnosti sodišče moralo zakonitost odpovedi presojati tudi z vidika razloga za izredno odpoved iz 2. alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1, to je hujše kršitve pogodbene ali druge... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 122/2016 Jedro Premeščanje delavca iz enega oddelka na drug oddelek (s podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi in hkratno ponudbo nove pogodbe za drugo delovno mesto) glede na potrebe poslovnega procesa (kot jih vidi in razumno utemelji poslovodstvo) je v okvirih dovoljene proste... 11. 10. 2016 VSRS 11. 10. 2016 11. 10. 2016
Sodba: VIII Ips 222/2017 Jedro Pravilna je presoja sodišča, da odpovedni razlog ni navidezen oziroma da ni podana zloraba odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V zvezi s tem tožnik neutemeljeno ugovarja, da je sodišče prezrlo, da toženka formalno ni spremenila internega akta... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII DoR 180/2018-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Obrazložitev 1. Sodišče prve... 16. 10. 2018 VSRS 16. 10. 2018 16. 10. 2018
Sodba: Sklep X Ips 199/2015 Jedro Zahteva po razumni, izčrpni in prepričljivi argumentaciji sodnih odločb je bistven sestavni del poštenega postopka in hkrati pogoj za preizkus razumnosti sprejete odločitve. Sodišče se mora opredeliti do navedb strank v zadostni meri, da stranke lahko spoznajo... 30. 08. 2018 VSRS 30. 08. 2018 30. 08. 2018
Sodba: VIII Ips 105/2018 Jedro Glede na to, da je tožnik po odpoklicu s funkcije predsednika uprave tožene stranke odklonil ponujeno pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, je imela tožena stranka v določbi drugega odstavka 17. člena pogodbe o zaposlitvi podlago, da delovno razmerje... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 248/2017 Jedro Delavec mora biti vnaprej seznanjen z delodajalčevimi zahtevami in pričakovanji, kar pa ne pomeni nujno, da morajo biti delavcu izdana pisna navodila za delo, z vnaprej določenimi roki za njihovo izpolnitev. Ustna seznanjenost s pričakovanji delodajalca zadostuje... 24. 04. 2018 VSRS 24. 04. 2018 24. 04. 2018
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 345/2017 Jedro Neutemeljeno je stališče toženke, da je tožniku delovno razmerje prenehalo z odpoklicem s funkcije izvršnega direktorja in pisnim obvestilom o tem ter da zato sodišče ne bi smelo presojati očitkov v izredni odpovedi, ker je bila ta dala zgolj iz previdnosti... 04. 12. 2018 VSRS 04. 12. 2018 04. 12. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 126/2015 Jedro Zaradi zmotnega stališča, da je za odločitev bistveno zgolj to, kakšen je naslov stalnega bivališča tožnika, označen v pogodbi o zaposlitvi in ali je tožena stranka odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku vročala na ta naslov, sodišče ni ocenilo dokazov, ki so... 14. 10. 2015 VSRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Prikazov na stran:
Komentar