Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: U 487/93 Jedro Določbe 5. člena ZDO ni mogoče razlagati tako, da je izključeno vsakršno naknadno uveljavljanje stroškov, ki bremenijo zapuščino, saj iz navedene določbe izhaja, da je namen zakonodajalca, da se obdavči tako imenovana čista dediščina. Izrek Tožbi se ugodi in se... 02. 02. 1995 VSRS 02. 02. 1995 02. 02. 1995
Sodba: II Ips 580/94 Jedro Prednostno pravico nakupa po 24. člena ZKZ je mogoče uveljavljati samo v primeru, ko se kmetijsko zemljišče prodaja. Za menjavo po 69. členu ZKZ prednostna pravica nakupa ne pride v poštev. Izrek Revizija se zavrne kot neutemeljena. Obrazložitev Sodišče prve... 07. 03. 1996 VSRS 07. 03. 1996 07. 03. 1996
Sodba: Sklep I Up 1123/2004 Jedro Akt o napredovanju v plačilnem razredu, ki je v bistvu akt o povečanju plače brez spremembe naziva, ni akt, ki bi se ga lahko izpodbijalo v upravnem sporu. Sodno varstvo je za tak primer zagotovljeno pri Delovnem in socialnem sodišču. Izrek Izpodbijana sodba se... 23. 03. 2005 VSRS 23. 03. 2005 23. 03. 2005
Sodba: X Ips 342/2016 Jedro Davčni organ lahko v primeru dvoma o upravičenosti zahteve za vračilo DDV na podlagi obračuna DDV, pred izvršitvijo vračila DDV, zahteva, da davčni zavezanec predloži ustrezen instrument zavarovanja za zavarovanje izpolnitve obveznosti v skladu z zakonom, ki... 06. 07. 2017 VSRS 06. 07. 2017 06. 07. 2017
Sodba: U 702/92-6 Jedro Očitna kršitev materialnega zakona se presoja glede na dejansko stanje, ugotovljeno z dokončno odločbo. Zato dokončne odločbe ni mogoče odpraviti po nadzorstveni pravici na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega v tem postopku. Izrek Tožbi se ugodi in se... 14. 10. 1993 VSRS 14. 10. 1993 14. 10. 1993
Sodba: Sklep X Ips 443/2011 Jedro V primeru, ko davčni zavezanec predloži ustrezne račune drugega gospodarskega subjekta in je storitev oziroma dobava blaga opravljena s pomočjo drugih gospodarskih subjektov, je pravico do odbitka mogoče zavrniti, če davčni organ na podlagi objektivnih okoliščin... 27. 05. 2013 VSRS 27. 05. 2013 27. 05. 2013
Sodba: I Up 1179/99 Jedro Ker ZDO izrecno določa obveznost plačila davka od garaže, te obveznosti ni treba razlagati še z določbami SZ. Izrek Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, št. U 1910/98-15 z dne 23.9.1999. Obrazložitev... 18. 11. 2003 VSRS 18. 11. 2003 18. 11. 2003
Sodba: U 454/92-4 Jedro Če so ovržene poslovne knjige, metode ugotavljanja davčne osnove ne more izbirati davčni zavezanec. Osnova ugotovljena s cenitvijo se lahko zniža le, če zavezanec predloži dokaze, da je nižja. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena... 13. 05. 1993 VSRS 13. 05. 1993 13. 05. 1993
Sodba: U 638/92-6 Jedro Pritožba zoper odločbo o odmeri davka, v kateri v izreku ni navedbe, da pritožba ne zadrži izvršitve, ima odložni učinek. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je z izpodbijano odločbo zavrnila tožnikovo pritožbo zoper odločbo Uprave za družbene... 08. 04. 1993 VSRS 08. 04. 1993 08. 04. 1993
Sodba: VIII Ips 174/2016 Jedro Sodišče je v izvedenem dokaznem postopku ugotovilo, da je tožnica že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi podpisala tudi bianco „sporazumno odpoved“, kar je nezakonito, saj tretji odstavek 28. člena ZDR-1 prepoveduje delodajalčevo pogojevanje sklenitve pogodbe... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 131/2018 Jedro Toženka stališču sodišč o neustrezni opredelitvi očitkov v reviziji nasprotuje s povsem splošnimi trditvami, da je odpoved ustrezno konkretizirana ter s kratkim povzetkom očitkov v izredni odpovedi. Takšni ugovori toženke so presplošni in ne morejo izpodbiti... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 315/2017 Jedro Pojem „hujša kršitev“ je pravni standard, zato je treba v vsakem konkretnem primeru presoditi okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena. Vsako ravnanje delavca, ki odstopa od običajno pričakovanih ravnanj, še ne pomeni kršitve, ki bi pogojevala odpoved... 19. 06. 2018 VSRS 19. 06. 2018 19. 06. 2018
Sodba: VIII Ips 291/2017 Jedro Določba drugega odstavka 116. člena ZDR-1 se od skoraj identične določbe, ki jo je vseboval prej veljavni ZDR, razlikuje v tem, da je bilo v ZDR-1 dodano besedilo "in glede posebnega varstva pred odpovedjo." S tem je ZDR-1 odpravil nejasnosti v zvezi z vprašanjem... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: U 395/92-6 Jedro Pogoji za prisilno izterjavo prometnega davka od avtoprevozniške dejavnosti po zakonu o davkih občanov. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za javne prihodke z dne 4.5.1992. Obrazložitev Uprava za družbene prihodke je tožniku odmerila... 14. 01. 1993 VSRS 14. 01. 1993 14. 01. 1993
Sodba: VIII Ips 267/2015 Jedro Po presoji revizijskega sodišča je teža in narava prve kršitve takšna, da utemeljuje presojo o nezmožnosti nadaljevanja delovnega razmerja. Predvsem so bistvene okoliščine, v katerih je tožnik podpisal zahtevnico, in sicer kot namestnik izvršnega direktorja za... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: U 215/92-6 Jedro Osebno vozilo je lahko osnovno sredstvo obratovalnice, če je njegova uporaba namenjena poslovanju obratovalnice. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za družbene prihodke Republike Slovenije z dne 28.2.1992. Obrazložitev Tožena stranka je... 01. 02. 1993 VSRS 01. 02. 1993 01. 02. 1993
Sodba: Sklep VIII Ips 297/2016 Jedro Možnosti pritožbenega sodišča za poseg v dejansko stanje, kakršnega je ugotovilo sodišče prve stopnje, so določene v 347., 348., 355. in 358. členu ZPP. Zaradi varstva načela neposrednosti je poseg v dejansko stanje na pritožbeni stopnji možen le v primeru, če... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: X Ips 188/2012 Jedro Institut, kot ga določa peti odstavek 68. člena ZDavP-2, je bil v slovenski pravni red vključen s četrtim odstavkom 113. člena ZDavP-1 (odmera davka v posebnih primerih), ki je veljal od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006. Splošna opredelitev iz 39. člena ZDavP, 113... 21. 03. 2013 VSRS 21. 03. 2013 21. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 300/2017 Jedro Razlog iz pete alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je nastal s pravnomočnostjo sodbe v kazenskem postopku (tedaj je začel teči objektivni rok), delodajalec pa ga je ugotovil, ko je bil s to sodbo seznanjen (takrat je pričel teči subjektivni rok... 20. 07. 2017 VSRS 20. 07. 2017 20. 07. 2017
Sodba: VIII Ips 72/2017 Jedro Lečeči psihiater je bil v vlogi t.i. izvedene priče, ki ima strokovno znanje s psihiatričnega področja in je z lastnim zaznavanjem opazil dejstva, vezana na njene psihične sposobnosti v času odsotnosti z dela. Na podlagi svojega strokovnega znanja in neposrednega... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: Sklep 166/2016 Jedro V obravnavani zadevi za presojo goljufivega namena in obstoja vzročne povezave med preslepitvijo ter izposojo denarja in končnega (ne)vračila izposojenega denarja manjkajo nekatera pravno odločilna dejstva, ki bi omogočala celostno presojo obstoja znaka kaznivega... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 194/2016 Jedro Vrhovno sodišče je že večkrat pojasnilo, da za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz postopkovnega vidika veljajo splošna pravila o odpovedi obligacijskih pogodb in tiste dodatne zahteve oziroma pogoji, ki jih ZDR-1 predpisuje zaradi varstva delavca. ZDR-1 nima... 24. 01. 2017 VSRS 24. 01. 2017 24. 01. 2017
Sodba: VIII Ips 79/2018 Jedro Tožnik bi kot učitelj, ki je ustrezno strokovno usposobljen za svoje delo, moral ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v odnosu do otrok postopati strokovno, objektivno in etično, pri tem pa se vzdržati kakršnihkoli neprimernih fizičnih stikov. Tožnikovo... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 62/2016 Jedro Ker iz pisnega opomina, kakršnega je tožena stranka v disciplinskem postopku podala tožnici, jasno izhaja, da bo v primeru ponovne kršitve zoper njo sprožen postopek odpovedi iz krivdnega razloga, je presoja sodišča druge stopnje (pred tem pa tudi sodišča prve... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: VIII Ips 143/2016 Jedro Sodišče ni zmotno uporabilo materialnega prava, ko je štelo, da tožena stranka ni bila dolžna izdelati programa reševanja presežnih delavcev in pri tem uporabiti kriterijev iz 12. člena Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo. Pravilno je stališče sodišč prve... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: Sklep VIII Ips 126/2015 Jedro Zaradi zmotnega stališča, da je za odločitev bistveno zgolj to, kakšen je naslov stalnega bivališča tožnika, označen v pogodbi o zaposlitvi in ali je tožena stranka odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku vročala na ta naslov, sodišče ni ocenilo dokazov, ki so... 14. 10. 2015 VSRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Sodba: U 253/92-7 Jedro Davčni zavezanec in zavezanec za prispevke od dohodka iz gospodarske dejavnosti je nosilec obrti. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila pritožbo tožnice proti odločbi Uprave za družbene prihodke občine, s katero je... 18. 02. 1993 VSRS 18. 02. 1993 18. 02. 1993
Sodba: VIII Ips 210/2016 Jedro Glede na ugotovitev sodišča druge stopnje, da se je tožnica zavedala, da od 29. 11. 2014 nima bolniškega staleža, da nima odobrenega koriščenja letnega dopusta in tudi ne kakšnega drugega dovoljenja za izostanek z dela, pa je z dela kljub temu izostala, je... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 143/2017 Jedro Delodajalec upravičeno pričakuje, da bo delavec po tem, ko je ugotovljena njegova zmožnost za delo, prišel na delo oziroma ga v nasprotnem primeru obvestil o razlogih za izostanek. Delavec, ki na delo ne prihaja ter o razlogih za svoj izostanek delodajalca ne... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: U 1678/93-4 Jedro Po 156. členu zakona o davkih občanov plačujejo davek od premoženja fizične osebe, ki posedujejo stavbe, stanovanja. Zavezanec za plačilo davka od takšnega premoženja je lastnik oz. uživalec stanovanja (157. člen ZDO). Zakon o davkih občanov ni opredelil pojma... 25. 10. 1995 VSRS 25. 10. 1995 25. 10. 1995
Sodba: VIII Ips 330/2017 Jedro Vsi, delodajalec in delavci, so tožnika šteli za zastopnika sindikata. V sodnem postopku ni bilo ugotovljeno, da je organ sindikata v nasprotju s Statutom tožnika imenoval za glavnega sekretarja z namenom zlorabe sindikalne funkcije in tudi ne, da bi tožnik svojo... 06. 11. 2018 VSRS 06. 11. 2018 06. 11. 2018
Sodba: III Ips 24/2016 Jedro Davčni zavezanec sme praviloma pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima... 18. 07. 2013 VSRS 18. 07. 2013 18. 07. 2013
Sodba: U 410/92-4 Jedro Z odpravo odločbe o odmeri davka so odpravljene vse pravne posledice, zato zavezanca ne morejo zadeti posledice zamude po tej odločbi. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za javne prihodke z dne 11.5.1992. Obrazložitev Uprava za družbene... 04. 03. 1993 VSRS 04. 03. 1993 04. 03. 1993
Sodba: U 678/93-4 Jedro Zavrnitev tožbe, ker je prvostopni davčni organ utemeljeno (84. člen zakona o davkih občanov) ugotovil višino celotnega prihodka in materialnih stroškov s cenitvijo, ker tožnik ni predložil davčne napovedi, poslovnih knjig in dokumentacije. Izrek Tožba se zavrne... 24. 06. 1993 VSRS 24. 06. 1993 24. 06. 1993
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 188/2017 Jedro Samostojni podjetnik ima v sistemu gospodarskih subjektov enake značilnosti kot drugi gospodarski subjekti, v delovnem pravu pa kot delodajalec enake obveznosti do svojih zaposlenih, kot delodajalci, ki so pravne osebe. Glede na to, da se je v spornem primeru med... 24. 04. 2018 VSRS 24. 04. 2018 24. 04. 2018
Sodba: VIII Ips 290/2015 Jedro Obrazložitev pogoja, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka (prvi odstavek 109. člena ZDR-1), ni obvezna sestavina odpovedi, kar izhaja iz 87. člena ZDR-1, to... 22. 03. 2016 VSRS 22. 03. 2016 22. 03. 2016
Sodba: Sklep I Up 309/2010 Jedro Tožniki v tem upravnem sporu izkazujejo pravni interes za vložitev tožbe, s katero izpodbijajo prvostopenjsko odmerno odločbo in odločbo tožene stranke, saj je bilo z njima odločeno o obveznostih izbrisane gospodarske družbe, za katere obveznosti odgovarjajo kot... 06. 10. 2011 VSRS 06. 10. 2011 06. 10. 2011
Sodba: X Ips 78/2013 Jedro V postopkih odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 davčni organ nesorazmerje ugotovi na podlagi podatkov, zbranih uradoma, zato ima podlago, da po uradni dolžnosti začne postopek in revidenta pozove k prijavi premoženja.Ne gre za retroaktivno uporabo... 29. 05. 2014 VSRS 29. 05. 2014 29. 05. 2014
Sodba: Sklep X DoR 158/2018-4 03. 04. 2019 VSRS 03. 04. 2019 03. 04. 2019
Sodba: VIII Ips 355/2017 Jedro Tožena stranka se je sama odločila, da bo s tožnico kljub neizpolnjevanju pogojev za opravljanje dela novinar reporter sklenila pogodbe civilnega prava, pri čemer je medsebojno sodelovanje trajalo kar šest let in pol. Očitno je štela, da ima tožnica ustrezne... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: Sklep X Ips 387/2015 Jedro Procesno pravilna zavrnitev dokaznega predloga je v upravnem sporu ob primerni uporabi ZPP mogoča na glavni obravnavi z obrazloženim dokaznim sklepom, če zavrnilni dokazni sklep ni bil obrazložen, pa mora obrazložitev dokaznega sklepa zaradi zagotovitve pravice... 15. 11. 2017 VSRS 15. 11. 2017 15. 11. 2017
Sodba: Sklep VIII Ips 97/2016 Jedro Revizija utemeljeno navaja, da bi ob siceršnji ugotovitvi neupravičene odsotnosti sodišče moralo zakonitost odpovedi presojati tudi z vidika razloga za izredno odpoved iz 2. alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1, to je hujše kršitve pogodbene ali druge... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: VIII Ips 105/2016 Jedro Četrti odstavek 88. člena ZDR-1 res določa, da se delavcu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, vendar pa je potrebno upoštevati tudi določbo šestega odstavka 88. člena... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 46/2003 Jedro Z določbami o pogojih napredovanja iz 8. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi in njegovega ovrednotenja v 9., 10., 11. in 12. členu ter ustreznega obrazca je subjektivnost predstojnika pri oblikovanju ocene dovolj omejena, z določbami od 9... 16. 12. 2003 VSRS 16. 12. 2003 16. 12. 2003
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 101/2018 Jedro Ravnanje toženke, ki je tožniku podala tri odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni nezakonito. Tožnik je imel s toženko sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi, zato je toženka lahko in morala odpovedati obe. V nasprotnem primeru mu delovno razmerje (če ne bi sledila še... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: Sklep I Up 243/2017 Jedro Stališče sodišča prve stopnje, da tožnica v izvršilnem postopku ni imela položaja stranke, zato v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZUS-1 ne more biti tožnica, ni pravilno.Izvršilni postopek zaradi izterjave občinske komunalne takse, torej nedavčne denarne... 24. 01. 2018 VSRS 24. 01. 2018 24. 01. 2018
Sodba: U 263/92-9 Jedro Če je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za družbene prihodke z dne 6.1.1992. Obrazložitev Z odločbo z dne 24.9.1990 je občinska uprava za... 15. 04. 1993 VSRS 15. 04. 1993 15. 04. 1993
Sodba: Sklep I Up 527/2011 Jedro Predhodno priznan status stranke (oziroma stranskega udeleženca) v upravnem postopku izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je pogoj za priznanje položaja stranke v upravnem sporu oziroma vsebinsko obravnavanje tožbe zoper odločbo... 20. 10. 2011 VSRS 20. 10. 2011 20. 10. 2011
Sodba: Sklep VIII Ips 337/2017 Jedro Za presojo pravočasne odpovedi ob očitku kršitve s (skoraj) enakim opisom dejanja po 1. in 2. alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je treba najprej ugotoviti, ali je kršitev iz 1. alineje sploh podana. Če sodišče ne ugotovi vseh znakov kaznivega dejanja... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: VIII Ips 248/2017 Jedro Delavec mora biti vnaprej seznanjen z delodajalčevimi zahtevami in pričakovanji, kar pa ne pomeni nujno, da morajo biti delavcu izdana pisna navodila za delo, z vnaprej določenimi roki za njihovo izpolnitev. Ustna seznanjenost s pričakovanji delodajalca zadostuje... 24. 04. 2018 VSRS 24. 04. 2018 24. 04. 2018
Prikazov na stran:
Komentar