Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: IV Ips 55/2012 Jedro Z zavrnitvijo zahteve za sodno varstvo po poteku absolutnega zastaralnega roka je sodišče prekršilo tretji odstavek 42. člena ZP-1 v zvezi s 4. točko prvega odstavka 136. člena ZP-1. Izrek I. Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi in se izpodbijana sodba... 27. 11. 2012 VSRS 27. 11. 2012 27. 11. 2012
Sodba: Sklep II DoR 18/2013 Jedro Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Izrek Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Obrazložitev 1. Ker je delovno sodišče na prvi stopnji odločilo, da... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: X Ips 700/2008 Jedro Skladno z 274. členom Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni pravici izdano odločbo, če je bil z njo očitno prekršen materialni predpis. Po prvem odstavku 277. člena ZUP se odločba o odpravi lahko izda v roku... 25. 11. 2010 VSRS 25. 11. 2010 25. 11. 2010
Sodba: VIII Ips 236/2017 Jedro Sodišče prve stopnje se je za sodno razvezo odločilo po zaslišanju tožnika, ki je svojo nadrejeno označil za nevedno, neuko in z osebnostnim primanjkljajem. To izpoved je upravičeno štelo za odločilno, saj potrjuje navedbe toženke o porušenih medsebojnih... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: Sklep X Ips 355/2016 Jedro Odločanje na podlagi pravnega standarda ("vedel oziroma bi moral vedeti") pomeni, da Vrhovno sodišče, ki je v revizijskem postopku pooblaščeno le za nadzor nad pravilnostjo uporabe prava, uporabo pravnega standarda nadzira v omejenem obsegu. Intenziven nadzor... 16. 01. 2019 VSRS 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Sodba: X Ips 406/2012 Jedro Smisel davčne oprostitve na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena ZDMV je pomoč večjim družinam (s tremi ali več mladoletnimi otroci) pri zagotavljanju vsakodnevnih potreb, med katere spada tudi prevoz družine. Za obstoj družine v smislu obravnavane določbe... 04. 07. 2013 VSRS 04. 07. 2013 04. 07. 2013
Sodba: Sklep I Up 12/2014 Jedro V obravnavani zadevi manjka eden izmed bistvenih elementov, to je, da je izdaja začasne odredbe nujna oziroma da je le z izdajo začasne odredbe mogoče preprečiti nastanek tožniku težko popravljive škode. Glede na to, da je z odločbo prvostopenjskega upravnega... 16. 01. 2014 VSRS 16. 01. 2014 16. 01. 2014
Sodba: VIII Ips 176/2014 Jedro Program razreševanja presežnih delavcev je sprejela uprava družbe. Sprejel ga je torej za to pristojen organ delodajalca. Da je bila odpoved iz poslovnega razloga tožnici v skladu s tem programom, tožnica v reviziji ne oporeka. Izrek Revizija se zavrne... 27. 10. 2014 VSRS 27. 10. 2014 27. 10. 2014
Sodba: VIII Ips 26/2019 Jedro Prvega odstavka 129. člena ZDR-1 ni mogoče razlagati tako, da delavcu dodatek na delovno dobo vedno pripada za vso delovno dobo pri vseh dosedanjih delodajalcih. Določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 (oziroma tudi kasnejšim 2... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: VIII Ips 28/2018 Jedro Sodišči za odločitev o nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odločitev o sodni razvezi nista upoštevali istih dejstev (okoliščin) glede subjektivno porušenega odnosa med delodajalcem in delavcem, zato revizijski ugovori v zvezi s tem niso... 19. 06. 2018 VSRS 19. 06. 2018 19. 06. 2018
Sodba: VIII Ips 210/2017 Jedro Tožnik kot ravnatelj je bil zadolžen in odgovoren za zakonito delo toženke kot njen zakoniti zastopnik. Manjše anomalije, ki naj bi bile tudi večinoma odpravljene, ne predstavljajo zadostnega razloga za razrešitev. Vendar nepravilnosti ni mogoče obravnavati... 10. 04. 2018 VSRS 10. 04. 2018 10. 04. 2018
Sodba: VIII Ips 327/2017 Jedro Toženka kot delodajalec je podatke o pogovorih zaprte FB skupine pridobila od anonimne osebe, kar pomeni, da ni vedela, kdo je ta oseba in kako je prišla do podatkov. Na podlagi teh podatkov je toženka tožniku izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi, čeprav... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 345/2017 Jedro Neutemeljeno je stališče toženke, da je tožniku delovno razmerje prenehalo z odpoklicem s funkcije izvršnega direktorja in pisnim obvestilom o tem ter da zato sodišče ne bi smelo presojati očitkov v izredni odpovedi, ker je bila ta dala zgolj iz previdnosti... 04. 12. 2018 VSRS 04. 12. 2018 04. 12. 2018
Sodba: U 1104/92-7 Jedro Očitne kršitve materialnega zakona ni mogoče izvajati na posreden način s preverjanjem dejanskega stanja, ugotovljenega v odločbi, čeprav ima nepravilno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje za posledico kršitev materialnega zakona. Izrek Tožbi se ugodi in se... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Sodba: Sklep I Up 32/2011 Jedro Tehtanje javnega interesa je pri plačevanju davkov po presoji Vrhovnega sodišča opravil že zakonodajalec, ko je v 87. členu ZDavP-2 določil, da pritožba zoper odmerno odločbo ne zadrži njene izvršitve. To pomeni, da je odložitev izvršitve davčne odmerne odločbe... 13. 01. 2011 VSRS 13. 01. 2011 13. 01. 2011
Sodba: VIII Ips 82/2016 Jedro Delovno sodišče v sporu o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila dana zaradi kršitve pogodbenih oziroma drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima vse znake kaznivega dejanja, ne ugotavlja, ali je delavec storil kaznivo dejanje, temveč... 17. 05. 2016 VSRS 17. 05. 2016 17. 05. 2016
Sodba: Sklep X DoR 73/2018-3 Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja:Ali mora podjetnik ob pravilni razlagi določbe 51. člena ZDoh-2 tudi ob prenosu zgolj dela podjetja na drug gospodarski subjekt prenehati opravljati vse dejavnosti takoj in v celoti? Izrek: Revizija se dopusti glede... 03. 04. 2019 VSRS 03. 04. 2019 03. 04. 2019
Sodba: Sklep VIII DoR 125/2019-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje materialno pravno pravilno razlagalo pojema "bivališča" v zvezi s pravico do povrnitve stroškov prevoza javnega uslužbenca. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 97/2017 Jedro Tožnikovo ravnanje predstavlja kršitev prepovedi škodljivega ravnanja v skladu s 37. členom ZDR-1, ki določa, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko... 21. 11. 2017 VSRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: U 381/93 Jedro Če poslovne knjige niso vodene v skladu s Pravilnikom o vodenju poslovnih knjig, ni pogojev za zmanjšanje davčne osnove. Materialni stroški obratovalnice in obveznosti s tujimi partnerji so se lahko ugotavljali v davčni napovedi šele po 1.12.1989. Izrek Tožba se... 10. 05. 1995 VSRS 10. 05. 1995 10. 05. 1995
Sodba: X Ips 332/2010 Jedro Po mnenju Vrhovnega sodišča revidentovega pravnega pojmovanja, da je za priznanje njegove pravice do odbitka vstopnega DDV v obravnavanem primeru izključnega pomena le, kaj je oziroma česa o prodajalcu ni mogel vedeti ob sklepanju posla, ne pa tudi, na podlagi... 01. 09. 2011 VSRS 01. 09. 2011 01. 09. 2011
Sodba: U 1301/94-6 Jedro Ker se nadomestilo odmerja za tekoče leto, se podjetje oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v tekočem koledarskem letu, če je z zaključnim računom izkazalo izgubo za preteklo leto. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je... 17. 04. 1996 VSRS 17. 04. 1996 17. 04. 1996
Sodba: Sklep X Ips 399/2016-25 Jedro Če sodišče pri odločanju meni, da mora uporabiti zakon, ki je v neskladju z Ustavo, mora postopek prekiniti in vložiti zahtevo za oceno ustavnosti. Izrek Revizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno... 17. 12. 2018 VSRS 17. 12. 2018 17. 12. 2018
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 217/2014 Jedro Pojem „hujša kršitev“ je pravni standard, zato je treba v vsakem konkretnem primeru presoditi okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena. Sodišče je tisto, ki v sodnem postopku presoja utemeljenost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri tem pa tudi težo... 08. 04. 2015 VSRS 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Sodba: VIII Ips 100/2017 Jedro Če tožena stranka meni, da bi morala delavce zaposliti za nedoločen, namesto za določen čas, potem ni jasno, zakaj tega ni storila. V kolikor pa zavestno ravna nezakonito, svojega nezakonitega ravnanja ne more izkoristiti tako, da se v svojo korist in v škodo... 05. 12. 2017 VSRS 05. 12. 2017 05. 12. 2017
Sodba: X Ips 147/2016 Jedro Nova dejstva in novi dokazi se lahko upoštevajo kot tožbeni razlogi le, če so obstajali v času odločanja na prvi stopnji postopka izdaje upravnega akta in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti oziroma navesti v postopku izdaje upravnega akta. Izrek... 24. 01. 2018 VSRS 24. 01. 2018 24. 01. 2018
Sodba: I U 641/2017-9 Jedro: Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so le-te dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in tega zakona. Izrek: I. Tožba... 21. 11. 2017 UPRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: VIII Ips 119/2014 Jedro Glede prisojene odškodnine v zvezi s sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi revizijsko sodišče soglaša s presojo sodišča druge stopnje, da je sodišče prve stopnje ob tožničini samozaposlitvi dalo preveliko težo njeni starosti in majhni verjetnosti, da bi tožnica... 29. 09. 2014 VSRS 29. 09. 2014 29. 09. 2014
Sodba: VIII Ips 32/2015 Jedro Ker video nadzor ni bil uveden nezakonito, tudi uporaba posnetkov v dokazne namene ni bila nezakonita. Tožena stranka je na podlagi pregleda usklajenih video posnetkov in računalniške evidence ugotovila, da je tožnik, in ne kdo drug, storil očitane kršitve. To... 08. 04. 2015 VSRS 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Sodba: VIII Ips 56/2016 Jedro Tožena stranka zmotno meni, da bi moral tožnik pisni zagovor nasloviti na pooblaščenca tožene stranke, da bi bila vročitev pravilno opravljena. Določba 87. člena ZDR v zvezi z določbo tretjega odstavka 83. člena ZDR, na kateri se tožena stranka sklicuje, ureja... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: Sklep VIII DoR 55/2018-7 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:– ali se prvi odstavek 129. člena ZDR-1 lahko razlaga tako, da delavcu pripada dodatek za vso delovno dobo pri dosedanjih delodajalcih;– ali se določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 nanaša... 17. 05. 2018 VSRS 17. 05. 2018 17. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 78/2016 Jedro Stališče tožene stranke, da je mogoče za vsako tudi najmanjšo stopnjo prisotnosti alkohola na delu podati delavcu zgolj izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne glede na druge okoliščine na strani delavca, je v nasprotju z določbami prvega odstavka 109. člena ZDR... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: X Ips 367/2016 Jedro V primeru, ko je sodišče prve stopnje odločilo na seji ter presojalo zakonitost izdane odločbe na podlagi dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku, in ne na podlagi dejstev, ki bi jih sodišče samo ugotavljalo, ter dokazov, ki bi jih sodišče... 10. 10. 2018 VSRS 10. 10. 2018 10. 10. 2018
Sodba: U 942/92-6 Jedro Stranka, ki zamudi rok za ugovor iz 1. odstavka 56. člena zakona o davkih občanov, ne more ugovarjati neobstoja dolga v pritožbi proti odločbi, izdani na podlagi 57. člena istega zakona. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je z izpodbijano odločbo... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Sodba: I Ips 67227/2010-128 Jedro V skladu s 5. točko prvega odstavka 236. člena ZKP so uradne osebe davčnega organa odvezane dolžnosti varovanja davčne tajnosti na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Po 24. členu ZDavP-2 sme davčni organ razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu... 27. 08. 2015 VSRS 27. 08. 2015 27. 08. 2015
Sodba: VIII Ips 148/2015 Jedro Če je delodajalec pravna oseba, po prvem odstavku 18. člena ZDR nastopa v njegovem imenu njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali od njega pisno pooblaščena oseba. Glede na to opredelitev je pomembno, kdaj je oseba, ki nastopa v imenu... 23. 02. 2016 VSRS 23. 02. 2016 23. 02. 2016
Sodba: X Ips 282/2016 Jedro Zavezanec za plačilo davka na premoženje po 15. členu ZDO je v primeru, ko je na nepremičnini ustanovljena stavbna pravica, imetnik stavbne pravice, torej tisti, ki ima v lasti stavbo, in ne lastnik zemljišča. Izrek I. Reviziji se ugodi. Sodba Upravnega sodišča... 06. 07. 2017 VSRS 06. 07. 2017 06. 07. 2017
Sodba: Sklep I Up 96/2010 Jedro Občina ni stranka v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Izrek I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.II. Pritožnik sam trpi svoje stroške pritožbenega postopka. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom... 24. 03. 2010 VSRS 24. 03. 2010 24. 03. 2010
Sodba: Sklep VIII Ips 203/2018 Jedro ZDR-1 izrecno ne določa in ne predvideva možnosti razrešitve vodilnega delavca, vendar tega tudi ne izključuje. Zato je lahko pomembno, kako je nekdo postal vodilni delavec (z imenovanjem ali na drug način). Že prvi odstavek 74. člena ZDR-1 govori... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: I Up 1054/99 Jedro Če je fizična oseba podarila samostojnemu podjetniku stroje za namen njegove gospodarske dejavnosti, je s to pogodbo podjetnik pridobil osnovna sredstva, ki jih mora z dnem prevzema vključiti kot izreden prihodek - dotacijo v letu pridobitve, kar pa se všteva... 27. 10. 2003 VSRS 27. 10. 2003 27. 10. 2003
Sodba: VIII Ips 61/2014 Jedro Ob tem, da je tožnica izrecno nasprotovala obstoju razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi, na katerega se je v odpovedi sklicevala tožena stranka, je bilo dokazno breme glede obstoja tega razloga na strani tožene stranke. Tožena stranka navedb v zvezi s tem ni... 08. 12. 2014 VSRS 08. 12. 2014 08. 12. 2014
Sodba: X Ips 285/2012 Jedro Davčni organ mora stranki postopka omogočiti dokazovanje dejstev, ki gredo njej v prid, ni pa davčni organ dolžan posebej pozivati stranke na predložitev konkretnih dokazov, ko je dokazno breme na stranki postopka. Ko je dokazno breme prevaljeno na stranko... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: Sklep I Up 61/2019 Jedro Z golo trditvijo, da bo tožniku z nadaljevanjem postopka davčne izvršbe nastala nenadomestljiva škoda, verjetnost nastanka težko popravljive škode, ki bi stranki nastala z izvršitvijo v upravnem sporu izpodbijanega akta, ni izkazana. Izrek I. Pritožba se zavrne... 17. 04. 2019 VSRS 17. 04. 2019 17. 04. 2019
Sodba: Sklep VIII DoR 81/2019-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja ali lahko vdova uveljavlja ponovno odmero pokojnine za zavarovanca, pokojnega moža, in posledično odmero vdovske pokojnine po tem, ko se je postopek o ponovni odmeri pokojnine, ki ga je začel zavarovanec, pravnomočno končal... 07. 05. 2019 VSRS 07. 05. 2019 07. 05. 2019
Sodba: VIII Ips 275/2015 Jedro Za presojo zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi se uporablja tisti zakon, ki je veljal v času odpovedi, razen če je bil postopek odpovedi začet še v času, ko je veljal ZDR, sama odpoved pa je bila podana po uveljavitvi ZDR-1. Za zakonitost izpodbijane redne... 26. 01. 2016 VSRS 26. 01. 2016 26. 01. 2016
Sodba: VIII Ips 45/2016 Jedro Iz 34. člena ZDR-1 res izhaja, da mora delavec upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (prvi odstavek) in da delavec lahko odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo... 10. 11. 2016 VSRS 10. 11. 2016 10. 11. 2016
Sodba: II Ips 182/2018 Jedro To, da je z namensko razlago zakona mogoče sklepati o tem, kdo je mišljen kot davčni zavezanec, materialnopravno še ne vzpostavlja njegove javnopravne (davčne) obveznosti. Ta mora biti določena z jasnim in nedvoumnim zakonskim pravilom. Ker v konkretnem primeru... 22. 11. 2018 VSRS 22. 11. 2018 22. 11. 2018
Sodba: U 1563/94-4 Jedro Na tožeči stranki je dokazno breme v upravnem postopku, ko trdi, da pri odpisnem dovoljenju (sklenjenem v obliki pogodbe med njo in njenim bratom kot zemljiškoknjižnim lastnikom) ne gre za darilno pogodbo, ker ji je že pred 30 leti njena mati dejansko podarila... 19. 03. 1997 VSRS 19. 03. 1997 19. 03. 1997
Sodba: VIII Ips 77/2011 Jedro ZDO/82 ne predstavlja pravne podlage za neobračun prispevkov od dopolnilnega dela. Med ZDO/82 in ZDO/88 glede plačevanja prispevkov ni posebne razlike, saj je v 33. členu ZDO/88 še vedno predvidena posebna stopnja republiškega davka od osebnega dohodka delavcev... 21. 05. 2012 VSRS 21. 05. 2012 21. 05. 2012
Sodba: Sklep VIII Ips 301/2017 Jedro V postopku je bilo ugotovljeno, da v prvem opozorilu navedenih inventurnih popisov ni delal tožnik osebno, niti ni mogel vplivati na njihovo pravilnost in na samo kontrolo. To pomeni, da očitek iz opozorila (da je dne 30. 9. 2014 in dne 30. 10. 2014 naredil... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Prikazov na stran:
Komentar