Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: U 650/93-4 Jedro Postopek prisilne izterjave denarne kazni za prekršek ureja zakon o davkih občanov. Po določbi 3. odstavka 77. člena navedenega zakona v pritožbi zoper sklep o prisilni izterjavi ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje. Izrek Tožba se zavrne... 25. 08. 1994 VSRS 25. 08. 1994 25. 08. 1994
Sodba: VIII Ips 176/2018 Jedro Pravna podlaga za zahtevek za vrnitev preveč izplačanih sredstev zaradi kasneje odpadle pravne podlage je podana v 194. členu ZPIZ-2. Odločba o ustavitvi izplačevanja nadomestila za naprej ne vpliva na odločanje o obstoju pravice do izplačevanja za nazaj. Izrek... 21. 05. 2019 VSRS 21. 05. 2019 21. 05. 2019
Sodba: Sklep VIII DoR 55/2018-7 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:– ali se prvi odstavek 129. člena ZDR-1 lahko razlaga tako, da delavcu pripada dodatek za vso delovno dobo pri dosedanjih delodajalcih;– ali se določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 nanaša... 17. 05. 2018 VSRS 17. 05. 2018 17. 05. 2018
Sodba: Sklep X Ips 355/2016 Jedro Odločanje na podlagi pravnega standarda ("vedel oziroma bi moral vedeti") pomeni, da Vrhovno sodišče, ki je v revizijskem postopku pooblaščeno le za nadzor nad pravilnostjo uporabe prava, uporabo pravnega standarda nadzira v omejenem obsegu. Intenziven nadzor... 16. 01. 2019 VSRS 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Sodba: VIII Ips 210/2017 Jedro Tožnik kot ravnatelj je bil zadolžen in odgovoren za zakonito delo toženke kot njen zakoniti zastopnik. Manjše anomalije, ki naj bi bile tudi večinoma odpravljene, ne predstavljajo zadostnega razloga za razrešitev. Vendar nepravilnosti ni mogoče obravnavati... 10. 04. 2018 VSRS 10. 04. 2018 10. 04. 2018
Sodba: I U 641/2017-9 Jedro: Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so le-te dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in tega zakona. Izrek: I. Tožba... 21. 11. 2017 UPRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: VIII Ips 156/2018 Jedro Samo zato, ker je bila tožba v tem sporu vložena prej, kot v sporu o zakonitosti izredne odpovedi, sodišču ne daje pooblastila za ponovno odločanje o zahtevku, o katerem je bilo že pravnomočno odločeno. Tožnik je res z vložitvijo tožbe zavaroval svoj interes, da... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: Sklep I Up 441/2011 Jedro V obravnavani zadevi je bila z izpodbijanim sklepom zavržena pritožba zoper sklep o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora. Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da niso izpolnjeni pogoji za izpodbijanje sklepa v upravnem sporu po drugem odstavku 5... 22. 09. 2011 VSRS 22. 09. 2011 22. 09. 2011
Sodba: U 675/92-8 Jedro Kršitev določbe 4. odstavka 8. člena zakona o davkih občanov, ki jo davčni organ ugotavlja posredno, izhajajoč iz nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja v dokončni odločbi, ni očitna kršitev materialnega zakona, ki je podlaga za spremembo dokončne odločbe po... 23. 02. 1994 VSRS 23. 02. 1994 23. 02. 1994
Sodba: Sklep X Ips 399/2016-25 Jedro Če sodišče pri odločanju meni, da mora uporabiti zakon, ki je v neskladju z Ustavo, mora postopek prekiniti in vložiti zahtevo za oceno ustavnosti. Izrek Revizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno... 17. 12. 2018 VSRS 17. 12. 2018 17. 12. 2018
Sodba: VIII Ips 34/2016 Jedro Ker je sodišče prepričljivo ugotovilo, da so tožniki pri vračanju palet ravnali v skladu z navodili tožene stranke in v okviru siceršnjih pričakovanj neposredno nadrejenih delavcev, drugačno aktivno ravnanje v zvezi z odtujevanjem palet pa jim ni bilo niti... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: Sklep I Up 61/2019 Jedro Z golo trditvijo, da bo tožniku z nadaljevanjem postopka davčne izvršbe nastala nenadomestljiva škoda, verjetnost nastanka težko popravljive škode, ki bi stranki nastala z izvršitvijo v upravnem sporu izpodbijanega akta, ni izkazana. Izrek I. Pritožba se zavrne... 17. 04. 2019 VSRS 17. 04. 2019 17. 04. 2019
Sodba: X Ips 332/2010 Jedro Po mnenju Vrhovnega sodišča revidentovega pravnega pojmovanja, da je za priznanje njegove pravice do odbitka vstopnega DDV v obravnavanem primeru izključnega pomena le, kaj je oziroma česa o prodajalcu ni mogel vedeti ob sklepanju posla, ne pa tudi, na podlagi... 01. 09. 2011 VSRS 01. 09. 2011 01. 09. 2011
Sodba: VIII Ips 215/2016 Jedro Res je sicer, da je iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi razvidno, da je tožena stranka pri reorganizaciji zasledovala tudi načelo enakega plačila za enako delo. Vrhovno sodišče je že večkrat zavzelo stališče, da zgolj namen znižanja plač ne more predstavljati... 11. 10. 2016 VSRS 11. 10. 2016 11. 10. 2016
Sodba: VIII Ips 119/2015 Jedro V skladu s sodno prakso se zahteva po lojalnosti do delodajalca, ki se lahko razteza tudi v sfero, ki ni ozko povezana z pogodbenimi ali drugimi obveznostmi iz delovnega razmerja, nanaša tudi na policista v delovnem razmerju pri toženki. Delo na policiji, kot... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: VIII Ips 222/2017 Jedro Pravilna je presoja sodišča, da odpovedni razlog ni navidezen oziroma da ni podana zloraba odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V zvezi s tem tožnik neutemeljeno ugovarja, da je sodišče prezrlo, da toženka formalno ni spremenila internega akta... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sodba in sklep X Ips 15/2017 Jedro: Na podlagi 65. člena ZZdrS je bilo javnim zdravstvenim zavodom pogodbe civilnega prava dovoljeno sklepati le z zdravniki kot fizičnimi osebami.Z vidika veljavnosti pogodbe po 65. členu ZZdrS ni odločilno, ali so imeli gospodarski subjekti koncesijo za... 07. 03. 2018 VSRS 07. 03. 2018 07. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 245/2015 Jedro Materialno dokazno breme delavca ne razbremeni procesne dolžnosti, da navede dejstva in ponudi dokaze, s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotne stranke (212. člen ZPP). Ker je revidentka zapustila kraj bivanja brez odobritve pristojnega zdravnika, je bil... 23. 02. 2016 VSRS 23. 02. 2016 23. 02. 2016
Sodba: Sodba in sklep III Ips 30/2018 Jedro S sklepom o davčni izvršbi se davčnemu dolžniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njegovega davka, dolžnikovemu dolžniku pa naloži, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune (prvi odstavek 173. člena ZDavP-2). Rubež denarnih... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 175/2015 Jedro Pravnomočna odločba ne pomeni, da so vsi njeni elementi že avtomatsko vključeni v posledice pravnomočnosti in da zato o nobenem od teh (oziroma v tej povezavi o novih pravicah) ni mogoče več odločati. Materialno pravnomočna postane odločba, s katero so stranki... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: VIII Ips 275/2015 Jedro Za presojo zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi se uporablja tisti zakon, ki je veljal v času odpovedi, razen če je bil postopek odpovedi začet še v času, ko je veljal ZDR, sama odpoved pa je bila podana po uveljavitvi ZDR-1. Za zakonitost izpodbijane redne... 26. 01. 2016 VSRS 26. 01. 2016 26. 01. 2016
Sodba: I Up 1054/99 Jedro Če je fizična oseba podarila samostojnemu podjetniku stroje za namen njegove gospodarske dejavnosti, je s to pogodbo podjetnik pridobil osnovna sredstva, ki jih mora z dnem prevzema vključiti kot izreden prihodek - dotacijo v letu pridobitve, kar pa se všteva... 27. 10. 2003 VSRS 27. 10. 2003 27. 10. 2003
Sodba: I U 2217/2017-10 Jedro: Glede na pogoje, pod katerimi se pridobi pravica do družinske pokojnine, se sicer družinska pokojnina v veliki meri približuje vlogi, ki jo ima preživnina, vendar obenem ni preživnina, kakor jo opredeli ustrezni področni zakon. Čim pa je ni mogoče uvrstiti med... 21. 08. 2018 UPRS 21. 08. 2018 21. 08. 2018
Sodba: VIII Ips 61/2014 Jedro Ob tem, da je tožnica izrecno nasprotovala obstoju razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi, na katerega se je v odpovedi sklicevala tožena stranka, je bilo dokazno breme glede obstoja tega razloga na strani tožene stranke. Tožena stranka navedb v zvezi s tem ni... 08. 12. 2014 VSRS 08. 12. 2014 08. 12. 2014
Sodba: X Ips 577/2006 Jedro ZDO kot specialni predpis določa, kdo ne plača davka na dediščino (prvi dedni red) ter, kdo je z zavezanci prvega dednega reda (zakonec in otroci) izenačen (med drugimi tudi pastorek, ne pa njegovi potomci). Te določbe ni mogoče širiti z uporabo določb ZZZDR... 21. 01. 2010 VSRS 21. 01. 2010 21. 01. 2010
Sodba: U 1113/92 Jedro Če davčni organ ugotovi davčno osnovo za davek od počitniške hišice po merilih za ugotavljanje vrednosti objekta, mora v obrazložitvi odločbe o odmeri davka navesti, po katerih merilih je bila ugotovljena vrednost objekta in kako so bila ta merila uporabljena. Če... 16. 02. 1994 VSRS 16. 02. 1994 16. 02. 1994
Sodba: C-283/95 (Karlheinz Fischer and Finanzamt Donaueschingen) on the interpretation of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE COURT (Sixth... 11. 06. 1998 Sodišče EU 11. 06. 1998 11. 06. 1998
Sodba: X Ips 874/2006 Jedro Navedba davčne številke izdajatelja računa omogoča identifikacijo davčnega zavezanca, ki je na izdanem računu obračunal in plačal DDV. Kot obvezna sestavina računa je določena tako v ZDDV kot v Šesti Direktivi Sveta št. 77/388/EGS, zato je stališče sodišča... 01. 04. 2010 VSRS 01. 04. 2010 01. 04. 2010
Sodba: X Ips 1479/2004 Jedro Družba ima vedno vsaj enega aktivnega družbenika. Ker je bil revident edini družbenik izbrisane družbe, ga je potrebno obravnavati kot aktivnega družbenika – torej kot družbenika, ki je odgovoren za obveznosti izbrisane družbe. Okoliščine poslovanja izbrisane... 30. 10. 2009 VSRS 30. 10. 2009 30. 10. 2009
Sodba: I U 2215/2017-10 Jedro: Določbe od 20. do 34. člena ZDoh-2 urejajo prejemke, ki so oproščeni plačila dohodnine, vendar pa med njimi ni mogoče najti družinske pokojnine. Zato je le-ta brez dvoma dohodek zavezanca, ki je predmet obdavčitve. Družinska pokojnina se sicer, glede na pogoje... 11. 09. 2018 UPRS 11. 09. 2018 11. 09. 2018
Sodba: X Ips 87/2006 Jedro Med viri dohodnine je tudi dohodek iz dejavnosti; pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička iz tega naslova v osnovo za odmero dohodnine. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Z izpodbijano... 18. 02. 2010 VSRS 18. 02. 2010 18. 02. 2010
Sodba: X Ips 853/2006 Jedro Med viri dohodnine je tudi dohodek iz premoženja; pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka od dohodkov iz premoženja ni pogoj za vštevanje letnega zneska obresti na posojila, od katerega je bil odmerjen oziroma obračunan davek od dohodkov iz... 18. 02. 2010 VSRS 18. 02. 2010 18. 02. 2010
Sodba: VIII Ips 59/2017 Jedro Namen 406. člena ZPIZ-2 je v tem, da se osebam, ki so imele ob uveljavitvi ZPIZ-2 zaradi t.i. izvzema iz zavarovanja sočasno dvojni status, status uživalca pokojnine in samozaposlene osebe, zagotovi prehodno obdobje za uskladitev zatečenega stanja z novo... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: X Ips 1284/2006 Jedro Pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička iz tega naslova v osnovo za odmero dohodnine. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega... 17. 03. 2010 VSRS 17. 03. 2010 17. 03. 2010
Sodba: X Ips 960/2004 Jedro Pravica do povračila odbitka vstopnega DDV je vezana na pravilnost računa, izdanega za namene DDV. Izrek I. Reviziji se delno ugodi, sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani U 1852/2002-6 z dne 1. 6. 2004 se spremeni tako, da se tožbi delno ugodi... 16. 07. 2009 VSRS 16. 07. 2009 16. 07. 2009
Sodba: X Ips 209/2006 Jedro Ključni podatek za identifikacijo davčnega zavezanca je njegova davčna številka, ki se v skladu s 30. členom ZDS uporablja za enotno opredelitev davčnega zavezanca v davčnih evidencah, firma in sedež zavezanca pa sta kontrolna podatka. Izrek I. Reviziji se ugodi... 14. 01. 2010 VSRS 14. 01. 2010 14. 01. 2010
Sodba: Sklep VIII Ips 190/2017 Jedro Nejasnost v izvedeniškem mnenju se kaže v tem, da izvedenec na eni strani ugotavlja, da tožnica ves čas spornega dogodka svojega vedenja ni imela v oblasti, kar bi kazalo na neprištevnost - in tako je izvedeniško mnenje razumelo tudi sodišče - po drugi strani... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: X ips 96/2016 Jedro Iz določbe 26. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ne izhaja dolžnost države podpisnice, da za namene izvedbe konkretnega davčnega postopka, v katerem je... 14. 06. 2017 VSRS 14. 06. 2017 14. 06. 2017
Sodba: X Ips 827/2006 Jedro Davčno olajšavo iz 13. točke prvega odstavka 9. člena ZDoh (zmanjšanje dohodnine za znesek vplačil v denarju za delnice in za vložke gospodarskih družb ter deleže zadrug, vpisanih v sodni register v RS) je mogoče priznati samo za nakup delnic gospodarskih družb... 01. 04. 2010 VSRS 01. 04. 2010 01. 04. 2010
Sodba: VIII Ips 172/2017 Jedro V skladu s tretjim odstavkom 204. člena KZ-1 se pregon za dejanje tako imenovane majhne tatvine začne na predlog. V skladu s prvim odstavkom 52. člena ZKP je za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja na predlog ali na zasebno tožbo, treba predlog podati... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: X Ips 1652/2005 Jedro Sporni računi niso vsebovali vseh zahtevanih podatkov, zato ti stroški utemeljeno niso bili priznani. Namen zahtevane vsebine listin je med drugim tudi, da se jasno razmejijo stroški, ki izhajajo iz poslovanja tožnika kot podjetnika, od stroškov, ki jih ima kot... 22. 10. 2009 VSRS 22. 10. 2009 22. 10. 2009
Sodba: VIII Ips 293/2016 Jedro Revizijsko sodišče soglaša s sodiščem druge stopnje, da tako opredeljena kršitev ni dovolj določna zlasti glede tega, kakšno bi moralo biti tožnikovo dolžno ravnanje in v čem, če takega dolžnega ravnanja ni bilo, je izkazan tožnikov naklep ali huda malomarnost... 05. 09. 2017 VSRS 05. 09. 2017 05. 09. 2017
Sodba: X Ips 469/2005 Jedro Pravnomočnost odločbe o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička v osnovo za odmero dohodnine. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožeča stranka trpi sama svoje stroške revizijskega postopka. Obrazložitev 1. Z izpodbijano sodbo je sodišče... 03. 09. 2009 VSRS 03. 09. 2009 03. 09. 2009
Sodba: X Ips 255/2009 Jedro Pravica do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost pri nabavi blaga se prizna le, če je promet blaga dejansko opravljen. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka. Obrazložitev 1. Z izpodbijano sodbo je... 26. 08. 2010 VSRS 26. 08. 2010 26. 08. 2010
Sodba: VIII Ips 71/2017 Jedro Solastništvo na nepremičnini za stranskega intervenienta ne pomeni, da je samo zato v drugačnem pravnem položaju v smislu določbe 121. b člena SZ-1, kot bi bil, če bi imel na nepremičnini izključno lastninsko pravico. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožena... 05. 09. 2017 VSRS 05. 09. 2017 05. 09. 2017
Sodba: X Ips 350/2015 Jedro Revident v konkretnem davčnem upravnem postopku, ki ni kaznovalne narave, ne more utemeljiti kršitve domneve nedolžnosti in privilegija zoper samoobtožbo iz 27. oziroma 29. člena Ustave, saj ga kot kazenskopravni ustavni procesni jamstvi v tem postopku ne... 11. 10. 2017 VSRS 11. 10. 2017 11. 10. 2017
Sodba: I U 1323/2009 Jedro: Po 1. točki 6. odstavka 40. člena ZDDV davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, goriv in maziv ter nadomestnih delov in storitev tesno povezanih s tem, razen od plovil, ki se uporabljajo za opravljanje... 14. 09. 2010 UPRS 14. 09. 2010 14. 09. 2010
Sodba: VIII Ips 129/2017 Jedro Izredna odpoved je pravočasna, če jo pogodbena stranka poda v 30 dneh od ugotovitve razloga, pri čemer se kot "pogodbena stranka" v primeru, ko izredno odpoved poda delodajalec, šteje oseba iz 20. člena ZDR-1, to je zakoniti zastopnik delodajalca ali od njega... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sklep X Ips 288/2012 Jedro Glede na nacionalno pravno ureditev so davčni organi v Republiki Sloveniji, vključno s pristojnim organom v postopku skupnega dogovora, vezani na odločitev, ki jo v konkretnem primeru sprejme sodišče.Upoštevaje nacionalno ureditev in hkrati namen mednarodne... 04. 04. 2013 VSRS 04. 04. 2013 04. 04. 2013
Sodba: X Ips 929/2005 Jedro Plačila DDV je oproščen promet storitev, ki so neposredno povezane z izvozom oziroma uvozom blaga v skladu z drugim odstavkom 16. člena oziroma 1. točko prvega odstavka 32. člena ZDDV. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve... 10. 12. 2009 VSRS 10. 12. 2009 10. 12. 2009
Prikazov na stran:
Komentar