Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: U 707/95 Jedro Če je bil sporni davek tožnici odmerjen na podlagi podatkov njene napovedi in tožnica niti ne trdi, da bi njena napoved vsebovala podatke, ki bi kazali na to, da tožnica kot lastnica poslovnega prostora ni davčna zavezanka in tudi ne zatrjuje, da bi kdo drug... 02. 12. 1999 VSRS 02. 12. 1999 02. 12. 1999
Sodba: X Ips 253/2012 Jedro Z odpravo odločbe so bile odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale. Odprava odločbe deluje retroaktivno, nazaj od dneva, s katerim je pravno učinkovala odločba prve stopnje, ki je bila odpravljena. Z odpravo se vzpostavi pravno stanje, ki je... 30. 05. 2013 VSRS 30. 05. 2013 30. 05. 2013
Sodba: VIII Ips 32/2015 Jedro Ker video nadzor ni bil uveden nezakonito, tudi uporaba posnetkov v dokazne namene ni bila nezakonita. Tožena stranka je na podlagi pregleda usklajenih video posnetkov in računalniške evidence ugotovila, da je tožnik, in ne kdo drug, storil očitane kršitve. To... 08. 04. 2015 VSRS 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Sodba: VIII Ips 210/2017 Jedro Tožnik kot ravnatelj je bil zadolžen in odgovoren za zakonito delo toženke kot njen zakoniti zastopnik. Manjše anomalije, ki naj bi bile tudi večinoma odpravljene, ne predstavljajo zadostnega razloga za razrešitev. Vendar nepravilnosti ni mogoče obravnavati... 10. 04. 2018 VSRS 10. 04. 2018 10. 04. 2018
Sodba: VIII Ips 152/2018 Jedro Ker je tožena stranka dejansko spremenila organizacijo svojega dela, ukinila je organizacijsko enoto, v kateri je delala tožnica in tudi njeno delovno mesto, ni šlo za fiktivno ukinitev tožničinega delovnega mesta niti za zlorabo instituta redne odpovedi pogodbe... 12. 03. 2019 VSRS 12. 03. 2019 12. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 215/2016 Jedro Res je sicer, da je iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi razvidno, da je tožena stranka pri reorganizaciji zasledovala tudi načelo enakega plačila za enako delo. Vrhovno sodišče je že večkrat zavzelo stališče, da zgolj namen znižanja plač ne more predstavljati... 11. 10. 2016 VSRS 11. 10. 2016 11. 10. 2016
Sodba: VIII Ips 20/2018 Jedro Sodišči sta tožnikovo odpoved pogodbe o zaposlitvi presojali celovito, z vidika zatrjevanega odpovednega razloga s strani toženke, kot tudi z vidika tožnikovih ugovorov, da je šlo za zlorabo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma za... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 162/2018 Jedro Sodišče druge stopnje je s sklicevanjem na zmotno uporabo materialnega prava nedopustno spremenilo dokazno oceno sodišča prve stopnje oziroma brez obravnave ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno v sodbi sodišča prve stopnje. Ocena sodišča... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: Sklep X Ips 199/2015 Jedro Zahteva po razumni, izčrpni in prepričljivi argumentaciji sodnih odločb je bistven sestavni del poštenega postopka in hkrati pogoj za preizkus razumnosti sprejete odločitve. Sodišče se mora opredeliti do navedb strank v zadostni meri, da stranke lahko spoznajo... 30. 08. 2018 VSRS 30. 08. 2018 30. 08. 2018
Sodba: X Ips 112/2012 Jedro Ko pride do spora o upravičenosti do vračila presežka DDV (ko pride do neskladja med zasebnim in javnim interesom) in se dvomi v utemeljenost vloge za vračilo ali se celo ugotovi, da vloga ni utemeljena, je treba šteti zahtevo za vračilo kot vlogo stranke... 14. 11. 2013 VSRS 14. 11. 2013 14. 11. 2013
Sodba: VIII Ips 105/2018 Jedro Glede na to, da je tožnik po odpoklicu s funkcije predsednika uprave tožene stranke odklonil ponujeno pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, je imela tožena stranka v določbi drugega odstavka 17. člena pogodbe o zaposlitvi podlago, da delovno razmerje... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: U 1134/94 Jedro Če se izterjujejo zaostale obveznosti iz več odmernih odločb, je dolgovni seznam lahko izvršilni naslov, ki pa mora biti sestavljen na podlagi odmernih odločb. Izrek Tožbi se ugodi in se odločba Republiške uprave za javne prihodke z dne 29.6.1994 odpravi... 24. 04. 1997 VSRS 24. 04. 1997 24. 04. 1997
Sodba: Sklep VIII DoR 81/2019-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja ali lahko vdova uveljavlja ponovno odmero pokojnine za zavarovanca, pokojnega moža, in posledično odmero vdovske pokojnine po tem, ko se je postopek o ponovni odmeri pokojnine, ki ga je začel zavarovanec, pravnomočno končal... 07. 05. 2019 VSRS 07. 05. 2019 07. 05. 2019
Sodba: VIII Ips 33/2018 Jedro Akt o sistemizaciji delovnih mest, ki je predmet presoje tega spora, ni nezakonit po vsebini (saj njegova vsebina ni v nasprotju s pozitivnimi predpisi), tudi sicer pa iz zakonodaje na tem področju ne izhaja, da delodajalec s spremembo takega akta ne more... 10. 04. 2018 VSRS 10. 04. 2018 10. 04. 2018
Sodba: Sklep VIII DoR 55/2018-7 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:– ali se prvi odstavek 129. člena ZDR-1 lahko razlaga tako, da delavcu pripada dodatek za vso delovno dobo pri dosedanjih delodajalcih;– ali se določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 nanaša... 17. 05. 2018 VSRS 17. 05. 2018 17. 05. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 194/2017 Jedro Revizija utemeljeno uveljavlja obstoj bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker sodišče prve stopnje ni navedlo vsebinskih razlogov za zavrnitev dokaznih predlogov. Manjkajočih razlogov za neizvedbo dokaza ne more... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 170/2015 Jedro Ker je revident naklepno plačal račun družbe, ne da bi prej o tem obvestil in pridobil podpisa obeh direktorjev tožene stranke, čeprav bi to glede na sklep tožene stranke moral storiti, je huje kršil svoje obveznosti iz delovnega razmerja. Pri tem ima dodatno... 14. 10. 2015 VSRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Sodba: VIII DoR 180/2018-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Obrazložitev 1. Sodišče prve... 16. 10. 2018 VSRS 16. 10. 2018 16. 10. 2018
Sodba: VIII Ips 312/2017 Jedro Tožena stranka ima enočlansko upravo oziroma predsednika uprave, ki toženo stranko zastopa brez omejitev, zato je pravilno stališče sodišča, da je pri presoji pravočasnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno, kdaj je razlog za odpoved ugotovil... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: VIII Ips 26/2019 Jedro Prvega odstavka 129. člena ZDR-1 ni mogoče razlagati tako, da delavcu dodatek na delovno dobo vedno pripada za vso delovno dobo pri vseh dosedanjih delodajalcih. Določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 (oziroma tudi kasnejšim 2... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: VIII Ips 2/2016 Jedro Osnovni pogoj za uveljavljanje relativne bistvene kršitve določb postopka, ki naj bi izhajala že iz postopka pred sodiščem prve stopnje je, da je revident kršitev pred sodiščem prve stopnje predhodno že izrecno uveljavljal s pritožbo, pritožbeno sodišče pa je ni... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: Sklep X Ips 355/2016 Jedro Odločanje na podlagi pravnega standarda ("vedel oziroma bi moral vedeti") pomeni, da Vrhovno sodišče, ki je v revizijskem postopku pooblaščeno le za nadzor nad pravilnostjo uporabe prava, uporabo pravnega standarda nadzira v omejenem obsegu. Intenziven nadzor... 16. 01. 2019 VSRS 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 143/2015 Jedro Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu praviloma vroča osebno v prostorih delodajalca. Vročanje po pošti je določeno kot izjema takrat, ko osebna vročitev ni mogoča. V primeru, ko delodajalec napoti delavca na začasno čakanje na delo doma, se odpoved vroča... 08. 09. 2015 VSRS 08. 09. 2015 08. 09. 2015
Sodba: VIII Ips 222/2017 Jedro Pravilna je presoja sodišča, da odpovedni razlog ni navidezen oziroma da ni podana zloraba odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V zvezi s tem tožnik neutemeljeno ugovarja, da je sodišče prezrlo, da toženka formalno ni spremenila internega akta... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 229/2017 Jedro Toženka je očitke v pisnem opozorilu pred odpovedjo zadostno konkretizirala, saj je iz opisa razvidno kdaj in na kakšen način je tožnik kršil delovne obveznosti. Ni potrebno, da delodajalec do potankosti opiše sporni dogodek (npr. tako, da navede, kaj točno je... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: III Ips 46/2018 Jedro Nobenega dvoma ni, da do izvršitve plačilne transakcije pride s trenutkom odobritve plačila preko POS terminala in da je plačilo odobreno v korist prejemnika plačila. To logično pomeni, da z odobritvijo plačila prejemnik plačila, opravljenega preko POS terminala... 23. 07. 2019 VSRS 23. 07. 2019 23. 07. 2019
Sodba: X Ips 700/2008 Jedro Skladno z 274. členom Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni pravici izdano odločbo, če je bil z njo očitno prekršen materialni predpis. Po prvem odstavku 277. člena ZUP se odločba o odpravi lahko izda v roku... 25. 11. 2010 VSRS 25. 11. 2010 25. 11. 2010
Sodba: VIII Ips 245/2015 Jedro Materialno dokazno breme delavca ne razbremeni procesne dolžnosti, da navede dejstva in ponudi dokaze, s katerimi izpodbija navedbe in dokaze nasprotne stranke (212. člen ZPP). Ker je revidentka zapustila kraj bivanja brez odobritve pristojnega zdravnika, je bil... 23. 02. 2016 VSRS 23. 02. 2016 23. 02. 2016
Sodba: VIII Ips 86/2018 Jedro Zmotno je tožnikovo izhodišče, da vsaka nepravilnost v postopku točkovanja presežnih delavcev že sama po sebi pomeni nezakonitost podane odpovedi. Če bi delavec v vsakem primeru, tudi ob popolnoma pravilnem točkovanju, prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: I Up 1054/99 Jedro Če je fizična oseba podarila samostojnemu podjetniku stroje za namen njegove gospodarske dejavnosti, je s to pogodbo podjetnik pridobil osnovna sredstva, ki jih mora z dnem prevzema vključiti kot izreden prihodek - dotacijo v letu pridobitve, kar pa se všteva... 27. 10. 2003 VSRS 27. 10. 2003 27. 10. 2003
Sodba: VIII Ips 236/2017 Jedro Sodišče prve stopnje se je za sodno razvezo odločilo po zaslišanju tožnika, ki je svojo nadrejeno označil za nevedno, neuko in z osebnostnim primanjkljajem. To izpoved je upravičeno štelo za odločilno, saj potrjuje navedbe toženke o porušenih medsebojnih... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 119/2014 Jedro Glede prisojene odškodnine v zvezi s sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi revizijsko sodišče soglaša s presojo sodišča druge stopnje, da je sodišče prve stopnje ob tožničini samozaposlitvi dalo preveliko težo njeni starosti in majhni verjetnosti, da bi tožnica... 29. 09. 2014 VSRS 29. 09. 2014 29. 09. 2014
Sodba: X Ips 285/2012 Jedro Davčni organ mora stranki postopka omogočiti dokazovanje dejstev, ki gredo njej v prid, ni pa davčni organ dolžan posebej pozivati stranke na predložitev konkretnih dokazov, ko je dokazno breme na stranki postopka. Ko je dokazno breme prevaljeno na stranko... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 245/2017 Jedro Ob ugotovljenih slabših poslovnih rezultatih na nivoju delodajalca (časopisnega in založniškega podjetja) od tega ni mogoče zahtevati, da analizira delo vsake redakcije in vsako delovno mesto ter konkreten vpliv delovnih mest in delavcev na zmanjšano poslovno... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 217/2014 Jedro Pojem „hujša kršitev“ je pravni standard, zato je treba v vsakem konkretnem primeru presoditi okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena. Sodišče je tisto, ki v sodnem postopku presoja utemeljenost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri tem pa tudi težo... 08. 04. 2015 VSRS 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Sodba: I Ips 67227/2010-128 Jedro V skladu s 5. točko prvega odstavka 236. člena ZKP so uradne osebe davčnega organa odvezane dolžnosti varovanja davčne tajnosti na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Po 24. členu ZDavP-2 sme davčni organ razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu... 27. 08. 2015 VSRS 27. 08. 2015 27. 08. 2015
Sodba: VIII Ips 45/2016 Jedro Iz 34. člena ZDR-1 res izhaja, da mora delavec upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (prvi odstavek) in da delavec lahko odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo... 10. 11. 2016 VSRS 10. 11. 2016 10. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 156/2018 Jedro Samo zato, ker je bila tožba v tem sporu vložena prej, kot v sporu o zakonitosti izredne odpovedi, sodišču ne daje pooblastila za ponovno odločanje o zahtevku, o katerem je bilo že pravnomočno odločeno. Tožnik je res z vložitvijo tožbe zavaroval svoj interes, da... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: Sklep I Up 61/2019 Jedro Z golo trditvijo, da bo tožniku z nadaljevanjem postopka davčne izvršbe nastala nenadomestljiva škoda, verjetnost nastanka težko popravljive škode, ki bi stranki nastala z izvršitvijo v upravnem sporu izpodbijanega akta, ni izkazana. Izrek I. Pritožba se zavrne... 17. 04. 2019 VSRS 17. 04. 2019 17. 04. 2019
Sodba: I Ips 5443/2010-57 Jedro Če si storilec prilasti premične stvari, katerih vrednost ni njihova osnova, ampak obsegajo kakšno pravico, gre za temeljno obliko kaznivega dejanja tatvine. Izrek I. Zahteva za varstvo zakonitosti se zavrne.II. Obsojenca se oprosti plačila sodne takse... 26. 05. 2011 VSRS 26. 05. 2011 26. 05. 2011
Sodba: Sklep VIII Ips 145/2018 Jedro Pri ugotavljanju, kdaj je pričel teči subjektivni rok, je treba upoštevati vse okoliščine konkretnega primera in ugotoviti, kdaj je bila pristojna oseba seznanjena, da je delavec kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja, kot tudi, da ima njegova... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: U 655/95 Jedro Za plačevanje prispevka za uporabo stavbnega zemljišča je dovolj že obstoj zakonskega pogoja, da je za območje, kjer stoji objekt, sprejet prostorski izvedbeni načrt. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena stranka ugodila tožnikovi... 18. 02. 1998 VSRS 18. 02. 1998 18. 02. 1998
Sodba: Sklep X Ips 399/2016-25 Jedro Če sodišče pri odločanju meni, da mora uporabiti zakon, ki je v neskladju z Ustavo, mora postopek prekiniti in vložiti zahtevo za oceno ustavnosti. Izrek Revizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno... 17. 12. 2018 VSRS 17. 12. 2018 17. 12. 2018
Sodba: VIII Ips 78/2016 Jedro Stališče tožene stranke, da je mogoče za vsako tudi najmanjšo stopnjo prisotnosti alkohola na delu podati delavcu zgolj izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne glede na druge okoliščine na strani delavca, je v nasprotju z določbami prvega odstavka 109. člena ZDR... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 176/2018 Jedro Pravna podlaga za zahtevek za vrnitev preveč izplačanih sredstev zaradi kasneje odpadle pravne podlage je podana v 194. členu ZPIZ-2. Odločba o ustavitvi izplačevanja nadomestila za naprej ne vpliva na odločanje o obstoju pravice do izplačevanja za nazaj. Izrek... 21. 05. 2019 VSRS 21. 05. 2019 21. 05. 2019
Sodba: VIII Ips 119/2015 Jedro V skladu s sodno prakso se zahteva po lojalnosti do delodajalca, ki se lahko razteza tudi v sfero, ki ni ozko povezana z pogodbenimi ali drugimi obveznostmi iz delovnega razmerja, nanaša tudi na policista v delovnem razmerju pri toženki. Delo na policiji, kot... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: X Ips 336/2013 Jedro V primeru, ko revident ni prijavljal dohodkov in ni bil zaposlen, davčni organ pa ugotovi premoženje neznanega izvora (pridobljeno 5 let pred uvedbo postopka), ki ga revident ni prijavil, mora davčni zavezanec - revident v skladu s šestim odstavkom 68. člena... 08. 06. 2015 VSRS 08. 06. 2015 08. 06. 2015
Sodba: VIII Ips 61/2014 Jedro Ob tem, da je tožnica izrecno nasprotovala obstoju razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi, na katerega se je v odpovedi sklicevala tožena stranka, je bilo dokazno breme glede obstoja tega razloga na strani tožene stranke. Tožena stranka navedb v zvezi s tem ni... 08. 12. 2014 VSRS 08. 12. 2014 08. 12. 2014
Sodba: I U 1373/2017-12 Jedro: Tožnik je na podlagi neverodostojnega računa ter ostalih spornih računov, neupravičeno uveljavljal odhodke iz poslovanja in si s tem neupravičeno znižal davčno osnovo, zato mu je davčni organ naložil v plačilo razliko za doplačilo akontacije dohodnine za leto... 04. 09. 2018 UPRS 04. 09. 2018 04. 09. 2018
Sodba: VIII Ips 275/2015 Jedro Za presojo zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi se uporablja tisti zakon, ki je veljal v času odpovedi, razen če je bil postopek odpovedi začet še v času, ko je veljal ZDR, sama odpoved pa je bila podana po uveljavitvi ZDR-1. Za zakonitost izpodbijane redne... 26. 01. 2016 VSRS 26. 01. 2016 26. 01. 2016
Prikazov na stran:
Komentar