Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: VIII Ips 26/2019 Jedro Prvega odstavka 129. člena ZDR-1 ni mogoče razlagati tako, da delavcu dodatek na delovno dobo vedno pripada za vso delovno dobo pri vseh dosedanjih delodajalcih. Določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 (oziroma tudi kasnejšim 2... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 337/2017 Jedro Za presojo pravočasne odpovedi ob očitku kršitve s (skoraj) enakim opisom dejanja po 1. in 2. alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je treba najprej ugotoviti, ali je kršitev iz 1. alineje sploh podana. Če sodišče ne ugotovi vseh znakov kaznivega dejanja... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: VIII Ips 215/2016 Jedro Res je sicer, da je iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi razvidno, da je tožena stranka pri reorganizaciji zasledovala tudi načelo enakega plačila za enako delo. Vrhovno sodišče je že večkrat zavzelo stališče, da zgolj namen znižanja plač ne more predstavljati... 11. 10. 2016 VSRS 11. 10. 2016 11. 10. 2016
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 211/2017 Jedro Tožnica je nepooblaščeno, brez sodelovanja računovodskega servisa in brez vednosti direktorja toženke sestavila in podpisala bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter ju poslala v obravnavo nadzornemu svetu družbe, ki ju je uporabil za gospodarsko odločanje... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: X Ips 101/2016 Jedro Vrhovno sodišče je v svoji sodni praksi že sprejelo stališče, da je davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve po 173. členu ZDavP-2 dopustna le, če že obstaja (pravnomočen) izvršilni naslov, iz katerega izhaja obstoj terjatve, oziroma če se dolžnik... 31. 01. 2018 VSRS 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 23/2016 Jedro Širšo določitev kraja opravljanja dela iz 16. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije je treba razlagati v duhu Direktive Sveta 91/533/EGS. Ker je kraj opravljanja dela ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi, mora biti delavcu pred vstopom... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: VIII Ips 33/2018 Jedro Akt o sistemizaciji delovnih mest, ki je predmet presoje tega spora, ni nezakonit po vsebini (saj njegova vsebina ni v nasprotju s pozitivnimi predpisi), tudi sicer pa iz zakonodaje na tem področju ne izhaja, da delodajalec s spremembo takega akta ne more... 10. 04. 2018 VSRS 10. 04. 2018 10. 04. 2018
Sodba: X Ips 293/2012 Jedro Določbo četrtega odstavka 57. člena ZP-1 je treba razlagati na način, da je pravica do plačila polovične globe dana le tistim kršiteljem, ki (pravočasno) sploh ne zahtevajo sodnega varstva. S plačilom polovice globe kršitelj sicer ne izgubi pravice do vložitve... 09. 05. 2013 VSRS 09. 05. 2013 09. 05. 2013
Sodba: VIII Ips 170/2015 Jedro Ker je revident naklepno plačal račun družbe, ne da bi prej o tem obvestil in pridobil podpisa obeh direktorjev tožene stranke, čeprav bi to glede na sklep tožene stranke moral storiti, je huje kršil svoje obveznosti iz delovnega razmerja. Pri tem ima dodatno... 14. 10. 2015 VSRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Sodba: VIII Ips 203/2017 Jedro Tožeči stranki je bila z odločbo z dne 7. 8. 2000 priznana pravica do starostne pokojnine. Odločba je postala formalno in materialno pravnomočna in pravno učinkuje dokler ni odpravljena, razveljavljena ali spremenjena, pa čeprav je nezakonita. Možnosti za... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 34/2016 Jedro Ker je sodišče prepričljivo ugotovilo, da so tožniki pri vračanju palet ravnali v skladu z navodili tožene stranke in v okviru siceršnjih pričakovanj neposredno nadrejenih delavcev, drugačno aktivno ravnanje v zvezi z odtujevanjem palet pa jim ni bilo niti... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 175/2015 Jedro Pravnomočna odločba ne pomeni, da so vsi njeni elementi že avtomatsko vključeni v posledice pravnomočnosti in da zato o nobenem od teh (oziroma v tej povezavi o novih pravicah) ni mogoče več odločati. Materialno pravnomočna postane odločba, s katero so stranki... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: Sodba in sklep X Ips 15/2017 Jedro: Na podlagi 65. člena ZZdrS je bilo javnim zdravstvenim zavodom pogodbe civilnega prava dovoljeno sklepati le z zdravniki kot fizičnimi osebami.Z vidika veljavnosti pogodbe po 65. členu ZZdrS ni odločilno, ali so imeli gospodarski subjekti koncesijo za... 07. 03. 2018 VSRS 07. 03. 2018 07. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 267/2017 Jedro Izražanje nezadovoljstva z odločitvijo delodajalca (da bo tožnik v soboto delal) na tak način – z vpitjem in razbijanjem – ki ima za posledico odhod prizadetega delavca z dela in prihod policije, je hujša kršitev, ki utemeljuje izredno odpoved pogodbe... 15. 05. 2018 VSRS 15. 05. 2018 15. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 334/2017 Jedro Za presojo pravočasnosti izredne odpovedi je odločilna dejanska ugotovitev, kdaj je bil o kršitvah tožnika obveščen generalni direktor Policije (in ne, kdaj je bila obveščena Policijska uprava A.). Teka roka ni mogoče vezati na vprašanje, kdaj bi moral biti... 23. 08. 2018 VSRS 23. 08. 2018 23. 08. 2018
Sodba: Sklep X Ips 353/2010 Jedro Lastniki in njihovi ožji družinski člani so povezane osebe (18. člen ZDDPO). Po 18. členu ZDDPO je za določanje transfernih cen smiselno predpisana metoda primerjalnih cen (povprečne cene na domačem ali primerljivem trgu). Potem ko organ postopek obnovi, lahko... 24. 02. 2011 VSRS 24. 02. 2011 24. 02. 2011
Sodba: VIII Ips 221/2017 Jedro Za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zadošča že ugotovitev, da je tožnik storil eno kršitev iz opomina in eno kršitev iz odpovedi. Predmet opozorila in redne odpovedi so pri tem lahko tudi kršitve pogodbenih obveznosti, ki so lažje narave (za razliko... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sklep X Ips 387/2015 Jedro Procesno pravilna zavrnitev dokaznega predloga je v upravnem sporu ob primerni uporabi ZPP mogoča na glavni obravnavi z obrazloženim dokaznim sklepom, če zavrnilni dokazni sklep ni bil obrazložen, pa mora obrazložitev dokaznega sklepa zaradi zagotovitve pravice... 15. 11. 2017 VSRS 15. 11. 2017 15. 11. 2017
Sodba: VIII Ips 236/2017 Jedro Sodišče prve stopnje se je za sodno razvezo odločilo po zaslišanju tožnika, ki je svojo nadrejeno označil za nevedno, neuko in z osebnostnim primanjkljajem. To izpoved je upravičeno štelo za odločilno, saj potrjuje navedbe toženke o porušenih medsebojnih... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: Sklep X Ips 233/2014 Jedro Po mnenju revizijskega sodišča iz razlogov za zavrnitev izvedbe dokazov izhaja, da je sodišče prve stopnje vnaprej predvidevalo, kakšen bi bil rezultat izvedbe predlaganih dokazov. Vnaprejšnja dokazna ocena je sprejemljiva le, če sodišče izčrpno in prepričljivo... 03. 03. 2016 VSRS 03. 03. 2016 03. 03. 2016
Sodba: VIII Ips 32/2015 Jedro Ker video nadzor ni bil uveden nezakonito, tudi uporaba posnetkov v dokazne namene ni bila nezakonita. Tožena stranka je na podlagi pregleda usklajenih video posnetkov in računalniške evidence ugotovila, da je tožnik, in ne kdo drug, storil očitane kršitve. To... 08. 04. 2015 VSRS 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Sodba: VIII Ips 152/2018 Jedro Ker je tožena stranka dejansko spremenila organizacijo svojega dela, ukinila je organizacijsko enoto, v kateri je delala tožnica in tudi njeno delovno mesto, ni šlo za fiktivno ukinitev tožničinega delovnega mesta niti za zlorabo instituta redne odpovedi pogodbe... 12. 03. 2019 VSRS 12. 03. 2019 12. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 46/2003 Jedro Z določbami o pogojih napredovanja iz 8. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi in njegovega ovrednotenja v 9., 10., 11. in 12. členu ter ustreznega obrazca je subjektivnost predstojnika pri oblikovanju ocene dovolj omejena, z določbami od 9... 16. 12. 2003 VSRS 16. 12. 2003 16. 12. 2003
Sodba: VIII Ips 312/2017 Jedro Tožena stranka ima enočlansko upravo oziroma predsednika uprave, ki toženo stranko zastopa brez omejitev, zato je pravilno stališče sodišča, da je pri presoji pravočasnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno, kdaj je razlog za odpoved ugotovil... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: X Ips 406/2012 Jedro Smisel davčne oprostitve na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena ZDMV je pomoč večjim družinam (s tremi ali več mladoletnimi otroci) pri zagotavljanju vsakodnevnih potreb, med katere spada tudi prevoz družine. Za obstoj družine v smislu obravnavane določbe... 04. 07. 2013 VSRS 04. 07. 2013 04. 07. 2013
Sodba: VIII Ips 184/2017 Jedro Za odločitev, ali je bil delavcu zagovor omogočen in ali je bil pravočasno seznanjen z očitanimi kršitvami, da bi lahko pripravil zagovor, je pomembno, kdaj mu je bilo pisanje z vabilom na zagovor vročeno.Glede na določbo 95. člena ZUP bi vročevalec lahko pisanje... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 20/2018 Jedro Sodišči sta tožnikovo odpoved pogodbe o zaposlitvi presojali celovito, z vidika zatrjevanega odpovednega razloga s strani toženke, kot tudi z vidika tožnikovih ugovorov, da je šlo za zlorabo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma za... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: VIII Ips 147/2015 Jedro Prvi dve kršitvi sta bili takoj odkriti, zato bi moral delavec tudi ustna opozorila zaradi napak upoštevati v smislu povečanja skrbnosti pri opravljanju dela. V obravnavani zadevi revident tega ni upošteval in tudi po obeh ustnih opozorilih dela ni opravljal... 22. 12. 2015 VSRS 22. 12. 2015 22. 12. 2015
Sodba: VIII Ips 86/2018 Jedro Zmotno je tožnikovo izhodišče, da vsaka nepravilnost v postopku točkovanja presežnih delavcev že sama po sebi pomeni nezakonitost podane odpovedi. Če bi delavec v vsakem primeru, tudi ob popolnoma pravilnem točkovanju, prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: U 263/92-9 Jedro Če je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za družbene prihodke z dne 6.1.1992. Obrazložitev Z odločbo z dne 24.9.1990 je občinska uprava za... 15. 04. 1993 VSRS 15. 04. 1993 15. 04. 1993
Sodba: VIII Ips 2/2018 Jedro Izvedba dokaza, pridobljenega s kršitvijo pravice do zasebnosti, je v pravdnem postopku lahko dopustna le, če za to obstajajo posebej utemeljene okoliščine. Poleg tega mora imeti izvedba takšnega dokaza še prav poseben pomen za izvrševanje neke druge pravice, ki... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 229/2017 Jedro Toženka je očitke v pisnem opozorilu pred odpovedjo zadostno konkretizirala, saj je iz opisa razvidno kdaj in na kakšen način je tožnik kršil delovne obveznosti. Ni potrebno, da delodajalec do potankosti opiše sporni dogodek (npr. tako, da navede, kaj točno je... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: Sklep X Ips 465/2011 Jedro Glede na okoliščine obravnavanega primera je revidentu mogoče pravico do odbitka zavrniti le, če je mogoče iz objektivnih dejavnikov ugotoviti, da je revident vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija povezana z goljufijo, ki jo je storil dobavitelj... 27. 05. 2013 VSRS 27. 05. 2013 27. 05. 2013
Sodba: VIII Ips 82/2016 Jedro Delovno sodišče v sporu o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila dana zaradi kršitve pogodbenih oziroma drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima vse znake kaznivega dejanja, ne ugotavlja, ali je delavec storil kaznivo dejanje, temveč... 17. 05. 2016 VSRS 17. 05. 2016 17. 05. 2016
Sodba: Sklep X DoR 39/2019-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali začne teči zastaranje terjatev, ki so bile ugotovljene z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, prvi dan po izvršljivosti te odločbe ali šele po njeni pravnomočnosti? Izrek Revizija se dopusti... 11. 06. 2019 VSRS 11. 06. 2019 11. 06. 2019
Sodba: X Ips 700/2008 Jedro Skladno z 274. členom Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni pravici izdano odločbo, če je bil z njo očitno prekršen materialni predpis. Po prvem odstavku 277. člena ZUP se odločba o odpravi lahko izda v roku... 25. 11. 2010 VSRS 25. 11. 2010 25. 11. 2010
Sodba: X Ips 4/2010 Jedro Obresti od dne preplačila davka davčnemu zavezancu pripadajo le, če je davek preplačal na podlagi odločbe davčnega organa, ne pripadajo pa mu, če davčno obveznost izračuna sam (samoobdavčitev) oziroma zanj to stori izplačevalec dohodka (obračun davčnega... 14. 04. 2011 VSRS 14. 04. 2011 14. 04. 2011
Sodba: X Ips 253/2012 Jedro Z odpravo odločbe so bile odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale. Odprava odločbe deluje retroaktivno, nazaj od dneva, s katerim je pravno učinkovala odločba prve stopnje, ki je bila odpravljena. Z odpravo se vzpostavi pravno stanje, ki je... 30. 05. 2013 VSRS 30. 05. 2013 30. 05. 2013
Sodba: VIII Ips 184/2018 Jedro Tožnik je pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine izpolnil 2. 1. 2016. Zato je toženec pravilno uporabil predpis, veljaven v času odločanja, to je v času nastanka zavarovalnega primera. Ta določa, da se za ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe... 04. 06. 2019 VSRS 04. 06. 2019 04. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 204/2018 Jedro Sklicevanje revizije na to, da je dokazna tema ves čas ostajala nespremenjena, ni utemeljeno. "Dokazna tema" je res bila ves čas pravočasnost podane odpovedi, vendar pa je toženka trditev, da je odpoved pravočasna, pred 5. 9. 2011 utemeljevala s popolnoma drugimi... 02. 04. 2019 VSRS 02. 04. 2019 02. 04. 2019
Sodba: X Ips 147/2016 Jedro Nova dejstva in novi dokazi se lahko upoštevajo kot tožbeni razlogi le, če so obstajali v času odločanja na prvi stopnji postopka izdaje upravnega akta in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti oziroma navesti v postopku izdaje upravnega akta. Izrek... 24. 01. 2018 VSRS 24. 01. 2018 24. 01. 2018
Sodba: II Ips 85/2017 Jedro Na podlagi prvega odstavka 515. člena ZGD-1 poslovodja res na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Gre za lex generalis. Ravno zato sklicevanje toženke na 515. člen ZGD-1 ni utemeljeno, saj se ne more nanašati na položaje, ki so v zvezi z njenim... 20. 09. 2018 VSRS 20. 09. 2018 20. 09. 2018
Sodba: U 707/95 Jedro Če je bil sporni davek tožnici odmerjen na podlagi podatkov njene napovedi in tožnica niti ne trdi, da bi njena napoved vsebovala podatke, ki bi kazali na to, da tožnica kot lastnica poslovnega prostora ni davčna zavezanka in tudi ne zatrjuje, da bi kdo drug... 02. 12. 1999 VSRS 02. 12. 1999 02. 12. 1999
Sodba: Sklep VIII Ips 190/2017 Jedro Nejasnost v izvedeniškem mnenju se kaže v tem, da izvedenec na eni strani ugotavlja, da tožnica ves čas spornega dogodka svojega vedenja ni imela v oblasti, kar bi kazalo na neprištevnost - in tako je izvedeniško mnenje razumelo tudi sodišče - po drugi strani... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: Sklep VIII DoR 55/2018-7 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:– ali se prvi odstavek 129. člena ZDR-1 lahko razlaga tako, da delavcu pripada dodatek za vso delovno dobo pri dosedanjih delodajalcih;– ali se določba tretjega odstavka 9. člena ZDR-1 v zvezi z 222. členom ZDR-1 nanaša... 17. 05. 2018 VSRS 17. 05. 2018 17. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 28/2015 Jedro Delodajalec mora v odpovedi navesti in obrazložiti dejanski razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, sodišče pa je pri presoji zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi vezano na takšno opredelitev.Pri sodni razvezi pogodbe o zaposlitvi sodišče lahko določi... 21. 04. 2015 VSRS 21. 04. 2015 21. 04. 2015
Sodba: U 605/92-4 Jedro Obresti od kredita, najetega v letu 1990, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s predpisi, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so po zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je... 10. 11. 1993 VSRS 10. 11. 1993 10. 11. 1993
Sodba: I U 1601/2016-13 Jedro: V konkretnem primeru tožnik v letu 2012 in v letu 2013 ni vodil svojih poslovnih knjig v skladu z predhodno navedenimi predpisi in SRS, saj poslovne knjige niso izkazovale resničnega dejanskega stanja. Iz poslovnih knjig ni bilo mogoče razbrati podatkov glede... 20. 02. 2018 UPRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: Sklep I Up 61/2019 Jedro Z golo trditvijo, da bo tožniku z nadaljevanjem postopka davčne izvršbe nastala nenadomestljiva škoda, verjetnost nastanka težko popravljive škode, ki bi stranki nastala z izvršitvijo v upravnem sporu izpodbijanega akta, ni izkazana. Izrek I. Pritožba se zavrne... 17. 04. 2019 VSRS 17. 04. 2019 17. 04. 2019
Sodba: VIII Ips 97/2017 Jedro Tožnikovo ravnanje predstavlja kršitev prepovedi škodljivega ravnanja v skladu s 37. členom ZDR-1, ki določa, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko... 21. 11. 2017 VSRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Prikazov na stran:
Komentar