Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: U 1104/92-7 Jedro Očitne kršitve materialnega zakona ni mogoče izvajati na posreden način s preverjanjem dejanskega stanja, ugotovljenega v odločbi, čeprav ima nepravilno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje za posledico kršitev materialnega zakona. Izrek Tožbi se ugodi in se... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 211/2017 Jedro Tožnica je nepooblaščeno, brez sodelovanja računovodskega servisa in brez vednosti direktorja toženke sestavila in podpisala bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter ju poslala v obravnavo nadzornemu svetu družbe, ki ju je uporabil za gospodarsko odločanje... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: X Ips 332/2010 Jedro Po mnenju Vrhovnega sodišča revidentovega pravnega pojmovanja, da je za priznanje njegove pravice do odbitka vstopnega DDV v obravnavanem primeru izključnega pomena le, kaj je oziroma česa o prodajalcu ni mogel vedeti ob sklepanju posla, ne pa tudi, na podlagi... 01. 09. 2011 VSRS 01. 09. 2011 01. 09. 2011
Sodba: U 651/95 Jedro Zakon o davkih občanov (ZDO) ureja kategorije dedičev, ki so zavezani k plačilu davka na dediščine in darila in jih glede stopenj razvršča v tri različne skupine. Pri uvrščanju v posamezno skupino je potrebno upoštevati le osebe, točno določene v ZDO, ne pa vseh... 17. 02. 2000 VSRS 17. 02. 2000 17. 02. 2000
Sodba: C-327/94 (Hamann International GmbH Spedition + Logistik and Hauptzollamt Hamburg-Stadt) on the interpretation of Article 9(2)(c) of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE... 26. 09. 1996 Sodišče EU 26. 09. 1996 26. 09. 1996
Sodba: Sklep I Up 96/2010 Jedro Občina ni stranka v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Izrek I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.II. Pritožnik sam trpi svoje stroške pritožbenega postopka. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom... 24. 03. 2010 VSRS 24. 03. 2010 24. 03. 2010
Sodba: X Ips 367/2016 Jedro V primeru, ko je sodišče prve stopnje odločilo na seji ter presojalo zakonitost izdane odločbe na podlagi dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku, in ne na podlagi dejstev, ki bi jih sodišče samo ugotavljalo, ter dokazov, ki bi jih sodišče... 10. 10. 2018 VSRS 10. 10. 2018 10. 10. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 203/2018 Jedro ZDR-1 izrecno ne določa in ne predvideva možnosti razrešitve vodilnega delavca, vendar tega tudi ne izključuje. Zato je lahko pomembno, kako je nekdo postal vodilni delavec (z imenovanjem ali na drug način). Že prvi odstavek 74. člena ZDR-1 govori... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 100/2017 Jedro Če tožena stranka meni, da bi morala delavce zaposliti za nedoločen, namesto za določen čas, potem ni jasno, zakaj tega ni storila. V kolikor pa zavestno ravna nezakonito, svojega nezakonitega ravnanja ne more izkoristiti tako, da se v svojo korist in v škodo... 05. 12. 2017 VSRS 05. 12. 2017 05. 12. 2017
Sodba: VIII Ips 148/2015 Jedro Če je delodajalec pravna oseba, po prvem odstavku 18. člena ZDR nastopa v njegovem imenu njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali od njega pisno pooblaščena oseba. Glede na to opredelitev je pomembno, kdaj je oseba, ki nastopa v imenu... 23. 02. 2016 VSRS 23. 02. 2016 23. 02. 2016
Sodba: I U 641/2017-9 Jedro: Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so le-te dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in tega zakona. Izrek: I. Tožba... 21. 11. 2017 UPRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: VIII Ips 97/2017 Jedro Tožnikovo ravnanje predstavlja kršitev prepovedi škodljivega ravnanja v skladu s 37. členom ZDR-1, ki določa, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko... 21. 11. 2017 VSRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: U 1563/94-4 Jedro Na tožeči stranki je dokazno breme v upravnem postopku, ko trdi, da pri odpisnem dovoljenju (sklenjenem v obliki pogodbe med njo in njenim bratom kot zemljiškoknjižnim lastnikom) ne gre za darilno pogodbo, ker ji je že pred 30 leti njena mati dejansko podarila... 19. 03. 1997 VSRS 19. 03. 1997 19. 03. 1997
Sodba: VIII Ips 2/2018 Jedro Izvedba dokaza, pridobljenega s kršitvijo pravice do zasebnosti, je v pravdnem postopku lahko dopustna le, če za to obstajajo posebej utemeljene okoliščine. Poleg tega mora imeti izvedba takšnega dokaza še prav poseben pomen za izvrševanje neke druge pravice, ki... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 184/2018 Jedro Tožnik je pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine izpolnil 2. 1. 2016. Zato je toženec pravilno uporabil predpis, veljaven v času odločanja, to je v času nastanka zavarovalnega primera. Ta določa, da se za ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe... 04. 06. 2019 VSRS 04. 06. 2019 04. 06. 2019
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 345/2017 Jedro Neutemeljeno je stališče toženke, da je tožniku delovno razmerje prenehalo z odpoklicem s funkcije izvršnega direktorja in pisnim obvestilom o tem ter da zato sodišče ne bi smelo presojati očitkov v izredni odpovedi, ker je bila ta dala zgolj iz previdnosti... 04. 12. 2018 VSRS 04. 12. 2018 04. 12. 2018
Sodba: VIII Ips 167/2017 Jedro Tožnica je bila javna uslužbenka, zaposlena pri toženi stranki, ki je uporabnik javnih sredstev (financira se iz občinskega proračuna). Z odobravanjem in realizacijo plačil za delo, ki ga družba A. A. d.o.o. ni opravila, je omogočila nezakonito oziroma nenamensko... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 31/2018 Jedro Po presoji Vrhovnega sodišča je glavna metodološka pomanjkljivost izpodbijane dokazne ocene odsotnost objektivne preverljivosti ugotovljenih dejstev, saj se ugotavljanje odločilnih dejstev v obravnavani zadevi lomi predvsem na zaupanju v (ne)verodostojnost povsem... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 129/2018 Jedro Če sodišče ne sledi pravnemu naziranju stranke glede materialnopravnih vprašanj, mu ni mogoče očitati bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, niti kršitev ustavnih pravic, pač pa gre lahko kvečjemu za zmotno uporabo materialnega prava.Kršitve iz 10. točke... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: Sodba in sklep III Ips 30/2018 Jedro S sklepom o davčni izvršbi se davčnemu dolžniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njegovega davka, dolžnikovemu dolžniku pa naloži, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune (prvi odstavek 173. člena ZDavP-2). Rubež denarnih... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 327/2017 Jedro Toženka kot delodajalec je podatke o pogovorih zaprte FB skupine pridobila od anonimne osebe, kar pomeni, da ni vedela, kdo je ta oseba in kako je prišla do podatkov. Na podlagi teh podatkov je toženka tožniku izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi, čeprav... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: X Ips 406/2012 Jedro Smisel davčne oprostitve na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena ZDMV je pomoč večjim družinam (s tremi ali več mladoletnimi otroci) pri zagotavljanju vsakodnevnih potreb, med katere spada tudi prevoz družine. Za obstoj družine v smislu obravnavane določbe... 04. 07. 2013 VSRS 04. 07. 2013 04. 07. 2013
Sodba: VIII Ips 176/2014 Jedro Program razreševanja presežnih delavcev je sprejela uprava družbe. Sprejel ga je torej za to pristojen organ delodajalca. Da je bila odpoved iz poslovnega razloga tožnici v skladu s tem programom, tožnica v reviziji ne oporeka. Izrek Revizija se zavrne... 27. 10. 2014 VSRS 27. 10. 2014 27. 10. 2014
Sodba: VIII Ips 56/2016 Jedro Tožena stranka zmotno meni, da bi moral tožnik pisni zagovor nasloviti na pooblaščenca tožene stranke, da bi bila vročitev pravilno opravljena. Določba 87. člena ZDR v zvezi z določbo tretjega odstavka 83. člena ZDR, na kateri se tožena stranka sklicuje, ureja... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: X Ips 282/2016 Jedro Zavezanec za plačilo davka na premoženje po 15. členu ZDO je v primeru, ko je na nepremičnini ustanovljena stavbna pravica, imetnik stavbne pravice, torej tisti, ki ima v lasti stavbo, in ne lastnik zemljišča. Izrek I. Reviziji se ugodi. Sodba Upravnega sodišča... 06. 07. 2017 VSRS 06. 07. 2017 06. 07. 2017
Sodba: Sklep X DoR 73/2018-3 Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja:Ali mora podjetnik ob pravilni razlagi določbe 51. člena ZDoh-2 tudi ob prenosu zgolj dela podjetja na drug gospodarski subjekt prenehati opravljati vse dejavnosti takoj in v celoti? Izrek: Revizija se dopusti glede... 03. 04. 2019 VSRS 03. 04. 2019 03. 04. 2019
Sodba: Sklep I Up 32/2011 Jedro Tehtanje javnega interesa je pri plačevanju davkov po presoji Vrhovnega sodišča opravil že zakonodajalec, ko je v 87. členu ZDavP-2 določil, da pritožba zoper odmerno odločbo ne zadrži njene izvršitve. To pomeni, da je odložitev izvršitve davčne odmerne odločbe... 13. 01. 2011 VSRS 13. 01. 2011 13. 01. 2011
Sodba: Sklep I Up 441/2011 Jedro V obravnavani zadevi je bila z izpodbijanim sklepom zavržena pritožba zoper sklep o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora. Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da niso izpolnjeni pogoji za izpodbijanje sklepa v upravnem sporu po drugem odstavku 5... 22. 09. 2011 VSRS 22. 09. 2011 22. 09. 2011
Sodba: Sklep I Up 243/2017 Jedro Stališče sodišča prve stopnje, da tožnica v izvršilnem postopku ni imela položaja stranke, zato v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZUS-1 ne more biti tožnica, ni pravilno.Izvršilni postopek zaradi izterjave občinske komunalne takse, torej nedavčne denarne... 24. 01. 2018 VSRS 24. 01. 2018 24. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 34/2016 Jedro Ker je sodišče prepričljivo ugotovilo, da so tožniki pri vračanju palet ravnali v skladu z navodili tožene stranke in v okviru siceršnjih pričakovanj neposredno nadrejenih delavcev, drugačno aktivno ravnanje v zvezi z odtujevanjem palet pa jim ni bilo niti... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: Sklep X Ips 465/2011 Jedro Glede na okoliščine obravnavanega primera je revidentu mogoče pravico do odbitka zavrniti le, če je mogoče iz objektivnih dejavnikov ugotoviti, da je revident vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija povezana z goljufijo, ki jo je storil dobavitelj... 27. 05. 2013 VSRS 27. 05. 2013 27. 05. 2013
Sodba: Sklep VIII DoR 125/2019-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje materialno pravno pravilno razlagalo pojema "bivališča" v zvezi s pravico do povrnitve stroškov prevoza javnega uslužbenca. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 28/2018 Jedro Sodišči za odločitev o nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odločitev o sodni razvezi nista upoštevali istih dejstev (okoliščin) glede subjektivno porušenega odnosa med delodajalcem in delavcem, zato revizijski ugovori v zvezi s tem niso... 19. 06. 2018 VSRS 19. 06. 2018 19. 06. 2018
Sodba: X Ips 4/2010 Jedro Obresti od dne preplačila davka davčnemu zavezancu pripadajo le, če je davek preplačal na podlagi odločbe davčnega organa, ne pripadajo pa mu, če davčno obveznost izračuna sam (samoobdavčitev) oziroma zanj to stori izplačevalec dohodka (obračun davčnega... 14. 04. 2011 VSRS 14. 04. 2011 14. 04. 2011
Sodba: Sklep I Up 12/2014 Jedro V obravnavani zadevi manjka eden izmed bistvenih elementov, to je, da je izdaja začasne odredbe nujna oziroma da je le z izdajo začasne odredbe mogoče preprečiti nastanek tožniku težko popravljive škode. Glede na to, da je z odločbo prvostopenjskega upravnega... 16. 01. 2014 VSRS 16. 01. 2014 16. 01. 2014
Sodba: III Ips 1/2019 Jedro Tudi v primeru, ko naj bi ravnanje povzročitelja škode imelo za posledico začetek stečajnega postopka, je premoženjska izguba delničarjev zaradi izgube celotne vrednosti delnic le odsev škode, ki je nastala sami družbi. Premoženjski položaj delničarjev je... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 82/2016 Jedro Delovno sodišče v sporu o zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je bila dana zaradi kršitve pogodbenih oziroma drugih obveznosti iz delovnega razmerja, ki ima vse znake kaznivega dejanja, ne ugotavlja, ali je delavec storil kaznivo dejanje, temveč... 17. 05. 2016 VSRS 17. 05. 2016 17. 05. 2016
Sodba: Sklep II DoR 18/2013 Jedro Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Izrek Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Obrazložitev 1. Ker je delovno sodišče na prvi stopnji odločilo, da... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: U 1301/94-6 Jedro Ker se nadomestilo odmerja za tekoče leto, se podjetje oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v tekočem koledarskem letu, če je z zaključnim računom izkazalo izgubo za preteklo leto. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je... 17. 04. 1996 VSRS 17. 04. 1996 17. 04. 1996
Sodba: Sodba in sklep X Ips 15/2017 Jedro: Na podlagi 65. člena ZZdrS je bilo javnim zdravstvenim zavodom pogodbe civilnega prava dovoljeno sklepati le z zdravniki kot fizičnimi osebami.Z vidika veljavnosti pogodbe po 65. členu ZZdrS ni odločilno, ali so imeli gospodarski subjekti koncesijo za... 07. 03. 2018 VSRS 07. 03. 2018 07. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 105/2016 Jedro Četrti odstavek 88. člena ZDR-1 res določa, da se delavcu odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, vendar pa je potrebno upoštevati tudi določbo šestega odstavka 88. člena... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 267/2017 Jedro Izražanje nezadovoljstva z odločitvijo delodajalca (da bo tožnik v soboto delal) na tak način – z vpitjem in razbijanjem – ki ima za posledico odhod prizadetega delavca z dela in prihod policije, je hujša kršitev, ki utemeljuje izredno odpoved pogodbe... 15. 05. 2018 VSRS 15. 05. 2018 15. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 175/2015 Jedro Pravnomočna odločba ne pomeni, da so vsi njeni elementi že avtomatsko vključeni v posledice pravnomočnosti in da zato o nobenem od teh (oziroma v tej povezavi o novih pravicah) ni mogoče več odločati. Materialno pravnomočna postane odločba, s katero so stranki... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: VIII Ips 184/2017 Jedro Za odločitev, ali je bil delavcu zagovor omogočen in ali je bil pravočasno seznanjen z očitanimi kršitvami, da bi lahko pripravil zagovor, je pomembno, kdaj mu je bilo pisanje z vabilom na zagovor vročeno.Glede na določbo 95. člena ZUP bi vročevalec lahko pisanje... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 147/2015 Jedro Prvi dve kršitvi sta bili takoj odkriti, zato bi moral delavec tudi ustna opozorila zaradi napak upoštevati v smislu povečanja skrbnosti pri opravljanju dela. V obravnavani zadevi revident tega ni upošteval in tudi po obeh ustnih opozorilih dela ni opravljal... 22. 12. 2015 VSRS 22. 12. 2015 22. 12. 2015
Sodba: U 676/92-9 Jedro Pri odločanju po nadzorstveni pravici upravni organ sam ne ugotavlja dejanskega stanja, ne glede na to, ali je bilo dejansko stanje v postopku pred izdajo dokončne odločbe popolno in pravilno ugotovljeno, ali ne. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba... 24. 01. 1994 VSRS 24. 01. 1994 24. 01. 1994
Sodba: X Ips 147/2016 Jedro Nova dejstva in novi dokazi se lahko upoštevajo kot tožbeni razlogi le, če so obstajali v času odločanja na prvi stopnji postopka izdaje upravnega akta in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti oziroma navesti v postopku izdaje upravnega akta. Izrek... 24. 01. 2018 VSRS 24. 01. 2018 24. 01. 2018
Sodba: U 381/93 Jedro Če poslovne knjige niso vodene v skladu s Pravilnikom o vodenju poslovnih knjig, ni pogojev za zmanjšanje davčne osnove. Materialni stroški obratovalnice in obveznosti s tujimi partnerji so se lahko ugotavljali v davčni napovedi šele po 1.12.1989. Izrek Tožba se... 10. 05. 1995 VSRS 10. 05. 1995 10. 05. 1995
Sodba: X Ips 101/2016 Jedro Vrhovno sodišče je v svoji sodni praksi že sprejelo stališče, da je davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve po 173. členu ZDavP-2 dopustna le, če že obstaja (pravnomočen) izvršilni naslov, iz katerega izhaja obstoj terjatve, oziroma če se dolžnik... 31. 01. 2018 VSRS 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Sodba: U 942/92-6 Jedro Stranka, ki zamudi rok za ugovor iz 1. odstavka 56. člena zakona o davkih občanov, ne more ugovarjati neobstoja dolga v pritožbi proti odločbi, izdani na podlagi 57. člena istega zakona. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je z izpodbijano odločbo... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Prikazov na stran:
Komentar