Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: VIII Ips 33/2018 Jedro Akt o sistemizaciji delovnih mest, ki je predmet presoje tega spora, ni nezakonit po vsebini (saj njegova vsebina ni v nasprotju s pozitivnimi predpisi), tudi sicer pa iz zakonodaje na tem področju ne izhaja, da delodajalec s spremembo takega akta ne more... 10. 04. 2018 VSRS 10. 04. 2018 10. 04. 2018
Sodba: Sklep X Ips 465/2011 Jedro Glede na okoliščine obravnavanega primera je revidentu mogoče pravico do odbitka zavrniti le, če je mogoče iz objektivnih dejavnikov ugotoviti, da je revident vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija povezana z goljufijo, ki jo je storil dobavitelj... 27. 05. 2013 VSRS 27. 05. 2013 27. 05. 2013
Sodba: U 374/92-7 Jedro Sredstva, ki jih obrtnik prejeme od poslovnega partnerja kot plačilo za dobavo blaga, je šteti kot dohodek v zvezi z opravljanjem obrtnikove dejavnosti in torej predstavlja celotni prihodek obratovalnice. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo... 08. 07. 1993 VSRS 08. 07. 1993 08. 07. 1993
Sodba: Sodba in sklep III Ips 30/2018 Jedro S sklepom o davčni izvršbi se davčnemu dolžniku zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njegovega davka, dolžnikovemu dolžniku pa naloži, da zarubljeni znesek terjatve plača na predpisane račune (prvi odstavek 173. člena ZDavP-2). Rubež denarnih... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 147/2015 Jedro Prvi dve kršitvi sta bili takoj odkriti, zato bi moral delavec tudi ustna opozorila zaradi napak upoštevati v smislu povečanja skrbnosti pri opravljanju dela. V obravnavani zadevi revident tega ni upošteval in tudi po obeh ustnih opozorilih dela ni opravljal... 22. 12. 2015 VSRS 22. 12. 2015 22. 12. 2015
Sodba: X Ips 101/2016 Jedro Vrhovno sodišče je v svoji sodni praksi že sprejelo stališče, da je davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve po 173. členu ZDavP-2 dopustna le, če že obstaja (pravnomočen) izvršilni naslov, iz katerega izhaja obstoj terjatve, oziroma če se dolžnik... 31. 01. 2018 VSRS 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 86/2018 Jedro Zmotno je tožnikovo izhodišče, da vsaka nepravilnost v postopku točkovanja presežnih delavcev že sama po sebi pomeni nezakonitost podane odpovedi. Če bi delavec v vsakem primeru, tudi ob popolnoma pravilnem točkovanju, prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: VIII Ips 20/2018 Jedro Sodišči sta tožnikovo odpoved pogodbe o zaposlitvi presojali celovito, z vidika zatrjevanega odpovednega razloga s strani toženke, kot tudi z vidika tožnikovih ugovorov, da je šlo za zlorabo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma za... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 162/2018 Jedro Sodišče druge stopnje je s sklicevanjem na zmotno uporabo materialnega prava nedopustno spremenilo dokazno oceno sodišča prve stopnje oziroma brez obravnave ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno v sodbi sodišča prve stopnje. Ocena sodišča... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: U 1346/93/2 Jedro Obresti od kredita, najetega v letu 1993, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s pogoji, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so pa zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je... 10. 11. 1993 VSRS 10. 11. 1993 10. 11. 1993
Sodba: VIII Ips 222/2017 Jedro Pravilna je presoja sodišča, da odpovedni razlog ni navidezen oziroma da ni podana zloraba odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. V zvezi s tem tožnik neutemeljeno ugovarja, da je sodišče prezrlo, da toženka formalno ni spremenila internega akta... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 167/2017 Jedro Tožnica je bila javna uslužbenka, zaposlena pri toženi stranki, ki je uporabnik javnih sredstev (financira se iz občinskega proračuna). Z odobravanjem in realizacijo plačil za delo, ki ga družba A. A. d.o.o. ni opravila, je omogočila nezakonito oziroma nenamensko... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: U 651/95 Jedro Zakon o davkih občanov (ZDO) ureja kategorije dedičev, ki so zavezani k plačilu davka na dediščine in darila in jih glede stopenj razvršča v tri različne skupine. Pri uvrščanju v posamezno skupino je potrebno upoštevati le osebe, točno določene v ZDO, ne pa vseh... 17. 02. 2000 VSRS 17. 02. 2000 17. 02. 2000
Sodba: X Ips 4/2010 Jedro Obresti od dne preplačila davka davčnemu zavezancu pripadajo le, če je davek preplačal na podlagi odločbe davčnega organa, ne pripadajo pa mu, če davčno obveznost izračuna sam (samoobdavčitev) oziroma zanj to stori izplačevalec dohodka (obračun davčnega... 14. 04. 2011 VSRS 14. 04. 2011 14. 04. 2011
Sodba: VIII Ips 105/2018 Jedro Glede na to, da je tožnik po odpoklicu s funkcije predsednika uprave tožene stranke odklonil ponujeno pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, je imela tožena stranka v določbi drugega odstavka 17. člena pogodbe o zaposlitvi podlago, da delovno razmerje... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: U 1134/94 Jedro Če se izterjujejo zaostale obveznosti iz več odmernih odločb, je dolgovni seznam lahko izvršilni naslov, ki pa mora biti sestavljen na podlagi odmernih odločb. Izrek Tožbi se ugodi in se odločba Republiške uprave za javne prihodke z dne 29.6.1994 odpravi... 24. 04. 1997 VSRS 24. 04. 1997 24. 04. 1997
Sodba: Sklep I Up 441/2011 Jedro V obravnavani zadevi je bila z izpodbijanim sklepom zavržena pritožba zoper sklep o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora. Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da niso izpolnjeni pogoji za izpodbijanje sklepa v upravnem sporu po drugem odstavku 5... 22. 09. 2011 VSRS 22. 09. 2011 22. 09. 2011
Sodba: Sklep I Up 243/2017 Jedro Stališče sodišča prve stopnje, da tožnica v izvršilnem postopku ni imela položaja stranke, zato v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZUS-1 ne more biti tožnica, ni pravilno.Izvršilni postopek zaradi izterjave občinske komunalne takse, torej nedavčne denarne... 24. 01. 2018 VSRS 24. 01. 2018 24. 01. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 229/2017 Jedro Toženka je očitke v pisnem opozorilu pred odpovedjo zadostno konkretizirala, saj je iz opisa razvidno kdaj in na kakšen način je tožnik kršil delovne obveznosti. Ni potrebno, da delodajalec do potankosti opiše sporni dogodek (npr. tako, da navede, kaj točno je... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: VIII Ips 34/2016 Jedro Ker je sodišče prepričljivo ugotovilo, da so tožniki pri vračanju palet ravnali v skladu z navodili tožene stranke in v okviru siceršnjih pričakovanj neposredno nadrejenih delavcev, drugačno aktivno ravnanje v zvezi z odtujevanjem palet pa jim ni bilo niti... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 170/2015 Jedro Ker je revident naklepno plačal račun družbe, ne da bi prej o tem obvestil in pridobil podpisa obeh direktorjev tožene stranke, čeprav bi to glede na sklep tožene stranke moral storiti, je huje kršil svoje obveznosti iz delovnega razmerja. Pri tem ima dodatno... 14. 10. 2015 VSRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Sodba: Sklep X Ips 199/2015 Jedro Zahteva po razumni, izčrpni in prepričljivi argumentaciji sodnih odločb je bistven sestavni del poštenega postopka in hkrati pogoj za preizkus razumnosti sprejete odločitve. Sodišče se mora opredeliti do navedb strank v zadostni meri, da stranke lahko spoznajo... 30. 08. 2018 VSRS 30. 08. 2018 30. 08. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 31/2018 Jedro Po presoji Vrhovnega sodišča je glavna metodološka pomanjkljivost izpodbijane dokazne ocene odsotnost objektivne preverljivosti ugotovljenih dejstev, saj se ugotavljanje odločilnih dejstev v obravnavani zadevi lomi predvsem na zaupanju v (ne)verodostojnost povsem... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: X Ips 336/2013 Jedro V primeru, ko revident ni prijavljal dohodkov in ni bil zaposlen, davčni organ pa ugotovi premoženje neznanega izvora (pridobljeno 5 let pred uvedbo postopka), ki ga revident ni prijavil, mora davčni zavezanec - revident v skladu s šestim odstavkom 68. člena... 08. 06. 2015 VSRS 08. 06. 2015 08. 06. 2015
Sodba: Sodba in sklep X Ips 15/2017 Jedro: Na podlagi 65. člena ZZdrS je bilo javnim zdravstvenim zavodom pogodbe civilnega prava dovoljeno sklepati le z zdravniki kot fizičnimi osebami.Z vidika veljavnosti pogodbe po 65. členu ZZdrS ni odločilno, ali so imeli gospodarski subjekti koncesijo za... 07. 03. 2018 VSRS 07. 03. 2018 07. 03. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 143/2015 Jedro Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu praviloma vroča osebno v prostorih delodajalca. Vročanje po pošti je določeno kot izjema takrat, ko osebna vročitev ni mogoča. V primeru, ko delodajalec napoti delavca na začasno čakanje na delo doma, se odpoved vroča... 08. 09. 2015 VSRS 08. 09. 2015 08. 09. 2015
Sodba: VIII Ips 152/2018 Jedro Ker je tožena stranka dejansko spremenila organizacijo svojega dela, ukinila je organizacijsko enoto, v kateri je delala tožnica in tudi njeno delovno mesto, ni šlo za fiktivno ukinitev tožničinega delovnega mesta niti za zlorabo instituta redne odpovedi pogodbe... 12. 03. 2019 VSRS 12. 03. 2019 12. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 267/2017 Jedro Izražanje nezadovoljstva z odločitvijo delodajalca (da bo tožnik v soboto delal) na tak način – z vpitjem in razbijanjem – ki ima za posledico odhod prizadetega delavca z dela in prihod policije, je hujša kršitev, ki utemeljuje izredno odpoved pogodbe... 15. 05. 2018 VSRS 15. 05. 2018 15. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 215/2016 Jedro Res je sicer, da je iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi razvidno, da je tožena stranka pri reorganizaciji zasledovala tudi načelo enakega plačila za enako delo. Vrhovno sodišče je že večkrat zavzelo stališče, da zgolj namen znižanja plač ne more predstavljati... 11. 10. 2016 VSRS 11. 10. 2016 11. 10. 2016
Sodba: U 605/92-4 Jedro Obresti od kredita, najetega v letu 1990, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s predpisi, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so po zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je... 10. 11. 1993 VSRS 10. 11. 1993 10. 11. 1993
Sodba: VIII Ips 312/2017 Jedro Tožena stranka ima enočlansko upravo oziroma predsednika uprave, ki toženo stranko zastopa brez omejitev, zato je pravilno stališče sodišča, da je pri presoji pravočasnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno, kdaj je razlog za odpoved ugotovil... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: U 178/95 Jedro Gre za kršitev določbe 2. odstavka 209. člena ZUP, če v obrazložitvi sodbe ni navedeno, zakaj upravni organ zavrača neko pravno pomembno ugotovljeno okoliščino in zaradi katere ni ugodil zahtevku. Izrek Tožbi se ugodi ter se odpravi odločba Republiške uprave za... 11. 02. 1998 VSRS 11. 02. 1998 11. 02. 1998
Sodba: Sklep VIII Ips 194/2017 Jedro Revizija utemeljeno uveljavlja obstoj bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker sodišče prve stopnje ni navedlo vsebinskih razlogov za zavrnitev dokaznih predlogov. Manjkajočih razlogov za neizvedbo dokaza ne more... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: VIII DoR 180/2018-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Obrazložitev 1. Sodišče prve... 16. 10. 2018 VSRS 16. 10. 2018 16. 10. 2018
Sodba: VIII Ips 184/2017 Jedro Za odločitev, ali je bil delavcu zagovor omogočen in ali je bil pravočasno seznanjen z očitanimi kršitvami, da bi lahko pripravil zagovor, je pomembno, kdaj mu je bilo pisanje z vabilom na zagovor vročeno.Glede na določbo 95. člena ZUP bi vročevalec lahko pisanje... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 156/2018 Jedro Samo zato, ker je bila tožba v tem sporu vložena prej, kot v sporu o zakonitosti izredne odpovedi, sodišču ne daje pooblastila za ponovno odločanje o zahtevku, o katerem je bilo že pravnomočno odločeno. Tožnik je res z vložitvijo tožbe zavaroval svoj interes, da... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 129/2018 Jedro Če sodišče ne sledi pravnemu naziranju stranke glede materialnopravnih vprašanj, mu ni mogoče očitati bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, niti kršitev ustavnih pravic, pač pa gre lahko kvečjemu za zmotno uporabo materialnega prava.Kršitve iz 10. točke... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: Sklep X Ips 233/2014 Jedro Po mnenju revizijskega sodišča iz razlogov za zavrnitev izvedbe dokazov izhaja, da je sodišče prve stopnje vnaprej predvidevalo, kakšen bi bil rezultat izvedbe predlaganih dokazov. Vnaprejšnja dokazna ocena je sprejemljiva le, če sodišče izčrpno in prepričljivo... 03. 03. 2016 VSRS 03. 03. 2016 03. 03. 2016
Sodba: VIII Ips 2/2016 Jedro Osnovni pogoj za uveljavljanje relativne bistvene kršitve določb postopka, ki naj bi izhajala že iz postopka pred sodiščem prve stopnje je, da je revident kršitev pred sodiščem prve stopnje predhodno že izrecno uveljavljal s pritožbo, pritožbeno sodišče pa je ni... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 175/2015 Jedro Pravnomočna odločba ne pomeni, da so vsi njeni elementi že avtomatsko vključeni v posledice pravnomočnosti in da zato o nobenem od teh (oziroma v tej povezavi o novih pravicah) ni mogoče več odločati. Materialno pravnomočna postane odločba, s katero so stranki... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: III Ips 1/2019 Jedro Tudi v primeru, ko naj bi ravnanje povzročitelja škode imelo za posledico začetek stečajnega postopka, je premoženjska izguba delničarjev zaradi izgube celotne vrednosti delnic le odsev škode, ki je nastala sami družbi. Premoženjski položaj delničarjev je... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Sodba: U 707/95 Jedro Če je bil sporni davek tožnici odmerjen na podlagi podatkov njene napovedi in tožnica niti ne trdi, da bi njena napoved vsebovala podatke, ki bi kazali na to, da tožnica kot lastnica poslovnega prostora ni davčna zavezanka in tudi ne zatrjuje, da bi kdo drug... 02. 12. 1999 VSRS 02. 12. 1999 02. 12. 1999
Sodba: X Ips 253/2012 Jedro Z odpravo odločbe so bile odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale. Odprava odločbe deluje retroaktivno, nazaj od dneva, s katerim je pravno učinkovala odločba prve stopnje, ki je bila odpravljena. Z odpravo se vzpostavi pravno stanje, ki je... 30. 05. 2013 VSRS 30. 05. 2013 30. 05. 2013
Sodba: VIII Ips 184/2018 Jedro Tožnik je pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine izpolnil 2. 1. 2016. Zato je toženec pravilno uporabil predpis, veljaven v času odločanja, to je v času nastanka zavarovalnega primera. Ta določa, da se za ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe... 04. 06. 2019 VSRS 04. 06. 2019 04. 06. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 145/2018 Jedro Pri ugotavljanju, kdaj je pričel teči subjektivni rok, je treba upoštevati vse okoliščine konkretnega primera in ugotoviti, kdaj je bila pristojna oseba seznanjena, da je delavec kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja, kot tudi, da ima njegova... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: VIII Ips 119/2015 Jedro V skladu s sodno prakso se zahteva po lojalnosti do delodajalca, ki se lahko razteza tudi v sfero, ki ni ozko povezana z pogodbenimi ali drugimi obveznostmi iz delovnega razmerja, nanaša tudi na policista v delovnem razmerju pri toženki. Delo na policiji, kot... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: Sklep II DoR 18/2013 Jedro Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Izrek Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Obrazložitev 1. Ker je delovno sodišče na prvi stopnji odločilo, da... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: III Ips 46/2018 Jedro Nobenega dvoma ni, da do izvršitve plačilne transakcije pride s trenutkom odobritve plačila preko POS terminala in da je plačilo odobreno v korist prejemnika plačila. To logično pomeni, da z odobritvijo plačila prejemnik plačila, opravljenega preko POS terminala... 23. 07. 2019 VSRS 23. 07. 2019 23. 07. 2019
Sodba: X Ips 112/2012 Jedro Ko pride do spora o upravičenosti do vračila presežka DDV (ko pride do neskladja med zasebnim in javnim interesom) in se dvomi v utemeljenost vloge za vračilo ali se celo ugotovi, da vloga ni utemeljena, je treba šteti zahtevo za vračilo kot vlogo stranke... 14. 11. 2013 VSRS 14. 11. 2013 14. 11. 2013
Sodba: VIII Ips 2/2018 Jedro Izvedba dokaza, pridobljenega s kršitvijo pravice do zasebnosti, je v pravdnem postopku lahko dopustna le, če za to obstajajo posebej utemeljene okoliščine. Poleg tega mora imeti izvedba takšnega dokaza še prav poseben pomen za izvrševanje neke druge pravice, ki... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Prikazov na stran:
Komentar