Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: X Ips 285/2012 Jedro Davčni organ mora stranki postopka omogočiti dokazovanje dejstev, ki gredo njej v prid, ni pa davčni organ dolžan posebej pozivati stranke na predložitev konkretnih dokazov, ko je dokazno breme na stranki postopka. Ko je dokazno breme prevaljeno na stranko... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: Sklep VIII Ips 194/2017 Jedro Revizija utemeljeno uveljavlja obstoj bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker sodišče prve stopnje ni navedlo vsebinskih razlogov za zavrnitev dokaznih predlogov. Manjkajočih razlogov za neizvedbo dokaza ne more... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: X Ips 253/2012 Jedro Z odpravo odločbe so bile odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale. Odprava odločbe deluje retroaktivno, nazaj od dneva, s katerim je pravno učinkovala odločba prve stopnje, ki je bila odpravljena. Z odpravo se vzpostavi pravno stanje, ki je... 30. 05. 2013 VSRS 30. 05. 2013 30. 05. 2013
Sodba: Sklep VIII Ips 145/2018 Jedro Pri ugotavljanju, kdaj je pričel teči subjektivni rok, je treba upoštevati vse okoliščine konkretnega primera in ugotoviti, kdaj je bila pristojna oseba seznanjena, da je delavec kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja, kot tudi, da ima njegova... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: X Ips 406/2012 Jedro Smisel davčne oprostitve na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena ZDMV je pomoč večjim družinam (s tremi ali več mladoletnimi otroci) pri zagotavljanju vsakodnevnih potreb, med katere spada tudi prevoz družine. Za obstoj družine v smislu obravnavane določbe... 04. 07. 2013 VSRS 04. 07. 2013 04. 07. 2013
Sodba: VIII Ips 167/2017 Jedro Tožnica je bila javna uslužbenka, zaposlena pri toženi stranki, ki je uporabnik javnih sredstev (financira se iz občinskega proračuna). Z odobravanjem in realizacijo plačil za delo, ki ga družba A. A. d.o.o. ni opravila, je omogočila nezakonito oziroma nenamensko... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: U 1090/92-5 Jedro Dokončna odločba o odmeri davka se ne more odpraviti po nadzorstveni pravici zaradi očitne kršitve materialnega zakona, če ta kršitev ne izhaja iz dejanskega stanja, ugotovljenega v dokončni odločbi, temveč le iz naknadno ugotovljenega dejanskega stanja. Izrek... 23. 12. 1993 VSRS 23. 12. 1993 23. 12. 1993
Sodba: Sklep X DoR 73/2018-3 Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja:Ali mora podjetnik ob pravilni razlagi določbe 51. člena ZDoh-2 tudi ob prenosu zgolj dela podjetja na drug gospodarski subjekt prenehati opravljati vse dejavnosti takoj in v celoti? Izrek: Revizija se dopusti glede... 03. 04. 2019 VSRS 03. 04. 2019 03. 04. 2019
Sodba: VIII Ips 100/2017 Jedro Če tožena stranka meni, da bi morala delavce zaposliti za nedoločen, namesto za določen čas, potem ni jasno, zakaj tega ni storila. V kolikor pa zavestno ravna nezakonito, svojega nezakonitega ravnanja ne more izkoristiti tako, da se v svojo korist in v škodo... 05. 12. 2017 VSRS 05. 12. 2017 05. 12. 2017
Sodba: VIII Ips 86/2018 Jedro Zmotno je tožnikovo izhodišče, da vsaka nepravilnost v postopku točkovanja presežnih delavcev že sama po sebi pomeni nezakonitost podane odpovedi. Če bi delavec v vsakem primeru, tudi ob popolnoma pravilnem točkovanju, prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: VIII Ips 152/2018 Jedro Ker je tožena stranka dejansko spremenila organizacijo svojega dela, ukinila je organizacijsko enoto, v kateri je delala tožnica in tudi njeno delovno mesto, ni šlo za fiktivno ukinitev tožničinega delovnega mesta niti za zlorabo instituta redne odpovedi pogodbe... 12. 03. 2019 VSRS 12. 03. 2019 12. 03. 2019
Sodba: U 684/93-5 Jedro Lastniki bivalnih delov zidanice, ki so po občinskem odloku namenjeni počitku in oddihu, so zavezanci za davek od premoženja. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena stranka zavrnila tožnikovo pritožbo zoper odločbo Republiške uprave... 07. 09. 1994 VSRS 07. 09. 1994 07. 09. 1994
Sodba: III Ips 46/2018 Jedro Nobenega dvoma ni, da do izvršitve plačilne transakcije pride s trenutkom odobritve plačila preko POS terminala in da je plačilo odobreno v korist prejemnika plačila. To logično pomeni, da z odobritvijo plačila prejemnik plačila, opravljenega preko POS terminala... 23. 07. 2019 VSRS 23. 07. 2019 23. 07. 2019
Sodba: VIII Ips 312/2017 Jedro Tožena stranka ima enočlansko upravo oziroma predsednika uprave, ki toženo stranko zastopa brez omejitev, zato je pravilno stališče sodišča, da je pri presoji pravočasnosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi bistveno, kdaj je razlog za odpoved ugotovil... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: VIII Ips 184/2018 Jedro Tožnik je pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine izpolnil 2. 1. 2016. Zato je toženec pravilno uporabil predpis, veljaven v času odločanja, to je v času nastanka zavarovalnega primera. Ta določa, da se za ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe... 04. 06. 2019 VSRS 04. 06. 2019 04. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 56/2016 Jedro Tožena stranka zmotno meni, da bi moral tožnik pisni zagovor nasloviti na pooblaščenca tožene stranke, da bi bila vročitev pravilno opravljena. Določba 87. člena ZDR v zvezi z določbo tretjega odstavka 83. člena ZDR, na kateri se tožena stranka sklicuje, ureja... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 20/2018 Jedro Sodišči sta tožnikovo odpoved pogodbe o zaposlitvi presojali celovito, z vidika zatrjevanega odpovednega razloga s strani toženke, kot tudi z vidika tožnikovih ugovorov, da je šlo za zlorabo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma za... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: VIII Ips 236/2017 Jedro Sodišče prve stopnje se je za sodno razvezo odločilo po zaslišanju tožnika, ki je svojo nadrejeno označil za nevedno, neuko in z osebnostnim primanjkljajem. To izpoved je upravičeno štelo za odločilno, saj potrjuje navedbe toženke o porušenih medsebojnih... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 267/2017 Jedro Izražanje nezadovoljstva z odločitvijo delodajalca (da bo tožnik v soboto delal) na tak način – z vpitjem in razbijanjem – ki ima za posledico odhod prizadetega delavca z dela in prihod policije, je hujša kršitev, ki utemeljuje izredno odpoved pogodbe... 15. 05. 2018 VSRS 15. 05. 2018 15. 05. 2018
Sodba: Sklep X Ips 465/2011 Jedro Glede na okoliščine obravnavanega primera je revidentu mogoče pravico do odbitka zavrniti le, če je mogoče iz objektivnih dejavnikov ugotoviti, da je revident vedel oziroma bi moral vedeti, da je bila transakcija povezana z goljufijo, ki jo je storil dobavitelj... 27. 05. 2013 VSRS 27. 05. 2013 27. 05. 2013
Sodba: VIII Ips 147/2015 Jedro Prvi dve kršitvi sta bili takoj odkriti, zato bi moral delavec tudi ustna opozorila zaradi napak upoštevati v smislu povečanja skrbnosti pri opravljanju dela. V obravnavani zadevi revident tega ni upošteval in tudi po obeh ustnih opozorilih dela ni opravljal... 22. 12. 2015 VSRS 22. 12. 2015 22. 12. 2015
Sodba: VIII Ips 28/2018 Jedro Sodišči za odločitev o nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odločitev o sodni razvezi nista upoštevali istih dejstev (okoliščin) glede subjektivno porušenega odnosa med delodajalcem in delavcem, zato revizijski ugovori v zvezi s tem niso... 19. 06. 2018 VSRS 19. 06. 2018 19. 06. 2018
Sodba: X Ips 282/2016 Jedro Zavezanec za plačilo davka na premoženje po 15. členu ZDO je v primeru, ko je na nepremičnini ustanovljena stavbna pravica, imetnik stavbne pravice, torej tisti, ki ima v lasti stavbo, in ne lastnik zemljišča. Izrek I. Reviziji se ugodi. Sodba Upravnega sodišča... 06. 07. 2017 VSRS 06. 07. 2017 06. 07. 2017
Sodba: Sklep VIII DoR 81/2019-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja ali lahko vdova uveljavlja ponovno odmero pokojnine za zavarovanca, pokojnega moža, in posledično odmero vdovske pokojnine po tem, ko se je postopek o ponovni odmeri pokojnine, ki ga je začel zavarovanec, pravnomočno končal... 07. 05. 2019 VSRS 07. 05. 2019 07. 05. 2019
Sodba: I Ips 67227/2010-128 Jedro V skladu s 5. točko prvega odstavka 236. člena ZKP so uradne osebe davčnega organa odvezane dolžnosti varovanja davčne tajnosti na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Po 24. členu ZDavP-2 sme davčni organ razkriti podatke o posameznem davčnem zavezancu... 27. 08. 2015 VSRS 27. 08. 2015 27. 08. 2015
Sodba: X Ips 367/2016 Jedro V primeru, ko je sodišče prve stopnje odločilo na seji ter presojalo zakonitost izdane odločbe na podlagi dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku, in ne na podlagi dejstev, ki bi jih sodišče samo ugotavljalo, ter dokazov, ki bi jih sodišče... 10. 10. 2018 VSRS 10. 10. 2018 10. 10. 2018
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 211/2017 Jedro Tožnica je nepooblaščeno, brez sodelovanja računovodskega servisa in brez vednosti direktorja toženke sestavila in podpisala bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter ju poslala v obravnavo nadzornemu svetu družbe, ki ju je uporabil za gospodarsko odločanje... 23. 01. 2018 VSRS 23. 01. 2018 23. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 45/2016 Jedro Iz 34. člena ZDR-1 res izhaja, da mora delavec upoštevati zahteve in navodila delodajalca v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja (prvi odstavek) in da delavec lahko odkloni opravljanje dela po navodilu ali na zahtevo... 10. 11. 2016 VSRS 10. 11. 2016 10. 11. 2016
Sodba: Sklep VIII Ips 229/2017 Jedro Toženka je očitke v pisnem opozorilu pred odpovedjo zadostno konkretizirala, saj je iz opisa razvidno kdaj in na kakšen način je tožnik kršil delovne obveznosti. Ni potrebno, da delodajalec do potankosti opiše sporni dogodek (npr. tako, da navede, kaj točno je... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 129/2018 Jedro Če sodišče ne sledi pravnemu naziranju stranke glede materialnopravnih vprašanj, mu ni mogoče očitati bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, niti kršitev ustavnih pravic, pač pa gre lahko kvečjemu za zmotno uporabo materialnega prava.Kršitve iz 10. točke... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: Sklep II DoR 18/2013 Jedro Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Izrek Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Obrazložitev 1. Ker je delovno sodišče na prvi stopnji odločilo, da... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 2/2018 Jedro Izvedba dokaza, pridobljenega s kršitvijo pravice do zasebnosti, je v pravdnem postopku lahko dopustna le, če za to obstajajo posebej utemeljene okoliščine. Poleg tega mora imeti izvedba takšnega dokaza še prav poseben pomen za izvrševanje neke druge pravice, ki... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 2/2016 Jedro Osnovni pogoj za uveljavljanje relativne bistvene kršitve določb postopka, ki naj bi izhajala že iz postopka pred sodiščem prve stopnje je, da je revident kršitev pred sodiščem prve stopnje predhodno že izrecno uveljavljal s pritožbo, pritožbeno sodišče pa je ni... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 176/2014 Jedro Program razreševanja presežnih delavcev je sprejela uprava družbe. Sprejel ga je torej za to pristojen organ delodajalca. Da je bila odpoved iz poslovnega razloga tožnici v skladu s tem programom, tožnica v reviziji ne oporeka. Izrek Revizija se zavrne... 27. 10. 2014 VSRS 27. 10. 2014 27. 10. 2014
Sodba: VIII Ips 184/2017 Jedro Za odločitev, ali je bil delavcu zagovor omogočen in ali je bil pravočasno seznanjen z očitanimi kršitvami, da bi lahko pripravil zagovor, je pomembno, kdaj mu je bilo pisanje z vabilom na zagovor vročeno.Glede na določbo 95. člena ZUP bi vročevalec lahko pisanje... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sklep VIII DoR 125/2019-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje materialno pravno pravilno razlagalo pojema "bivališča" v zvezi s pravico do povrnitve stroškov prevoza javnega uslužbenca. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Sodba: Sklep I Up 12/2014 Jedro V obravnavani zadevi manjka eden izmed bistvenih elementov, to je, da je izdaja začasne odredbe nujna oziroma da je le z izdajo začasne odredbe mogoče preprečiti nastanek tožniku težko popravljive škode. Glede na to, da je z odločbo prvostopenjskega upravnega... 16. 01. 2014 VSRS 16. 01. 2014 16. 01. 2014
Sodba: VIII DoR 180/2018-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče vezano na dejanske razloge iz odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Obrazložitev 1. Sodišče prve... 16. 10. 2018 VSRS 16. 10. 2018 16. 10. 2018
Sodba: Sklep X Ips 199/2015 Jedro Zahteva po razumni, izčrpni in prepričljivi argumentaciji sodnih odločb je bistven sestavni del poštenega postopka in hkrati pogoj za preizkus razumnosti sprejete odločitve. Sodišče se mora opredeliti do navedb strank v zadostni meri, da stranke lahko spoznajo... 30. 08. 2018 VSRS 30. 08. 2018 30. 08. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 31/2018 Jedro Po presoji Vrhovnega sodišča je glavna metodološka pomanjkljivost izpodbijane dokazne ocene odsotnost objektivne preverljivosti ugotovljenih dejstev, saj se ugotavljanje odločilnih dejstev v obravnavani zadevi lomi predvsem na zaupanju v (ne)verodostojnost povsem... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 203/2018 Jedro ZDR-1 izrecno ne določa in ne predvideva možnosti razrešitve vodilnega delavca, vendar tega tudi ne izključuje. Zato je lahko pomembno, kako je nekdo postal vodilni delavec (z imenovanjem ali na drug način). Že prvi odstavek 74. člena ZDR-1 govori... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 78/2016 Jedro Stališče tožene stranke, da je mogoče za vsako tudi najmanjšo stopnjo prisotnosti alkohola na delu podati delavcu zgolj izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ne glede na druge okoliščine na strani delavca, je v nasprotju z določbami prvega odstavka 109. člena ZDR... 07. 06. 2016 VSRS 07. 06. 2016 07. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 97/2017 Jedro Tožnikovo ravnanje predstavlja kršitev prepovedi škodljivega ravnanja v skladu s 37. členom ZDR-1, ki določa, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko... 21. 11. 2017 VSRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: U 707/95 Jedro Če je bil sporni davek tožnici odmerjen na podlagi podatkov njene napovedi in tožnica niti ne trdi, da bi njena napoved vsebovala podatke, ki bi kazali na to, da tožnica kot lastnica poslovnega prostora ni davčna zavezanka in tudi ne zatrjuje, da bi kdo drug... 02. 12. 1999 VSRS 02. 12. 1999 02. 12. 1999
Sodba: I U 1373/2017-12 Jedro: Tožnik je na podlagi neverodostojnega računa ter ostalih spornih računov, neupravičeno uveljavljal odhodke iz poslovanja in si s tem neupravičeno znižal davčno osnovo, zato mu je davčni organ naložil v plačilo razliko za doplačilo akontacije dohodnine za leto... 04. 09. 2018 UPRS 04. 09. 2018 04. 09. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 162/2018 Jedro Sodišče druge stopnje je s sklicevanjem na zmotno uporabo materialnega prava nedopustno spremenilo dokazno oceno sodišča prve stopnje oziroma brez obravnave ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno v sodbi sodišča prve stopnje. Ocena sodišča... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: X Ips 700/2008 Jedro Skladno z 274. členom Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni pravici izdano odločbo, če je bil z njo očitno prekršen materialni predpis. Po prvem odstavku 277. člena ZUP se odločba o odpravi lahko izda v roku... 25. 11. 2010 VSRS 25. 11. 2010 25. 11. 2010
Sodba: X Ips 101/2016 Jedro Vrhovno sodišče je v svoji sodni praksi že sprejelo stališče, da je davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve po 173. členu ZDavP-2 dopustna le, če že obstaja (pravnomočen) izvršilni naslov, iz katerega izhaja obstoj terjatve, oziroma če se dolžnik... 31. 01. 2018 VSRS 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Sodba: X Ips 147/2016 Jedro Nova dejstva in novi dokazi se lahko upoštevajo kot tožbeni razlogi le, če so obstajali v času odločanja na prvi stopnji postopka izdaje upravnega akta in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti oziroma navesti v postopku izdaje upravnega akta. Izrek... 24. 01. 2018 VSRS 24. 01. 2018 24. 01. 2018
Sodba: X Ips 112/2012 Jedro Ko pride do spora o upravičenosti do vračila presežka DDV (ko pride do neskladja med zasebnim in javnim interesom) in se dvomi v utemeljenost vloge za vračilo ali se celo ugotovi, da vloga ni utemeljena, je treba šteti zahtevo za vračilo kot vlogo stranke... 14. 11. 2013 VSRS 14. 11. 2013 14. 11. 2013
Prikazov na stran:
Komentar