Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: C-497/01 (Zita Modes Sarl and Administration de l'enregistrement et des domaines) on the interpretation of Article 5(8) of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), as amended... 27. 11. 2003 Sodišče EU 27. 11. 2003 27. 11. 2003
Sodba: Sklep in sodba VIII Ips 84/2011 Jedro: Določbo tretjega odstavka 116. člena ZDR o odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni je treba razumeti zgolj v smislu ugotovitve dejanskega stanja, da delavec zaradi bolezni ali poškodbe objektivno ni delazmožen. Zato tudi ni bistveno... 21. 02. 2012 VSRS 21. 02. 2012 21. 02. 2012
Sodba: I U 2045/2017-9 Jedro: V obravnavanem primeru ne gre za navidezne posle (tretji odstavek 74. člena ZDavP-2), marveč za zlorabo predpisov o obdavčenju (četrti odstavek 74. člena ZDavP-2), saj so predmetne transakcije dejansko nastale in tudi bile izvedene, vendar pa so udeleženci... 02. 10. 2018 UPRS 02. 10. 2018 02. 10. 2018
Sodba: VIII Ips 219/2014 Jedro: Ker je bil tožnik v času izdaje izpodbijane odpovedi invalid III. kategorije, bi moral revident pred odpovedjo pridobiti mnenje komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ker tega mnenja ni pridobil, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz... 24. 02. 2015 VSRS 24. 02. 2015 24. 02. 2015
Sodba: Pdp 687/2015 Jedro: Tožnica opravlja dela in naloge delovnega mesta novinar specialist, in sicer v obsegu, ki ustreza polovičnemu delovnemu času redno zaposlenih. Delo opravlja po navodilih in pod sprotnim nadzorom tožene stranke, pri čemer dela na isti način kot redno zaposleni... 10. 12. 2015 VDSS 10. 12. 2015 10. 12. 2015
Sodba: C-414/06 (Lidl Belgium GmbH & Co. KG proti Finanzamt Heilbronn) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi K. Lenaerts, predsednik senata, G. Arestis, sodnik, R. Silva de Lapuerta (poročevalka), sodnica, E. Juhász in T. von Danwitz, sodnika,generalna pravobranilka: E. Sharpston,sodni tajnik: B. Fülöp, administrator,na podlagi pisnega... 15. 05. 2008 Sodišče EU 15. 05. 2008 15. 05. 2008
Sodba: X Ips 301/2015 Jedro Po presoji Vrhovnega sodišča se tako v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 74. člena ZDavP-2, glede na vsebino poslov in ugotovljena dejstva (da gre za poslovno povezani osebi, da je družba A. insolventna in da ni poravnavala svojih obveznosti, da je... 12. 11. 2015 VSRS 12. 11. 2015 12. 11. 2015
Sodba: VIII Ips 294/2015 Jedro Določbe 16. člena ZSDP ni mogoče razlagati na način, da bi moral delavec 30 dni pred nastopom dopusta ob rojstvu otroka delodajalca obveščati tudi o konkretnih datumih izrabe dopusta. Pravica do očetovskega dopusta je pravica iz starševskega zavarovanja in očetu... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: VIII Ips 91/2016 Jedro Ob drugačni organizaciji in razporeditvi del tožničinega delovnega mesta poslovna sekretarka, kot jo je ugotovilo sodišče, so pri toženi stranki dejansko prenehale potrebe po opravljanju tožničinega dela pod pogoji iz njene pogodbe o zaposlitvi. Izrek Revizija se... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: VIII Ips 37/2017 Jedro Nesporno je, da navodilo za gibanje v kraju bivanja ni vsebovalo tudi dovoljenja za odhod v Lipico. Tožnica je kršila jasno navodilo osebne zdravnice za zdravljenje. Pri tem ni bistveno, ali je vedela, da mora za vsako pot iz kraja bivanja imeti dovoljenje osebne... 05. 09. 2017 VSRS 05. 09. 2017 05. 09. 2017
Sodba: VIII Ips 48/2017 Jedro Če delodajalec ne ve, kateri delavci so člani sindikata, jih vnaprej z nameravanimi odpovedi ne more obvestiti. Mora pa spoštovati zahtevo delavca, da se obvesti sindikat, tudi če je taka zahteva podana po odpovedi.Obveznost zaposlitve pod spremenjenimi pogoji ni... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 150/2016 Jedro Dopustno je, da delodajalec v sodnem postopku dodatno oziroma podrobneje obrazloži in utemelji odpovedni razlog, nedopustno pa je, da šele v sodnem postopku prvič konkretno obrazloži odpovedni razlog (ne pa samo dodatno oziroma podrobneje), tako da šele takrat... 10. 01. 2017 VSRS 10. 01. 2017 10. 01. 2017
Sodba: VIII Ips 132/2017 Jedro V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 89. člena ZDR-1 je razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi med drugim tudi neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne... 03. 10. 2017 VSRS 03. 10. 2017 03. 10. 2017
Sodba: VIII Ips 200/2012 Jedro Tožnica je poleg tega, da ne obstoji odpovedni razlog, že v tožbi navajala tudi, da ni okoliščin, ki bi utemeljevale izredno odpoved oziroma nemožnost nadaljevanja delovnega razmerja do izteka odpovednega roka, zato presoja sodišča druge stopnje ni mogla pomeniti... 19. 02. 2013 VSRS 19. 02. 2013 19. 02. 2013
Sodba: III Ips 57/2010 Jedro Iz drugega in tretjega odstavka 176. člena ZGD-1 izhaja, da prednostne delnice podeljujejo njihovim imetnikom vse pravice, ki jih imajo navadni delničarji, poleg tega pa še določene prednostne pravice. Prednostne delnice zagotavljajo njihovim imetnikom... 22. 01. 2013 VSRS 22. 01. 2013 22. 01. 2013
Sodba: III Ips 115/2016 Jedro ZGD-1 v 545. členu ureja razmerje med odvisno in obvladujočo družbo in ureditev nadomestitve prikrajšanja. Zahtevek za nadomestitev prikrajšanja je predmet urejanja med odvisno in obvladujočo družbo. Odvisna družba do tretje osebe, ki pri škodljivem pravnem poslu... 13. 06. 2018 VSRS 13. 06. 2018 13. 06. 2018
Sodba: Sklep III Ips 95/2011 Jedro Obstaja več ravni konkretizacije razlogov za odklonitev dovoljenja za prenos delnic. Druga raven je konkretizacija odklonitvenih razlogov v statutu posamezne družbe. V njem morajo biti ti razlogi natančneje določeni (bolj natančno kot v zakonu). Ne zadošča, da je... 25. 02. 2014 VSRS 25. 02. 2014 25. 02. 2014
Sodba: III Ips 81/2017 Jedro Razlogi za odklonitev soglasja za prenos imenskih delnic, navedeni v sklepu nadzornega sveta, morajo biti obrazloženi podrobneje kot odklonitveni razlogi, predvideni v statutu družbe. Zahtevek za ugotovitev ničnosti statutarno določenega razloga za odklonitev... 22. 05. 2018 VSRS 22. 05. 2018 22. 05. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 249/2011 Jedro Primerjava prvega odstavka 182. člena ZDR s prvim in drugim odstavkom 263. člena ZGD-1 pokaže, da je ZGD-1 v tem delu lex specialis. Odškodninska odgovornost članov vodenja in nadzora je strožja kot odškodninska odgovornost ostalih delavcev po 182. členu ZDR, kar... 06. 11. 2012 VSRS 06. 11. 2012 06. 11. 2012
Sodba: VIII Ips 180/2013 Jedro Na podlagi 504. člena ZGD-1 se pravice, ki jih imajo družbeniki pri upravljanju družbe z omejeno odgovornostjo in način njihovega uresničevanja določijo z družbeno pogodbo, le podredno pa so te pravice določene v zakonu samem. Tako je v družbeni pogodbi lahko... 09. 12. 2013 VSRS 09. 12. 2013 09. 12. 2013
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 179/2017 Jedro Sodišči nižjih stopenj sicer pravilno izhajata iz tega, da tožena stranka ne more ustaviti izplačevanja delne invalidske pokojnine za nazaj, vendar to ne velja za ustavitev izplačevanja za vnaprej. Odločba o ustavitvi izplačevanja za vnaprej omogoča upravičencu... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: Sklep VIII DoR 65/2017-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je imela tožena stranka pravno podlago za zahtevek za vrnitev neupravičeno izplačanega nadomestila za čas čakanja na drugo ustrezno delo. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je imela tožena stranka pravno... 20. 09. 2017 VSRS 20. 09. 2017 20. 09. 2017
Sodba: Sklep VIII DoR 107/2016 Jedro Razlogi za dopustitev revizije niso podani. Izrek Predlog se zavrne. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za odpravo oz. podredno razveljavitev odločb tožene stranke št. 4102011 z dne 28. 1. 2015 in št. 14 4102011 1 z dne 10. 9. 2014... 24. 01. 2017 VSRS 24. 01. 2017 24. 01. 2017
Sodba: VIII Ips 308/2015 Jedro Namen določbe 390. člena ZPIZ-2 je v tem, da se zavarovancem, ki so s postopkom pričeli pred uveljavitvijo ZPIZ-2 in so pogoje za priznanje pravic izpolnili v času veljavnosti ZPIZ-1, zagotovi, da bo njihova zahteva obravnavana na podlagi določb ZPIZ-1, čeprav se... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 241/2016 Jedro Dejstvo, da delavec ni imel urejenega socialnega zavarovanja, da ni bil prijavljen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni dokaz neobstoja delovnega razmerja in v posledici zavarovalne dobe. Ker je bilo za tožnika ugotovljeno, da so podani vsi elementi... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: VIII Ips 308/2017 Jedro Tožnik je bil na dan 1. 1. 2016 upokojen in hkrati opravljal dejavnost, ki je podlaga za pridobitev lastnosti zavarovanca po 15. členu ZPIZ-2, vendar svojega dvojnega statusa v zakonskem roku ni uredil sam. Toženka je zato z izpodbijanima odločbama pravilno (po... 23. 08. 2018 VSRS 23. 08. 2018 23. 08. 2018
Sodba: VIII Ips 272/2008 Jedro Glede na to, da je tožnik invalid III. kategorije s spremenjeno delovno zmožnostjo, je bila tožena stranka ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pri ponudbi nove pogodbe o zaposlitvi med drugim dolžna upoštevati tudi tožnikovo preostalo delovno... 21. 06. 2010 VSRS 21. 06. 2010 21. 06. 2010
Sodba: Sklep X Ips 148/2016 Jedro Revidentovo stališče, razvidno iz vsebine revizije, je, da Uredba o določiti kvote za zaposlovanje invalidov (konkretno njen 3. člen, ki določa, da se višina kvote določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z Uredbo o standardni... 25. 05. 2016 VSRS 25. 05. 2016 25. 05. 2016
Sodba: VIII Ips 205/2012 Jedro Pogoj za nastanek pravnega razmerja iz 15. člena ZPIZ-1 (samozaposleni) je obstoj delovnega dovoljenja (če gre za tujca) in vpis v poslovni register. Eno brez drugega ne tvori pravnega razmerja. Pravno razmerje je končano, ko eno od teh dveh dejstev preneha... 13. 05. 2013 VSRS 13. 05. 2013 13. 05. 2013
Sodba: X Ips 193/2006 Jedro Opustitev označbe „s.p.“ v odmerni odločbi ne vpliva na zakonitost odločbe, saj pomanjkanje označbe ne vpliva na odgovornost fizične osebe za davčne obveznosti.Kupcu proizvodov na podlagi pogojne davčne oprostitve ni mogoče naložiti plačila davka, če gre za... 26. 03. 2009 VSRS 26. 03. 2009 26. 03. 2009
Sodba: VIII Ips 90/2017 Jedro Tožnik ob nastanku invalidnosti še ni bil star 55 let. Zato kot invalid II. kategorije ne bi imel nobenih pravic na podlagi invalidnosti razen, če bi se odločil za poklicno rehabilitacijo. Glede na to, da je pri njem podana preostala delovna zmožnost; da dela, ki... 21. 11. 2017 VSRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: VIII Ips 79/2017 Jedro Materialno pravnomočna postane odločba, s katero so stranki naložene kake obveznosti, ali s katero je pridobila določene pravice (prvi odstavek 225. člena ZUP), kar pa ne obsega tudi v prejšnji odločbi ugotovljenega vzroka invalidnosti, ki sam po sebi ne pomeni... 19. 12. 2017 VSRS 19. 12. 2017 19. 12. 2017
Sodba: VIII Ips 51/2016 Jedro Pravica je priznana za čas, ko uživalec izpolnjuje zakonsko določene pogoje, saj gre za javno pravno naravo pravic in je podan javni interes za pravilno, zakonito in racionalno porabo sredstev. Vendar je pri tem treba spoštovati predpisan postopek in o novo... 10. 11. 2016 VSRS 10. 11. 2016 10. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 189/2016 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 308/2016 Jedro Ob ugotovitvi, da pri odločitvi o pravici do pokojnine za več kot 10 let niso bila upoštevana plačila za nadurno delo, sodišče drugače kot toženec zaključuje, da gre za očitno napačno ugotovljeno dejansko stanje, napačno izračunano pokojninsko osnovo in s tem za... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: I U 1717/2016-20 Jedro: Neutemeljeno je tožbeno stališče, da bi moral prvostopenjski organ v predmetni zadevi davčno osnovo izračunati na način, da bi naknadna vplačila posebej upošteval pri nabavni vrednosti kapitala. Po presoji sodišča se naknadna vplačila ne vštevajo v nabavno... 20. 02. 2018 UPRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: C-283/95 (Karlheinz Fischer and Finanzamt Donaueschingen) on the interpretation of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE COURT (Sixth... 11. 06. 1998 Sodišče EU 11. 06. 1998 11. 06. 1998
Sodba: X Ips 1486/2004 Jedro Zavezanec za DDV ima pravico do odbitka vstopnega DDV šele od vpisa v register zavezancev za DDV. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožeča stranka trpi sama svoje stroške revizijskega postopka. Obrazložitev 1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi... 03. 09. 2009 VSRS 03. 09. 2009 03. 09. 2009
Sodba: X Ips 393/2006 Jedro S štipendijo po 10. točki 19. člena ZDoh so mišljene vse oblike pomoči pri šolanju učencev, dijakov in študentov. Če je pomoč namenjena športnemu udejstvovanju in ne šolanju, ti zneski niso oproščeni plačila dohodnine. Ob dejstvu, da sta prejemnici zneskov... 28. 01. 2010 VSRS 28. 01. 2010 28. 01. 2010
Sodba: X Ips 1068/2004 Jedro V postopku odmere dohodnine, kjer se v osnovo všteva dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti, v višini od katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti, ni mogoče uporabiti določbe 13. člena ZDoh. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožeča stranka sama trpi svoje... 10. 09. 2009 VSRS 10. 09. 2009 10. 09. 2009
Sodba: X Ips 1094/2004 Jedro Preveč plačani znesek davka se upravičencu vrne v 30 dneh od vročitve odločbe. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi določbe prvega odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS, Ur. l. RS, št. 50/97... 02. 04. 2009 VSRS 02. 04. 2009 02. 04. 2009
Sodba: X Ips 117/2011 Jedro Revidentkin ugovor, da iz obsežne prakse SEU izhaja, da davčne posledice poslovanja z missing traderjem zadenejo davčnega zavezanca lahko samo, če je za okoliščino, da posluje z missing traderjem, vedel oziroma mogel vedeti, revidentka pa niti ni vedela niti ni... 12. 01. 2012 VSRS 12. 01. 2012 12. 01. 2012
Sodba: X Ips 212/2010 Jedro Določbo 18. člena ZDDPO-1 je treba razlagati tako, da se dividende (tudi iz obdobja od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2004) vedno vštevajo v davčno osnovo prejemnika (dividend), razen v primerih iz 18. člena (in 19. člena) ZDDPO-1. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožeča... 05. 04. 2012 VSRS 05. 04. 2012 05. 04. 2012
Sodba: X Ips 93/2009 Jedro Ker v reviziji zatrjevana neskladnost med tretjim odstavkom 4. člena Uredbe in tretjim odstavkom 31. člena ZDoh-1 ni podana, tudi ni podana neustavnost te določbe Uredbe glede na tretji odstavek 153. člen Ustave RS, ki določa, da morajo biti podzakonski predpisi... 24. 02. 2011 VSRS 24. 02. 2011 24. 02. 2011
Sodba: Sklep I Up 126/2018 Jedro Ker je na pritožniku trditveno in dokazno breme, svojih nekonkretiziranih trditev pa pritožnik tudi ni v ničemer dokazal, Vrhovno sodišče ugotavlja, da verjetnost nastanka težko popravljive škode ni izkazana. Izrek I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani... 05. 07. 2018 VSRS 05. 07. 2018 05. 07. 2018
Sodba: Sklep X Ips 369/2016 Jedro Trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije je na revidentu.Z izpodbijanim dokončnim upravnim aktom ni bilo odločeno v zadevi, v kateri je pravica ali obveznost izražena v denarni vrednosti in zato vrednostni kriterij za revizijo ni izpolnjen.Postavljeni... 20. 06. 2018 VSRS 20. 06. 2018 20. 06. 2018
Sodba: Sklep X Ips 266/2012 Jedro Trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije je na revidentu.Ker je določba prvega odstavka 145. člena ZDavP-2B tako jasna, da ne potrebuje dodatne razlage, odločitev Vrhovnega sodišča, ki bi tej jasni zakonski formulaciji sledila, ne bi doprinesla k pravni... 21. 06. 2012 VSRS 21. 06. 2012 21. 06. 2012
Sodba: Sklep X Ips 393/2010 Jedro Revident pomembnega pravnega vprašanja ni izpostavil, zato ni izpolnjen pogoj za dovoljenost revizije po 2. točki, prav tako pa je le pavšalno zatrjeval in z ničemer izkazal nastanek hudih posledic, zato tudi pogoj po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni... 13. 01. 2011 VSRS 13. 01. 2011 13. 01. 2011
Sodba: X Ips 1542/2006 Jedro Dohodki, doseženi z opravljanjem neregistrirane dejavnosti, se obdavčujejo z davkom od dohodkov iz dejavnosti. Izrek I. Revizija se zavrne.II. Tožeča stranka sama trpi svoje stroške revizijskega postopka. Obrazložitev 1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve... 27. 05. 2010 VSRS 27. 05. 2010 27. 05. 2010
Sodba: Sklep VIII DoR 10/2016 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo s stališčem, da sredstva za plače zaposlenih za delovno uspešnost iz 91. člena ZIS niso zgolj bruto plače, na katere mora delodajalec iz drugih sredstev plačati... 22. 03. 2016 VSRS 22. 03. 2016 22. 03. 2016
Prikazov na stran:
Komentar