Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: VIII Ips 256/2016 Jedro Veljavni ZSPJS v 3a. členu ne določa, da bi moral javni uslužbenec vrniti vse, kar je iz naslova v pogodbi o zaposlitvi previsoko določene plače že prejel. Delodajalcu nalaga le, da se poskuša z javnim uslužbencem dogovoriti o vrnitvi preveč izplačane plače zgolj... 20. 12. 2016 VSRS 20. 12. 2016 20. 12. 2016
Sodba: X Ips 410/2012 Jedro Če se dolžnikov dolžnik v postopku davčne izvršbe sklicuje na to, da ni več davčni dolžnik, ker je terjatev davčnega dolžnika pobotal s svojo terjatvijo, je treba, če vprašanje veljavnosti pobota oziroma obstoja terjatev ni rešeno v matičnem postopku, obravnavati... 04. 07. 2013 VSRS 04. 07. 2013 04. 07. 2013
Sodba: X Ips 286/2016 Jedro Uporaba davčne številke kot reference je namenjena lažjemu prepoznanju plačnika nakazanega DDV. Takšno dejstvo pa po presoji Vrhovnega sodišča lahko pomeni, da je bil sporni znesek DDV plačan v imenu in za račun dobavitelja, posebno v primeru, da ta ugotovitev... 08. 03. 2017 VSRS 08. 03. 2017 08. 03. 2017
Sodba: C-684/16 (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV proti Tetsujiju Shimizuju) SODIŠČE (veliki senat), v sestavi K. Lenaerts, predsednik, J.C. Bonichot, predsednik senata, A. Prechal (poročevalka), predsednica senata, M. Vilaras, T. von Danwitz, F. Biltgen, predsedniki senatov, K. Jürimäe, predsednica senata, C. Lycourgos, predsednik senata, M... 06. 11. 2018 Sodišče EU 06. 11. 2018 06. 11. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 108/2007 Jedro Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ne določajo, da je v primeru odobritve odhoda iz kraja bivanja osebni zdravnik zavarovanca vezan na navodila imenovanega zdravnika oziroma, da so ta navodila dejanska ovira za dovolitev odhoda izven kraja bivanja... 22. 04. 2008 VSRS 22. 04. 2008 22. 04. 2008
Sodba: Sklep X Ips 8/2017-26 Jedro Vrhovno sodišče je revizijski postopek prekinilo in zaradi neustavne pravne praznine vložilo zahtevo za oceno ustavnosti ZDavP-2 in ZOdv. Ustavnemu sodišču je predlagalo tudi zadržanje izvrševanja delov teh predpisov. Revizijski postopek se bo nadaljeval po... 28. 08. 2019 VSRS 28. 08. 2019 28. 08. 2019
Sodba: I Up 21/2003 Jedro Odbitek vstopnega DDV se lahko uveljavi kadarkoli po izteku davčnega obdobja, v katerem zavezanec prejme račun, vendar ne pozneje kot v zadnjem davčnem obdobju leta, ki sledi letu, v katerem je bil račun prejet. Ker je tožeča stranka s pritožbo in tožbo uspela... 30. 05. 2006 VSRS 30. 05. 2006 30. 05. 2006
Sodba: VIII Ips 148/2017 Jedro Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek lahko na podlagi 83. člena ZSDP-1 uveljavi eden od staršev ali druga oseba, kadar zapusti trg dela ali začne delati krajši delovni čas od polnega zaradi nege in varstva otroka iz tretjega odstavka 79. člena tega... 19. 12. 2017 VSRS 19. 12. 2017 19. 12. 2017
Sodba: U-I-4/20-19 Predlagateljica meni, da se 350.a člen ZBan-1, čeprav ne velja več, še uporablja, ker njegovo nadaljnjo uporabo zahteva ZPSVIKOB. In sicer zaradi domnevno arbitrarnega kriterija bruto dohodka leta 2013, ki naj ne bi odražal dejanskega socialnega položaja vlagateljev... 13. 03. 2020 USRS 12. 03. 2020 13. 03. 2020
Sodba: VIII Ips 191/2002 Jedro Za odstopanja od dogovorjenega standarda je šteti drugačen postopek kot je določen s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma kot je utemeljen na podlagi medicinske doktrine, v drugačni kvaliteti storitev oziroma pripomočkov in o drugačnih normativih... 10. 06. 2003 VSRS 10. 06. 2003 10. 06. 2003
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 50/2011 Jedro „ZDR ne definira podrobneje poslovodnih oseb. Konkretna opredelitev teh oseb je odvisna od statusne oblike delodajalca, izhaja pa iz predpisov, ki posamezne statusne oblike urejajo. Tožena stranka je delniška družba, zaradi česar se v konkretnem primeru... 21. 05. 2012 VSRS 21. 05. 2012 21. 05. 2012
Sodba: VIII Ips 15/2017 Jedro Prvi odstavek 83. člena ZMEPIZ-1 je izjema od pravila, da se lastnost zavarovanca na zahtevo (posameznika ali delodajalca) ugotavlja največ od 1. januarja 2000 naprej. Drugi odstavek pa je izjema od prvega odstavka. To pomeni, da se na podlagi prvega odstavka... 05. 09. 2017 VSRS 05. 09. 2017 05. 09. 2017
Sodba: X Ips 35/2019 Jedro Če se zoper revidenta v obravnavanem trenutku ne bi vodil stečajni postopek, bi davčni organ, upoštevaje četrti odstavek 73. člena ZDDV-1, lahko pobotal revidentovo terjatev do države z njegovo obveznostjo in posledično zavrnil zahtevek za vračilo davka. Po... 29. 01. 2020 VSRS 29. 01. 2020 29. 01. 2020
Sodba: C-350/06 (Gerhard Schultz-Hoff (C-350/06) proti Deutsche Rentenversicherung Bund in Stringer in drugi (C-520/06) proti Her Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (veliki senat), v sestavi V. Skouris, predsednik, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts in A. Ó Caoimh, predsedniki senatov, K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, E. Levits (poročevalec) in L. Bay Larsen, sodniki,generalna... 20. 01. 2009 Sodišče EU 20. 01. 2009 20. 01. 2009
Sodba: C-129/14 (Država Nemčija proti Zoranu Spasicu) SODIŠČE (veliki senat), v sestavi V. Skouris, predsednik, K. Lenaerts, podpredsednik, R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, M. Ilešič, L. Bay Larsen, M. Safjan, C. G. Fernlund, predsedniki senatov, A. Ó Caoimh, sodnik, C. Toader (poročevalka), sodnica, D. Šváby, E... 27. 05. 2014 Sodišče EU 27. 05. 2014 27. 05. 2014
Sodba: Sklep X DoR 126/2019-3 Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja ali je na podlagi zahtevka, ki je drugačen od prvotno deklariranega obdobja za vračilo trošarine po 54č. členu Zakona o trošarinah, v celoti izključeno upravičenje do povračila trošarine. Izrek: Revizija se dopusti glede... 02. 10. 2019 VSRS 02. 10. 2019 02. 10. 2019
Sodba: VIII Ips 77/2017 Jedro Sodišče druge stopnje se je pravilno sklicevalo na drugi stavek tretjega odstavka 18. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, ki določa, da če je kdo od zavezancev na podlagi izvršljivega pravnega naslova... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: VIII Ips 217/2008 25. 01. 2010 VSRS 25. 01. 2010 25. 01. 2010
Sodba: X Ips 165/2014 Jedro: Davčni zavezanec v smislu določbe 39. člena ZDDV-1 je tudi posameznik, ki v času vložitve popravka obračuna DDV sicer ne opravlja več gospodarske dejavnosti, pa želi s popravkom obračuna popraviti oziroma zmanjšati znesek DDV, ki ga je obračunal v času, ko je še... 28. 10. 2015 VSRS 28. 10. 2015 28. 10. 2015
Sodba: C-51/16 (Stryker EMEA Supply Chain Services BV proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Vilaras, predsednik senata, M. Safjan in D. Šváby (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Mengozzi,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 12. januarja 2017,ob... 26. 04. 2017 Sodišče EU 26. 04. 2017 26. 04. 2017
Sodba: I Up 281/2012 Jedro Tudi po presoji Vrhovnega sodišča izpodbijani sklep tožene stranke, izdan na podlagi drugega odstavka 63. člena ZZVZZ, ne more biti predmet sodne presoje v tem upravnem sporu na podlagi 4. člena ZUS-1, saj pritožnik s tožbo ne uveljavlja kakšne svoje človekove... 10. 01. 2013 VSRS 10. 01. 2013 10. 01. 2013
Sodba: Sklep VIII Ips 199/2008 Jedro Višino povprečne cene zdravstvenih storitev v Sloveniji bi morala zatrjevati in dokazovati tožena stranka (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije). Izrek Revizija tožeče stranke se zavrže.Revizija tožene stranke se zavrne. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje... 08. 03. 2010 VSRS 08. 03. 2010 08. 03. 2010
Sodba: Sklep VIII Ips 419/2009 10. 05. 2011 VSRS 10. 05. 2011 10. 05. 2011
Sodba: VIII Ips 403/2007 Jedro ZZVZZ in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ne vsebujejo določbe, da bi moral zavarovanec ali njegov delodajalec že izplačano nadomestilo plače vrniti v primeru kasnejše pravnomočne odločbe sodišča, s katero se ugotovi, da je bila odpoved pogodbe... 21. 09. 2009 VSRS 21. 09. 2009 21. 09. 2009
Sodba: VIII Ips 381/2006 Jedro Mnenje zdravniške komisije je le strokovno medicinsko mnenje o zdravstveni sposobnosti zavarovanca za delo, ki pa ne pomeni odločitve o pravici iz delovnega razmerja in je zato v postopku odločanja o prenehanju delovnega razmerja zaradi neupravičenih izostankov... 26. 02. 2008 VSRS 26. 02. 2008 26. 02. 2008
Sodba: Sklep G 8/2006 Jedro Tožeča stranka je resda uskladila statut z določbami ZZVZZ-H (glej 13. in 14. člen ZZVZZ-H), toda organiziranost skupščine kot skupščine zastopnikov je ostala do izteka njihovega mandata, to je do dne 15.4.2007. V času nastopa veljavnosti ZZVZZ-I je imela... 25. 09. 2006 VSRS 25. 09. 2006 25. 09. 2006
Sodba: C-496/17 (Deutsche Post AG proti Hauptzollamt Köln) SODIŠČE (tretji senat) v sestavi M. Vilaras (poročevalec), predsednik četrtega senata v funkciji predsednika tretjega senata, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan in D. Šváby, sodniki, generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona, sodna tajnica: R. Şereş... 16. 01. 2019 Sodišče EU 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Sodba: Sklep X Ips 377/2016 Jedro Vrhovno sodišče je revizijski postopek prekinilo, saj je v zvezi z istimi pravnimi vprašanji oziroma vprašanji skladnosti določb ZDavP-2 in ZOdv, v drugi zadevi vložilo zahtevo za oceno ustavnosti navedenih zakonov. Revizijski postopek se bo nadaljeval po... 11. 09. 2019 VSRS 11. 09. 2019 11. 09. 2019
Sodba: VIII Ips 67/2014 Jedro Namen priznanja nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu je bil v tem, da se delovnim invalidom II. ali III. kategorije invalidnosti, ki so bili na podlagi priznane pravice do razporeditve razporejeni oziroma so opravljali manj plačano delo... 29. 09. 2014 VSRS 29. 09. 2014 29. 09. 2014
Sodba: Sodba in sklep Pdp 866/2018 Jedro: Glede na ugotovitev o obstoju delovnega razmerja tožnice pri toženi stranki s sodbo sodišča (za nazaj) je tožena stranka kot delodajalec dolžna za tožnico (za nazaj) plačati davke in prispevke, vendar pa ta ugotovitev ne pomeni, da je to dolžna storiti od... 13. 12. 2018 VDSS 13. 12. 2018 13. 12. 2018
Sodba: I U 582/2016 Jedro: Terjatev lahko preneha na več načinov, eden od teh načinov pa je odpust dolga. Po prvem odstavku 319. člena OZ obveznost preneha, če upnik izjavi dolžniku, da ne bo zahteval njene izpolnitve, in se dolžnik s tem strinja. Enostranski odpis obveznosti v poslovnih... 31. 05. 2016 UPRS 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Sodba: VIII Ips 2/2017 Jedro Potreba po napotitvi k izvajalcu izven kraja stalnega bivališča ali zaposlitve, ki jo ugotovi osebni zdravnik, ni razvidna iz napotnice. Osebni zdravnik namreč v skladu z Navodilom tožene stranke za uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev z napotnico... 05. 09. 2017 VSRS 05. 09. 2017 05. 09. 2017
Sodba: VIII Ips 256/2013 Jedro V obravnavani zadevi tako podlago za odločitev predstavlja zgolj določba 2. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, po katerem je z obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v tujini najmanj v višini 95% vrednosti... 03. 06. 2014 VSRS 03. 06. 2014 03. 06. 2014
Sodba: C-118/13 (Gülay Bollacke proti K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, E. Levits (poročevalec), sodnik, M. Berger, sodnica, S. Rodin in F. Biltgen, sodnika,generalni pravobranilec: M. Wathelet,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 12. 06. 2014 Sodišče EU 12. 06. 2014 12. 06. 2014
Sodba: X Ips 85/2014 Jedro Tako kot Sodišče Evropske unije ni potrebovalo posebnih določb v Šesti direktivi, da je potrdilo obstoj načela dobre vere, tudi nacionalna sodišča ne potrebujejo nacionalnih določb, da to načelo uporabijo v konkretnih primerih.Od davčnega zavezanca se pričakuje... 20. 04. 2016 VSRS 20. 04. 2016 20. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 19/2010 Objava v zbirki VSRS:DZ 2011-2013 Jedro Dejstvo, da zakonodajalec pojma „v času odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe“ v osmi alineji prvega odstavka 111. člena ZDR ni izrecno specificiral oziroma v besedilu izrecno navedel odsotnost zaradi nege otroka, ne... 24. 01. 2012 VSRS 24. 01. 2012 24. 01. 2012
Sodba: VIII Ips 209/2005 Jedro Ker pritožniku ni šlo za nadaljevano bolnišnično zdravljenje in zdraviliško zdravljenje ne bi privedlo do bistvenega izboljšanja njegovega zdravstvenega stanja za daljši čas, niti ne bi preprečilo napredovanja bolezni in slabšanja zdravstvenega stanja... 14. 03. 2006 VSRS 14. 03. 2006 14. 03. 2006
Sodba: Sklep III Ips 97/2013 Jedro Sodišče mora v primeru, ko delodajalec ugovarja, da je za nastalo škodo soodgovoren tudi oškodovanec, njegov delavec, ugotavljati, ali so podani pogoji za deljeno odškodninsko odgovornost. V primeru soodgovornosti delavca je tožnikov regresni zahtevek omejen... 14. 07. 2015 VSRS 14. 07. 2015 14. 07. 2015
Sodba: VIII Ips 167/2011 Jedro Začasna nezmožnost za delo je odločilno dejstvo za priznanje pravice do nadomestila med začasno zadržanostjo z dela, ki je pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do tega nadomestila oseba, ki ni v delovnem razmerju, ni upravičena. Nadomestilo je vezano... 20. 11. 2012 VSRS 20. 11. 2012 20. 11. 2012
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 190/2018 Jedro Pri odmeri denarnega povračila ni mogoče vedno uporabiti pravila, da se povračilo odmeri v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. To pravilo je mogoče uporabiti le v primerih nezakonite... 12. 03. 2019 VSRS 12. 03. 2019 12. 03. 2019
Sodba: I U 866/2015 14. 10. 2015 UPRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Sodba: X Ips 1255/2004 Jedro Davčni zavezanec ima pravico do odbitka vstopnega DDV tako v primeru dajanja plovila v najem kot tudi pri izvozu, zato se niso spremenili pogoji, merodajni za obdavčevanje v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZDDV, saj sprememba pogojev ne privede do manjšega... 01. 10. 2009 VSRS 01. 10. 2009 01. 10. 2009
Sodba: Sklep III DoR 112/2014 Jedro Predlog se dopusti glede vprašanja, ali je po določbi 87. člena ZZVZZ samostojni podjetnik dolžan Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrniti škodo, ki je temu nastala, ker se je samostojni podjetnik poškodoval v delovni nezgodi in ni izvedel ustreznih... 23. 09. 2014 VSRS 23. 09. 2014 23. 09. 2014
Sodba: C-266/14 (Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) proti Tyco Integrated Security SL, Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, A. Ó Caoimh (poročevalec), C. Toader, sodnica, E. Jarašiūnas in C. G. Fernlund, sodnika,generalni pravobranilec: Y. Bot,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka... 10. 09. 2015 Sodišče EU 10. 09. 2015 10. 09. 2015
Sodba: C-173/15 (GE Healthcare GmbH proti Hauptzollamt Düsseldorf) SODIŠČE (peti senat) v sestavi J. L. da Cruz Vilaça, predsednik senata, M. Berger, sodnica, A. Borg Barthet (poročevalec), E. Levits in F. Biltgen, sodniki,generalni pravobranilec: P. Mengozzi,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 09. 03. 2017 Sodišče EU 09. 03. 2017 09. 03. 2017
Sodba: Sklep VIII Ips 191/2018 Jedro: Stranki sta sporazum, da so poravnane vse medsebojne obveznosti, sklenili po tem, ko je bila tožniku pogodba o zaposlitvi odpovedana, torej po tem, ko so zapadle že vse vtoževane terjatve. Zato bi se moralo sodišče druge stopnje opredeliti do vsebine sporazuma... 21. 05. 2019 VSRS 21. 05. 2019 21. 05. 2019
Sodba: U 324/2008 Jedro: Tožnik ni dokazal, da je nepremičnine nabavil za namene svojih obdavčenih transakcij; gre pa tudi za zlorabo pravic. Tožnik namreč ni imel sklenjenih najemnih pogodb, prav tako ni razvidno, da bi z najemniki sklenil dogovor v smislu 3. odstavka 27. člena ZDDV... 15. 12. 2009 UPRS 15. 12. 2009 15. 12. 2009
Sodba: X Ips 65/2016 Jedro Ni v nasprotju s pravom Evropske unije od subjekta zahtevati, da ravna tako, kot se od njega razumno zahteva, da se prepriča, da transakcija, ki jo je opravil, ni del davčne utaje. Ob tem je treba dodati, da davčni zavezanec ob obstoju indicev, ki kažejo... 16. 01. 2019 VSRS 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Sodba: Sklep X Ips 341/2016 Jedro Prepoved spremembe na slabše (prepoved reformatio in peius) ne zavezuje prvostopenjskega organa, ko odloča v ponovnem davčnem postopku. Takšno stališče ni v nasprotju s sodno prakso SEU.Dolžnost preverjanja delovanja spornih družb vzpostavijo objektivne... 25. 04. 2018 VSRS 25. 04. 2018 25. 04. 2018
Sodba: X Ips 257/2014 Jedro Ker delovnopravna in pokojninska zakonodaja opredeljujeta institut delne upokojitve, delovnopravna zakonodaja pa, da je ob delni upokojitvi oseba upravičena le do sorazmernega dela odpravnine ob upokojitvi, je po presoji Vrhovnega sodišča treba v primeru delne... 02. 07. 2015 VSRS 02. 07. 2015 02. 07. 2015
Prikazov na stran:
Komentar