Splošni pogoji uporabe digitalne aplikacije EKSPERT RFR

Veljavnost od junij 2018

 

1. Uvodna določila

1.1 Splošni pogoji uporabe digitalne aplikacije EKSPERT RFR opredeljujejo pogoje poslovanja Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5147271000 (v nadaljevanju: »Zveza RFR«) pri sklenitvi naročniške pogodbe za uporabo digitalne aplikacije EKSPERT RFR (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«).

1.2 EKSPERT RFR je digitalna aplikacija, ki vsebuje slovensko zakonodajo, pojasnila DURS in FURS, vprašanja in odgovore DURS in FURS, sodno prakso Višjih sodišč RS, Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter sodno prakso Sodišča Evropske unije, tolmačenja strokovnjakov Zveze RFR, vprašanja in odgovore Zveze RFR ter pojasnila ostalih uradnih slovenskih organov (v nadaljevanju: »Aplikacija«).

1.3 Naročnik Aplikacije je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z Zvezo RFR sklene naročniško pogodbo za uporabo Aplikacije (v nadaljevanju: »Naročnik«).

 

2. Narava Splošnih pogojev

2.1 Splošni pogoji so sestavni del vsake naročniške pogodbe, sklenjene med Naročnikom in Zvezo RFR.  Določila Splošnih pogojev uporabe predstavljajo splošne pogoje v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika, ki dopolnjujejo naročniško pogodbo, sklenjeno med Naročnikom in Zvezo RFR, in so zavezujoči kot ta pogodbena določila.

2.2 Splošni pogoji zavezujejo Zvezo RFR in Naročnika tako kot posebni dogovori oziroma Naročniška pogodba, sklenjena med Zvezo RFR in Naročnikom.

 

3. Naročniški paketi

Aplikacija je Naročniku na voljo v dveh naročniških paketih (v nadaljevanju: »Naročniški paket«):

  • Osnovni dostop, ki vsebuje pregled slovenskih predpisov;
  • Napredni dostop, ki poleg pregleda slovenskih predpisov vsebuje tudi pojasnila DURS in FURS, vprašanja in odgovori DURS in FURS, sodno prakso Višjih sodišč RS, Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter sodno prakso Sodišča Evropske unije, tolmačenja strokovnjakov Zveze RFR, vprašanja in odgovore Zveze RFR ter pojasnila ostalih uradnih slovenskih organov.

 

4. Naročniška pogodba

4.1 Zveza RFR in Naročnik skleneta naročniško pogodbo za uporabo Aplikacije v trenutku, ko Naročnik potrdi naročilo na spletnem portalu Zveze RFR (v nadaljevanju: »Naročniška pogodba«). Od trenutka sklenitve naročniške pogodbe so cena in drugi pogodbeni pogoji določeni in veljajo tako za Zvezo RFR kot tudi za Naročnika.

4.2 Naročniško razmerje nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe (v nadaljevanju: »Naročniško razmerje«).

4.3 Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas in jo je mogoče razvezati skladno z določili 14. člena Splošnih pogojev.

4.4 Naročnik ob naročilu oziroma ob sklenitvi Naročniški pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s Splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

 

5. Naročnina

5.1 V primeru sklenitve Naročniške pogodbe je Naročnik dolžan plačevati naročnino za uporabo Aplikacije na podlagi izdanega računa oziroma predračuna, in sicer vsakokrat vnaprej za plačilno obdobje 12 mesecev (v nadaljevanju: »Naročnina«).

5.2 Zneski Naročnin za Naročniška razmerja za posamezni Naročniški dostop so objavljeni na spletni strani Zveze RFR (brez DDV in z njim) ter veljajo enako za vse Naročnike. Vsi zneski veljajo na dan objave na spletni strani Zveze RFR.

5.3 O morebitni spremembi Naročnine bodo Naročniki obveščeni z objavo na spletni strani Zveze RFR. Spremenjene Naročnine veljajo oziroma se obračunavajo od dneva objave vsakokratne spremembe Naročnine. Če pride do spremembe Naročnine med plačilnim obdobjem Naročnika, se mu nova Naročnina začne obračunavati z začetkom njegovega naslednjega plačilnega obdobja.

 

6. Način plačila in plačilni pogoji

6.1 Plačilo Naročnine je mogoče na naslednji način:

  • plačilo po predračunu: po oddanem naročilu Naročnik od Zveze RFR na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme predračun za plačilo Naročnine. Predračun vsebuje vse potrebne podatke, da Naročnik lahko izvede plačilo. Rok veljavnosti predračuna je 10 dni. Zveza RFR Naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.
  • plačilo po računu: po oddanem naročilu oziroma ob začetku posameznega plačilnega obdobja Naročnik na svoj elektronski naslov ali po pošti prejme račun za plačilo Naročnine. Račun vsebuje vse potrebne podatke, da Naročnik lahko izvede plačilo. Zveza RFR Naročniku po pošti pošlje tudi izvirnik računa.

6.2 Če Naročnik ne poravna vseh zapadlih Naročnin mu Zveza RFR ni dolžna omogočiti dostopa do Aplikacije. V takem primeru mu prav tako ni dolžna omogočiti tedenskega opomnika glede sprememb predpisov oziroma posodobitve vsebin na Aplikaciji.

 

7. Pogoji omogočanja dostopa do Aplikacije

7.1 Po sklenitvi Naročniške pogodbe bo Zveza RFR Naročniku omogočila dostop do Aplikacije v 15 dneh (i) od prejema plačila Naročnika pri plačilu po predračunu oziroma (ii) od prejema naročila pri plačilu po računu.

7.2 Dostop do Aplikacije je mogoč na podlagi osebne RFR-številke in gesla, ki ga je posameznik določil pri aktiviranju osebne RFR-številke. Naročnik se zavezuje, da bo pridobljeno osebno RFR-številko in geslo hranil kot poslovno skrivnost ter bo zagotovil, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal le en in vedno isti uporabnik. Souporaba osebna RFR-številke in gesla ni dovoljena.

7.3 Aplikacije ni mogoče uporabljati na več napravah hkrati. Po uporabi Aplikacije na eni napravi je potrebno počakati 30 minut, da uporabnik lahko z istim uporabniškim imenom in geslom uporablja Aplikacijo na drugi napravi.

 

8. Delovanje in dostopnost Aplikacije

8.1 Zveza RFR si bo prizadevala vzdrževati Aplikacijo tako, da bo dostopna nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. Zveza RFR si bo ves čas prizadevala zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo Naročnikom omogočali nemoteno uporabo Aplikacije.

8.2 Zveza RFR ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se Naročnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega delovanja Aplikacije.

 

9. Sprememba Aplikacije

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj Aplikacije ima Zveza RFR pravico do objave nove verzije Aplikacije. Naročnik bo o njej obveščen prek same Aplikacije.

 

10. Omejitev in izključitev odgovornosti Zveze RFR

10.1 Vse vsebine na Aplikaciji so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju Naročnika. Zveza RFR ne jamči za pravilnost vsebin dostopnih na Aplikaciji.

10.2 Zveza RFR ne prevzema nobene odgovornosti glede funkcionalnosti in kakovosti Aplikacije. Zveza RFR prav tako ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti za stvarne ali pravne napake ter kakršnekoli druge morebitne pomanjkljivosti Aplikacije.

10.3 Zveza RFR ne zagotavlja, da Aplikacija ustreza vsem Naročnikovim zahtevam in potrebam. Prav tako Zveza RFR ne zagotavlja nemotenega delovanja Aplikacije in ne prevzema nobene obveznosti in odgovornosti v primeru izpada omrežij, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje Aplikacije, ter ne odgovarja za primere višje sile.

10.4 Zveza RFR ne jamči, da Aplikacija deluje brezhibno in brez prekinitev ter da ne vsebuje nobene škodljive oziroma nevarne programske kode. Zveza RFR prav tako ne jamči, da Aplikacija deluje na vseh aplikacijah in v kombinaciji z vsako strojno in programsko opremo. Zveza RFR nadalje tudi ne prevzema nobene odgovornosti glede zanesljivosti in kakovosti povezave Aplikacije z internetom oziroma zanesljivosti in kakovosti prenosa na internetu ali drugem komunikacijskem kanalu.

10.5 Zveza RFR ne odgovarja za nastanek kakršnekoli škode ali izgube dohodka iz naslova uporabe Aplikacije.

 

11. Podpora Naročnikom

11.1 Zveza RFR v svojem delovnem času Naročnikom zagotavlja brezplačno podporo v zvezi z uporabo Aplikacije, in sicer na telefonski številki: 080 1957 in elektronskem naslovu: podpora@zvezarfr.si.

11.2 Zveza RFR si prizadeva nuditi podporo Naročnikom iz člena 11.1 teh Splošnih pogojev v primeru zahtevnejših oblik podpore v ustreznem času.

11.3 Če se posamezna reklamacija nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev, se mora Naročnik obrniti na ustrezno službo ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev.

 

12. Varovanje osebnih podatkov Naročnika

12.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala prejete Osebne podatke Naročnika skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) (v nadaljevanju: »Uredba«) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

12.2 V primeru, da je Naročnik potrdil oziroma podal spletno (oziroma tiskano) izjavo o obdelavi osebnih podatkov bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke Naročnika skladno s predmetno izjavo.

12.3 V primeru, da Naročnik ni potrdil spletne (oziroma tiskane) izjave o obdelavi osebnih podatkov bo Zveza RFR zbirala in obdelovala osebne podatke skladno s točko (b) prvega odstavka 6. člena Uredbe le za potrebe izvajanja Naročniške pogodbe.

 

13. Pravice intelektualne lastnine

13.1 Vsi podatki in podobe na Aplikaciji so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: »ZASP«), Zakonom o industrijski lastnini-1 (v nadaljevanju: »ZIL-1«) in drugo veljavno zakonodajo.

13.2 S sklenitvijo Naročniške pogodbe Naročnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Aplikacije, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo.

13.3 Zveza RFR na Naročnika ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z Aplikacijo (med drugim tudi ne pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena), temveč mu podeljuje zgolj neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Aplikacije, in sicer za osebno (nekomercialno) uporabo, vse na način, v obsegu in pod pogoji, kot so določeni v teh Splošnih pogojih. Naročnik zlasti ne sme izdelovati kopij Aplikacije, namestiti Aplikacije na strežnik ali drugo platformo, kakorkoli distribuirati Aplikacije ali omogočiti dostopa do Aplikacije prek omrežja, dajati Aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo ter prevesti, prilagoditi, prirediti ali kako drugače predelati Aplikacijo.

 

14. Prenehanje Naročniške pogodbe

14.1 Naročniška pogodba med Zvezo RFR in Naročnikom lahko kadarkoli sporazumno preneha.

14.2 Zveza RFR ali Naročnik lahko odstopita od Naročniške pogodbe, vendar zgolj z zadnjim dnem plačilnega obdobja, če Zveza RFR ali Naročnik podata pisno odpoved Naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan predzadnjega meseca tega plačilnega obdobja. Če Zveza RFR ali Naročnik ne podata pisne odpovedi Naročniške pogodbe najkasneje zadnji dan predzadnjega meseca tega plačilnega obdobja, se odpovedni rok izteče z iztekom 12. meseca po koncu tega plačilnega obdobja (na primer, če želi pogodbena stranka odstopiti od Naročniške pogodbe, za katero velja plačilno obdobje od 01.05.2017 do 30.04.2018, lahko odstopi od Naročniške pogodbe zgolj z dnem 30.04.2018, če poda pisno odpoved najkasneje do 31.03.2018; če pisno odpoved poda na primer 01.04.2018, Naročniška pogodba preneha 30.04.2019). Zveza RFR si pridružuje pravico, da ob nepravočasni odjavi Naročniškega razmerja zaračuna administrativne stroške.

14.3 Vsaka pogodbena stranka lahko od Naročniške pogodbe nemudoma odstopi, kadar za to obstajajo krivdni razlogi na strani druge pogodbene stranke.

14.4 Naročnik lahko nemudoma odstopi od Naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Zveze RFR, in sicer zlasti v teh primerih:

  • Zveza RFR ne omogoča dostopa do naročniškega paketa skladno s sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji;
  • Zveza RFR spremeni Naročnino za več kot 15%, pri čemer se primerja sprememba nove Naročnine glede na zadnjo prejšnjo veljavno Naročnino;
  • Zveza RFR kako drugače krši določila sklenjene Naročniške pogodbe oziroma določila Splošnih pogojev.

14.5 Zveza RFR lahko nemudoma odstopi od Naročniške pogodbe, kadar obstajajo krivdni razlogi na strani Naročnika, in sicer zlasti v teh primerih:

  • Naročnik ne plača Naročnine skladno s sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Splošnimi pogoji;
  • Naročnik kako drugače krši določila sklenjene Naročniške pogodbe oziroma določila Splošnih pogojev.

14.6 Zveza RFR ali Naročnik lahko odstopita od Naročniške pogodbe tako, da posredujeta pisno odpoved Naročniške pogodbe na naslov druge pogodbene stranke. 

 

15. Veljavnost Splošnih pogojev

15.1 Splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave Splošnih pogojev na spletni strani Zveze RFR.

15.2 Splošni pogoji veljajo za vse Naročnike Aplikacije in jih v celoti zavezujejo.

15.3 V primeru nadgradnje, izdaje nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe Aplikacije veljajo Splošni pogoji tudi za te nadgradnje, nove verzije ali druge spremembe Aplikacije, v kolikor Zveza RFR izrecno ne določi drugače.

 

16. Spremembe Splošnih pogojev

16.1 Zveza RFR si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni Splošne pogoje. V kolikor ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev veljati z dnem objave na spletni strani Zveze RFR.

16.2 V kolikor se Naročnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi Splošnimi pogoji ne bi strinjal, je dolžan Aplikacijo nemudoma prenehati uporabljati. V kolikor Naročnik ne preneha uporabljati Aplikacije se šteje, da se s spremembo ali dopolnitvijo Splošnih pogojev strinja.

 

17. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve kot tudi neurejenost posameznega vprašanja v Splošnih pogojih ne vplivajo na veljavnost drugih določb in veljavnost teh Splošnih pogojev kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja take določbe ali neurejenosti posameznega vprašanja v teh Splošnih pogojih, bo tako določbo ali pravno praznino nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu pogodbenih strank v času njene sklenitve, če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače in je namen v skladu z veljavnimi predpisi.

 

18. Spori, sodna pristojnost in uporaba prava

Morebitne spore v zvezi s pogodbenim razmerjem bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

19. Končna določila

19.1 V primeru nedovoljene uporabe Aplikacije oziroma kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu do nje oziroma njeni uporabi ima Zveza RFR pravico izvesti vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerekoli druge osebe (npr. preprečitev dostopa do Aplikacije).

19.2 Vsaka izjava Zveze RFR se šteje za vročeno, če je bila dostavljena na naslov, ki ga je Naročnik navedel ob naročilu oziroma sklenitvi Naročniške pogodbe. Vsako spremembo naslova ali drugih podatkov, pomembnih za sklenjeno Naročniško pogodbo oziroma Naročniško razmerje, mora Naročnik sporočiti Zvezi RFR v pisni obliki oziroma v uporabniškem profilu na spletni strani Zveze RFR v 15 dneh od nastanka take spremembe.

 

Komentar