Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: VIII Ips 300/2017 Jedro Razlog iz pete alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je nastal s pravnomočnostjo sodbe v kazenskem postopku (tedaj je začel teči objektivni rok), delodajalec pa ga je ugotovil, ko je bil s to sodbo seznanjen (takrat je pričel teči subjektivni rok... 20. 07. 2017 VSRS 20. 07. 2017 20. 07. 2017
Sodba: VIII Ips 194/2016 Jedro Vrhovno sodišče je že večkrat pojasnilo, da za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz postopkovnega vidika veljajo splošna pravila o odpovedi obligacijskih pogodb in tiste dodatne zahteve oziroma pogoji, ki jih ZDR-1 predpisuje zaradi varstva delavca. ZDR-1 nima... 24. 01. 2017 VSRS 24. 01. 2017 24. 01. 2017
Sodba: Sklep I Up 309/2010 Jedro Tožniki v tem upravnem sporu izkazujejo pravni interes za vložitev tožbe, s katero izpodbijajo prvostopenjsko odmerno odločbo in odločbo tožene stranke, saj je bilo z njima odločeno o obveznostih izbrisane gospodarske družbe, za katere obveznosti odgovarjajo kot... 06. 10. 2011 VSRS 06. 10. 2011 06. 10. 2011
Sodba: VIII Ips 143/2017 Jedro Delodajalec upravičeno pričakuje, da bo delavec po tem, ko je ugotovljena njegova zmožnost za delo, prišel na delo oziroma ga v nasprotnem primeru obvestil o razlogih za izostanek. Delavec, ki na delo ne prihaja ter o razlogih za svoj izostanek delodajalca ne... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: Sklep 166/2016 Jedro V obravnavani zadevi za presojo goljufivega namena in obstoja vzročne povezave med preslepitvijo ter izposojo denarja in končnega (ne)vračila izposojenega denarja manjkajo nekatera pravno odločilna dejstva, ki bi omogočala celostno presojo obstoja znaka kaznivega... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 46/2003 Jedro Z določbami o pogojih napredovanja iz 8. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi in njegovega ovrednotenja v 9., 10., 11. in 12. členu ter ustreznega obrazca je subjektivnost predstojnika pri oblikovanju ocene dovolj omejena, z določbami od 9... 16. 12. 2003 VSRS 16. 12. 2003 16. 12. 2003
Sodba: X Ips 188/2012 Jedro Institut, kot ga določa peti odstavek 68. člena ZDavP-2, je bil v slovenski pravni red vključen s četrtim odstavkom 113. člena ZDavP-1 (odmera davka v posebnih primerih), ki je veljal od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006. Splošna opredelitev iz 39. člena ZDavP, 113... 21. 03. 2013 VSRS 21. 03. 2013 21. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 355/2017 Jedro Tožena stranka se je sama odločila, da bo s tožnico kljub neizpolnjevanju pogojev za opravljanje dela novinar reporter sklenila pogodbe civilnega prava, pri čemer je medsebojno sodelovanje trajalo kar šest let in pol. Očitno je štela, da ima tožnica ustrezne... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: U 1346/93/2 Jedro Obresti od kredita, najetega v letu 1993, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s pogoji, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so pa zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je... 10. 11. 1993 VSRS 10. 11. 1993 10. 11. 1993
Sodba: VIII Ips 210/2016 Jedro Glede na ugotovitev sodišča druge stopnje, da se je tožnica zavedala, da od 29. 11. 2014 nima bolniškega staleža, da nima odobrenega koriščenja letnega dopusta in tudi ne kakšnega drugega dovoljenja za izostanek z dela, pa je z dela kljub temu izostala, je... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: Sklep X DoR 39/2019-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali začne teči zastaranje terjatev, ki so bile ugotovljene z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, prvi dan po izvršljivosti te odločbe ali šele po njeni pravnomočnosti? Izrek Revizija se dopusti... 11. 06. 2019 VSRS 11. 06. 2019 11. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 330/2017 Jedro Vsi, delodajalec in delavci, so tožnika šteli za zastopnika sindikata. V sodnem postopku ni bilo ugotovljeno, da je organ sindikata v nasprotju s Statutom tožnika imenoval za glavnega sekretarja z namenom zlorabe sindikalne funkcije in tudi ne, da bi tožnik svojo... 06. 11. 2018 VSRS 06. 11. 2018 06. 11. 2018
Sodba: VIII Ips 203/2017 Jedro Tožeči stranki je bila z odločbo z dne 7. 8. 2000 priznana pravica do starostne pokojnine. Odločba je postala formalno in materialno pravnomočna in pravno učinkuje dokler ni odpravljena, razveljavljena ali spremenjena, pa čeprav je nezakonita. Možnosti za... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 143/2016 Jedro Sodišče ni zmotno uporabilo materialnega prava, ko je štelo, da tožena stranka ni bila dolžna izdelati programa reševanja presežnih delavcev in pri tem uporabiti kriterijev iz 12. člena Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo. Pravilno je stališče sodišč prve... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: VIII Ips 290/2015 Jedro Obrazložitev pogoja, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka (prvi odstavek 109. člena ZDR-1), ni obvezna sestavina odpovedi, kar izhaja iz 87. člena ZDR-1, to... 22. 03. 2016 VSRS 22. 03. 2016 22. 03. 2016
Sodba: X Ips 78/2013 Jedro V postopkih odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 davčni organ nesorazmerje ugotovi na podlagi podatkov, zbranih uradoma, zato ima podlago, da po uradni dolžnosti začne postopek in revidenta pozove k prijavi premoženja.Ne gre za retroaktivno uporabo... 29. 05. 2014 VSRS 29. 05. 2014 29. 05. 2014
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 101/2018 Jedro Ravnanje toženke, ki je tožniku podala tri odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni nezakonito. Tožnik je imel s toženko sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi, zato je toženka lahko in morala odpovedati obe. V nasprotnem primeru mu delovno razmerje (če ne bi sledila še... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: U 374/92-7 Jedro Sredstva, ki jih obrtnik prejeme od poslovnega partnerja kot plačilo za dobavo blaga, je šteti kot dohodek v zvezi z opravljanjem obrtnikove dejavnosti in torej predstavlja celotni prihodek obratovalnice. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo... 08. 07. 1993 VSRS 08. 07. 1993 08. 07. 1993
Sodba: Sklep X Ips 387/2015 Jedro Procesno pravilna zavrnitev dokaznega predloga je v upravnem sporu ob primerni uporabi ZPP mogoča na glavni obravnavi z obrazloženim dokaznim sklepom, če zavrnilni dokazni sklep ni bil obrazložen, pa mora obrazložitev dokaznega sklepa zaradi zagotovitve pravice... 15. 11. 2017 VSRS 15. 11. 2017 15. 11. 2017
Sodba: U 1104/92-7 Jedro Očitne kršitve materialnega zakona ni mogoče izvajati na posreden način s preverjanjem dejanskega stanja, ugotovljenega v odločbi, čeprav ima nepravilno ali nepopolno ugotovljeno dejansko stanje za posledico kršitev materialnega zakona. Izrek Tožbi se ugodi in se... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Sodba: VIII Ips 23/2016 Jedro Širšo določitev kraja opravljanja dela iz 16. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije je treba razlagati v duhu Direktive Sveta 91/533/EGS. Ker je kraj opravljanja dela ena od bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi, mora biti delavcu pred vstopom... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: U 605/92-4 Jedro Obresti od kredita, najetega v letu 1990, je po določbi 7. točke 86. člena zakona o davkih občanov šteti kot pogodbeno obveznost le, če je kredit najet v skladu s predpisi, ki urejajo bančni in kreditni sistem. Ker so po zakonu o kreditnih odnosih s tujino, ki je... 10. 11. 1993 VSRS 10. 11. 1993 10. 11. 1993
Sodba: X Ips 293/2012 Jedro Določbo četrtega odstavka 57. člena ZP-1 je treba razlagati na način, da je pravica do plačila polovične globe dana le tistim kršiteljem, ki (pravočasno) sploh ne zahtevajo sodnega varstva. S plačilom polovice globe kršitelj sicer ne izgubi pravice do vložitve... 09. 05. 2013 VSRS 09. 05. 2013 09. 05. 2013
Sodba: Sklep VIII Ips 97/2016 Jedro Revizija utemeljeno navaja, da bi ob siceršnji ugotovitvi neupravičene odsotnosti sodišče moralo zakonitost odpovedi presojati tudi z vidika razloga za izredno odpoved iz 2. alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1, to je hujše kršitve pogodbene ali druge... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: Sklep VIII DoR 78/2019-10 Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je zavzelo stališče, da po 9. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 in 1. alineji tretjega odstavka 144. člena ZPIZ-2 od priznanega zneska odpravnine... 07. 05. 2019 VSRS 07. 05. 2019 07. 05. 2019
Sodba: VIII Ips 334/2017 Jedro Za presojo pravočasnosti izredne odpovedi je odločilna dejanska ugotovitev, kdaj je bil o kršitvah tožnika obveščen generalni direktor Policije (in ne, kdaj je bila obveščena Policijska uprava A.). Teka roka ni mogoče vezati na vprašanje, kdaj bi moral biti... 23. 08. 2018 VSRS 23. 08. 2018 23. 08. 2018
Sodba: III Ips 1/2019 Jedro Tudi v primeru, ko naj bi ravnanje povzročitelja škode imelo za posledico začetek stečajnega postopka, je premoženjska izguba delničarjev zaradi izgube celotne vrednosti delnic le odsev škode, ki je nastala sami družbi. Premoženjski položaj delničarjev je... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Sodba: Sklep I Up 527/2011 Jedro Predhodno priznan status stranke (oziroma stranskega udeleženca) v upravnem postopku izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je pogoj za priznanje položaja stranke v upravnem sporu oziroma vsebinsko obravnavanje tožbe zoper odločbo... 20. 10. 2011 VSRS 20. 10. 2011 20. 10. 2011
Sodba: U 178/95 Jedro Gre za kršitev določbe 2. odstavka 209. člena ZUP, če v obrazložitvi sodbe ni navedeno, zakaj upravni organ zavrača neko pravno pomembno ugotovljeno okoliščino in zaradi katere ni ugodil zahtevku. Izrek Tožbi se ugodi ter se odpravi odločba Republiške uprave za... 11. 02. 1998 VSRS 11. 02. 1998 11. 02. 1998
Sodba: U 1563/94-4 Jedro Na tožeči stranki je dokazno breme v upravnem postopku, ko trdi, da pri odpisnem dovoljenju (sklenjenem v obliki pogodbe med njo in njenim bratom kot zemljiškoknjižnim lastnikom) ne gre za darilno pogodbo, ker ji je že pred 30 leti njena mati dejansko podarila... 19. 03. 1997 VSRS 19. 03. 1997 19. 03. 1997
Sodba: C-327/94 (Hamann International GmbH Spedition + Logistik and Hauptzollamt Hamburg-Stadt) on the interpretation of Article 9(2)(c) of the Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes — Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE... 26. 09. 1996 Sodišče EU 26. 09. 1996 26. 09. 1996
Sodba: U 1301/94-6 Jedro Ker se nadomestilo odmerja za tekoče leto, se podjetje oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v tekočem koledarskem letu, če je z zaključnim računom izkazalo izgubo za preteklo leto. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je... 17. 04. 1996 VSRS 17. 04. 1996 17. 04. 1996
Sodba: U 381/93 Jedro Če poslovne knjige niso vodene v skladu s Pravilnikom o vodenju poslovnih knjig, ni pogojev za zmanjšanje davčne osnove. Materialni stroški obratovalnice in obveznosti s tujimi partnerji so se lahko ugotavljali v davčni napovedi šele po 1.12.1989. Izrek Tožba se... 10. 05. 1995 VSRS 10. 05. 1995 10. 05. 1995
Sodba: U 651/95 Jedro Zakon o davkih občanov (ZDO) ureja kategorije dedičev, ki so zavezani k plačilu davka na dediščine in darila in jih glede stopenj razvršča v tri različne skupine. Pri uvrščanju v posamezno skupino je potrebno upoštevati le osebe, točno določene v ZDO, ne pa vseh... 17. 02. 2000 VSRS 17. 02. 2000 17. 02. 2000
Sodba: U 655/95 Jedro Za plačevanje prispevka za uporabo stavbnega zemljišča je dovolj že obstoj zakonskega pogoja, da je za območje, kjer stoji objekt, sprejet prostorski izvedbeni načrt. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena stranka ugodila tožnikovi... 18. 02. 1998 VSRS 18. 02. 1998 18. 02. 1998
Sodba: U 942/92-6 Jedro Stranka, ki zamudi rok za ugovor iz 1. odstavka 56. člena zakona o davkih občanov, ne more ugovarjati neobstoja dolga v pritožbi proti odločbi, izdani na podlagi 57. člena istega zakona. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je z izpodbijano odločbo... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Sodba: U 676/92-9 Jedro Pri odločanju po nadzorstveni pravici upravni organ sam ne ugotavlja dejanskega stanja, ne glede na to, ali je bilo dejansko stanje v postopku pred izdajo dokončne odločbe popolno in pravilno ugotovljeno, ali ne. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba... 24. 01. 1994 VSRS 24. 01. 1994 24. 01. 1994
Sodba: VIII Ips 119/2014 Jedro Glede prisojene odškodnine v zvezi s sodno razvezo pogodbe o zaposlitvi revizijsko sodišče soglaša s presojo sodišča druge stopnje, da je sodišče prve stopnje ob tožničini samozaposlitvi dalo preveliko težo njeni starosti in majhni verjetnosti, da bi tožnica... 29. 09. 2014 VSRS 29. 09. 2014 29. 09. 2014
Sodba: VIII Ips 327/2017 Jedro Toženka kot delodajalec je podatke o pogovorih zaprte FB skupine pridobila od anonimne osebe, kar pomeni, da ni vedela, kdo je ta oseba in kako je prišla do podatkov. Na podlagi teh podatkov je toženka tožniku izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi, čeprav... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: Sklep I Up 96/2010 Jedro Občina ni stranka v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Izrek I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.II. Pritožnik sam trpi svoje stroške pritožbenega postopka. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom... 24. 03. 2010 VSRS 24. 03. 2010 24. 03. 2010
Sodba: X Ips 4/2010 Jedro Obresti od dne preplačila davka davčnemu zavezancu pripadajo le, če je davek preplačal na podlagi odločbe davčnega organa, ne pripadajo pa mu, če davčno obveznost izračuna sam (samoobdavčitev) oziroma zanj to stori izplačevalec dohodka (obračun davčnega... 14. 04. 2011 VSRS 14. 04. 2011 14. 04. 2011
Sodba: X Ips 406/2012 Jedro Smisel davčne oprostitve na podlagi 2. točke prvega odstavka 5. člena ZDMV je pomoč večjim družinam (s tremi ali več mladoletnimi otroci) pri zagotavljanju vsakodnevnih potreb, med katere spada tudi prevoz družine. Za obstoj družine v smislu obravnavane določbe... 04. 07. 2013 VSRS 04. 07. 2013 04. 07. 2013
Sodba: Sklep VIII Ips 194/2017 Jedro Revizija utemeljeno uveljavlja obstoj bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker sodišče prve stopnje ni navedlo vsebinskih razlogov za zavrnitev dokaznih predlogov. Manjkajočih razlogov za neizvedbo dokaza ne more... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: I U 2217/2017-10 Jedro: Glede na pogoje, pod katerimi se pridobi pravica do družinske pokojnine, se sicer družinska pokojnina v veliki meri približuje vlogi, ki jo ima preživnina, vendar obenem ni preživnina, kakor jo opredeli ustrezni področni zakon. Čim pa je ni mogoče uvrstiti med... 21. 08. 2018 UPRS 21. 08. 2018 21. 08. 2018
Sodba: X Ips 285/2012 Jedro Davčni organ mora stranki postopka omogočiti dokazovanje dejstev, ki gredo njej v prid, ni pa davčni organ dolžan posebej pozivati stranke na predložitev konkretnih dokazov, ko je dokazno breme na stranki postopka. Ko je dokazno breme prevaljeno na stranko... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Sodba: U 1090/92-5 Jedro Dokončna odločba o odmeri davka se ne more odpraviti po nadzorstveni pravici zaradi očitne kršitve materialnega zakona, če ta kršitev ne izhaja iz dejanskega stanja, ugotovljenega v dokončni odločbi, temveč le iz naknadno ugotovljenega dejanskega stanja. Izrek... 23. 12. 1993 VSRS 23. 12. 1993 23. 12. 1993
Sodba: VIII Ips 152/2018 Jedro Ker je tožena stranka dejansko spremenila organizacijo svojega dela, ukinila je organizacijsko enoto, v kateri je delala tožnica in tudi njeno delovno mesto, ni šlo za fiktivno ukinitev tožničinega delovnega mesta niti za zlorabo instituta redne odpovedi pogodbe... 12. 03. 2019 VSRS 12. 03. 2019 12. 03. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 145/2018 Jedro Pri ugotavljanju, kdaj je pričel teči subjektivni rok, je treba upoštevati vse okoliščine konkretnega primera in ugotoviti, kdaj je bila pristojna oseba seznanjena, da je delavec kršil pogodbeno ali drugo obveznost iz delovnega razmerja, kot tudi, da ima njegova... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: VIII Ips 97/2017 Jedro Tožnikovo ravnanje predstavlja kršitev prepovedi škodljivega ravnanja v skladu s 37. členom ZDR-1, ki določa, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko... 21. 11. 2017 VSRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: X Ips 253/2012 Jedro Z odpravo odločbe so bile odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale. Odprava odločbe deluje retroaktivno, nazaj od dneva, s katerim je pravno učinkovala odločba prve stopnje, ki je bila odpravljena. Z odpravo se vzpostavi pravno stanje, ki je... 30. 05. 2013 VSRS 30. 05. 2013 30. 05. 2013
Prikazov na stran:
Komentar