Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: O. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER GRADBENA DEJAVNOST - Priročnik DDV V poglavju so obravnavane posebnosti obračunavanja DDV od prometa, povezanega z nepremičninami in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Obravnavani sta tudi obrnjena davčna obveznost v gradbeništvu in obdavčitev storitev, opravljenih na nepremičninah, ki so... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: U. OBRAČUNAVANJE DDV - Priročnik DDV Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV ter nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem tega davka. ZDDV-1 ne določa oblike in vsebine evidentiranja... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: E. UVOZ IN IZVOZ BLAGA - Priročnik DDV Eden od temeljev EU, katere članica je tudi Slovenija, je carinska unija. Ta temelji na skupni carinski tarifi in enotni zunanjetrgovinski politiki, zato sta uvoz in izvoz blaga urejena z evropskimi carinskimi predpisi, ki veljajo in se neposredno uporabljajo v vseh... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: N. ODBITEK DDV IN POPRAVEK ODBITKA - Priročnik DDV Kot pove že ime davka, se z DDV obdavči le dodana vrednost. Upoštevanje te osnovne opredelitve terja, da hkrati ko pri dobavitelju oziroma izvajalcu nastane obveznost za obračun DDV, kupec oziroma naročnik pridobi pravico do odbitka DDV. Tako se na naslednji stopnji... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A. PREDSTAVITEV DDV - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019V poglavje A je bilo vnesenih nekaj manjših redakcijskih sprememb. DDV je vrsta prometnega davka. Če torej ni opravljenega prometa blaga ali storitve, tudi davka ni. S prometnimi davki se obdavčujejo prenosi lastninske pravice in njej... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: C. DAVČNI ZAVEZANCI, IDENTIFIKACIJA ZA DDV IN NJENO PRENEHANJE TER PLAČNIKI DDV - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019 Poglavje C je bilo korenito prenovljeno. Pri tem so bila vključena sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter novejše sestavke iz revije IKS. Dodan je seznam sodne prakse Sodišča EU, ki je na področju, ki ga to poglavje... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: V. OBDAVČITEV PREVOZNIH SREDSTEV - Priročnik DDV V.1. Prevozna sredstva Promet prevoznih sredstev se obdavčuje s tremi dajatvami: DDV po ZDDV-1, DMV po ZDMV in ZUJF ter okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (odslej okoljska dajatev) po uredbi o okoljski dajatvi. Za... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: R. DRUGE POSEBNE UREDITVE - Priročnik DDV Nekateri prometi blaga se obdavčujejo po posebni ureditvi. Običajno v takem primeru davčno osnovo predstavlja dosežena razlika v ceni. To velja za rabljeno blago, umetniške predmete in turistične agencije. Pri elektronskih storitvah in mednarodnem cestnem prevozu... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: G. STORITVE IN KRAJ OBDAVČITVE - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2020 Poglavje G o kraju obdavčitve pri storitvah je v celoti prenovljeno glede na spremembe v predpisih. Vanj je vključena novejša sodna praksa Sodišča EU, pri razlagah pa so upoštevana tudi zadnja Fursova pojasnila in razlage. ZDDV-1... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: J. OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV IN DAVČNA OSNOVA - Priročnik DDV J.1. Obveznost za obračun DDV ZDDV-1: 32 Direktiva o DDV: 62 Obveznost za obračun DDV nastane, ko ima davčni organ od plačnika davka (običajno je to davčni zavezanec) pravico zahtevati davek. To se zgodi ob obdavčljivem dogodku, ki nastane, ko je blago dobavljeno... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: M. (NE)POSLOVNA UPORABA BLAGA IN STORITEV TER TRANSAKCIJE, KI NISO PREDMET DDV - Priročnik DDV Razlikovanje med poslovno in neposlovno uporabo blaga in storitev ter med transakcijami, ki so predmet DDV, in tistimi, ki niso, lahko zavezancem povzroča velike težave. Če razmejitev v takih primerih ni pravilno narejena, je DDV narobe obračunan.ZDDV-1 določa, da so... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: K. DAVČNA STOPNJA - Priročnik DDV ZDDV-1: 40, 41 in priloga I P-ZDDV-1: 45–59.d in 138.a Direktiva o DDV: 96–130 in priloga III V Sloveniji veljata dve davčni stopnji: splošna in nižja. Prvi, leta 1999 uveljavljeni stopnji (19 in 8 %) sta se 1. januarja 2002 zvišali na 20 in 8,5 %. Zakon o spremembah... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: D. DOBAVE BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE IN ZNOTRAJ EU - Priročnik DDV Dobava blaga je opredeljena v 6. členu ZDDV-1 in pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. Poleg prenosov lastninske pravice na blagu vključuje še druge primere, saj se za dobavo blaga štejejo tudiprenos lastninske... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: P. MALI DAVČNI ZAVEZANCI, KMETJE IN KMETIJSKA DEJAVNOST TER PRAVNE OSEBE NEZAVEZANKE - Priročnik DDV P.1. Mali davčni zavezanci ZDDV-1: 4, 5, 78 in 94 Uredba 282/2011: 10–13 P-ZDDV-1: 129, 141 in 161 Direktiva o DDV: 281–294 V 5. členu ZDDV-1 so davčni zavezanci opredeljeni na splošno. Davčni zavezanec (odslej zavezanec) je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: 1. Opredmetena osnovna sredstva - Priročnik javni sektor Opredmetena osnovna sredstva so dolgoročna sredstva in praviloma predstavljajo velik del sredstev uporabnikov, povezan z nastajanjem poslovnih učinkov. Opredelitev pojmov Opredmeteno osnovno sredstvo je tisto, ki ga imajo uporabniki v upravljanju, lasti ali finančnem... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički - Priročnik neposredni davki Zavezanci plačujejo davek od ugotovljenega dobička. Po obdavčitvi dobiček razdelijo lastnikom ali ga pustijo nerazporejenega. Da ne pride do dvojne ekonomske obdavčitve dobička, lahko prejemniki razdeljenega dobička iz davčne osnove izvzamejo prejete dividende in druge... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.5 Prevrednotenje - Priročnik neposredni davki Prevrednotenje v računovodstvu je sprememba prvotno izkazane vrednosti gospodarskih kategorij kot posledica sprememb cen. Lahko je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, če organizacija uporablja model revaloriziranja ali vrednoti sredstva... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.19 Zgled davčnega obračuna - Priročnik neposredni davki Zavezanci za DDPO morajo davčno obveznost izračunati in plačati sami. Izjema so le dohodki, od katerih se obračuna davčni odtegljaj. Tega odtegne in plača plačnik davka. Zavezanci davčni obračun (odslej obračun DDPO) oddajajo za zaključeno poslovno leto. Posebna... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki - Priročnik neposredni davki Zavezancem se davčno priznajo le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb. Vsi drugi odhodki se štejejo za nepotrebne in se trajno izvzamejo iz davčne osnove. Tudi med odhodki, ki so potrebni za pridobivanje... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.3 Vir dohodka - Priročnik neposredni davki Rezidenti so v Sloveniji obdavčeni po načelu svetovnega dohodka. Po ZDDPO-2 so tako obdavčeni vsi dohodki rezidentov, ne glede nato, ali imajo vir v Sloveniji ali zunaj nje. Nerezidente pa sme Slovenija obdavčiti zgolj v tistem delu, ko se njihovim dohodkom lahko... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: S. TUJE OSEBE - Priročnik DDV Tujci, ki v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, so načeloma dolžni obračunavati DDV, imajo pa tudi pravico do vračila DDV, obračunanega od nabav v Sloveniji. Če v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, imajo možnost odbitka DDV le prek obračuna DDV, za kar... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A.2 Zavezanci za DDPO - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019 V poglavje A.2 je bilo vključeno podpoglavje o novih pravilih za nadzorovane tuje družbe in o ugotavljanju davčne osnove v teh primerih. Vpeljana je opredelitev nadzorovane tuje družbe z opredelitvijo kritične povezanosti in velikosti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 5 - Terjatve - Priročnik SRS (2016) Terjatev je pravica (zasnovana na premoženjskopravnih in drugih razmerjih) zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravilo storitve. Če dolžnik svojega dolga ne poravna, upnik lahko svojo terjatev izterja po sodni poti z izvršbo na dolžnikovo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: D.1 Oris področja transfernih cen - Priročnik neposredni davki Za svet, v katerem živimo, je značilna globalizacija, ki jo lahko definiramo kot sklop sprememb v gospodarstvu, politiki, kulturi in družbenih odnosih. Z njenim pojavom je povezan tudi nastanek velikih mednarodnih podjetij, katerih vloga v svetovni trgovini se je v 70... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.7 Podjemne pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, opredeljena v 619. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se prevzemnik posla (podjemnik) zaveže opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo in podobno, naročnik... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.13 Povezane osebe in transferne cene - Priročnik neposredni davki Transferne cene med povezanimi osebami se morajo določati v skladu z neodvisnim tržnim načelom, ki je kot temeljni standard opredeljen v 9. členu konvencije. To načelo v slovenski zakonodaji uveljavlja 16. člen ZDDPO-2, v PTC pa so ustrezno formulirana pravna pravila... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.12 Obresti in tanka kapitalizacija - Priročnik neposredni davki Obresti od posojil niso nujno v celoti davčno priznane. To je odvisno od tega, ali so posojila potrebna za obdavčeno dejavnost zavezancev in od koga so dobljena. Predvsem pri posojilih med povezanimi osebami so prisotne omejitve. Obresti od presežnih posojil... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.10 Obračunavanje davčnega odtegljaja - Priročnik neposredni davki Nekatera izplačila dohodkov tujim pravnim osebam so obremenjena z davčnim odtegljajem. Da se davek ob izplačilu dohodka res obračuna in plača, morajo biti kumulativno izpolnjeni tile pogoji: Dohodek mora imeti vir v Sloveniji. Vir dohodka določa 8. člen ZDDPO-2... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.7 Rezervacije - Priročnik neposredni davki Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma poravnala v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Praviloma se odhodki ob oblikovanju rezervacij davčno priznajo v velikosti 50 %, preostalih 50 % se prizna ob porabi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.8 Nepridobitna dejavnost - Priročnik neposredni davki Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 20 - Oblike bilance stanja za zunanje poročanje - Priročnik SRS (2016) Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje finančni položaj organizacije na bilančni presečni datum. Sestavi jo tako, da prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev ter obveznosti organizacije. Glede na velikost razčlenjuje postavke sredstev... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov - Priročnik SRS (2016) Slovenski računovodski standardi (SRS) so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Že tretjič prenovljeni SRS temeljijo na ZGD-1 in v slovenski pravni red prenašajo vsebino Direktive 2013/34/EU (odslej... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: SRS 4 - Zaloge - Priročnik SRS (2016) Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki so razvrščena med kratkoročna sredstva. Mednje spadajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga, ter predujmi za zaloge. Pri vseh vrstah zalog se praviloma vodi skladiščno (količinsko... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: A.16 Statusnopravna preoblikovanja - Priročnik neposredni davki Statusnopravna preoblikovanja so že vsebinsko zapletena, dodatno pa razumevanje zakonodaje in pravil zapleta zakonodaja, ki isto transakcijo v različnih pravnih podlagah poimenuje različno. Za pravilno vsebinsko razumevanje je potrebno združevanje treh pravnih podlag... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: F. DAVČNA SKLADIŠČA - Priročnik DDV V carinskih skladiščih so vnos in hranjenje neskupnostnega1 in tistega skupnostnega blaga, ki je namenjeno izvozu, ter opravljanje storitev na tem blagu oproščeni DDV. Enaka davčna ureditev velja tudi za skupnostno blago v davčnih skladiščih.Že od uvedbe DDV... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A.21 Plačevanje davka - Priročnik neposredni davki Zavezanci, ki morajo DDPO plačati od dobička, ga skupaj z davčno osnovo na tej podlagi ugotovijo sami v obračunu DDPO (samoobdavčitev). To velja za dobiček zavezancev rezidentov in dobiček poslovne enote nerezidentov. Obračun DDPO vsebuje podatke za ugotovitev davčne... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.10 Dokumentacija o transfernih cenah - Priročnik neposredni davki Glavni namen zavezančeve dokumentacije o transfernih cenah (odslej dokumentacija o TC) je dokazati, da so cene med povezanimi osebami v skladu z neodvisnim tržnim načelom, saj se pravilnost določanja transfernih cen v morebitnem davčnem inšpekcijskem nadzoru najprej... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.1 Osebe, za katere se uporablja konvencija - Priročnik neposredni davki 1. člen ARTICLE 1 OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA PERSONS COVERED 1. Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 10 - Rezervacije - Priročnik SRS (2016) Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma poravnala v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: D.3 Metode za določanje transfernih cen - Priročnik neposredni davki Za določanje transfernih cen se uporablja pet priznanih metod OECD, ki so naštete tudi v 16. členu ZDDPO-2, v PTC pa podrobneje opredeljene. Delimo jih na standardne transakcijske metode (metoda primerljivih prostih cen, metoda preprodajnih cen in metoda dodatka... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.2 Pomembnost analize primerljivosti in pomen izraza primerljiv - Priročnik neposredni davki V prizadevanjih, da bi se dobički prilagajali pogojem, ki bi bili doseženi med nepovezanimi podjetji v primerljivih transakcijah in primerljivih okoliščinah, neodvisno tržno načelo obravnava člane mednarodne skupine podjetij kot ločene pravne osebe, in ne kot... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.2 Zavezanci in plačniki davka - Priročnik neposredni davki Zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ne glede na njeno rezidentstvo. Rezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov z virom zunaj Slovenije. Velja torej načelo obdavčitve svetovnega dohodka. Nerezident je... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 5. Terjatve - Priročnik javni sektor Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od neke osebe plačilo dolga ali v primerih predplačil dobavo kake stvari (na primer proizvodov, trgovskega blaga in opredmetenih sredstev) ali opravitev kake storitve. Praviloma gre za... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Poglavje je bilo dopolnjeno zaradi dveh novih ukrepov za preprečevanje praks izogibanja davkom, ki jih je Slovenija morala vnesti v nacionalno zakonodajo zaradi zahtev Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.10 Dijaki in študenti - Priročnik neposredni davki Dijaki in študenti dobivajo v Sloveniji in tujini različne dohodke, od katerih se obračunavajo različne dajatve (davki in prispevki). Opravljajo lahko občasna in začasna dela prek pooblaščenih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.26 Odprava dvojne obdavčitve dohodkov rezidentov in nerezidentov - Priročnik neposredni davki ZDoh-2 ureja odpravo dvojne obdavčitve tako za rezidente, ki dosegajo dohodke iz tujine, kot tudi nerezidente, ki dosegajo dohodke z virom v Sloveniji. Odpravo dvojne obdavčitve dodatno urejajo še določbe konvencij, če so te le sklenjene in je ureditev ugodnejša od... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.6 Prokuristi - Priročnik neposredni davki Prokuristi so pooblaščeni zastopniki družbe. Drugače kot poslovodje upravičenje zato dobijo s prokuro kot posebno obliko pooblastila, in ne po zakonu. Prokuro jim v imenu družbe podeli poslovodstvo ali drug pristojni organ družbe. Funkcija prokurista ni vodenje družbe... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.15 Sprememba računovodske usmeritve - Priročnik neposredni davki Računovodske usmeritve so posebna načela in dogovori, ki jih organizacija upošteva pri merjenju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih. Uporablja jih dosledno iz enega poslovnega obdobja v drugega. S tem zagotovi primerljivost računovodskih izkazov iz obdobja... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.20 Premoženjske pravice - Priročnik neposredni davki Dohodek iz prenosa premoženjskih pravic vključuje dohodek, dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja (prenos premoženjske pravice)materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca,izuma... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.20 Odprava dvojnega obdavčevanja in uveljavljanje ugodnosti po konvenciji v drugi državi - Priročnik neposredni davki Dvojno obdavčitev odpravljamo na več načinov. Pri rezidentih, ki dosegajo dohodke, obdavčene v tujini s priznanjem odbitka tujega davka ali uveljavljanjem ugodnosti, ki jo ponuja konvencija v drugi državi. Ob izplačilih dohodkov tujcem se dvojna obdavčitev v celoti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Prikazov na stran:
Komentar