Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: D. DOBAVE BLAGA NA OZEMLJU SLOVENIJE IN ZNOTRAJ EU - Priročnik DDV Obdavčljive transakcije po ZDDV-1 vključujejo dobave blaga na ozemlju Slovenije, pridobitve blaga iz drugih držav članic EU, dobave blaga v druge države članice EU, uvoz in izvoz blaga ter opravljanje storitev. To poglavje opisuje prve tri alineje, preostalima dvema... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: G. STORITVE IN KRAJ OBDAVČITVE - Priročnik DDV ZDDV-1 pojasnjuje, da je vse, kar ni dobava blaga, opravljanje storitev. Nabor storitev je skoraj neskončen, saj se v praksi vedno znova pojavljajo nove vrste. Pri obdavčitvi z DDV je natančna opredelitev storitev bistvena; od nje so odvisni stopnja, oprostitev in kraj... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: O. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER GRADBENA DEJAVNOST - Priročnik DDV V poglavju so obravnavane posebnosti obračunavanja DDV od prometa, povezanega z nepremičninami in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Obravnavani sta tudi obrnjena davčna obveznost v gradbeništvu in obdavčitev storitev, opravljenih na nepremičninah, ki so... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: SRS 1 - Opredmetena osnovna sredstva - Priročnik SRS (2016) Opredmetena osnovna sredstva so dolgoročna sredstva in predstavljajo praviloma velik del sredstev organizacije, povezan z nastajanjem poslovnih učinkov. Zato pravilnost vrednotenja in prenašanja njihove vrednosti v nastajajoče poslovne učinke močno vpliva na resničnost... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: U. OBRAČUNAVANJE DDV - Priročnik DDV Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV ter nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem tega davka. ZDDV-1 ne določa oblike in vsebine evidentiranja... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: E. UVOZ IN IZVOZ BLAGA - Priročnik DDV Eden od temeljev EU, katere članica je tudi Slovenija, je carinska unija. Ta temelji na skupni carinski tarifi in enotni zunanjetrgovinski politiki, zato sta uvoz in izvoz blaga urejena z evropskimi carinskimi predpisi, ki veljajo in se neposredno uporabljajo v vseh... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: L. RAČUN - Priročnik DDV Račun (faktura) je listina, s katero prodajalec obremeni kupca za prodajno vrednost dobavljenega blaga oziroma opravljene storitve. Za namene ZDDV-1 pa so računi vsi dokumenti na papirju ali v elektronski obliki, ki izpolnjujejo pogoje iz 80.a do 84.a člena tega zakona... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A. PREDSTAVITEV DDV - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019V poglavje A je bilo vnesenih nekaj manjših redakcijskih sprememb. DDV je vrsta prometnega davka. Če torej ni opravljenega prometa blaga ali storitve, tudi davka ni. S prometnimi davki se obdavčujejo prenosi lastninske pravice in njej... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: V. OBDAVČITEV PREVOZNIH SREDSTEV - Priročnik DDV V.1. Prevozna sredstva Promet prevoznih sredstev se obdavčuje s tremi dajatvami: DDV po ZDDV-1, DMV po ZDMV in ZUJF ter okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (odslej okoljska dajatev) po uredbi o okoljski dajatvi. Za... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: N. ODBITEK DDV IN POPRAVEK ODBITKA - Priročnik DDV Kot pove že ime davka, se z DDV obdavči le dodana vrednost. Upoštevanje te osnovne opredelitve terja, da hkrati ko pri dobavitelju oziroma izvajalcu nastane obveznost za obračun DDV, kupec oziroma naročnik pridobi pravico do odbitka DDV. Tako se na naslednji stopnji... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: 1. Opredmetena osnovna sredstva - Priročnik javni sektor Opredmetena osnovna sredstva so dolgoročna sredstva in praviloma predstavljajo velik del sredstev uporabnikov, povezan z nastajanjem poslovnih učinkov. Opredelitev pojmov Opredmeteno osnovno sredstvo je tisto, ki ga imajo uporabniki v upravljanju, lasti ali finančnem... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: M. (NE)POSLOVNA UPORABA BLAGA IN STORITEV TER TRANSAKCIJE, KI NISO PREDMET DDV - Priročnik DDV Razlikovanje med poslovno in neposlovno uporabo blaga in storitev ter med transakcijami, ki so predmet DDV, in tistimi, ki niso, lahko zavezancem povzroča velike težave. Če razmejitev v takih primerih ni pravilno narejena, je DDV narobe obračunan.ZDDV-1 določa, da so... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: H. DEJAVNOSTI, OPROŠČENE DDV - Priročnik DDV Z DDV je obdavčena vsaka dobava blaga in storitev, razen če je v ZDDV-1 predpisana oprostitev. V tem poglavju so obravnavane le tiste oproščene dobave, ki ne prinašajo pravice do odbitka DDV. To so oproščene dejavnosti, ki so v javnem interesu (42. in 43. člen ZDDV-1... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: R. DRUGE POSEBNE UREDITVE - Priročnik DDV Nekateri prometi blaga se obdavčujejo po posebni ureditvi. Običajno v takem primeru davčno osnovo predstavlja dosežena razlika v ceni. To velja za rabljeno blago, umetniške predmete in turistične agencije. Pri elektronskih storitvah in mednarodnem cestnem prevozu... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: J. OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV IN DAVČNA OSNOVA - Priročnik DDV J.1. Obveznost za obračun DDV ZDDV-1: 32 Direktiva o DDV: 62 Obveznost za obračun DDV nastane, ko ima davčni organ od plačnika davka (običajno je to davčni zavezanec) pravico zahtevati davek. To se zgodi ob obdavčljivem dogodku, ki nastane, ko je blago dobavljeno... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: C. DAVČNI ZAVEZANCI, IDENTIFIKACIJA ZA DDV IN NJENO PRENEHANJE TER PLAČNIKI DDV - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019 Poglavje C je bilo korenito prenovljeno. Pri tem so bila vključena sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter novejše sestavke iz revije IKS. Dodan je seznam sodne prakse Sodišča EU, ki je na področju, ki ga to poglavje... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A.6 Amortizacija - Priročnik neposredni davki Zavezanci pri davčni obravnavi stroškov amortizacije izhajajo iz določb računovodskih predpisov. Poslovna amortizacija je sicer enaka davčni, dokler ne preseže najvišje davčno dopustne, ki se določi z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in dopustnih... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.18 Davčne olajšave - Priročnik neposredni davki Zavezanci lahko z davčnimi olajšavami zmanjšajo davčno osnovo za DDPO, vendar morajo za to izpolnjevati nekatere pogoje. Zmanjšajo jo lahko v priznanem znesku, a največ do velikosti davčne osnove, zato zaradi davčnih olajšav ne morejo ustvariti davčne izgube. Tisti, ki... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički - Priročnik neposredni davki Zavezanci plačujejo davek od ugotovljenega dobička. Po obdavčitvi dobiček razdelijo lastnikom ali ga pustijo nerazporejenega. Da ne pride do dvojne ekonomske obdavčitve dobička, lahko prejemniki razdeljenega dobička iz davčne osnove izvzamejo prejete dividende in druge... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.3 Vir dohodka - Priročnik neposredni davki Rezidenti so v Sloveniji obdavčeni po načelu svetovnega dohodka. Po ZDDPO-2 so tako obdavčeni vsi dohodki rezidentov, ne glede nato, ali imajo vir v Sloveniji ali zunaj nje. Nerezidente pa sme Slovenija obdavčiti zgolj v tistem delu, ko se njihovim dohodkom lahko... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.19 Zgled davčnega obračuna - Priročnik neposredni davki Zavezanci za DDPO morajo davčno obveznost izračunati in plačati sami. Izjema so le dohodki, od katerih se obračuna davčni odtegljaj. Tega odtegne in plača plačnik davka. Zavezanci davčni obračun (odslej obračun DDPO) oddajajo za zaključeno poslovno leto. Posebna... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.5 Prevrednotenje - Priročnik neposredni davki Prevrednotenje v računovodstvu je sprememba prvotno izkazane vrednosti gospodarskih kategorij kot posledica sprememb cen. Lahko je posledica razlik med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo, če organizacija uporablja model revaloriziranja ali vrednoti sredstva... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki - Priročnik neposredni davki Zavezancem se davčno priznajo le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb. Vsi drugi odhodki se štejejo za nepotrebne in se trajno izvzamejo iz davčne osnove. Tudi med odhodki, ki so potrebni za pridobivanje... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: P. MALI DAVČNI ZAVEZANCI, KMETJE IN KMETIJSKA DEJAVNOST TER PRAVNE OSEBE NEZAVEZANKE - Priročnik DDV P.1. Mali davčni zavezanci ZDDV-1: 4, 5, 78 in 94 Uredba 282/2011: 10–13 P-ZDDV-1: 129, 141 in 161 Direktiva o DDV: 281–294 V 5. členu ZDDV-1 so davčni zavezanci opredeljeni na splošno. Davčni zavezanec (odslej zavezanec) je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: K. DAVČNA STOPNJA - Priročnik DDV ZDDV-1: 40, 41 in priloga I P-ZDDV-1: 45–59.d in 138.a Direktiva o DDV: 96–130 in priloga III V Sloveniji veljata dve davčni stopnji: splošna in nižja. Prvi, leta 1999 uveljavljeni stopnji (19 in 8 %) sta se 1. januarja 2002 zvišali na 20 in 8,5 %. Zakon o spremembah... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: SRS 20 - Oblike bilance stanja za zunanje poročanje - Priročnik SRS (2016) Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje finančni položaj organizacije na bilančni presečni datum. Sestavi jo tako, da prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev ter obveznosti organizacije. Glede na velikost razčlenjuje postavke sredstev... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: B.7 Podjemne pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, opredeljena v 619. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se prevzemnik posla (podjemnik) zaveže opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo in podobno, naročnik... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.1 Oris področja transfernih cen - Priročnik neposredni davki Za svet, v katerem živimo, je značilna globalizacija, ki jo lahko definiramo kot sklop sprememb v gospodarstvu, politiki, kulturi in družbenih odnosih. Z njenim pojavom je povezan tudi nastanek velikih mednarodnih podjetij, katerih vloga v svetovni trgovini se je v 70... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.11 Bonitete iz zaposlitve - Priročnik neposredni davki Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec ali druga oseba v zvezi z zaposlitvijo da zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu. Izvira lahko iz sedanje ali pretekle zaposlitve. Praviloma je dana v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi. V nedenarni... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov - Priročnik SRS (2016) Slovenski računovodski standardi (SRS) so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Že tretjič prenovljeni SRS temeljijo na ZGD-1 in v slovenski pravni red prenašajo vsebino Direktive 2013/34/EU (odslej... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: B.4 Dohodki iz delovnega razmerja - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019 V tem poglavju je v podnaslovih Plača in Prispevki popravljen del, ki se nanaša na minimalno plačo. V znesek se ne vštevajo dodatki za nočno delo, za delo v nedeljo in za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (v letu 2019... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.13 Povezane osebe in transferne cene - Priročnik neposredni davki Transferne cene med povezanimi osebami se morajo določati v skladu z neodvisnim tržnim načelom, ki je kot temeljni standard opredeljen v 9. členu konvencije. To načelo v slovenski zakonodaji uveljavlja 16. člen ZDDPO-2, v PTC pa so ustrezno formulirana pravna pravila... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019 V poglavje A.1 je bilo dodano novo splošno pravilo o preprečevanju zlorab. Gre za pravilo, ki zavezancu lahko odvzame davčno ugodnost, ki je povezana z obdavčitvijo z DDPO (na primer olajšava ali odbitek), če zavezanec želi pridobiti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.19 Najem nepremičnin in premičnin - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019V poglavju B.19 je bil spremenjen znesek oproščenega dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma na državni ali lokalni ravni, izvedenih skladno z zakonom. Ta znesek je zdaj 84 EUR. Dohodek, ki izvira iz oddajanja... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: S. TUJE OSEBE - Priročnik DDV Tujci, ki v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, so načeloma dolžni obračunavati DDV, imajo pa tudi pravico do vračila DDV, obračunanega od nabav v Sloveniji. Če v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, imajo možnost odbitka DDV le prek obračuna DDV, za kar... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A.12 Obresti in tanka kapitalizacija - Priročnik neposredni davki Obresti od posojil niso nujno v celoti davčno priznane. To je odvisno od tega, ali so posojila potrebna za obdavčeno dejavnost zavezancev in od koga so dobljena. Predvsem pri posojilih med povezanimi osebami so prisotne omejitve. Obresti od presežnih posojil... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.14 Upokojenci - Priročnik neposredni davki Pokojnina je z nekaj posebnostmi obdavčena kot plača, drugi dohodki upokojencev pa različno, odvisno od pravne podlage za njihovo delo. Dohodki ne glede na velikost ne vplivajo na pravico do pokojnine. Vpliva pa nanjo status upokojenca. Če opravlja dejavnost, sklene... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: F. DAVČNA SKLADIŠČA - Priročnik DDV V carinskih skladiščih so vnos in hranjenje neskupnostnega1 in tistega skupnostnega blaga, ki je namenjeno izvozu, ter opravljanje storitev na tem blagu oproščeni DDV. Enaka davčna ureditev velja tudi za skupnostno blago v davčnih skladiščih.Že od uvedbe DDV... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A.10 Obračunavanje davčnega odtegljaja - Priročnik neposredni davki Nekatera izplačila dohodkov tujim pravnim osebam so obremenjena z davčnim odtegljajem. Da se davek ob izplačilu dohodka res obračuna in plača, morajo biti kumulativno izpolnjeni tile pogoji: Dohodek mora imeti vir v Sloveniji. Vir dohodka določa 8. člen ZDDPO-2... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 15 - Prihodki - Priročnik SRS (2016) SRS 15 prihodke opredeljuje kot »povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: SRS 10 - Rezervacije - Priročnik SRS (2016) Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma poravnala v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Namen rezervacij je v obliki vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: A.7 Rezervacije - Priročnik neposredni davki Rezervacija je sedanja obveza, ki izhaja iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bo predvidoma poravnala v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno. Praviloma se odhodki ob oblikovanju rezervacij davčno priznajo v velikosti 50 %, preostalih 50 % se prizna ob porabi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.9 Drugi dohodki iz zaposlitve - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019V poglavje B.9 je dodana sprememba oziroma pojasnilo o razmejitvi med obdavčenimi dohodki članov volilnih komisij in z dohodnino oproščenih dohodkov članov volilnih odborov. Dohodki članov volilnih komisij se obravnavajo kot dohodki iz... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.8 Nepridobitna dejavnost - Priročnik neposredni davki Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.2 Zavezanci za DDPO - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019 V poglavje A.2 je bilo vključeno podpoglavje o novih pravilih za nadzorovane tuje družbe in o ugotavljanju davčne osnove v teh primerih. Vpeljana je opredelitev nadzorovane tuje družbe z opredelitvijo kritične povezanosti in velikosti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 5 - Terjatve - Priročnik SRS (2016) Terjatev je pravica (zasnovana na premoženjskopravnih in drugih razmerjih) zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo stvari ali opravilo storitve. Če dolžnik svojega dolga ne poravna, upnik lahko svojo terjatev izterja po sodni poti z izvršbo na dolžnikovo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: A.14 Odprava računovodske napake - Priročnik neposredni davki Računovodske napake so tiste, ki nastanejo, ko so računovodski izkazi že odobreni. Zato imajo take napake pogosto za posledico spremenjeno obdavčitev, saj se zaradi popravljenih prihodkov in odhodkov spremeni poslovni izid. Če gre za obdavčljive prihodke in davčno... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: PSR 1 - Knjigovodske listine - Priročnik SRS (2016) Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov in prenašanje knjigovodskih podatkov. Poslovne dogodke morajo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: D.3 Metode za določanje transfernih cen - Priročnik neposredni davki Za določanje transfernih cen se uporablja pet priznanih metod OECD, ki so naštete tudi v 16. členu ZDDPO-2, v PTC pa podrobneje opredeljene. Delimo jih na standardne transakcijske metode (metoda primerljivih prostih cen, metoda preprodajnih cen in metoda dodatka... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.6 Prokuristi - Priročnik neposredni davki Prokuristi so pooblaščeni zastopniki družbe. Drugače kot poslovodje upravičenje zato dobijo s prokuro kot posebno obliko pooblastila, in ne po zakonu. Prokuro jim v imenu družbe podeli poslovodstvo ali drug pristojni organ družbe. Funkcija prokurista ni vodenje družbe... Zveza RFR 01. 12. 2018
Prikazov na stran:
Komentar