Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: O. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER GRADBENA DEJAVNOST - Priročnik DDV V poglavju so obravnavane posebnosti obračunavanja DDV od prometa, povezanega z nepremičninami in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Obravnavani sta tudi obrnjena davčna obveznost v gradbeništvu in obdavčitev storitev, opravljenih na nepremičninah, ki so... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: N. ODBITEK DDV IN POPRAVEK ODBITKA - Priročnik DDV Kot pove že ime davka, se z DDV obdavči le dodana vrednost. Upoštevanje te osnovne opredelitve terja, da hkrati ko pri dobavitelju oziroma izvajalcu nastane obveznost za obračun DDV, kupec oziroma naročnik pridobi pravico do odbitka DDV. Tako se na naslednji stopnji... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: C. DAVČNI ZAVEZANCI, IDENTIFIKACIJA ZA DDV IN NJENO PRENEHANJE TER PLAČNIKI DDV - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019 Poglavje C je bilo korenito prenovljeno. Pri tem so bila vključena sklicevanja na nova Fursova pojasnila in publikacije ter novejše sestavke iz revije IKS. Dodan je seznam sodne prakse Sodišča EU, ki je na področju, ki ga to poglavje... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: V. OBDAVČITEV PREVOZNIH SREDSTEV - Priročnik DDV V.1. Prevozna sredstva Promet prevoznih sredstev se obdavčuje s tremi dajatvami: DDV po ZDDV-1, DMV po ZDMV in ZUJF ter okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (odslej okoljska dajatev) po uredbi o okoljski dajatvi. Za... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A. PREDSTAVITEV DDV - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019V poglavje A je bilo vnesenih nekaj manjših redakcijskih sprememb. DDV je vrsta prometnega davka. Če torej ni opravljenega prometa blaga ali storitve, tudi davka ni. S prometnimi davki se obdavčujejo prenosi lastninske pravice in njej... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: J. OBVEZNOST ZA OBRAČUN DDV IN DAVČNA OSNOVA - Priročnik DDV J.1. Obveznost za obračun DDV ZDDV-1: 32 Direktiva o DDV: 62 Obveznost za obračun DDV nastane, ko ima davčni organ od plačnika davka (običajno je to davčni zavezanec) pravico zahtevati davek. To se zgodi ob obdavčljivem dogodku, ki nastane, ko je blago dobavljeno... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: R. DRUGE POSEBNE UREDITVE - Priročnik DDV Nekateri prometi blaga se obdavčujejo po posebni ureditvi. Običajno v takem primeru davčno osnovo predstavlja dosežena razlika v ceni. To velja za rabljeno blago, umetniške predmete in turistične agencije. Pri elektronskih storitvah in mednarodnem cestnem prevozu... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: K. DAVČNA STOPNJA - Priročnik DDV ZDDV-1: 40, 41 in priloga I P-ZDDV-1: 45–59.d in 138.a Direktiva o DDV: 96–130 in priloga III V Sloveniji veljata dve davčni stopnji: splošna in nižja. Prvi, leta 1999 uveljavljeni stopnji (19 in 8 %) sta se 1. januarja 2002 zvišali na 20 in 8,5 %. Zakon o spremembah... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: P. MALI DAVČNI ZAVEZANCI, KMETJE IN KMETIJSKA DEJAVNOST TER PRAVNE OSEBE NEZAVEZANKE - Priročnik DDV P.1. Mali davčni zavezanci ZDDV-1: 4, 5, 78 in 94 Uredba 282/2011: 10–13 P-ZDDV-1: 129, 141 in 161 Direktiva o DDV: 281–294 V 5. členu ZDDV-1 so davčni zavezanci opredeljeni na splošno. Davčni zavezanec (odslej zavezanec) je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: 1. Opredmetena osnovna sredstva - Priročnik javni sektor Opredmetena osnovna sredstva so dolgoročna sredstva in praviloma predstavljajo velik del sredstev uporabnikov, povezan z nastajanjem poslovnih učinkov. Opredelitev pojmov Opredmeteno osnovno sredstvo je tisto, ki ga imajo uporabniki v upravljanju, lasti ali finančnem... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki - Priročnik neposredni davki Zavezancem se davčno priznajo le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb. Vsi drugi odhodki se štejejo za nepotrebne in se trajno izvzamejo iz davčne osnove. Tudi med odhodki, ki so potrebni za pridobivanje... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: S. TUJE OSEBE - Priročnik DDV Tujci, ki v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, so načeloma dolžni obračunavati DDV, imajo pa tudi pravico do vračila DDV, obračunanega od nabav v Sloveniji. Če v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, imajo možnost odbitka DDV le prek obračuna DDV, za kar... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: B.7 Podjemne pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, opredeljena v 619. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se prevzemnik posla (podjemnik) zaveže opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo in podobno, naročnik... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.3 Vir dohodka - Priročnik neposredni davki Rezidenti so v Sloveniji obdavčeni po načelu svetovnega dohodka. Po ZDDPO-2 so tako obdavčeni vsi dohodki rezidentov, ne glede nato, ali imajo vir v Sloveniji ali zunaj nje. Nerezidente pa sme Slovenija obdavčiti zgolj v tistem delu, ko se njihovim dohodkom lahko... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.13 Povezane osebe in transferne cene - Priročnik neposredni davki Transferne cene med povezanimi osebami se morajo določati v skladu z neodvisnim tržnim načelom, ki je kot temeljni standard opredeljen v 9. členu konvencije. To načelo v slovenski zakonodaji uveljavlja 16. člen ZDDPO-2, v PTC pa so ustrezno formulirana pravna pravila... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.1 Oris področja transfernih cen - Priročnik neposredni davki Za svet, v katerem živimo, je značilna globalizacija, ki jo lahko definiramo kot sklop sprememb v gospodarstvu, politiki, kulturi in družbenih odnosih. Z njenim pojavom je povezan tudi nastanek velikih mednarodnih podjetij, katerih vloga v svetovni trgovini se je v 70... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.10 Obračunavanje davčnega odtegljaja - Priročnik neposredni davki Nekatera izplačila dohodkov tujim pravnim osebam so obremenjena z davčnim odtegljajem. Da se davek ob izplačilu dohodka res obračuna in plača, morajo biti kumulativno izpolnjeni tile pogoji: Dohodek mora imeti vir v Sloveniji. Vir dohodka določa 8. člen ZDDPO-2... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.16 Statusnopravna preoblikovanja - Priročnik neposredni davki Statusnopravna preoblikovanja so že vsebinsko zapletena, dodatno pa razumevanje zakonodaje in pravil zapleta zakonodaja, ki isto transakcijo v različnih pravnih podlagah poimenuje različno. Za pravilno vsebinsko razumevanje je potrebno združevanje treh pravnih podlag... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.10 Dokumentacija o transfernih cenah - Priročnik neposredni davki Glavni namen zavezančeve dokumentacije o transfernih cenah (odslej dokumentacija o TC) je dokazati, da so cene med povezanimi osebami v skladu z neodvisnim tržnim načelom, saj se pravilnost določanja transfernih cen v morebitnem davčnem inšpekcijskem nadzoru najprej... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: F. DAVČNA SKLADIŠČA - Priročnik DDV V carinskih skladiščih so vnos in hranjenje neskupnostnega1 in tistega skupnostnega blaga, ki je namenjeno izvozu, ter opravljanje storitev na tem blagu oproščeni DDV. Enaka davčna ureditev velja tudi za skupnostno blago v davčnih skladiščih.Že od uvedbe DDV... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: B.20 Premoženjske pravice - Priročnik neposredni davki Dohodek iz prenosa premoženjskih pravic vključuje dohodek, dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja (prenos premoženjske pravice)materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca,izuma... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.21 Plačevanje davka - Priročnik neposredni davki Zavezanci, ki morajo DDPO plačati od dobička, ga skupaj z davčno osnovo na tej podlagi ugotovijo sami v obračunu DDPO (samoobdavčitev). To velja za dobiček zavezancev rezidentov in dobiček poslovne enote nerezidentov. Obračun DDPO vsebuje podatke za ugotovitev davčne... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.1 Osebe, za katere se uporablja konvencija - Priročnik neposredni davki 1. člen ARTICLE 1 OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA PERSONS COVERED 1. Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.15 Sprememba računovodske usmeritve - Priročnik neposredni davki Računovodske usmeritve so posebna načela in dogovori, ki jih organizacija upošteva pri merjenju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih. Uporablja jih dosledno iz enega poslovnega obdobja v drugega. S tem zagotovi primerljivost računovodskih izkazov iz obdobja... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.3 Metode za določanje transfernih cen - Priročnik neposredni davki Za določanje transfernih cen se uporablja pet priznanih metod OECD, ki so naštete tudi v 16. členu ZDDPO-2, v PTC pa podrobneje opredeljene. Delimo jih na standardne transakcijske metode (metoda primerljivih prostih cen, metoda preprodajnih cen in metoda dodatka... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 5. Terjatve - Priročnik javni sektor Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od neke osebe plačilo dolga ali v primerih predplačil dobavo kake stvari (na primer proizvodov, trgovskega blaga in opredmetenih sredstev) ali opravitev kake storitve. Praviloma gre za... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: D.2 Pomembnost analize primerljivosti in pomen izraza primerljiv - Priročnik neposredni davki V prizadevanjih, da bi se dobički prilagajali pogojem, ki bi bili doseženi med nepovezanimi podjetji v primerljivih transakcijah in primerljivih okoliščinah, neodvisno tržno načelo obravnava člane mednarodne skupine podjetij kot ločene pravne osebe, in ne kot... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 25. Enotni zakladniški račun - Priročnik javni sektor Proračunski uporabniki izvajajo vsa plačila prek podračunov enotnega zakladniškega računa. Ti so del sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Opredelitev pojmov Enotni zakladniški račun (EZR) je račun države oziroma občine, odprt pri Banki Slovenije... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: D.9 Posojila med povezanimi osebami - Priročnik neposredni davki Pri obravnavanju posojil med povezanimi osebami je treba posebno pozornost nameniti višini obrestne mere (19. člen ZDDPO-2) in obrestim od presežka posojil, tako imenovani tanki kapitalizaciji (32. člen ZDDPO-2). Višino obrestne mere in obresti od presežka posojil... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 14. Odhodki - Priročnik javni sektor Pri uporabnikih so odhodki običajno enaki stroškom obračunskega obdobja, saj gre pri njih večinoma za opravljanje storitev, le redko za prodajo proizvodov. Upoštevati morajo specifičnost obravnave računovodskih postavk pri knjiženju po načelu poslovnega dogodka in po... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: A.20 Odprava dvojnega obdavčevanja in uveljavljanje ugodnosti po konvenciji v drugi državi - Priročnik neposredni davki Dvojno obdavčitev odpravljamo na več načinov. Pri rezidentih, ki dosegajo dohodke, obdavčene v tujini s priznanjem odbitka tujega davka ali uveljavljanjem ugodnosti, ki jo ponuja konvencija v drugi državi. Ob izplačilih dohodkov tujcem se dvojna obdavčitev v celoti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.6 Prokuristi - Priročnik neposredni davki Prokuristi so pooblaščeni zastopniki družbe. Drugače kot poslovodje upravičenje zato dobijo s prokuro kot posebno obliko pooblastila, in ne po zakonu. Prokuro jim v imenu družbe podeli poslovodstvo ali drug pristojni organ družbe. Funkcija prokurista ni vodenje družbe... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.2 Zavezanci in plačniki davka - Priročnik neposredni davki Zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ne glede na njeno rezidentstvo. Rezident je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov z virom zunaj Slovenije. Velja torej načelo obdavčitve svetovnega dohodka. Nerezident je... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.22 Drugi dohodki - Priročnik neposredni davki 21. člen ARTICLE 21 DRUGI DOHODKI OTHER INCOME 1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo samo v tej državi. 1. Items of income of a resident of a Contracting State... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.8 Avtorske pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o prenosu avtorskih pravic oziroma avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Z njo se avtor zaveže ustvariti določeno avtorsko delo in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Avtor je fizična... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 34. Vrste poslovnega izida - Priročnik javni sektor Uporabniki ugotavljajo ali pa izračunavajo različne poslovne izide. Tako drugi uporabniki ugotavljajo poslovni izid po načelu denarnega toka. Upoštevajo vse prihodke, prejemke, odhodke in izdatke, ki jih spremljajo v razredih 4, 5 in 7. Določeni uporabniki ugotavljajo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: B.5 Poslovodje - Priročnik neposredni davki Poslovodstvo v različnih pravnoorganizacijskih oblikah gospodarskih družb predstavljajo poslovodje pri družbah z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), družbeniki in pooblaščene tretje osebe pri družbi z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), komplementar in pooblaščene... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Uvod v C. Mednarodno obdavčenje - Priročnik neposredni davki Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju odpravljajo mednarodno dvojno obdavčevanje v vseh primerih, ko ga ne odpravlja že nacionalna zakonodaja. Kadar je konvencija sklenjena in se uporablja, njene določbe vedno prevladajo nad nacionalno zakonodajo. Če... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.11 Poročanje o transakcijah s povezanimi osebami - Priročnik neposredni davki Zavezanci morajo ob zaključku davčnega obdobja izpolniti obrazec Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obrazec DDPO) v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca in predložiti tudi priloge, ki so njegov sestavni del. Obveznost predložitve, vsebino in predlaganje... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.24 Odmera in plačevanje dohodnine - Priročnik neposredni davki Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčitev je predpisana z ZDoh-2. Zavezanci so fizične osebe, ki prejemajo obdavčljive dohodke, ne glede na njihovo starost. Z dohodnino so obdavčene te vrste dohodkov: dohodki iz zaposlitve, dohodki iz dejavnosti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 19. Letno poročilo - Priročnik javni sektor Uporabniki sestavijo letno poročilo za obračunsko oziroma poslovno leto na podlagi podatkov iz poslovnih knjig in opravljenega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov in ga predložijo pristojnim institucijam. Pri tem morajo upoštevati zanje veljavne... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 13. Stroški dela in stroški povračil - Priročnik javni sektor Pri obravnavi stroškov dela in stroškov povračil veljajo enaka pravila tako za določene kot druge uporabnike. Upoštevati morajo zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, davke in prispevke. Plače v javnem sektorju so še posebej urejene z zakonskimi... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 2. Neopredmetena sredstva - Priročnik javni sektor Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo in fizično praviloma ne obstaja. Navadno se pojavlja kot dolgoročno sredstvo, ki soustvarja poslovne zmogljivosti. Opredelitev pojmov Stroški razvijanja so stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 12. Stroški materiala in stroški storitev - Priročnik javni sektor Ti postavki je mogoče najti v členitvi stroškov po naravnih vrstah v kontnem načrtu, ki ustreza določenim uporabnikom. Drugi uporabniki imajo v EKN v glavnem postavko izdatkov za blago in storitve, ki nekako ustreza stroškom materiala in storitev. Opredelitev pojmov... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 31. Knjigovodske listine - Priročnik javni sektor Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke, pa tudi o tistih, ki se izkazujejo v zunajbilančni evidenci. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: C.8 Mednarodni prevoz - Priročnik neposredni davki 8. člen ARTICLE 8 MEDNARODNI PREVOZ Z LADJAMI IN LETALI INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Dobiček podjetja države pogodbenice iz ladijskih ali letalskih prevozov v mednarodnem prometu se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 1. Profits of an... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 4. Zaloge - Priročnik javni sektor Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki so razvrščena med kratkoročna sredstva. Mednje se uvrščajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga. Pri vseh vrstah zalog praviloma vodimo skladiščno (količinsko razčlenjevalno), materialno... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: D.7 Dogovori o delitvi stroškov - Priročnik neposredni davki Med nepovezanimi osebami je običajno, da se stranke že ob sklepanju pogodbe (na primer dogovorov joint venture) dogovorijo o prispevku posamezne stranke in pričakovanih koristih iz dogovora, ki bodo skladne s prispevkom udeleženca. Z davčnega vidika mora biti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.4 Izvedba analize primerljivosti - Priročnik neposredni davki V okviru analize primerljivosti se primerjajo pogoji v transakcijah med povezanimi osebami s pogoji v transakcijah med nepovezanimi osebami. Namen analize je ugotoviti, ali so pogoji v povezanih transakcijah v skladu z neodvisnim tržnim načelom in ali je treba... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 21. Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje - Priročnik javni sektor Izkazi poslovnega izida so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja. Razlikujejo se glede na vrsto uporabnikov. Uporabniki poročajo na podlagi podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma... Zveza RFR 01. 12. 2017
Prikazov na stran:
Komentar