Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Uvrščanje vozil v kombinirano nomenklaturo Uvrščanje vozil v kombinirano nomenklaturo Uvrstitev motornega vozila v kombinirano nomenklaturo (KN) vpliva tako na obveznost obračuna DMV kot tudi na uveljavljanje pravice do odbitka DDV.ZDMV-1 določa, da se DMV plačuje od motornih vozil s tarifnima oznakama KN 8703... Zveza RFR 03. 05. 2021
Tolmačenje: Pravica do obrambe v postopku odmere DDV Pravica do obrambe v postopku odmere DDV V zadevi C-298/161 (Teodor in Anduţa Ispas) je bil pri zakoncih Ispas opravljen davčni nadzor in naložen DDV. Zakonca sta trgovala z nepremičninami in s 73 kupoprodajnimi pogodbami za nepremičnine po ugotovitvah davčnega organa... Zveza RFR 22. 02. 2018
Tolmačenje: Nakup blaga od neobstoječe družbe Nakup blaga od neobstoječe družbe V zadevi C-277/141 (PPUH Stehcemp) davčni organ družbi PPUH Stehcemp ni priznal pravice do odbitka DDV po računih za gorivo od družbe Finnet, za katero je ugotovil, da ne obstaja. Družba PPUH Stehcemp s tem, ko ni preverila, ali so... Zveza RFR 28. 01. 2016
Tolmačenje: Dajanje nepremičnin v najem in stalna poslovna enota Dajanje nepremičnin v najem in stalna poslovna enota Avstrijski davčni organ je od davčnega zavezanca Titanium s sedežem in upravo na Jerseyju zahteval plačilo DDV od dajanja v najem nepremičnin, ležečih v Avstriji (zadeva C-931/19). Argument naj bi bil ta, da ima... Zveza RFR 21. 06. 2021
Tolmačenje: Povračilo za dodatke v rizičnih razmerah za samozaposlene Povračilo za dodatke v rizičnih razmerah za samozaposlene V praksi se sproža vprašanje, kako naj zasebniki v davčnem obračunu dohodka iz dejavnosti obravnavajo prejeta povračila za dodatek za delo v rizičnih razmerah za zasebnika. Gre za vprašanje glede prejetih... Zveza RFR 22. 03. 2021
Tolmačenje: Prezaračunana storitev testiranja Prezaračunana storitev testiranja Furs je v publikaciji Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju dne 22. marca objavil dopolnitve, v okviru katerih je dodan odgovor pod številko 36.b. V njem je pojasnjeno, da ko davčni zavezanec, ki sam... Zveza RFR 29. 03. 2021
Tolmačenje: Prihodki iz naslova prejetih pomoči po protikoronski zakonodaji z vidika pridobitnosti Prihodki iz naslova prejetih pomoči po protikoronski zakonodaji z vidika pridobitnosti Furs je odgovoril na vprašanje Zveze RFR glede davčne obravnave prejetih sredstev iz javnofinančnih virov v času veljavnosti ukrepov po zakonih zaradi epidemije COVID-19. V odgovoru... Zveza RFR 08. 03. 2021
Tolmačenje: Fursova tolmačenja glede Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov Fursova tolmačenja glede Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov S 15. aprilom je začel veljati pravilnik o sorazmernosti, ki je sprožil precej vprašanj glede njegovega izvajanja. Določa namreč dva načina izračunavanja upada čistih... Zveza RFR 26. 04. 2021
Tolmačenje: Plačilo za storitev ali odškodnina Plačilo za storitev ali odškodnina? »Upoštevanje ekonomske in poslovne stvarnosti pomeni temeljno merilo za izvajanje skupnega sistema DDV« je v sodbi C-295/171 (MEO) zapisalo Sodišče EU. Na tej predpostavki je zgrajen tudi odgovor na predhodno vprašanje. Glavna... Zveza RFR 28. 03. 2019
Tolmačenje: Oprostitev dobav medicinske opreme znotraj EU Oprostitev dobav medicinske opreme znotraj EU Od vključno 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021 so po 66. členu ZIUOPDVE dobave oziroma pridobitve zaščitne in medicinske opreme ponovno oproščene DDV. Prva oprostitev je veljala za obdobje od 13. marca do 31... Zveza RFR 14. 12. 2020
Tolmačenje: Prekluzivni rok pri uveljavljanju odbitka DDV Prekluzivni rok pri uveljavljanju odbitka DDV Furs je na svoji spletni strani objavil novo pojasnilo (4230-234/2020-1) o prekluzivnem roku. Z njim je spremenil svoje razlage, ki so veljale doslej. Ni dvoma, da je prekluzivni rok iz 67/2 ZDDV-1 skladen s pravom EU. Po... Zveza RFR 07. 06. 2021
Tolmačenje: Odvzem odbitka DDV zaradi neupoštevanja obrnjene davčne obveznosti Odvzem odbitka DDV zaradi neupoštevanja obrnjene davčne obveznosti1 Družbi SC Fatorie SRL (odslej družba Fatorie) je romunski davčni organ vzel pravico do odbitka DDV, ker pri transakciji, v zvezi s katero je odbijala DDV, ni upoštevala obrnjene davčne obveznosti... Zveza RFR 29. 05. 2014
Tolmačenje: Obdavčitev spletnih dogodkov Obdavčitev spletnih dogodkov V času epidemije COVID-19 se je veliko dogodkov preselilo na splet. V povezavi s tem se pojavljajo tako vprašanja o pravilni določitvi kraja storitve kot tudi o uporabi pravilne stopnje DDV in možnosti oprostitve DDV. Odgovor je v veliki... Zveza RFR 06. 04. 2021
Tolmačenje: Temeljni dohodek pri samostojnih podjetnikih Temeljni dohodek pri samostojnih podjetnikih Furs je spremenil stališče glede računanja upada prihodkov pri upravičenosti do temeljnega dohodka pri zavezancih, ki so bili 24. oktobra 2020 vključeni v socialno zavarovanje po 15. členu ZPIZ-2, v preteklosti pa niso bili... Zveza RFR 28. 12. 2020
Tolmačenje: Vračilo subvencije za skrajšani delovni čas po 18. členu ZIUOOPE Vračilo subvencije za skrajšani delovni čas po 18. členu ZIUOOPE Furs je v spletni publikaciji Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE – delodajalci pojasnil, kako naj ravna prejemnik pomoči, ki mora po interventni zakonodaji zaradi izplačila dobička, nakupov lastnih... Zveza RFR 02. 08. 2021
Tolmačenje: Naknadna vplačila kapitala v obliki nepremičnine Naknadna vplačila kapitala v obliki nepremičnine Zavezanka je na podlagi pogodbe o izročitvi in prevzemu naknadnega vplačila prenesla lastninsko pravico na nepremičnini na družbo. Po presoji davčnega organa je to pomenilo, da gre za protiplačilo, ki podleže obdavčitvi... Zveza RFR 14. 06. 2021
Tolmačenje: Dokapitalizacija in obdavčitev dobička iz kapitala Dokapitalizacija in obdavčitev dobička iz kapitala Pri obdavčitvi dobička iz kapitala od odsvojitve poslovnega deleža je prišlo do pomembne sodne odločitve v situaciji, ko je družbenik odsvojil poslovni delež, pri katerem pa je med njegovim imetništvom prišlo do... Zveza RFR 04. 01. 2021
Tolmačenje: Solidarna odgovornost za DDV in obresti Solidarna odgovornost za DDV in obresti Sodišče EU je izdalo sodbo C-4/20, ki daje razlago 205. člena Direktive 2006/112/ES (76.b člen ZDDV-1). Ta člen obravnava solidarno odgovornost. V konkretnem primeru je bolgarski davčni organ družbi ALTI kot solidarnemu dolžniku... Zveza RFR 24. 05. 2021
Tolmačenje: Oprostitev DDV od zaščitne in medicinske opreme Oprostitev DDV od zaščitne in medicinske opreme S PKP9 je za dobavo zaščitne in medicinske opreme določena oprostitev plačila DDV še za obdobje od 1. maja 2021 do 31. decembra 2021. Oprostitev velja za opremo s seznama blaga, ki ga določi vlada ter je začasno oproščeno... Zveza RFR 26. 07. 2021
Tolmačenje: Polletno poročanje za javni sektor Polletno poročanje za javni sektor V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) je objavljeno, da se s 15. majem 2021 črta 62. člen, ki je določal, da morajo posredni uporabniki proračuna... Zveza RFR 31. 05. 2021
Tolmačenje: Vstopnina za zabavišča Vstopnina za zabavišča Sodišče EU je v okviru zadeve C-406/20 (Phantasialand) obravnavalo možnost držav članic, da uporabijo nižjo stopnjo DDV na eni strani za storitve, ki se opravljajo na potujočih zabaviščih, in na drugi strani za storitve, ki se opravljajo... Zveza RFR 27. 09. 2021
Tolmačenje: Uveljavljanje stroškov prevoza na delo in iz njega v zvezi z dohodki iz zaposlitve Uveljavljanje stroškov prevoza na delo in iz njega v zvezi z dohodki iz zaposlitve Furs je posodobil spletno publikacijo o uveljavljanju stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve. V njej je pojasnjen način uveljavljanja povračil dejanskih stroškov v zvezi z dohodkom iz... Zveza RFR 13. 09. 2021
Tolmačenje: (Ne)vračilo dela regresa ob prenehanju delovnega razmerja (Ne)vračilo dela regresa ob prenehanju delovnega razmerja Furs je v spletni publikaciji o regresu dodal poglavje glede (ne)vračanja regresa ob prenehanju delovnega razmerja. Furs pojasnjuje, da se v davčno osnovo ne všteva regres za letni dopust, ki je določen kot... Zveza RFR 04. 10. 2021
Tolmačenje: Podaljšana garancija in izračunavanje odbitnega deleža Podaljšana garancija in izračunavanje odbitnega deleža Vprašanje za predhodno odločanje v zadevi C-695/19 (Rádio Popular) je bilo, za kakšno storitev gre pri podaljšani garanciji in kako njen promet upoštevati pri izračunu odbitnega deleža. Sodišče EU je v okviru te... Zveza RFR 19. 07. 2021
Tolmačenje: Ocena davčne osnove in obravnava DDV Ocena davčne osnove in obravnava DDV Sodišče EU je izdalo sodbo C-521/19 (CB). V njej je zapisalo, da je pri oceni davčne osnove za namene DDV treba šteti, da tako ugotovljena davčna osnova že vključuje tudi DDV. Drugače bi bilo le, če bi davčni zavezanec po nacionalni... Zveza RFR 12. 07. 2021
Tolmačenje: Testiranje na COVID-19 za zaposlene Testiranje na COVID-19 za zaposlene Furs je v spletni publikaciji o bonitetah podal svoje stališče o tem, kdaj se testiranje zaposlenih ne šteje za obdavčljivo boniteto. Delodajalci imajo ustrezne zakonske pristojnosti in dolžnosti na področju varnosti in zdravja pri... Zveza RFR 20. 09. 2021
Tolmačenje: Zmanjšanje obveznosti za DMV glede na starost vozila Zmanjšanje obveznosti za DMV glede na starost vozila Za motorna vozila, vnesena na ozemlje Slovenije, se velikost obveznosti za DMV od 1. januarja 2021 določa tudi upoštevaje starost motornega vozila. Določitev odstotka, v velikosti katerega se odmeri DMV, je odvisna... Zveza RFR 02. 12. 2021
Tolmačenje: Dejavnost javne radijske in televizijske ustanove Dejavnost javne radijske in televizijske ustanove Sodišče EU je v sodbi C-21/20 dalo razlago 2/1/c direktive o DDV (3/1/3 ZDDV-1). To določbo razlaga tako, da dejavnost nacionalnega javnega ponudnika televizije, pri kateri gre za zagotavljanje avdiovizualnih medijskih... Zveza RFR 11. 10. 2021
Tolmačenje: Odbitek DDV pri najemu električnih vozil Odbitek DDV pri najemu električnih vozil Furs je v svoji publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (9. izdaja, februar 2022, poglavje 1.0.II.) podal nekaj odgovorov na vprašanja o pravici do odbitka DDV od električnih... Zveza RFR 28. 02. 2022
Tolmačenje: Obračun DDV namesto tujcev Obračun DDV namesto tujcev Furs je v publikaciji Davek na dodano vrednost, Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV – Podrobnejši opisi (marec 2022) podrobneje pojasnil obveznosti tujcev, ki opravljajo dobave, obdavčljive v Sloveniji. Kot plačnik davka je bil... Zveza RFR 07. 03. 2022
Tolmačenje: Spremembe po ZDoh-2Z ter izvzem prihodkov iz oproščenih prispevkov in odhodkov iz davčne osnove Spremembe po ZDoh-2Z ter izvzem prihodkov iz oproščenih prispevkov in odhodkov iz davčne osnove Sprejete so bile spremembe in novosti pri obdavčitvi z dohodnino (ZDoh-2Z, UL RS 39/22), ki so začele veljati 22. marca 2022, vendar se uporabljajo že od 1. januarja 2022... Zveza RFR 28. 03. 2022
Tolmačenje: Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja Avtomatična izmenjava podatkov na področju neposrednega obdavčevanja Furs je posodobil svojo spletno publikacijo o avtomatični izmenjavi podatkov na področju neposrednega obdavčevanja. V njej so navedene pravne podlage za avtomatično izmenjavanje podatkov... Zveza RFR 15. 11. 2021
Tolmačenje: Obveznost samoobdavčitve, če je slovenski DDV obračunal že tuji izvajalec storitve iz 25. člena ZDDV-1 Obveznost samoobdavčitve, če je slovenski DDV obračunal že tuji izvajalec storitve iz 25. člena ZDDV-1 Furs je v publikacijo Širitev sistema Vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) – Podrobnejši opis (1... Zveza RFR 25. 10. 2021
Tolmačenje: Obdavčitev osnovnega plavalnega tečaja Obdavčitev osnovnega plavalnega tečaja Sodišče EU je v sodbi C-373/19 razsodilo, da se osnovni tečaj plavanja ne sme enačiti s šolskim in univerzitetnim izobraževanjem, ki je DDV oproščeno. Čeprav poučevanje plavanja v plavalni šoli sledi cilju, ki je v javnem interesu... Zveza RFR 08. 11. 2021
Tolmačenje: Odkup lastnega poslovnega deleža Odkup lastnega poslovnega deleža Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 61/2021 odločilo, da izplačilo kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo samo po sebi ne pomeni nedovoljenega davčnega izogibanja obdavčitvi izplačila dobička... Zveza RFR 14. 03. 2022
Tolmačenje: Novi obrazec REK-O s 1. septembrom 2022 Novi obrazec REK-O s 1. septembrom 2022 Objavljen je bil Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (UL RS 60/22). V njem je objavljen tudi obrazec novega davčnega odtegljaja (obrazec REK-O), ki se bo uporabljal za izplačila dohodkov od 1. septembra... Zveza RFR 23. 05. 2022
Tolmačenje: Stroški parkiranja in DDV Stroški parkiranja in DDV Zavezanec, ki upravlja parkirišča, zaračunava parkirnino, ki je nesporno predmet DDV, in tudi stroške nadzora nad nepravilnim parkiranjem tistim voznikom, ki kršijo pravila parkiranja na parkiriščih. Glede stroškov nadzora je bilo postavljeno... Zveza RFR 24. 01. 2022
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri storitvah izobraževanja Oprostitev DDV pri storitvah izobraževanja Sodišče EU je nedavno razsodilo, kako je treba razlagati pojem organizacije, ki ji je priznan podoben namen in je omenjen v 132/1/i direktive o DDV (oprostitev DDV na področju izobraževanja). V sodbi C-612/20 je zapisalo, da... Zveza RFR 09. 05. 2022
Tolmačenje: Transferne cene med povezanimi osebami Transferne cene med povezanimi osebami Davčni organ je dopolnil svojo spletno publikacijo o transfernih cenah. V njej je pojasnil način dokumentiranja za namene dokazovanja skladnosti transakcij z neodvisnim tržnim načelom. Navaja, da mora zavezanec zagotavljati... Zveza RFR 14. 02. 2022
Tolmačenje: Rezidenstvo fizične osebe zaradi navzočnosti v Sloveniji, ki je daljša od 183 dni Rezidenstvo fizične osebe zaradi navzočnosti v Sloveniji, ki je daljša od 183 dni V novi Fursovi publikaciji Mednarodno obdavčenje – Napoteni delavci – Rezidentski status, odmera dohodnine in uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb – Podrobnejši opis (1. izdaja... Zveza RFR 27. 12. 2021
Tolmačenje: Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Furs je objavil dopolnjeno publikacijo o posebnih ureditvah VEM in vanjo dodal deset novih odgovorov na vprašanja zavezancev. V njih pojasnjuje, kako je z oddajo poročil na obrazcih DDV-PD in DDV-TBE, kako obravnavati... Zveza RFR 13. 12. 2021
Tolmačenje: Nagrajevanje zaposlenih z delniškimi ali družbeniškimi opcijami Nagrajevanje zaposlenih z delniškimi ali družbeniškimi opcijami Po spremembi ZDoh-2 je davčna osnova od dohodka (bonitete) zaradi izvršitve ali odsvojitve delniške ali družbeniške opcije ugodnejša. Ta ureditev velja, če delodajalec (gospodarska družba) delavcu zagotovi... Zveza RFR 03. 05. 2022
Tolmačenje: Boniteta za električna vozila od leta 2022 Boniteta za električna vozila od leta 2022 Po noveli ZDoh-2Z je od leta 2022 boniteta za uporabo službenega osebnega motornega vozila na električni pogon za zasebne namene enaka nič. Davčni organ je v svoji publikaciji Bonitete pojasnil, da se ta ugodnost nanaša samo... Zveza RFR 11. 04. 2022
Tolmačenje: Dokazovanje statusa dobavitelja v povezavi z odbitkom DDV Dokazovanje statusa dobavitelja v povezavi z odbitkom DDV Eden od vsebinskih pogojev za uveljavitev pravice do odbitka DDV je, da mora dobavitelj blaga ali storitev imeti status davčnega zavezanca. Ker je češki davčni organ podvomil o resničnosti storitev oglaševanja... Zveza RFR 03. 01. 2022
Tolmačenje: Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Popravki napak v povezavi z ureditvijo VEM Na Furs smo posredovali vprašanje glede popravkov napak v povezavi s posebno unijsko ureditvijo VEM, saj je ta za tiste davčne zavezance, ki se pravočasno ne vključijo v to ureditev, zelo neugodna. Če zavezanec kateri od držav... Zveza RFR 06. 12. 2021
Tolmačenje: Številčenje kopij izdanih računov Številčenje kopij izdanih računov Furs je na svoji spletni strani objavil novičko z opozorilom, da morajo davčni zavezanci skladno s 6. členom Zakona o davčnem potrjevanju računov označevati in številčiti vse natisnjene kopije računa ne glede na to, kdaj je kupcu... Zveza RFR 07. 02. 2022
Tolmačenje: Računi Računi Furs je na svoji spletni strani objavil novo (3.) izdajo publikacije o računih, kjer lahko najdete razlage glede na spremenjeno zakonodajo in odgovore na vprašanja. Med slednjimi je bilo tudi vprašanje, ali končni potrošnik od davčnega zavezanca, s katerim se je... Zveza RFR 21. 02. 2022
Tolmačenje: Povečanje neobdavčenega zneska prevoza na delo in na službeni poti Povečanje neobdavčenega zneska prevoza na delo in na službeni poti Z julijem se povečuje neobdavčen znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z njega ter na službeni poti. Slednji znesek velja tudi za prevoz na začetku in koncu napotitve. Sprememba je bila... Zveza RFR 11. 07. 2022
Tolmačenje: Redna ID-številka za DDV ni več pogoj za uporabo ureditve VEM Redna ID-številka za DDV ni več pogoj za uporabo ureditve VEM Furs je v svoji publikaciji Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM (s pogostimi vprašanji in odgovori) – Podrobnejši opis (2. izdaja, januar 2022) v 4. poglavju... Zveza RFR 10. 01. 2022
Tolmačenje: DDV od nezakonitega vnosa blaga v EU DDV od nezakonitega vnosa blaga v EU Sodišče EU je objavilo sodbo C-489/20 (UB), ki se nanaša na obračun DDV pri uvozu blaga. V obravnavanem primeru je šlo za nezakonit vnos (tihotapstvo) trošarinskega blaga – cigaret na carinsko območje EU. Blago je bilo zavezancu... Zveza RFR 25. 04. 2022
Prikazov na stran:
Komentar