Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti obsega: Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13 z dne 23. 12. 2013... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020... 08. 08. 2020 UL RS 07. 08. 2020 08. 08. 2020
Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član Na podlagi sedmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19... 29. 10. 2020 UL RS 14. 10. 2020 29. 10. 2020
MRS 32 - Finančni instrumenti: predstavljanje Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 40 - Naložbene nepremičnine obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega... 27. 01. 2009 UL EU L 24. 01. 2009 27. 01. 2009
MSRP 11 - Skupni aranžmaji Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 11 - Skupni aranžmaji: Uredbo Komisije (EU) št. 1254/2012 z dne 11. decembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES... 04. 04. 2019 UL EU L 15. 03. 2019 04. 04. 2019
Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč 27. 04. 2013 UL RS 26. 04. 2013 27. 04. 2013
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94 z dne 22. 7. 1994), Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 5 Revizijski pregled letnega... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril obsega: Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 z dne 18. 6. 2003), Uredbo o spremembah... 30. 07. 2015 UL RS 29. 07. 2015 30. 07. 2015
Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij Na podlagi 12. člena in za izvrševanje 26. do 34. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravje izdaja... 01. 01. 2006 UL RS 23. 12. 2005 01. 01. 2006
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Zakon o razmerjih plač v javnih... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah obsega: Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006), Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), Zakon o spremembah... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka in konca obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo Na podlagi petega odstavka 316.č člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) izdaja ministrica za finance Pravilnik... 24. 12. 2016 UL RS 23. 12. 2016 24. 12. 2016
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence obsega: Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 z dne 30. 5. 2008), Uredbo o dopolnitvah... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnih razmerjih obsega: Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013), Popravek Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 78/13 z dne 20. 9. 2013), Zakon o zaposlovanju... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve Na podlagi drugega odstavka 130.a člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 Na podlagi devetega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) izdajata ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrica za zdravje Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 1. člen Ta... 01. 01. 2018 UL RS 13. 10. 2017 01. 01. 2018
Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2020 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019 Na podlagi prvega in tretjega odstavka 16. člena v povezavi z 12. členom Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj... 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina in namen zakona) (1) Ta zakon opredeljuje nevladno organizacijo, določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij... 14. 04. 2018 UL RS 30. 03. 2018 14. 04. 2018
Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost BERETE VELJAVNO RAZLIČICO DOKUMENTA, DOLOČENI ČLENI ŠE NISO V UPORABI. Konsolidirano besedilo Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost obsega: Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu... 12. 12. 2020 UL EU L 11. 12. 2020 12. 12. 2020
Pravilnik o evidenci trga nepremičnin Na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za finance Pravilnik o evidenci trga nepremičnin I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina) Ta pravilnik... 24. 06. 2018 UL RS 25. 05. 2018 24. 06. 2018
Odvetniška tarifa Na podlagi 19. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 − odl. US, 24/01, 54/08 in 35/09) in 10. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11, 86/13 in 41/14) je bila... 10. 01. 2015 UL RS 09. 01. 2015 10. 01. 2015
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje Na podlagi sedmega odstavka 168. člena in za izvrševanje drugega odstavka 173. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Uredba o upravnem poslovanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o upravnem poslovanju obsega: Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020), Uredbo... 04. 12. 2020 UL RS 19. 11. 2020 04. 12. 2020
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje Na podlagi 4. točke 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za... 01. 03. 2016 UL RS 15. 02. 2016 01. 03. 2016
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03 z dne 29. 5. 2003), Aneks h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za papirno in papirno-predelovalno dejavnost obsega: Kolektivno pogodbo za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 110/13 z dne 27. 12. 2013), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno... 20. 11. 2020 UL RS 20. 11. 2020 20. 11. 2020
Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence obsega: Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10 z dne 29. 10. 2010), Uredbo o spremembi... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava obsega: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09... 23. 01. 2021 UL RS 22. 01. 2021 23. 01. 2021
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida obsega: Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18 z dne 13. 7. 2018), Uredbo o spremembah... 21. 11. 2020 UL RS 20. 11. 2020 21. 11. 2020
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi obsega: Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 z dne 28. 8. 1998), Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/98 z dne 30. 10. 1998... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi drugega odstavka 123. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za finance izdaja Pravilnik o postopku in rokih za... 15. 12. 2020 UL RS 14. 12. 2020 15. 12. 2020
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost obsega: Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 z dne 21. 9. 1992), Popravek kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 50/92 z dne 16. 10... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine obsega: Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13 z dne 6. 12... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 z dne 30. 8. 1994), Spremembe in dopolnitve... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in predlogov predsednika... 20. 11. 2020 UL RS 19. 11. 2020 20. 11. 2020
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17 z dne 27. 12. 2017), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/18 z dne 28. 12. 2018... 27. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 27. 11. 2020
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku obsega: Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99 z dne 1. 10. 1999), Zakon o spremembi zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-A (Uradni list RS, št. 70/00 z dne 8. 8. 2000... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije obsega: Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19 z dne 20. 12. 2019), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena... 16. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 16. 12. 2020
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem obsega: Pravilnik o obrazcih za napovedi... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/00 z dne 24. 5. 2000), Popravek kolektivne... 27. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 27. 11. 2020
Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter na podlagi 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04... 01. 01. 2021 UL RS 31. 12. 2020 01. 01. 2021
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Znesek minimalne plače Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa Znesek minimalne plače Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov obsega: Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18 z dne 4. 4. 2018), Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list... 25. 12. 2020 UL RS 10. 12. 2020 25. 12. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20 z dne... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20... 16. 01. 2021 UL RS 15. 01. 2021 16. 01. 2021
Prikazov na stran:
Komentar