Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega: Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 17. 09. 2016 UL RS 02. 09. 2016 17. 09. 2016
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) 1. člen Do spremembe zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb, v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena... 05. 04. 1997 UL RS 04. 04. 1997 05. 04. 1997
Zakon o vajeništvu (ZVaj) Zakon o vajeništvu (ZVaj) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.(2) Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom... 03. 06. 2017 UL RS 19. 05. 2017 03. 06. 2017
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Azerbajdžan sta se v želji, da bi sklenili... 21. 08. 2012 UL RS 06. 08. 2012 21. 08. 2012
SRS 19 (2002) - Vrste poslovnega izida in finančnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2002) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN FINANČNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in finančnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Na podlagi 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja... 01. 01. 2011 UL RS 24. 12. 2010 01. 01. 2011
SRS 33 (2002) - Računovodske rešitve v društvih Slovenski računovodski standard 33 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH A. Uvod Ta standard ureja računovodstvo v društvih. Društva se lahko opirajo tudi na slovenske računovodske standarde (SRS), ki veljajo za gospodarske družbe, če niso v nasprotju s tem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov Na podlagi prvega odstavka 322.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance Pravilnik... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o graditvi objektov obsega: Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12.2002), Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04 z dne 22. 4.2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona... 25. 11. 2017 UL RS 24. 11. 2017 25. 11. 2017
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2018 dalje Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 07. 07. 2018 UL RS 06. 07. 2018 07. 07. 2018
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije Konsolidirano besedilo Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. Julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije obsega: Delegirano uredbo Komisije... 04. 04. 2016 UL EU L 15. 03. 2016 04. 04. 2016
SRS 38 (2006) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih skladih in sestavljanje računovodskih... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju obsega: Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009), Uredbo... 01. 03. 2009 UL RS 20. 02. 2009 01. 03. 2009
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih obsega: Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list... 24. 02. 2007 UL RS 23. 02. 2007 24. 02. 2007
Mednarodni računovodski standardi 16. 10. 2003 UL EU L 13. 10. 2003 16. 10. 2003
Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi, neizplačanega dela neto osnovnih plač 1. člen Pravne osebe lahko izdajo v skladu... 30. 10. 1993 UL RS 22. 10. 1993 30. 10. 1993
SRS 10 (2006) - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 10 (2006) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročno odloženih prihodkov in dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Konvencija med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja 10. 11. 2006 UL RS 26. 10. 2006 10. 11. 2006
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka 5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta... 10. 12. 1999 UL RS 09. 12. 1999 10. 12. 1999
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo obsega: Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13 z dne 8. 11. 2013), Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 28/15... 01. 01. 2018 UL RS 22. 12. 2017 01. 01. 2018
Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti Konsolidirano besedilo Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti obsega: Uredbo (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta... 01. 01. 2018 UL EU L 01. 01. 2018 01. 01. 2018
SRS 28 (2002) - Računovodsko nadziranje Slovenski računovodski standard 28 (2002) RAČUNOVODSKO NADZIRANJE A. UVOD Ta standard se uporablja pri nadziranju znotraj računovodenja. Povezan je z računovodskimi načeli 143-151 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje a) opredeljevanje nadziranja... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela... 12. 04. 2013 UL RS 13. 03. 2013 12. 04. 2013
Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Republika Slovenija in Združene države Amerike so se v želji, da bi sklenile konvencijo... 12. 05. 2001 UL RS 11. 05. 2001 12. 05. 2001
Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med... 17. 12. 2016 UL RS 16. 12. 2016 17. 12. 2016
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na promet nepremičnin obsega:Zakon o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006),Odločbo o razveljavitvi tretjega odstavka 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS... 07. 04. 2016 UL RS 06. 04. 2016 07. 04. 2016
Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti in nerezidenti Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti... 01. 09. 1999 UL RS 28. 06. 1999 01. 09. 1999
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja obsega: Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona... 17. 01. 2015 UL RS 16. 01. 2015 17. 01. 2015
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep... 22. 06. 2013 UL RS 21. 06. 2013 22. 06. 2013
Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti Cestnega gospodarstva - KPD-CG (Uradni list RS, št. 135/04 z dne 17. 12. 2004), Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi... 31. 10. 2008 UL RS 30. 10. 2008 31. 10. 2008
Uredba o zelenem javnem naročanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o zelenem javnem naročanju obsega:Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11 z dne 13. 12. 2011),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/12 z dne 9. 3. 2012... 27. 12. 2014 UL RS 12. 12. 2014 27. 12. 2014
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance za izvrševanje 68. člena Zakona o javnih... 09. 06. 2015 UL RS 08. 06. 2015 09. 06. 2015
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) Vlada Republike Slovenije sprejme Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 21. 02. 2009 UL RS 20. 02. 2009 21. 02. 2009
Vzorčna konvencija OECD Vzorčna konvencija OECD Besede v oglatih oklepajih so pomembne, ko se s posebnim določilom del ozemlja države pogodbenice izključi s področja uporabe konvencije. 1. člen Osebe, za katere se uporablja konvencija 1. Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti... 18. 12. 2017 UL EU L 18. 12. 2017 18. 12. 2017
SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2008) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost optikov Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog... 16. 01. 2001 UL RS 08. 01. 2001 16. 01. 2001
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 13. 01. 2018 UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Makedonija sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki... 03. 04. 1999 UL RS 02. 04. 1999 03. 04. 1999
Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zavarovalništvu obsega:Zakon o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 13/00 z dne 17. 2. 2000),Popravek zakona o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 91/00 z dne 6. 10. 2000),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona... 10. 08. 2013 UL RS 26. 07. 2013 10. 08. 2013
Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) izdaja minister za finance Pravilnik o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike... 10. 11. 2012 UL RS 09. 11. 2012 10. 11. 2012
Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poslovanja z nepremičninami obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98 z dne 6. 2. 1998), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu... 01. 10. 2005 UL RS 30. 09. 2005 01. 10. 2005
SRS 38 (2002) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in s SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah. Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se v želji, da bi sklenili konvencijo... 26. 05. 2006 UL RS 11. 05. 2006 26. 05. 2006
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja... 08. 12. 2001 UL RS 07. 12. 2001 08. 12. 2001
Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) obsega: Kolektivno pogodbo med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg) (Uradni list RS, št. 94/10 z dne 26. 11. 2010), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi med... 23. 07. 2011 UL RS 22. 07. 2011 23. 07. 2011
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije 01. 06. 2019 UL RS 17. 05. 2019 01. 06. 2019
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 1. člen V sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega... 18. 05. 2019 UL RS 17. 05. 2019 18. 05. 2019
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 z dne 9. 8. 1996), Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999... 21. 11. 2015 UL RS 20. 11. 2015 21. 11. 2015
Prikazov na stran:
Komentar