Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist Na podlagi tretjega odstavka 87., 88., 89. in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 obsega: Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 – ZDLGPE (Uradni list RS, št. 61/20 z dne 30... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 Na podlagi šestega in osmega odstavka 60. člena ter za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov obsega: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (Uradni list RS, št. 63/04 z dne 10. 6. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije Na podlagi četrtega odstavka 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 08. 01. 2021 UL RS 07. 01. 2021 08. 01. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo obsega: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o prekrških (ZP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških obsega: Zakon o prekrških – uradno prečiščeno besedilo – ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11 z dne 18. 4. 2011), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1H (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013... 15. 01. 2021 UL RS 14. 01. 2021 15. 01. 2021
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov obsega: Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 obsega: Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 (Uradni list RS, št. 140/20 z dne 9. 10. 2020), Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov obsega... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/20 z dne 27. 11. 2020), Zakon... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE... 11. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 11. 01. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca Na podlagi sedmega odstavka 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic in pravnih koristi Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem... 01. 01. 2021 UL RS 29. 12. 2020 01. 01. 2021
Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 106/20) vsebuje naslednjo končno določbo: »KONČNA... 27. 11. 2020 UL RS 26. 11. 2020 27. 11. 2020
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2021 Za izvrševanje 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 – ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 1/99 – ZNIDC,117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Na podlagi devetega odstavka 93. člena in petega odstavka 188.a člena ter za izvrševanje 93.a člena in 181.a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13... 07. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 07. 01. 2021
Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) minister za finance izdaja Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja... 13. 03. 2021 UL RS 26. 02. 2021 13. 03. 2021
Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ZAKON o razglasitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:Zakona o upravnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del Na podlagi 130.c člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13... 19. 02. 2021 UL RS 18. 02. 2021 19. 02. 2021
Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS... 16. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 16. 12. 2020
Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev obsega: Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Uradni list RS, št. 44/19 z dne 5. 7. 2019), Pravilnik o spremembah... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev obsega: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev – ZIUOPOK (Uradni list RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020), Zakon o interventnih ukrepih za... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in predloga predsednika... 20. 12. 2020 UL RS 17. 12. 2020 20. 12. 2020
Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član Na podlagi sedmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 23. 01. 2021 UL RS 22. 01. 2021 23. 01. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, EPA 1557-VIII), Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, EPA 1472-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa Na podlagi 10. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja... 18. 12. 2020 UL RS 17. 12. 2020 18. 12. 2020
Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka obsega: Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11 z dne 21. 12. 2011), Pravilnik... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja obsega: Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17 z dne 24. 3. 2017), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov... 01. 04. 2021 UL RS 12. 03. 2021 01. 04. 2021
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini obsega: Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009), Uredbo o spremembah in dopolnitvah... 06. 02. 2021 UL RS 05. 02. 2021 06. 02. 2021
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020 obsega: Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 134/20 z dne 2. 10. 2020), Pravilnik... 15. 12. 2020 UL RS 14. 12. 2020 15. 12. 2020
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev Na podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake... 01. 03. 2021 UL RS 26. 02. 2021 01. 03. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, EPA 1638-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o javnih financah (ZJF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih financah obsega: Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99 z dne 30. 9. 1999), Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah – ZJF-A (Uradni list RS, št. 124/00 z dne 29. 12. 2000), Zakon o spremembah... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov in rokih izplačil sredstev v primeru zunanje namestitve uporabnikov Na podlagi šestega odstavka 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o urejanju trga dela obsega: Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o spremembah... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE (Uradni list RS, št. 80/20 z dne 30. 5. 2020), Zakon... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 obsega:: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19 z dne 12. 12. 2019), Zakon o zagotovitvi... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Na podlagi četrtega odstavka 98. člena in petega odstavka 123.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Gradbeni zakon (GZ) Neuradno prečiščeno besedilo Gradbenega zakona obsega: Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017), Popravek Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017), Zakon o spremembi Gradbenega zakona – GZ-A (Uradni list RS, št. 65... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona za uravnoteženje javnih financ obsega: Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 obsega: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – ZIPRS2122 (Uradni list RS, št. 174/20 z dne 27. 11. 2020), Zakon o dodatnih ukrepih... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Stanovanjski zakon (SZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004), Zakon o evidentiranju... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izobraževanju odraslih obsega: Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18 z dne 2. 2. 2018), Zakon o finančni razbremenitvi občin – ZFRO (Uradni list RS, št. 189/20 z dne 15. 12. 2020). Zakon... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
MRS 12 - Davek iz dobička Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 12 - Davek iz dobička obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega... 04. 04. 2019 UL EU L 15. 03. 2019 04. 04. 2019
Prikazov na stran:
Komentar