Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o posebnem davku na določene prejemke obsega:Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS... 01. 03. 1996 UL RS 29. 02. 1996 01. 03. 1996
Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od iger na srečo obsega:Zakon o davku od iger na srečo – ZDIS (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001... 30. 10. 2001 UL RS 29. 10. 2001 30. 10. 2001
Zakon o čeku (ZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o čeku obsega:Zakon o čeku (Uradni list FLRJ, št. 105/46 z dne 27. 12. 1946),Zakon o spremembah zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 12/65 z dne 24. 3. 1965),Zakon o spremembi zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 50/71 z dne 11. 11... 12. 10. 1973 Uradni list SFRJ 04. 10. 1973 12. 10. 1973
SRS 37 (2002) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji Slovenski računovodski standard 37 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v podjetjih v stečaju ali likvidaciji... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Trinajsta direktiva Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti Trinajsta direktiva Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti UL L 145... 01. 01. 1988 UL EU L 21. 11. 1986 01. 01. 1988
Zakon o minimalni plači (ZMinP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o minimalni plači obsega: Zakon o minimalni plači – ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10 z dne 22. 2. 2010), Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači – ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015), Zakon o spremembah Zakona... 25. 12. 2018 UL RS 24. 12. 2018 25. 12. 2018
Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije Neuradno prečiščeno besedilo Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije obsega:Enotni kontni okvir za gospodarske družbe... 09. 01. 2016 UL RS 08. 01. 2016 09. 01. 2016
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14 z dne 4. 4. 2014), Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS... 09. 12. 2017 UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske sta z namenom, da bi sklenili spora­zum... 20. 10. 1995 UL RS 19. 10. 1995 20. 10. 1995
SRS 31 (2002) - Računovodske rešitve v bankah Slovenski računovodski standard 31 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V BANKAH A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki v izbranem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada obsega:Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008),Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika... 04. 06. 2016 UL RS 03. 06. 2016 04. 06. 2016
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva obsega: Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 38/96 z dne 19. 7. 1996), Popravek kolektivne pogodbe elektrogospodarstva (Uradni list RS, št. 45/96 z dne 19. 8. 1996), Zakon... 25. 06. 2015 UL RS 24. 06. 2015 25. 06. 2015
Zakon o državni statistiki (ZDSta) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni statistiki obsega:Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki – ZDSta-A (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001). Zakon o državni... 24. 02. 2001 UL RS 09. 02. 2001 24. 02. 2001
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino obsega: Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94 z dne 30. 6. 1994), Uredbo o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena... 07. 07. 2012 UL RS 06. 07. 2012 07. 07. 2012
Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na finančne storitve obsega:Zakon o davku na finančne storitve – ZDFS (Uradni list RS, št. 94/12 z dne 10. 12. 2012),Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve – ZDFS-A (Uradni list RS, št. 90/14 z dne 15. 12... 16. 12. 2014 UL RS 15. 12. 2014 16. 12. 2014
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 1. člen To kolektivno pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije in sindikati negospodarskih dejavnosti in državnih organov. 2. člen Stranke kolektivne pogodbe se strinjajo, da se do sklenitve nove kolektivne pogodbe za... 24. 06. 1993 UL RS 24. 06. 1993 24. 06. 1993
Pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti Na podlagi 21. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem zakona... 28. 01. 1995 UL RS 27. 01. 1995 28. 01. 1995
Zakon o menici (ZM) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o menici obsega:Zakon o menici (Uradni list FLRJ, št. 104/46 z dne 24. 12. 1946),Popravek zakona o menici (Uradni list FLRJ, št. 33/47 z dne 1. 5. 1947),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o menici (Uradni list SFRJ, št. 16/65... 31. 12. 1994 UL RS 30. 12. 1994 31. 12. 1994
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 1. člen Ta pravilnik določa obliko, vsebino in postopek izdaje službenih... 01. 01. 2015 UL RS 30. 12. 2014 01. 01. 2015
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje obsega: Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13 z dne 1. 3. 2013), Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost... 29. 03. 2013 UL RS 28. 03. 2013 29. 03. 2013
Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni... 01. 01. 2010 UL RS 18. 12. 2009 01. 01. 2010
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
SRS 2 (2019) - Neopredmetena sredstva Neuradno prečiščeno besedilo Slovenskih računovodskih standardov (2016) obsega: Slovenske računovodske standarde (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10. 12. 2015), Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018... 01. 01. 2019 UL RS 14. 12. 2018 01. 01. 2019
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske... 10. 08. 1996 UL RS 09. 08. 1996 10. 08. 1996
Zakon o dohodnini (ZDoh) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: Zakon o dohodnini – ZDoh (Uradni list RS, št. 71/93 z dne 30.12.1993), Popravek zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 2/94 z dne 14.1.1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Uradni list RS... 24. 01. 1999 UL RS 09. 01. 1999 24. 01. 1999
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Poljska... 06. 12. 1997 UL RS 05. 12. 1997 06. 12. 1997
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izobraževanju odraslih obsega:Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 12/96 z dne 29. 2. 1996),Zakon o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),Zakon o spremembah... 26. 10. 2006 UL RS 26. 10. 2006 26. 10. 2006
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede Na podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, v nadaljnjem besedilu ZSPJS) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca in reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka... 18. 06. 2008 UL RS 10. 06. 2008 18. 06. 2008
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 obsega: Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 (Uradni list RS, št. 58/13 z dne 8. 7. 2013), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama... 30. 11. 2013 UL RS 29. 11. 2013 30. 11. 2013
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US) izdaja ministrica za finance Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 1. člen S tem pravilnikom se določa vsebina... 01. 07. 2018 UL RS 29. 06. 2018 01. 07. 2018
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju obsega:Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 z dne 22. 7. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU-A (Uradni... 09. 08. 2008 UL RS 09. 05. 2008 09. 08. 2008
SRS 3 (2019) - Finančne naložbe Neuradno prečiščeno besedilo Slovenskih računovodskih standardov (2016) obsega: Slovenske računovodske standarde (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10. 12. 2015), Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018... 01. 01. 2019 UL RS 14. 12. 2018 01. 01. 2019
Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa obsega: Pravilnik o načinu ter rokih izdelave... 24. 12. 2013 UL RS 23. 12. 2013 24. 12. 2013
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin obsega:Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04 z dne 12. 3. 2004),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 28. 11. 2015 UL RS 13. 11. 2015 28. 11. 2015
Zakon o gostinstvu (ZGos) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gostinstvu obsega:Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 z dne 10. 1. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu – ZGos-A (Uradni list RS, št. 40/99 z dne 28. 5. 1999),Zakon o preprečevanju dela... 13. 08. 2016 UL RS 29. 07. 2016 13. 08. 2016
Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika... 07. 02. 1998 UL RS 06. 02. 1998 07. 02. 1998
Zakon o igrah na srečo (ZIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o igrah na srečo obsega: Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 27/95 z dne 19.5.1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001),Odločbo... 18. 06. 2014 UL RS 03. 06. 2014 18. 06. 2014
SRS 34 (2002) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 1-30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 2 (2002) - Neopredmetena dolgoročna sredstva Slovenski računovodski standard 2 (2002) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju neopredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov, ki se štejejo kot neopredmetena... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 11 (2002) - Kratkoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 11 (2002) KRATKOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77 in 80-82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 obsega:Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 – ZDIU12 (Uradni list RS, št. 110/11 z dne 31. 12. 2011),Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12... 09. 06. 2012 UL RS 08. 06. 2012 09. 06. 2012
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 17/16 z dne 29. 2. 2016), Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma... 01. 01. 2018 UL RS 13. 12. 2017 01. 01. 2018
SRS 24 (2002) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 24 (2002) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 3 (2002) - Dolgoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 3 (2002) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60-62 in 64 (Kodeks računovodskih načel... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Okvir Slovenskih računovodskih standardov (2019) Neuradno prečiščeno besedilo Slovenskih računovodskih standardov (2016) obsega: Slovenske računovodske standarde (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10. 12. 2015), Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018... 01. 01. 2019 UL RS 14. 12. 2018 01. 01. 2019
Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Vlada... 28. 03. 1999 UL RS 27. 03. 1999 28. 03. 1999
SRS 16 (2002) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2002) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. zidi se lahko uporabljajo v finančnem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 obsega: Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS... 23. 05. 2009 UL RS 22. 05. 2009 23. 05. 2009
Prikazov na stran:
Komentar