Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Stroški najema poslovnega prostora pri fizični osebi Stroški najema poslovnega prostora pri fizični osebi Uporabnik je najel poslovni prostor pri fizični osebi, zato ji plačuje najemnino 1.000 EUR mesečno. Obračunati mora davčni odtegljaj od prejemkov fizične osebe. Kakšna sta obračun in knjiženje? Odgovor: Obračun... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Prenos zgradbe ob prenehanju stavbne pravice Prenos zgradbe ob prenehanju stavbne pravice Lastnik zemljišča, ki je fizična oseba brez dejavnosti, je ustanovil stavbno pravico na zemljišču z zgradbo na ime fizične osebe. Zgradba je bila ob ustanovitvi stavbne pravice (začasno) prenesena na imetnika stavbne pravice... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Knjiženje prejetega posojila Knjiženje prejetega posojila Organizacija je prejela 40.000 EUR posojila. Letna obrestna mera je bila 5-odstotna, rok vračila posojila pa 6 mesecev. Ker družba ni vrnila posojila v dogovorjenem roku, temveč šele po 8 mesecih, ji je posojilodajalec za čas zamude... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Knjiženje pridelave, skladiščenja in prodaje krompirja v kmetijski šoli Knjiženje pridelave, skladiščenja in prodaje krompirja v kmetijski šoli Dijaki srednje kmetijske šole, ki je javni zavod in določeni uporabnik EKN, v okviru svojega izobraževalnega procesa pridelajo krompir. V tekočem letu so pospravili 4.000 kg krompirja. Skupni... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Upoštevanje članarine in drugih plačil članov Upoštevanje članarine in drugih plačil članov Člani društva so se udeležili posvetovanja, ki ga je organiziralo društvo. To je sprejelo sklep, da nečlani plačajo polno ceno kotizacije za posvetovanje, člani pa za polovico nižjo. Če je kotizacija 60 EUR, člani plačajo... Zveza RFR 27. 04. 2018
Zgled: Obračun plače Obračun plače Zaposlenemu pripada plača 1.166 EUR za 176 ur, kolikor znaša polna delovna obveznost v mesecu. Kako organizacija knjiži? Odgovor: Obračun prispevkov in davkov iz plače Vrsta prispevka Stopnja (v %) Znesek (v EUR) Zdravstveno zavarovanje 6,36 74... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Knjiženje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v javnem sektorju Knjiženje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v javnem sektorju Organizacija javnega sektorja je za tekoče leto prejela obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).Kako knjiži obračun in plačilo NUSZ? Odgovor: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za... Zveza RFR 30. 01. 2023
Zgled: Pripoznavanje terjatev za zamudne obresti Pripoznavanje terjatev za zamudne obresti Organizacija A je organizaciji B 5. januarja 2020 prodala blago za 100.000 EUR. Terjatev je zapadla v plačilo 7. februarja 2020. Ker organizacija B v pogodbeno dogovorjenem roku terjatve ni poravnala, ji organizacija A skladno... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Odkup terjatev brez regresne pravice s prenosom vseh tveganj in koristi Odkup terjatev brez regresne pravice s prenosom vseh tveganj in koristi Organizacija A daje v odkup terjatve organizaciji B, katerih vrednost po računih znaša 10.000 EUR. Terjatve so v celoti nezapadle. Dogovorita se, da bo organizacija B organizaciji A vnaprej... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Prilagoditev denarnih tokov pri izračunu vrednosti pri uporabi Prilagoditev denarnih tokov pri izračunu vrednosti pri uporabi Organizacija ima denar ustvarjajočo enoto 1 (DUE 1), za katero je izračunala vrednost pri uporabi 2.200 EUR. Knjigovodska vrednost sredstev DUE 1 znaša 1.400 EUR. Organizacija ima tudi skupna sredstva... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Menica – instrument zavarovanja plačil Menica – instrument zavarovanja plačil Organizacija A je od organizacije B kupila za 78.000 EUR blaga. Po pogodbi naj bi plačala 23. novembra. Dogovorjeno je bilo plačilo na transakcijski račun. Organizacija B pa je od organizacije A zahtevala za zavarovanje plačila... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Kolektivna pogodba dejavnosti določa možnost izplačila regresa v nedenarni obliki Kolektivna pogodba dejavnosti določa možnost izplačila regresa v nedenarni obliki Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije* (KPDTS). Celoten regres želi delavcem izplačati v nedenarni obliki (bonih).Ali to lahko naredi? Odgovor... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Terjatve za odbitni DDV Terjatve za odbitni DDV V davčnem obdobju je družba kupila za 70.000 EUR (85.400 z DDV) surovin, za 10.000 EUR (12.200 z DDV) pisarniškega materiala in za 8.000 EUR (9.760 z DDV) goriva za službena osebna vozila, plačala 500 EUR (610 z DDV) za pogostitev svojega... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Določitev trajanja pogodbe za določen čas pri nadomeščanju delavke na porodniškem dopustu Določitev trajanja pogodbe za določen čas pri nadomeščanju delavke na porodniškem dopustu Delavka odhaja na porodniški dopust 8. junija, zato bo delodajalec za čas njene odsotnosti zaposlil drugo delavko. Kdaj se bo delavka vrnila, delodajalec ne ve. Bo pa za njeno... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Izračun sedanje vrednosti obveznice Izračun sedanje vrednosti obveznice Organizacija ima obveznico z nominalno vrednostjo 1.000 EUR. V plačilo bo zapadla čez 10 let, konec vsakega leta prinaša obresti 90 EUR, njena donosnost pa je 10-odstotna. Kako organizacija izračuna njeno sedanjo vrednost? Odgovor... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Velikost regresa delavca, ki opravlja dopolnilno delo Velikost regresa delavca, ki opravlja dopolnilno delo Delodajalec ima zaposlenega delavca za opravljanje dopolnilnega dela osem ur na teden.Ali delavcu pripada regres? Odgovor: Da. Pogodba o opravljanju dopolnilnega dela je klasična pogodba s krajšim delovnim časom, ki... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Revaloriziranje nepremičnine in prevrednotenje finančne naložbe, merjene prek kapitala Revaloriziranje nepremičnine in prevrednotenje finančne naložbe, merjene prek kapitala Bilanca stanja pred izračunom davka iz dobička in odloženega davka AKTIVA PASIVA Nepremičnina 1.600 Kapital 1.500 Finančna naložba 200 Revalorizacijska rezerva 200 Zaloge... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Pogodba ne vsebuje najemne sestavine Pogodba ne vsebuje najemne sestavine Pogodba, sklenjena med stranko in dobaviteljem, določa, da dobavitelj zagotovi prevoz blaga s točno določenim tipom vozila in v skladu z vnaprej dogovorjenim časovnim razporedom. Pogodba se sklepa za pet let.Ali pogodba vsebuje... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Knjiženje stroška oglaševanja izdelka v reklamnem letaku kupca (maloprodajnega trgovca) Knjiženje stroška oglaševanja izdelka v reklamnem letaku kupca (maloprodajnega trgovca) Organizacija proda izdelek A maloprodajnemu trgovcu. Istočasno se z njim dogovori, da bo ta v letaku, ki ga izdaja, promoviral točno ta izdelek. Dogovorita se, da bo organizacija za... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Pripoznavanje odhodkov od obresti Pripoznavanje odhodkov od obresti Organizacija si je 30. novembra 2020 za eno leto izposodila 100.000 EUR za financiranje obratnih sredstev. Posojilo bo vrnila v enkratnem znesku ob zapadlosti. Pogodbeno dogovorjena letna obrestna mera je fiksna in znaša 9 %. Obresti... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova odstopljenih prispevkov Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova odstopljenih prispevkov Družba je obračunala za 30.000 EUR prispevkov za socialno varnost, ki se odstopajo invalidskemu podjetju. V tem obdobju je za nakup opreme, prilagojene invalidom, namenila 12.000 EUR, za... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Amortizacijska stopnja za toplotno črpalko Amortizacijska stopnja za toplotno črpalko Organizacija je pridobila toplotno črpalko, ki jo bo uporabila za ogrevanje poslovnih prostorov. Kolikšno amortizacijsko stopnjo določi za njeno amortiziranje? Odgovor: Amortizacijsko stopnjo določi prek dobe koristnosti. To... Zveza RFR 02. 11. 2022
Zgled: Prihodki od donacij za dolgoročni projekt javnega zavoda Prihodki od donacij za dolgoročni projekt javnega zavoda Javni zavod je prejel donacije za organizacijo dogodka čez dve leti. Porabil jo bo za pokrivanje stroškov.Kako naj izkaže prihodke? Odgovor: Dolgoročne pasivne časovne razmejitve na račun dolgoročno odloženih... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov javnega zavoda Prihodki od donacij za pokrivanje stroškov javnega zavoda Javni zavod je prejel donacijo v denarju, v stvareh in v storitvi v zneskih po 1.000 EUR, skupaj 3.000 EUR. Ker so vsi darovalci organizacije iz zasebnega sektorja, je z njimi sklenil pogodbe o doniranju. Kako... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Fizična oseba ustanovi stavbno pravico na nepozidanem zemljišču in jo dodeli fizični osebi za gradnjo stavbe Fizična oseba ustanovi stavbno pravico na nepozidanem zemljišču in jo dodeli fizični osebi za gradnjo stavbe Lastnik zemljišča, ki je fizična oseba brez dejavnosti, je ustanovil stavbno pravico na nepozidanem zemljišču s trajanjem 25 let na ime fizične osebe, ki bo to... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Posredovanje podatkov o olajšavi za prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči Posredovanje podatkov o olajšavi za prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči V letu 2022 so prostovoljci, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri izplačilu dohodka uveljavljali osebno davčno olajšavo... Zveza RFR 16. 01. 2023
Zgled: Razvrstitev naložbenih nepremičnin, vrednotenih po modelu nabavne vrednosti, med nekratkoročna sredstva za prodajo Razvrstitev naložbenih nepremičnin, vrednotenih po modelu nabavne vrednosti, med nekratkoročna sredstva za prodajo Nabavna vrednost naložbene nepremičnine X je bila 50.000 EUR, njen popravek vrednosti zaradi amortiziranja pa 30.000 EUR. Ob razvrstitvi med nekratkoročna... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov Organizacija A pošlje nedokončan proizvod v dodelavo organizaciji B. Dogovorita se, da bo organizacija B izvedla drugo fazo proizvodnje in bo za to zaračunala 45.000 EUR.Kako knjiži organizacija A? Odgovor: Organizacija... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Knjiženje popisnega primanjkljaja in presežka zalog proizvodov Knjiženje popisnega primanjkljaja in presežka zalog proizvodov Popisna komisija je v skladišču ugotovila za 300 EUR primanjkljaja proizvodov, ki ga vodi po lastnih cenah (tej vrednosti mora dodati še DDV po stopnji 22 %, kar znese dodatnih 66 EUR), in za 350 EUR... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Nakup računalniškega programa Nakup računalniškega programa Organizacija je kupila program za risanje in zanj plačala 6.100 EUR (od tega DDV 1.100 EUR). Predpostavlja, da ga bo uporabljala štiri leta.Kako organizacija knjiži? Odgovor: Zap. št. Vsebina Konto V breme V dobro 1. Nakup... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Prefrakturiranje obratovalnih stroškov pri najemu Prefrakturiranje obratovalnih stroškov pri najemu Najemodajalec se je z najemnikom dogovoril, da mu mora ta poleg najemnine za poslovni prostor povrniti tudi obratovalne stroške (stroške električne energije, vode in podobno), saj števcev nista prepisala.Kako knjiži... Zveza RFR 17. 10. 2022
Zgled: Knjiženje dnevnic v javnem sektorju, če vrednost presega tisto po davčni uredbi Knjiženje dnevnic v javnem sektorju, če vrednost presega tisto po davčni uredbi Uporabnik kot povračilo stroška za prehrano na službeni poti obračunava dnevnice. V nekaterih primerih znesek, ki po kolektivni pogodbi pripada javnemu uslužbencu, presega tistega iz Uredbe... Zveza RFR 24. 10. 2022
Zgled: Obdavčljivi promet za identifikacijo v sistem DDV pri sobodajalcih Obdavčljivi promet za identifikacijo v sistem DDV pri sobodajalcih Slovenski mali davčni zavezanec ima v lasti počitniške nepremičnine v Sloveniji in na Hrvaškem. Daje jih v uporabo fizičnim osebam za počitniške namene (krajše nastanitve). V zadnjih 12 mesecih ima iz... Zveza RFR 20. 03. 2023
Zgled: Invalidska organizacija je upravičena do oprostitve prispevkov za zaposlovanje invalidov po ZZRZI Invalidska organizacija je upravičena do oprostitve prispevkov za zaposlovanje invalidov po ZZRZI Invalidska organizacija zaposluje invalide. Prispevki za te invalidne osebe znašajo 4.508 EUR. S temi prispevki v velikosti 2.580 EUR pokriva plače invalidnih oseb. Kako... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Oslabitev finančnih naložb, razporejenih in izmerjenih po pošteni vrednosti prek kapitala Oslabitev finančnih naložb, razporejenih in izmerjenih po pošteni vrednosti prek kapitala Organizacija je na borzi kupila 1.000 delnic družbe po 120 EUR. Vsi stroški posla so znašali 2.000 EUR. Organizacija je izbrala pripoznanje z upoštevanjem datuma trgovanja... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Obračun amortizacije opreme Obračun amortizacije opreme Uporabnik izkazuje nabavno vrednost opreme 6.000 EUR. Predpisana amortizacijska stopnja je 20 %.Kako uporabnik obračuna in knjiži amortizacijo opreme? Odgovor: Leto Amortizacijska osnova (v EUR) Amortizacijska stopnja (v %) Letna... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Kdaj je rok za izplačilo regresa, če se je delavec zaposlil po 1. juliju? Kdaj je rok za izplačilo regresa, če se je delavec zaposlil po 1. juliju? Delavec se je zaposlil 1. novembra. Za tekoče leto mu pripada sorazmerni del regresa v velikosti 2/12.Kdaj mu mora delodajalec izplačati sorazmerni del regresa, da ne bo v zamudi? Odgovor... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Razdelitev nabavne vrednosti ob nakupu zemljišča in zgradbe Razdelitev nabavne vrednosti ob nakupu zemljišča in zgradbe Organizacija je kupila nepremičnino za 146.400 EUR (od tega je DDV 26.400 EUR). Pogodba določa, da kupuje zemljišče in zgradbo. Organizacija je nepremičnino prevzela.Kako organizacija knjiži? Odgovor... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Kako podjetje SABMiller prenaša svoje dobičke iz Afrike* Kako podjetje SABMiller prenaša svoje dobičke iz Afrike* Družba SABMiller je drugo največje pivovarsko podjetje na svetu, njeno interesno območje pa zajema skoraj ves svet. Med njenimi blagovnimi znamkami so piva Grolsch, Peroni in Miller, njen globalni dobiček... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: Delavec je pobotno izjavo podal pred prenehanjem delovnega razmerja Delavec je pobotno izjavo podal pred prenehanjem delovnega razmerja Delodajalec je delavcu 15. junija izplačal regres za celotno leto. Delavec je septembra podal odpoved pogodbe o zaposlitvi, delovno razmerje pa mu je prenehalo 15. oktobra. Glede na to, da pri... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Temeljne in druge vrste poslovnega izida Temeljne in druge vrste poslovnega izida Organizacija na podlagi podatkov, ki so navedeni v računovodskih podatkih v prilogi, pripravi različne vrste poslovnega izida za notranje uporabnike.Kako jih izračuna? Odgovor: Izkaz poslovnega izida organizacije v letu 2015... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Varstvo otrok na domu kot socialnovarstvena storitev? Varstvo otrok na domu kot socialnovarstvena storitev? Vzgojiteljica predšolskih otrok se je odločila, da bo opravljala varovanje otrok na domu. Dejavnost bo opravljala kot samostojna podjetnica, saj namerava ob razširitvi te dejavnosti zaposliti še dodatne varuhe... Zveza RFR 29. 03. 2023
Zgled: Prejeti količinski popusti Prejeti količinski popusti Organizacija A ima sklenjeno večletno nabavno pogodbo z organizacijo B. Kot kupec je upravičena do količinskih popustov na podlagi vsakoletne dosežene količinske nabave. Lestvica za dosego količinskih popustov je taka: Nakupljene količine... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Kateri organ v javnem zavodu potrdi poročilo o popisu? Kateri organ v javnem zavodu potrdi poročilo o popisu? Javni zavod sprašuje, kateri organ potrdi poročilo o popisu oziroma sprejme sklep o likvidaciji popisnih razlik. Odgovor: Poročilo o popisu mora obravnavati pristojni organ pravne osebe. Odločiti mora tudi o načinu... Zveza RFR 17. 10. 2022
Zgled: Izračun efektivnega delovnega časa na službeni poti v javnem sektorju Izračun efektivnega delovnega časa na službeni poti v javnem sektorju Javni uslužbenec je odšel na večdnevno službeno pot in v namembnem kraju tudi prenočeval. Koliko ur izpolnjene delovne obveznosti naj delodajalec prizna uslužbencu za to službeno pot? Odgovor... Zveza RFR 07. 11. 2022
Zgled: Opredelitev poslovnih knjig v pravilniku o računovodstvu Opredelitev poslovnih knjig v pravilniku o računovodstvu Trgovska družba, ki prodaja blago na debelo in drobno, pripravlja pravilnik o računovodstvu. Katere poslovne knjige naj opredeli v njem? Odgovor: Pri opredelitvi poslovnih knjig mora upoštevati značilnosti... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Pripoznanje terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki Pripoznanje terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki Določeni uporabnik (denimo šola ali vrtec) ustanovitelju izda zahtevek za decembrske plače januarja prihodnjega leta.Kdaj določeni uporabnik pripozna terjatev in kdaj drugi uporabnik pripozna obveznost... Zveza RFR 12. 12. 2022
Zgled: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Proračunski uporabnik sprašuje, kaj je namen izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo Ajpesu oddaja skupaj z letnim poročilom. Odgovor: Z notranjim nadzorom javnih financ se zagotavlja, da finančno... Zveza RFR 27. 12. 2022
Zgled: Del povračila stroškov prevoza na delo in z njega je obdavčen Del povračila stroškov prevoza na delo in z njega je obdavčen Delodajalec je v internem aktu določil, da bo delavcem povrnil strošek prevoza na delo in z njega v razdalji med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela po kilometrini v velikosti zgornjega zneska... Zveza RFR 21. 11. 2022
Zgled: Obračun amortizacije računalniškega programa Obračun amortizacije računalniškega programa Organizacija je pridobila licenco za uporabo računalniškega programa za 6.100 EUR (od tega DDV 1.100 EUR). Ta program ni sestavni del računalniške strojne opreme. Licenco mora obnoviti po štirih letih. Organizacija uporablja... Zveza RFR 04. 11. 2021
Prikazov na stran:
Komentar