Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Razlika med predujmom in odloženimi prihodki Razlika med predujmom in odloženimi prihodki Javni zavod prejme vnaprejšnje plačilo za določen namen od proračunskega financerja. Ker se s financerjem ne more sporazumeti glede knjiženja, sprašuje, kakšna je razlika med predujmom in odloženimi prihodki. Odgovor... Zveza RFR 03. 04. 2018
Zgled: Kraj obdavčitve storitve prenove Kraj obdavčitve storitve prenove Zavezanec ima že več let na isti najeti lokaciji postavljen večji kiosk za prodajo hrane in pijače. Kiosk je potreben temeljite prenove, ki jo bo opravil tuji davčni zavezanec. Katera določba ZDDV-1 glede kraja obdavčitve se pri teh... Zveza RFR 02. 11. 2016
Zgled: Obvezna študentska praksa Obvezna študentska praksa Družba je sprejela študenta na obvezno prakso. Nagrade za obvezno prakso mu ne bo izplačala, prav tako mu ni in mu ne bo povrnila nobenih stroškov. Fursu mora plačati le pavšalni prispevek za poškodbe pri delu (za zdravstveno zavarovanje... Zveza RFR 05. 03. 2018
Zgled: Obrezovanje trt v vinogradu Obrezovanje trt v vinogradu Kmet ima v lasti vinograde, ki ležijo deloma v Sloveniji deloma pa na Madžarskem. V času mirovanja trt, ko se te obrezuje, za to storitev potrebuje več delovne sile, zato mu pri tem pomagajo okoliški kmetje. Ali se trte štejejo za sestavni... Zveza RFR 24. 11. 2016
Zgled: Zmanjševanje dnevnice za službeno pot v Sloveniji Zmanjševanje dnevnice za službeno pot v Sloveniji Delodajalec sprašuje, ali mora obračunati dohodnino, če je delavcu izplačal dnevnico za službeno pot v Sloveniji in hkrati plačal račun restavraciji, kjer je delavec imel zagotovljeno celotno prehrano. Kolektivna... Zveza RFR 22. 06. 2015
Zgled: Pogosto prepozno pridobljena ID-številka za DDV v zvezi s storitvami Pogosto prepozno pridobljena ID-številka za DDV v zvezi s storitvami Mali davčni zavezanci, ki praviloma ne obračunavajo DDV in ne vodijo evidenc za ta davek, pogosto sprašujejo, ali bi se res morali identificirati s posebno ID-številko za DDV, ko poslujejo s tujino... Zveza RFR 10. 09. 2018
Zgled: Nepravi tristranski posel Nepravi tristranski posel Avstrijski davčni zavezanec proda blago slovenskemu davčnemu zavezancu, ki ga proda dalje končnemu prejemniku, ki je hrvaški davčni zavezanec. Dobavitelj blago odpelje iz Avstrije v Slovenijo, slovenski davčni zavezanec pa ga iz Slovenije... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Stroški popravil Stroški popravil Proizvodni organizaciji se je pokvaril stroj, katerega nabavna vrednost znaša 10.000 EUR, popravek vrednosti pa 2.500 EUR. Na stroju se je pokvarila vzmet. Serviser je zamenjal vzmet, tri matice in tesnila, opravil pa je tudi redni letni servis, ki bi... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Pravilna klavzula pri zaračunanem prevozu blaga Pravilna klavzula pri zaračunanem prevozu blaga Davčnemu zavezancu s sedežem in identifikacijsko številko za DDV iz Avstrije opravimo prevoz blaga iz Slovenije v Švico. Katera klavzula na računu je pravilna: oproščeno DDV po 52. členu ZDDV-1 ali obrnjena davčna... Zveza RFR 31. 12. 2012
Zgled: Plačilo avtoprevozniku v času tranzita Plačilo avtoprevozniku v času tranzita Slovenska družba opravlja dejavnost avtoprevozništva po Sloveniji in tujini. Dobila je naročilo, naj opravi storitev prevoza blaga na Dansko. Na podlagi tega naročila je enega od avtoprevoznikov napotila na pot, ki je trajala od... Zveza RFR 26. 06. 2018
Zgled: Fiskalno pravilo - izračun presežka Fiskalno pravilo – izračun presežka Javni zavod izračunava presežek po fiskalnem pravilu. Katere obveznosti mora odšteti od presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, da ugotovi presežek prihodkov po fiskalnem pravilu? Odgovor: Javni zavod mora od... Zveza RFR 18. 02. 2019
Zgled: Nadomestilo za konkurenčno klavzulo Nadomestilo za konkurenčno klavzulo Delavec je odpovedal delovno razmerje pri slovenskem delodajalcu (družbi). Po pogodbi o zaposlitvi mu je delodajalec dolžan mesečno, in sicer dve leti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, izplačevati denarno nadomestilo za konkurenčno... Zveza RFR 04. 09. 2017
Zgled: Odbitek DDV Odbitek DDV Javni zavod, identificiran za namene DDV, opravlja oproščeno dejavnost po 42. členu ZDDV-1 in prodaja lastne izdelke. Z družbo X je podpisal najemno pogodbo za objekt – bivalno enoto, ki jo bodoči najemodajalec še gradi in bo v uporabi čez nekaj mesecev... Zveza RFR 30. 06. 2014
Zgled: Davčni zavezanec preseže predpisani prag 10.000 EUR sredi koledarskega leta Davčni zavezanec preseže predpisani prag 10.000 EUR sredi koledarskega leta Davčni zavezanec s sedežem in redno ID-številko za DDV v Sloveniji bo v letu 2019 začel prek spleta prodajati računalniški program. To se obravnava kot elektronska storitev. Kupci te... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Uporaba specialnega predpisa glede potnih stroškov, ki so nastali upravitelju Uporaba specialnega predpisa glede potnih stroškov, ki so nastali upravitelju V sklepu Cst 220/2011 je Višje sodišče v Ljubljani odločalo o potnih stroških, ki so nastali upravitelju pri opravljanju storitev. V obravnavani zadevi je prvostopenjsko sodišče dalo soglasje... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Določanje letošnje akontacije dohodnine za zasebnike normirance Določanje letošnje akontacije dohodnine za zasebnike normirance Kako zasebnik, ki je v letu 2012 ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, v letu 2013 pa bo priglasil obdavčitev dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem 70-odstotnih normiranih... Zveza RFR 18. 02. 2013
Zgled: Proizvodnja žganja za lastno rabo Proizvodnja žganja za lastno rabo Kmet iz svojega sadja zvari 50 litrov žganja. Za to uporabi svoj kotel za kuhanje žganja, ki ga od avgusta 2016 ni več dolžan prijavljati pristojnemu organu. Ali je dolžan obračunati trošarino od žganja, ki ga bo vsega namenil za... Zveza RFR 24. 07. 2017
Zgled: Pogodba ne vsebuje najemne sestavine Pogodba ne vsebuje najemne sestavine Pogodba, sklenjena med stranko in dobaviteljem, določa, da dobavitelj zagotovi prevoz blaga s točno določenim tipom vozila in v skladu z vnaprej dogovorjenim časovnim razporedom. Pogodba se sklepa za 5 let.Ali pogodba vsebuje... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Določitev pravice do dodatka za delovno dobo, kadar ga ne ureja nobena kolektivna pogodba dejavnosti Določitev pravice do dodatka za delovno dobo, kadar ga ne ureja nobena kolektivna pogodba dejavnosti Delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Po kateri pravni podlagi delodajalec delavcu obračunava dodatek za delovno dobo? Odgovor: Dodatek za... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Brezplačno dano blago Brezplačno dano blago Zavezanca se dogovorita, da bo prvi drugemu podaril stroj, ki ga ne potrebuje več. Podaritelj je ob nakupu stroja odbil zaračunani mu DDV. Ker je blago dano brezplačno, menita, da DDV ni treba obračunati. Ali to drži? Odgovor: Podaritev blaga med... Zveza RFR 07. 09. 2015
Zgled: Elektronska dobava programske opreme – dostop prek dostopne kode ali licenčnega ključa Elektronska dobava programske opreme – dostop prek dostopne kode ali licenčnega ključa Organizacija kupcu prodaja licenco za uporabo programske opreme, ki pomeni pravico do uporabe intelektualne lastnine. Ta daje kupcu pravico dostopa do programov prek spletne strani... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Oddaja obrazca DDV-TBE 31. januarja 2019 Oddaja obrazca DDV-TBE 31. januarja 2019 Slovenski zavezanec opravi digitalne storitve končnim potrošnikom iz drugih držav članic v skupni vrednosti, ki ne presega 10.000 EUR na leto. Za potrebe obdavčitve se je vključil v sistem mini VEM in ustrezno obračunaval DDV po... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Polletno poročilo Polletno poročilo Javni zavod sprašuje, kako naj pripravi polletno poročilo, če finančni načrt ni bil sprejet v skladu z 48. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314). Javni zavod namreč ni prejel izhodišč in usmeritev... Zveza RFR 29. 07. 2013
Zgled: Uporaba trgovskega blaga za zasebne namene Uporaba trgovskega blaga za zasebne namene Podjetnik, identificiran za DDV, ima trgovino z orodjem. Za zasebne namene (hišna opravila v gospodinjstvu) potrebuje nekaj kosov tega orodja, zato jih bo prenesel v gospodinjstvo, za ta prenos pa podjetju ne bo nič plačal... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Finančni najem in sprememba davčnih stopenj Finančni najem in sprememba davčnih stopenj Pri finančnem najemu se zaradi sprememb obrestne mere dvakrat letno spremeni mesečni obrok plačila. Ali se po 1. juliju 2013 DDV od razlike obračunava po novih stopnjah? Odgovor: Pri zvišanju davčnih stopenj velja, da se... Zveza RFR 22. 07. 2013
Zgled: Obračun davka na motorna vozila Obračun davka na motorna vozila Zavezanec pridobiva avtomobile iz EU. Ali ob pridobitvi osebnega vozila iz druge države članice DMV in okoljska dajatev, ki ju je treba obračunati ob vnosu vozil v Slovenijo, zmanjšujeta doseženo razliko v ceni, ki je osnova za obračun... Zveza RFR 29. 10. 2012
Zgled: "Interna realizacija" storitev "Interna realizacija" storitev Javni zavod sprašuje, kako naj v poslovnih knjigah izkaže izdajanje računov med organizacijskimi enotami javnega zavoda. Javni zavod na enem od področij svoje dejavnosti javne službe opravlja take storitve, da jih ena organizacijska enota... Zveza RFR 07. 01. 2019
Zgled: Dohodnina od dividend ali udeležbe na dobičku Dohodnina od dividend ali udeležbe na dobičku Družbenik enoosebne družbe je sprejel sklep o delitvi celotnega nerazdeljenega dobička v tej družbi, ki znaša 500.000 EUR. Družba ima oblikovane tudi zakonske rezerve v velikosti 10 % osnovnega kapitala družbe. Družbenik je... Zveza RFR 31. 12. 2018
Zgled: Uporaba retrospektivnega načina pri prehodu za poslovne najeme 1. januarja 2019 Uporaba retrospektivnega načina pri prehodu za poslovne najeme 1. januarja 2019 Najemnik je 1. januarja 2015 sklenil pogodbo za najem opreme, ta pa ustreza opredelitvi poslovnega najema. Obdobje najema znaša 10 let, letni znesek najemnine, ki ga bo najemnik plačal... Zveza RFR 28. 02. 2019
Zgled: Obračun amortizacije od gospodarske infrastrukture pri občini Obračun amortizacije od gospodarske infrastrukture pri občini Občina sprašuje, katere stopnje in metodo amortizacije naj upošteva pri obračunu amortizacije za gospodarsko infrastrukturo, ki jo ima v najemu koncesionar in zanjo plačuje najemnino v velikosti obračunane... Zveza RFR 03. 05. 2016
Zgled: Obdavčitev licenčnine, izplačane podjetniku nerezidentu Obdavčitev licenčnine, izplačane podjetniku nerezidentu S podjetnikom nerezidentom, ki je v državi rezidentstva registriran za opravljanje dejavnosti in na tej podlagi tudi obdavčen, smo sklenili licenčno pogodbo za pridobitev pravice do izkoriščanja njegovega patenta... Zveza RFR 28. 10. 2013
Zgled: Odpravnina za osebo, ki ni bila zaposlena za polni delovni čas Odpravnina za osebo, ki ni bila zaposlena za polni delovni čas Pravna oseba ima pogodbo o zaposlitvi z delavcem za 4 ure na dan za določen čas. Izplačati bi mu morala odpravnino, vendar ne zna določiti njenega zneska, ker ZDR-1 določa, da se znesek odpravnine določi... Zveza RFR 30. 09. 2013
Zgled: Prenehanje uporabe posebne ureditve Unije – mini VEM Prenehanje uporabe posebne ureditve Unije – mini VEM Slovenski zavezanec, ki je vključen v posebno ureditev Unije, je dejavnost iz tega naslova prenesel na drugega davčnega zavezanca, zato ne bo več opravljal elektronskih storitev končnim potrošnikom v drugih državah... Zveza RFR 27. 12. 2017
Zgled: Izplačilo dohodka madžarskemu podjetniku, ki delo opravi v Sloveniji Izplačilo dohodka madžarskemu podjetniku, ki delo opravi v Sloveniji Slovenska družba B, zavezanka za DDV, je sklenila pogodbo z madžarskim podjetnikom, da ta zanjo samostojno opravi gradbeno storitev v Sloveniji v znesku 10.000 EUR. Dela v Sloveniji bodo predvidoma... Zveza RFR 26. 04. 2017
Zgled: Knjiženje amortizacije pri določenih uporabnikih Knjiženje amortizacije pri določenih uporabnikih Javni zavod navaja, da je iz tržnega dela presežka prihodkov nad odhodki nabavil opredmeteno osnovno sredstvo. Ali mora obračunano amortizacijo pokriti s prihodki ali jo knjiži v breme vira? Odgovor: Knjiženje... Zveza RFR 08. 08. 2016
Zgled: Slovenski davčni zavezanec kot končni prejemnik blaga (tretji v verigi) Slovenski davčni zavezanec kot končni prejemnik blaga (tretji v verigi) Slovenski davčni zavezanec kupi računalnik od nizozemskega davčnega zavezanca, prejme pa ga iz Hrvaške. Kako mora slovenski davčni zavezanec evidentirati račun, prejet od nizozemskega davčnega... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Storitev gradbenega nadzora Storitev gradbenega nadzora Zavezanec se ukvarja z gradbeno dejavnostjo v Sloveniji in tujini. Pogosto so mu zaračunane storitve gradbenega nadzora. Ali je storitev gradbenega nadzora mogoče obravnavati kot gradbeno storitev. Odgovor: Gradbeni nadzor pri graditvi... Zveza RFR 03. 08. 2015
Zgled: Uporaba poenostavitve pri pravem tristranskem poslu Uporaba poenostavitve pri pravem tristranskem poslu Dobavitelj blaga, španski davčni zavezanec, proda blago nemškemu davčnemu zavezancu (pridobitelju), ki ga proda dalje končnemu prejemniku, ki je slovenski davčni zavezanec. Dobavitelj blago neposredno odpošlje iz... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Prevoz pripravljene hrane Prevoz pripravljene hrane Slovenska družba za pogostitev poslovnih partnerjev pri trgovcu naroči hrano iz njegove posebne ponudbe. Trgovec prodane hrane ne dostavlja sam, zato priporoči drugo osebo, ki to občasno opravlja zanj. Družba od trgovca kupi le hrano, prevoz... Zveza RFR 24. 03. 2016
Zgled: Regres za prehrano, kadar je delavec na službeni poti Regres za prehrano, kadar je delavec na službeni poti Javni zavod ima obrat za prehrano, v katerem se prehranjujejo tudi zaposleni, zato jim v skladu s sedmim odstavkom 166. člena ZUJF ne izplačuje regresa za prehrano. Sprašuje, kako naj obračuna tisti del regresa za... Zveza RFR 22. 04. 2013
Zgled: Sedež podjetja plača stroške za poslovno enoto Sedež podjetja plača stroške za poslovno enoto Sedež podjetja plačuje glavnino stroškov tudi za poslovno enoto. V letu 2014 je plačal stroške materiala v velikosti 2.500 EUR, stroške odvetniških storitev 3.500 EUR in stroške oglaševanja 7.500 EUR. Stroški, ki jih je... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Najem sredstva, katerega uporaba je odvisna od drugih sredstev Najem sredstva, katerega uporaba je odvisna od drugih sredstev Najemnik ima z najemodajalcem sklenjene najemne pogodbe za najem strežnikov, vključno z različnimi individualnimi moduli, ki povečujejo shranjevalne zmogljivosti strežnikov (ti moduli so bili dodani... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Delovno razmerje v Sloveniji in registrirana dejavnost v Italiji Delovno razmerje v Sloveniji in registrirana dejavnost v Italiji Fizična oseba, ki prebiva v Sloveniji in je slovenski rezident, je v delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu. Poleg tega je podjetnik v Italiji, kjer opravlja registrirano dejavnost. Izdeluje... Zveza RFR 28. 09. 2017
Zgled: Prodaja knjige v braillovi pisavi Prodaja knjige v braillovi pisavi Izdajatelj knjige, davčni zavezanec, identificiran za DDV, je zaradi velikega zanimanja knjigo izdal še v braillovi pisavi. Katero stopnjo DDV uporabi pri prodaji te knjige? Odgovor: Tudi pri prodaji knjige v braillovi pisavi uporabi... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Davčni odtegljaj od plačil za storitve iz BiH Davčni odtegljaj od plačil za storitve iz BiH Zavezancu iz BiH smo izstavili račun za storitev, on pa je ob plačilu obračunal davčni odtegljaj in nam nakazal le razliko. Ali lahko uveljavljamo odbitek v tujini plačanega davka v obračunu DDPO? Odgovor: Kot davek... Zveza RFR 08. 04. 2013
Zgled: Poslovno leto pri društvih Poslovno leto pri društvih Društvo sprašuje, ali lahko enako kot gospodarska družba spremeni poslovno leto, tako da ne bi bilo več enako koledarskemu letu, ampak bi zajemalo obdobje od 1. aprila do 31. marca. Odgovor: Društvo ne more spremeniti poslovnega leta tako kot... Zveza RFR 12. 05. 2014
Zgled: Dovoljeno število nadur pri delu s krajšim delovnim časom Dovoljeno število nadur pri delu s krajšim delovnim časom Delodajalec ima zaposleno delavko za krajši delovni čas 20 ur na teden (ne na podlagi posebnih predpisov).Koliko nadur lahko delavka v povprečju opravi na mesec? Odgovor: Nadurno delo lahko traja največ osem ur... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Popravek napake zaradi neupoštevanja nepriznanega odhodka za kazen Popravek napake zaradi neupoštevanja nepriznanega odhodka za kazen Javni zavod je moral državnemu organu plačati kazen zaradi nepravilnosti, ugotovljenih v inšpekcijskem postopku. Kazen je plačal in jo v davčnem obračunu za leto 2016 upošteval kot davčno priznan... Zveza RFR 05. 11. 2018
Zgled: Rezervacije za odpravnine pri majhnih družbah Rezervacije za odpravnine pri majhnih družbah Ali mora majhna gospodarska družba za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi oblikovati rezervacije? Kako pravilno razumeti določbo SRS 10.1? Odgovor: SRS 10.1 je treba razumeti tako, da rezervacij za jubilejne... Zveza RFR 09. 04. 2018
Zgled: Obračun in odbitek DDV ob zavrnitvi identifikacije za DDV Obračun in odbitek DDV ob zavrnitvi identifikacije za DDV Furs je zavezancu zavrnil izdajo ID-številke. Ali mora zavezanec, ki je v 12-mesečnem obdobju presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa, od dobav obračunati DDV in kako je z odbitkom DDV? Odgovor: Kljub neizdani... Zveza RFR 20. 03. 2017
Prikazov na stran:
Komentar