Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Poslovna enota in metoda odbitka Poslovna enota in metoda odbitka Slovenska družba posluje v Veliki Britaniji in ima glede na 5. člen konvencije tam stalno poslovno enoto.Ali je dobiček britanske poslovne enote obdavčen v Sloveniji? Odgovor: Pravico do obdavčevanja dobičkov, ki se lahko pripišejo... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Najemnik je za vlaganja v najeto nepremičnino oproščen plačila najemnine Najemnik je za vlaganja v najeto nepremičnino oproščen plačila najemnine Najemodajalec je dal v najem poslovni prostor. Z najemno pogodbo se je z najemnikom dogovoril, da ga bo ta prenovil (prenova ni specifična glede na dejavnost, ki jo opravlja), v zameno pa ga bo... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Kratkoročno posojilo pri upravljavcu enotnega zakladniškega računa Kratkoročno posojilo pri upravljavcu enotnega zakladniškega računa Uporabnik je pri upravljavcu EZR države 15. maja 2017 najel kratkoročno posojilo v znesku 100.000 EUR. Dogovorjena letna obrestna mera je 2 %. Posojilo mora vrniti po 9 mesecih (15. februarja 2018... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Obračun proizvodnje – izdajanje in prodaja knjig Obračun proizvodnje – izdajanje in prodaja knjig Določeni uporabnik v založniški dejavnosti izdaja knjige. Izdal je 800 knjig. V kalkulaciji stroškovne cene upošteva neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev. Zaloge vodi po dejanskih cenah. Določeni... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Poročanje o opravljenih storitvah končnim potrošnikom Poročanje o opravljenih storitvah končnim potrošnikom Slovenski davčni zavezanec je v drugi polovici leta 2021 stranki – fizični osebi opravil storitev na nepremičnini v drugi državi članici EU. Tujega DDV ni plačal, na računu pa se je skliceval na 27. člen ZDDV-1... Zveza RFR 27. 12. 2021
Zgled: Spremenjena dejstva o dobi uporabe amortizirljivega sredstva Spremenjena dejstva o dobi uporabe amortizirljivega sredstva Organizacija je kupila stroj in zanj plačala 10.000 EUR. Ob pridobitvi je pričakovala, da ga bo uporabljala 10 let. Na koncu četrtega leta so se spremenili okoljevarstveni predpisi, ki uporabe takšnih strojev... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Prejemi denarnih sredstev v blagajno Prejemi denarnih sredstev v blagajno Uporabnik ima organizirano blagajniško poslovanje, prek katerega prejema plačila z gotovino, čeki in plačilnimi karticami. Dnevni prejem plačil evidentira v blagajniškem dnevniku po posameznih plačilih, za katere izda blagajniške... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Prefakturiranje obratovalnih stroškov za nepremičnino, dano v najem Prefakturiranje obratovalnih stroškov za nepremičnino, dano v najem Organizacija je dala v najem nepremičnino. Z najemnikom se je dogovorila, da mu bo zaračunala stroške električne energije za nepremičnino. Ker števcev nista prepisala, računi prihajajo na organizacijo... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Rezervacije za tožbe, vložene po bilančnem presečnem datumu Rezervacije za tožbe, vložene po bilančnem presečnem datumu Organizacija ima poslovno leto enako koledarskemu. Januarja je prejela sklep sodišča o začetku postopka zaradi neupravičene prekinitve delovnega razmerja. Tožbeni zahtevek znaša 25.000 EUR.Kako organizacija... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Obračun podjemne pogodbe Obračun podjemne pogodbe Organizacija je najela fizično osebo za storitev urejanja besedila na računalniku ob izdaji publikacije za svoj jubilej. Z osebo je sklenila podjemno pogodbo v bruto znesku 900 EUR in 100 EUR potnih stroškov.Kako organizacija knjiži? Odgovor... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Sodila za razporejanje stroškov na javno službo in tržno dejavnost Sodila za razporejanje stroškov na javno službo in tržno dejavnost Javni zavod izvaja javno službo in tržno dejavnost. Pri izvajanju se mu pojavljajo stroški, med katerimi so nekateri neposredni in jih lahko v celoti pripiše posamezni dejavnosti, drugi pa se nanašajo... Zveza RFR 10. 01. 2022
Zgled: Uporaba metode preprodajnih cen – avtomobilski distributer Uporaba metode preprodajnih cen – avtomobilski distributer Družba A iz države A in družba B iz Slovenije spadata v isto mednarodno skupino podjetij, katere glavna dejavnost je proizvodnja luksuznih avtomobilov. Glavne funkcije družbe A so razvoj novih avtomobilov... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Dohodek iz najemnine Dohodek iz najemnine Pravna oseba sprašuje, ali se fizični osebi v osnovo za določanje pravic do socialnih transferov všteva tudi dohodek od najemnine, glede na to, da se ta obdavčuje cedularno. Pri tem pa jo zanima še, kako fizična oseba uveljavlja dejanske stroške... Zveza RFR 21. 09. 2015
Zgled: Investicijski odhodki Investicijski odhodki Drugi uporabnik je nakupil opremo v vrednosti 12.000 EUR (brez DDV). Zaradi nepravočasnega plačila mu je dobavitelj poslal še obračun za 100 EUR zamudnih obresti.Kako drugi uporabnik knjiži nakup opreme in zamudnih obresti? Odgovor: Zap. št... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Knjiženje sredstev projekta prek časovnih razmejitev pri določenem uporabniku Knjiženje sredstev projekta prek časovnih razmejitev pri določenem uporabniku Določeni uporabnik je za projekt, ki se izvaja v okviru EU, iz državnega proračuna prejel 80.000 EUR za pokrivanje stroškov (odhodkov) od septembra tekočega poslovnega leta do februarja... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Oblikovanje predloga razdelitve stečajne mase Oblikovanje predloga razdelitve stečajne mase Družba je sestavila otvoritveno stečajno bilanco stanja.  V prvih treh mesecih po začetku stečajnega postopka so se zgodili ti poslovni dogodki: Družba je za določen čas zaposlila nekaj ljudi in jim izplačala plače... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Odpis terjatev zaradi stečajnega postopka v letu 2022 Odpis terjatev zaradi stečajnega postopka v letu 2022 Slovenska družba ima za 6.000 EUR nepoplačanih terjatev do dolžnika, ki je v stečajnem postopku. Terjatve je prijavila v tem stečajnem postopku, v katerem je bil tolikšen znesek tudi davčno priznan, stečajna masa... Zveza RFR 29. 12. 2021
Zgled: Obračun dohodka študenta za delo prek študentskega servisa, ki ne presega 400 EUR Obračun dohodka študenta za delo prek študentskega servisa, ki ne presega 400 EUR Študent, ki je slovenski rezident, opravi delo pri slovenski družbi in na tej podlagi od študentskega servisa prejme dohodek 400 EUR bruto. Katere dajatve in v kolikšnem znesku mora... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Obračun DMV od električnega vozila za prevoz gostov po turističnem kompleksu Obračun DMV od električnega vozila za prevoz gostov po turističnem kompleksu Zavezanec iz druge države članice pridobiva električna vozila. Podobna so vozilom za vožnjo po igriščih za golf, le da jih bo zavezanec uporabljal za prevoz gostov po turističnem kompleksu.Ali... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Priznavanje časa na službenem potovanju Priznavanje časa na službenem potovanju Delodajalec je uslužbenca napotil na službeno potovanje, ki bo trajalo več dni. Kako naj mu upošteva čas na službenem potovanju in izračuna število dnevnic? Odgovor: Delodajalec mora pri presoji, koliko časa naj uslužbencu prizna... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Prejete donacije društva za kritje prihodnjih stroškov Prejete donacije društva za kritje prihodnjih stroškov Društvo je prejelo 8.000 EUR donacije. Donator je ta sredstva prispeval za gradnjo dvigala, ki bo invalidom omogočilo vstop v poslovno stavbo. Dela bodo izvedena v prihodnjem letu ob drugih delih, ki so potrebna... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Vračunani stroški storitev čiščenja Vračunani stroški storitev čiščenja Organizacija ima sklenjeno pogodbo s čistilnim servisom za 24 mesecev. Čiščenje se zaračuna na delovni dan, kar znaša 500 EUR. Organizacija zaključuje poslovno leto 5. januarja, računa za čiščenje pa za december še ni prejela. Kako... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Vplačila in izplačila v blagajni Vplačila in izplačila v blagajni Račun za pisarniški material znaša 122 EUR (od tega odbitni DDV 22 EUR) in ga je delavec plačal neposredno dobavitelju. Delavec je uporabniku predložil račun za povračilo založenih finančnih sredstev (račun je bil izdan v skladu... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Zamenjava sredstev z doplačilom Zamenjava sredstev z doplačilom Organizacija A ima osnovno sredstvo X, katerega neodpisana vrednost znaša 7.000 EUR (nabavna vrednost je 10.000 EUR, popravek vrednosti pa 3.000 EUR). Njegova poštena vrednost je 8.500 EUR. Organizacija A sredstvo X zamenja za sredstvo Y... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Knjižnica želi izvesti letni popis 30. junija Knjižnica želi izvesti letni popis 30. junija Šolska knjižnica bi izvedla popis 30. junija in ga obravnavala kot letni popis. Zaposleni namreč menijo, da bi bil popis takrat najbolj temeljit, ker šolarji vrnejo vse knjižnično gradivo.Ali lahko knjižnica ta popis... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Prejem odškodnine od zavarovalnice za ukraden računalnik Prejem odškodnine od zavarovalnice za ukraden računalnik Tatovi so vdrli v prostore osnovne šole in ukradli prenosni računalnik. Šola amortizacijo v celoti pokriva v breme vira sredstev na kontu 980. Ker je bil računalnik zavarovan, bo zavarovalnica povrnila njegovo... Zveza RFR 29. 12. 2021
Zgled: Vlaganja v jablanov nasad Vlaganja v jablanov nasad Javni zavod, ki se ukvarja tudi s kmetijsko dejavnostjo in ima pravico do 100-odstotnega odbitka DDV, vzgaja večletni nasad v lastni režiji na svojem zemljišču. Za pripravo zemljišča za kmetijsko rabo porabi 3.000 EUR, za sajenje in oskrbo... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Amortizacija pravice do uporabe sredstva, pri katerem najemnik ne namerava prevzeti lastništva Amortizacija pravice do uporabe sredstva, pri katerem najemnik ne namerava prevzeti lastništva Družba se z lastnikom strojne opreme dogovori za najem, pri katerem se nanjo ne prenesejo pomembna tveganja in koristi, povezani z lastništvom. Najemna pogodba je sklenjena... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Izračun akontacije dohodnine pri poračunu plače po sodni odločbi z uporabo povprečenja Izračun akontacije dohodnine pri poračunu plače po sodni odločbi z uporabo povprečenja Delodajalec mora delavcu po sodni odločbi plačati poračun plače za odpravo napake pri obračunu plače za 12 mesecev iz preteklih dveh let. Izplačati mora razliko 6.600 EUR. Delavčeva... Zveza RFR 27. 02. 2022
Zgled: Prodaja blaga in storitev v države zunaj EU Prodaja blaga in storitev v države zunaj EU Slovenski davčni zavezanec prodaja blago in opravlja storitve kupcem iz držav zunaj EU (v tretje države).Ali mora kot slovenski davčni zavezanec obračunati DDV in katera zakonodaja mu to obveznost nalaga? Odgovor: Na Zvezi... Zveza RFR 28. 08. 2023
Zgled: Prejem e-računa in njegov izpis Prejem e-računa in njegov izpis Organizacija prek B2B-izmenjave prejema e-račune, zato jih avtomatično prejme v svoj sistem ERP. Po prejemu e-računa iz priloženega pdf-dokumenta izpiše sliko računa. Na ta izpis z žigom odtisne datum prejema, zraven pa priloži še... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Odprava pripoznanja delnic, razporejenih v skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Odprava pripoznanja delnic, razporejenih v skupino finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Organizacija je na borzi kupila 200 delnic družbe po 100 EUR. Stroški posla so znašali 250 EUR. Organizacija je izbrala pripoznanje z upoštevanjem datuma trgovanja (menjave... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Prejem sredstev od ustanovitelja za investicije – prejem in poraba sredstev sta enaka Prejem sredstev od ustanovitelja za investicije – prejem in poraba sredstev sta enaka Določeni uporabnik je kupil novo opremo v znesku 2.440 EUR (DDV je 440 EUR). Pri tem ni imel pravice do odbitka DDV. Vsa sredstva za nakup opreme je prejel od drugega uporabnika... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Vračunavanje stroškov nagrade zaposlenim Vračunavanje stroškov nagrade zaposlenim Enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, kjer je lastnik obenem tudi poslovodja, vsako leto zaposlenim kot nagrado izplača 13. plačo. Družba zaključuje poslovno leto 2021, strošek dela pa na mesečni ravni znaša 75.000 EUR... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Družbenik je družbo ustanovil leta 1992. V letu 2021 želi ta delež podariti svojima otrokoma, ki nista zaposlena v tej družbi. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost deleža je ocenjena... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Pripoznanje najemnikovih vlaganj v nepremičnino pri najemodajalcu, če najemnika v zameno oprosti plačila najemnine Pripoznanje najemnikovih vlaganj v nepremičnino pri najemodajalcu, če najemnika v zameno oprosti plačila najemnine Najemodajalec je dal v najem poslovni prostor. Z najemno pogodbo se je z najemnikom dogovoril, da ga bo ta prenovil (prenova ni specifična glede... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Zamudne obresti zaradi zamujenih plač Zamudne obresti zaradi zamujenih plač Zavezanec je od svojega delodajalca dobil z zamudo izplačane plače, zato mu je delodajalec izplačal tudi zamudne obresti.Ali so zamudne obresti oproščene dohodnine? Odgovor: Tovrstne zamudne obresti niso oproščene dohodnine, saj ne... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Prevrednotovalni poslovni prihodki iz prodaje osnovnega sredstva Prevrednotovalni poslovni prihodki iz prodaje osnovnega sredstva Organizacija ima med opredmetenimi osnovnimi sredstvi zgradbo, katere nabavna vrednost znaša 80.000 EUR pred odpravo pripoznanja, popravek vrednosti pa 20.000 EUR. Zgradbo proda kupcu, s katerim je 30... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Odpis finančne naložbe Odpis finančne naložbe Drugi uporabnik je delno odpisal dolgoročno in kratkoročno finančno naložbo v znesku 1.500 EUR.Kako drugi uporabnik knjiži delni odpis finančne naložbe? Odgovor: Zap. št. Vsebina Konto V breme V dobro 1. Odpis dela dolgoročne finančne... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Vračunavanje prihodkov pri prejeti državni pomoči Vračunavanje prihodkov pri prejeti državni pomoči Organizacija ima dokument, da bo iz proračuna (posredno prek v ta namen ustanovljenega zavoda) v letih 2019 in 2020 prejela 15.000 EUR za stroške, nastale pri projektu X. Denarna sredstva ji bo zavod nakazoval... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Davčna obravnava prodaje nepremičnine posrednemu družbeniku, fizični osebi, po nižji ceni od tržne Davčna obravnava prodaje nepremičnine posrednemu družbeniku, fizični osebi, po nižji ceni od tržne Družba s sedežem v Sloveniji ima v registru osnovnih sredstev nepremičnino, ki jo je do zdaj uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti (kot poslovni prostor). Zaradi... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Prihodki iz financiranja iz dividend Prihodki iz financiranja iz dividend Organizacija je imela 80 delnic, katerih knjigovodska vrednost je znašala 86.400 EUR. Razvrstila jih je med finančne naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida. S skupščinskim sklepom je bilo sprejeto, da... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Nastop učenke glasbene šole iz Trsta Nastop učenke glasbene šole iz Trsta Učenka glasbene šole iz Trsta je bila povabljena, da na dobrodelnem koncertu v Mariboru zaigra na instrument. Pravna oseba, ki organizira dobrodelni koncert, ji izplača 150 EUR honorarja, ki naj bi pokril predvsem njene potne... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Prevrednotenje zgradbe zaradi oslabitve Prevrednotenje zgradbe zaradi oslabitve Uporabnik se je odločil, da bo zgradbo oslabil, ker se knjigovodska vrednost pomembno razlikuje od nadomestljive. Knjigovodska vrednost je 45.000 EUR, nadomestljiva pa 36.000 EUR.Kako uporabnik knjiži ta poslovni dogodek... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Kako lahko zavezanec spremeni rezidentski status Kako lahko zavezanec spremeni rezidentski status Zavezanec, fizična oseba, ki je slovenski rezident, se je za stalno preselil v drugo državo in želi spremeniti rezidentski status.Pri katerem pristojnem organu mora vložiti zahtevek? Odgovor: Po tem, ko se je izvedlo... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: Dajatve pri študentu, ki opravlja prostovoljno praktično delo Dajatve pri študentu, ki opravlja prostovoljno praktično delo Študent opravi prostovoljno praktično delo pri slovenski družbi in na tej podlagi prejme dohodek 1.000 EUR. Prejemnik dohodka ni zavarovanec po 18. členu ZPIZ-2 in je vključen v obvezno zdravstveno... Zveza RFR 27. 08. 2021
Zgled: Poračun plače za preteklo leto po odločitvi delodajalca Poračun plače za preteklo leto po odločitvi delodajalca Delodajalec je ugotovil napako pri obračunu plač za preteklih 12 mesecev (za mesece od aprila 2020 do marca 2021, ko je ugotovil napako). Popravek se nanaša na neobračunano izplačilo za delovno uspešnost za ta... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Prodaja blaga na daljavo slovenskim potrošnikom Prodaja blaga na daljavo slovenskim potrošnikom Zavezanec iz druge države članice proda slovenskim fizičnim osebam blago v vrednosti 5.000 EUR. Gre za dobavo blaga na daljavo, saj je naročilo opravljeno prek spleta, blago pa zavezanec prek hitre pošte dostavi fizični... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Prihodki od prodaje dovolilnic Prihodki od prodaje dovolilnic Društvo je financirano s članarino, ki jo obvezno plačujejo vsi člani društva, poleg tega pa prodaja dovolilnice za ribolov v njihovem ribniku. Po izkušnjah je društvo ugotovilo, da ima vsako leto za 1.000 EUR prihodkov od članarine in za... Zveza RFR 27. 04. 2018
Zgled: Vračunani kalo materiala pri določenem uporabniku Vračunani kalo materiala pri določenem uporabniku Določeni uporabnik je imel po knjigovodskih razvidih v zalogi na dan popisa 40 kosov materiala po nabavni ceni 300 EUR (40 x 300 EUR = 12.000 EUR). Na podlagi izkušenj iz preteklih obračunskih obdobij in skladno... Zveza RFR 27. 12. 2018
Prikazov na stran:
Komentar