Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Prejem nagrade v nagradni igri v denarju in v stvari Prejem nagrade v nagradni igri v denarju in v stvari Fizična oseba je sodelovala v nagradni igri, v kateri so bili možni različni dobitki v denarju in v stvareh. Po vsakem pravilnem odgovoru se je namreč lahko odločila za denar ali za stvar. Tako je njen končni dobitek... Zveza RFR 27. 02. 2020
Zgled: Merjenje nekratkoročnega sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo, ki je bilo pred tem merjeno po modelu nabavne vrednosti in oslabljeno Merjenje nekratkoročnega sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo, ki je bilo pred tem merjeno po modelu nabavne vrednosti in oslabljeno Organizacija med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje zgradbo, katere nabavna vrednost znaša 200.000 EUR, popravek vrednosti... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Pravica do uporabe vozila na motor z notranjim izgorevanjem in na električni pogon v enem mesecu Pravica do uporabe vozila na motor z notranjim izgorevanjem in na električni pogon v enem mesecu Delodajalec vodilnim delavcem omogoča uporabo službenih vozil za poslovne in zasebne namene. V letu 2022 namerava posodobiti vozni park. Nabavil bo osebna motorna vozila... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Preplačilo najemnine lastniku, ki se ne šteje za povezano osebo po 16. in 17. členu ZDDPO-2 Preplačilo najemnine lastniku, ki se ne šteje za povezano osebo po 16. in 17. členu ZDDPO-2 Svetovalna družba pri fizični osebi, ki je lastnik 40-odstotnega deleža v kapitalu, najema poslovne prostore. Za najemnino, katere tržna vrednost je 500 EUR mesečno, plačuje 800... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Način neposrednega zaračunavanja pravnih storitev Način neposrednega zaračunavanja pravnih storitev Glavna dejavnost družbe A iz Slovenije je prodaja kozmetičnih izdelkov iz naravnih sestavin, ki jih proizvaja matična družba iz druge države EU. Glede prodaje izdelkov iz naravnih sestavin je bil v Sloveniji sprejet nov... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Uveljavljanje nadomestila za praznik Uveljavljanje nadomestila za praznik Izvajalec osebne asistence zaposluje osebne asistente, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi določeno, da delo opravljajo v neenakomerno razporejenem delovnem času. Nekateri med njimi so v izbranem mesecu delo opravljali na praznik, ki je... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Postopek skupnega dogovora in sprememba predpisov Postopek skupnega dogovora in sprememba predpisov Pri zavezancu za davek je bil opravljen davčni inšpekcijski nadzor, v katerem mu je bila povečana davčna osnova iz naslova transfernih cen za leto 2017. Davčni postopek se je začel v letu 2018, odločba je bila izdana 30... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: DDV kot del nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva DDV kot del nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva Organizacija, ki je davčni zavezanec z ID-številko za DDV, je kupila opremo za 854 EUR (od tega je DDV 154 EUR). Kako organizacija knjiži? Odgovor: Zap. št. Vsebina Konto V breme V dobro 1. Nakup... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Obdavčitev dohodka upokojenca, ki opravlja delo poslovodje Obdavčitev dohodka upokojenca, ki opravlja delo poslovodje Upokojenec je v družbi, v kateri ima kapitalski delež, registriran kot poslovodja. Ima pokojnino v velikosti 1.100 EUR, od katere ne plača akontacije dohodnine. Po pogodbi o poslovodenju mu pripada mesečni... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: Povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z njega Povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z njega Organizacija izplačuje zaposlenemu povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z njega v velikosti 150 EUR mesečno. Kako organizacija knjiži? Odgovor: Zap. št. Vsebina Konto V breme... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Knjiženje terjatve za dano varščino Knjiženje terjatve za dano varščino Gostinska družba A je kupila 1.000 steklenic sokov po 2 EUR (2,44 EUR z DDV). Poleg sokov ji je dobavitelj B zaračunal tudi 200 EUR (244 EUR z DDV) kot varščino za vračljivo embalažo. Po vračilu polovice embalaže je družba A prejela... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Merjenje in vrednotenje biološkega sredstva – večletni nasad Merjenje in vrednotenje biološkega sredstva – večletni nasad Organizacija je pridobila zemljišče, na katerem je nasad vinske trte za 40.000 EUR. DDV zaradi enostavnosti ni prikazan.Kako organizacija knjiži? Odgovor: Organizacija mora nabavno vrednost razdeliti... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Knjiženje izdelave klubskih miz v lesarski šoli Knjiženje izdelave klubskih miz v lesarski šoli Dijaki srednje lesarske šole, ki je javni zavod in določeni uporabnik EKN, v okviru svojega izobraževalnega procesa izdelujejo klubske mize. V tekočem letu so jih izdelali 150. Skupni stroški izdelave (stroški lesa... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Prodaja zalog po ceni, ki je nižja od knjigovodske – dogodek po datumu bilance stanja Prodaja zalog po ceni, ki je nižja od knjigovodske – dogodek po datumu bilance stanja Organizacija ima na dan 31. decembra na zalogi 100 kosov proizvoda A. Knjigovodska vrednost znaša 1.000 EUR za kos. Vsi proizvodi so brezhibni in niso poškodovani. 100 kosov proda... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Oddajanje nepremičnine v podnajem Oddajanje nepremičnine v podnajem Slovenski rezident na Hrvaškem najame poslovne prostore, v katerih ne bo opravljal nobene dejavnosti, ampak jih namerava uporabljati kot razstavni prostor. Po 5. členu konvencije na Hrvaškem ne izpolnjuje pogojev za obstoj poslovne... Zveza RFR 27. 08. 2021
Zgled: Kapitalski dobiček ustvari pravna oseba nerezidentka Kapitalski dobiček ustvari pravna oseba nerezidentka Pravna oseba nerezidentka proda delež v slovenski družbi.Kako je obdavčen kapitalski dobiček iz drugega premoženja tuje pravne osebe, ustvarjen v Sloveniji? Odgovor: Ni pomembno, ali je oseba, ki je ustvarila... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Slovenski rezident in kapitalski dobiček z virom zunaj Slovenije Slovenski rezident in kapitalski dobiček z virom zunaj Slovenije Slovenski rezident trguje z vrednostnimi papirji na tuji borzi. Pri tem je uspešen in ima kapitalski dobiček večji od kapitalske izgube.Kako se v Sloveniji napove in obdavči kapitalski dobiček? Odgovor... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: Svetovalne storitve tujega podjetja, opravljene v prostorih slovenskega podjetja Svetovalne storitve tujega podjetja, opravljene v prostorih slovenskega podjetja Podjetje iz Nemčije opravlja v Sloveniji svetovalne storitve s področja računalništva za slovensko podjetje. Dela trajajo nekaj mesecev in že na začetku podjetje ni imelo namena ostati... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova državne podpore, namenjene nakupu osnovnega sredstva Dolgoročne pasivne časovne razmejitve iz naslova državne podpore, namenjene nakupu osnovnega sredstva Društvo je prejelo državno subvencijo, namenjeno nakupu specialnega vozila za prevoz invalidov. Nakupna cena vozila je 100.000 EUR (81.167 osnove za DDV in 18.033 DDV... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Slabitev terjatev zaradi zamude pri plačilu Slabitev terjatev zaradi zamude pri plačilu Organizacija A je marca 2020 organizaciji B prodala za 75.000 EUR blaga. Pred tem je preverila bonitetno oceno organizacije B in jasno dostopne informacije ter ugotovila, da ne obstajajo dejavniki, ki bi nakazovali, da... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Nakup materiala v Sloveniji in pridobitev blaga iz EU Nakup materiala v Sloveniji in pridobitev blaga iz EU Uporabnik je kupil za 1.000 EUR (brez DDV) materiala od podjetja v Sloveniji in za 2.000 EUR materiala od podjetja v Avstriji. Material je v Slovenijo pripeljal domači prevoznik, ki je zaračunal 100 EUR stroškov... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Obveznosti za nezaračunano blago Obveznosti za nezaračunano blago Organizacija je prevzela material, katerega ocenjena vrednost na podlagi dobaviteljeve ponudbe je 2.800 EUR. Ob knjiženju prevzetega materiala še nima dobaviteljevega računa. Davki so zaradi enostavnosti prikaza zanemarjeni.Kako... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Maloprodajna metoda merjenja zalog Maloprodajna metoda merjenja zalog Organizacija ima samo eno vrsto zalog, te pa ustvarjajo približno enako razliko v ceni. Zato se je odločila, da bo uporabila maloprodajno metodo merjenja zalog. Začetno stanje zalog v letu je znašalo 3.000 EUR, njihova prodajna cena... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Obdavčitev kapitalskega dobička singapurskih rezidentov Obdavčitev kapitalskega dobička singapurskih rezidentov Singapurski rezidenti so v Sloveniji ustanovili družbo z omejeno odgovornostjo in kupili nepremičnino, ki tvori 60 % aktive družbe.Kako so obdavčeni kapitalski dobički po konvenciji s Singapurjem? Odgovor: Pri... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Prenos pravice do reprodukcije slike Prenos pravice do reprodukcije slike Fizična oseba (zavezanec) se ljubiteljsko ukvarja s slikanjem. Na galerijo (družbo B), ki trži slike, je prenesla pravico do reprodukcije ene od svojih slik, ki je ni ustvarila po njenem naročilu. To je enkratni dohodek tega... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Letni količinski popust Letni količinski popust Organizacija B ima sklenjeno večletno nabavno pogodbo z organizacijo A. Na njeni podlagi je kot kupec upravičena do količinskih popustov glede na nakupljeno količino. Lestvica za dosego količinskih popustov je: Nakupljene količine Količinski... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Osebno motorno vozilo na električni pogon uporabljata zaposleni in njegova partnerka Osebno motorno vozilo na električni pogon uporabljata zaposleni in njegova partnerka Zaposleni ima v uporabi službeno osebno vozilo na električni pogon, ki ga sme uporabljati tudi za zasebne namene. Delodajalec je dal dovoljenje za uporabo tega vozila tudi zaposlenčevi... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Izdaja obveznic Izdaja obveznic Družba za proizvodnjo opreme bo gradnjo novega obrata financirala z izdajo kuponskih obveznic. Izdala je 2.000 obveznic z nominalno vrednostjo 500 EUR. Obveznice se obrestujejo po 3-odstotni letni meri, kuponi za obresti zapadejo v plačilo konec vsakega... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Vračunavanje in poračun kratkoročno vnaprej vračunanih stroškov oglaševanja Vračunavanje in poračun kratkoročno vnaprej vračunanih stroškov oglaševanja Trgovska družba je na podlagi načrta oglaševanja izdelkov predvidela, da bodo znašali stroški oglaševanja v poslovnem letu 8.400 EUR. Zneski prejetih predračunov za posamezne oglaševalske... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Postopek skupnega dogovora na podlagi konvencije Postopek skupnega dogovora na podlagi konvencije Zavezanec iz Slovenije je prodajal proizvode odvisni družbi iz države B, ki ima sedež zunaj EU. Z državo B ima Republika Slovenija sklenjeno konvencijo.V davčnem inšpekcijskem nadzoru v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: Podatki o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine Podatki o dohodkih, ki so oproščeni dohodnine Družba POP je svojemu zaposlenemu na podlagi sodne odločbe izplačala zamudne obresti (400 EUR) in odškodnino (1.500 EUR), ki jo je zaposleni utrpel zaradi tehnično nepravilnega delovanja stroja.Pod katero oznako vnese... Zveza RFR 27. 12. 2020
Zgled: Prejeta državna pomoč v obliki neamortizirljivega sredstva (zemljišča) Prejeta državna pomoč v obliki neamortizirljivega sredstva (zemljišča) Organizacija prejme državno pomoč v obliki zemljišča. V pogojih je zapisano, da mora prejemnik na njem zgraditi zgradbo. Kako organizacija knjiži? Odgovor: Organizacija prejeto državno pomoč... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Izračun spremembe vrednosti zalog, če so končne zaloge večje od začetnih Izračun spremembe vrednosti zalog, če so končne zaloge večje od začetnih Organizacija izkazuje končno stanje zalog 500.000 EUR na kontih skupin 60 in 63, začetno stanje pa je bilo 45.000 EUR. Koliko znaša sprememba vrednosti zalog, ki jo organizacija pripozna v izkazu... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Licenca kot ločena izvršitvena obveza Licenca kot ločena izvršitvena obveza Organizacija, ki deluje v farmacevtski industriji, kupcu podeljuje licenco za zdravilo, ki ima že vsa ustrezna dovoljenja, za 10 let. Hkrati kupcu obljubi, da bo zanj tudi proizvajala to zdravilo. Kako organizacija pripozna... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Obračun nedokončane proizvodnje pri izdajanju knjig Obračun nedokončane proizvodnje pri izdajanju knjig Uporabnik izdaja knjige v založniški dejavnosti. Pri izračunu stroškovne cene upošteva neposredne stroške materiala in neposredne stroške storitev. Zaloge vodi po dejanskih cenah. Vrste neposrednih stroškov je zbral... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Nastanek obveznosti za obračun DDV pri čezmejnih storitvah Nastanek obveznosti za obračun DDV pri čezmejnih storitvah Davčni zavezanec iz druge države članice EU bo za slovenskega davčnega zavezanca opravil storitev monitoringa odpadnih voda. Projekt bo trajal tri leta. Prvi račun za tretjino dogovorjene cene bo izvajalec... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Kratkoročno vnaprej vračunani stroški regresa za letni dopust Kratkoročno vnaprej vračunani stroški regresa za letni dopust Družba je ocenila, da bodo stroški regresa za letni dopust za poslovno leto znašali 21.600 EUR. Odločila se je, da bo pričakovani izdatek mesečno vračunavala med stroške dela. Kako knjigovodsko izkaže... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Ugotovitev dobička in čistega dobička zadruge ter razporeditev čistega dobička Ugotovitev dobička in čistega dobička zadruge ter razporeditev čistega dobička Zadruga je v obračunskem obdobju ustvarila 95.000 EUR prihodkov in 90.000 EUR odhodkov. Obračunala je 1.500 EUR davka od dohodkov pravnih oseb. Med letom je plačala 1.200 EUR akontacije... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Kmet kupi stroj od davčnega zavezanca iz druge države članice EU Kmet kupi stroj od davčnega zavezanca iz druge države članice EU Kmet (mali davčni zavezanec), ki je v zadnjem koledarskem letu z nakupi blaga od davčnih zavezancev iz drugih držav članic EU že dosegel vrednost 9.000 EUR, se je odločil za nakup kmetijskega stroja... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Povprečenje dohodka po sodni odločbi Povprečenje dohodka po sodni odločbi Zavezanec je moral delavca zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja po sodbi sodišča prijaviti v zavarovanje od izteka odpovednega roka, kot da bi bil vseskozi v delovnem razmerju. Plačati pa mu je moral tudi plače za čas... Zveza RFR 27. 12. 2020
Zgled: Italijanska državna pokojnina slovenskega rezidenta, državljana Hrvaške Italijanska državna pokojnina slovenskega rezidenta, državljana Hrvaške Slovenski rezident, ki je hrvaški državljan, dobiva državno pokojnino iz Italije. V kateri državi bo obdavčena državna pokojnina? Odgovor: Po 19. členu konvencije z Italijo bi imela njegovo... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Prenos nepremičnine, izkazane v zalogah, med naložbene nepremičnine Prenos nepremičnine, izkazane v zalogah, med naložbene nepremičnine Organizacija je opravila prenos nepremičnine s konta zalog na konto naložbenih nepremičnin, vrednotenih po nabavni vrednosti.Kako knjiži prenos nepremičnine iz zalog med naložbene nepremičnine... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Obračun stroškov službenega potovanja v tujino Obračun stroškov službenega potovanja v tujino Organizacija je kupila v banki kupila 10.000 HRK po prodajnem tečaju 1 EUR = 7,1254 HRK (1 HRK = 0,140343 EUR) in jih izročila svojemu zaposlenemu na račun stroškov za službeno potovanje v Zagreb. Po vrnitvi s potovanja... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Dodelava zalog Dodelava zalog Organizacija A pošlje nedokončan proizvod v dodelavo organizaciji B. Dogovorita se, da bo organizacija B izvedla fazo 2 proizvodnje in bo za to zaračunala 45.000 EUR.Kako knjiži organizacija A? Odgovor: Zap. št. Vsebina Konto V breme V dobro... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Ustanovitev stavbne pravice na nepozidanem zemljišču Ustanovitev stavbne pravice na nepozidanem zemljišču Fizična oseba, lastnik zemljišča, ki ne opravlja dejavnosti, je ustanovila stavbno pravico na ime družbe A z omejeno odgovornostjo, ki se ukvarja s trgovsko dejavnostjo. Družba ima sedež in dejansko upravljanje... Zveza RFR 25. 05. 2022
Zgled: Sprememba najema – zmanjšanje najemnine in obsega najema Sprememba najema – zmanjšanje najemnine in obsega najema Najemnik je sklenil najemno pogodbo za najem pisarniških prostorov v velikosti 10.000 m2. Pogodba se sklepa za 10 let, najemnina se plačuje 100.000 EUR letno, in sicer na koncu leta. Najemnik uporabi diskontno... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Posojilo, dano z valutno klavzulo Posojilo, dano z valutno klavzulo Organizacija A je konec novembra odobrila in nakazala organizaciji B trimesečno posojilo 100.000 EUR. Po pogodbi je moral posojilojemalec posojilo vrniti v evrski vrednosti 80.000 GBP (tečaj na dan odobritve posojila je bil 1 EUR... Zveza RFR 04. 11. 2021
Zgled: Izvzem kasneje izplačanega deleža v dobičku Izvzem kasneje izplačanega deleža v dobičku Družba je v prihodke leta 2020 vštela 1.000 EUR obračunanih finančnih prihodkov iz deležev v dobičku. Delež v dobičku je prejela šele v letu 2021. Kdaj lahko pripadajoči delež v dobičku izvzame iz davčne osnove? Odgovor... Zveza RFR 27. 12. 2021
Zgled: Rok za prijavo novega delavca v obvezna socialna zavarovanja Rok za prijavo novega delavca v obvezna socialna zavarovanja Delodajalec in delavec sta 31. maja sklenila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas z nastopom dela 1. junija.Ali lahko delodajalec delavca prijavi v vsa obvezna socialna zavarovanja v osmih dneh po nastopu... Zveza RFR 29. 06. 2022
Zgled: Stroški najema poslovnega prostora pri fizični osebi Stroški najema poslovnega prostora pri fizični osebi Uporabnik je najel poslovni prostor pri fizični osebi, zato ji plačuje najemnino 1.000 EUR mesečno. Obračunati mora davčni odtegljaj od prejemkov fizične osebe. Kakšna sta obračun in knjiženje? Odgovor: Obračun... Zveza RFR 27. 12. 2018
Prikazov na stran:
Komentar