Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Pogodba vsebuje najemno sestavino Pogodba vsebuje najemno sestavino Stranka ima z dobaviteljem (prevoznikom) dogovor, da 5 let uporablja 10 točno določenih vozil. Ali pogodba vsebuje najemno sestavino? Odgovor: Da, saj so vozila natančno določena v pogodbi... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Poročanje o poslovanju s povezanimi osebami Poročanje o poslovanju s povezanimi osebami Slovenska pravna oseba je dala posojilo drugi slovenski pravni osebi. Edini družbenik obeh družb je ista fizična oseba. Rok za vračilo posojila je 18 mesecev. Obresti so obračunane po priznani obrestni meri za povezane osebe... Zveza RFR 12. 02. 2018
Zgled: Obvestilo banki o uporabi osebnega transakcijskega računa fizične osebe za opravljanje dejavnosti Obvestilo banki o uporabi osebnega transakcijskega računa fizične osebe za opravljanje dejavnosti Samostojni podjetnik ima pri slovenski banki odprt (osebni) transakcijski račun, ki ga uporablja kot fizična oseba, obenem pa tudi za opravljanje dejavnosti kot samostojni... Zveza RFR 09. 07. 2018
Zgled: Popravek napake pri knjiženju prodaje stavbe Popravek napake pri knjiženju prodaje stavbe Javni zavod je leta 2014 prodal stavbo drugemu javnemu zavodu. Kupnino iz tega naslova je evidentiral med odloženimi prihodki v skupini 92. Amortizacijo stavbe je pokrival v breme prihodkov, torej jo je izkazoval med odhodki... Zveza RFR 07. 12. 2015
Zgled: Zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen Zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen V katerih primerih je obvezna prijava v zdravstveno zavarovanje za posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni? Odgovor: Prijava v zavarovanje za posledice poškodbe pri delu in poklicne bolezni je obvezna za vse... Zveza RFR 13. 06. 2016
Zgled: Podaritev opreme prizadetim v poplavah Podaritev opreme prizadetim v poplavah Trgovsko podjetje je prizadetim v poplavah podarilo prehrambne izdelke, pravnim osebam pa nekaj rabljene opreme. Kako obračuna DDV od podarjenega blaga in opreme? Odgovor: Ko izdelek podarimo fizični osebi, ga odtujimo brezplačno... Zveza RFR 12. 10. 2012
Zgled: Razvrstitev nepremičnine Razvrstitev nepremičnine Organizacija je kupila nepremičnino z namenom, da jo bo prodala naprej. Ali jo razvrsti med naložbene nepremičnine ali med nekratkoročna sredstva za odtujitev (za prodajo)? Odgovor: Organizacija razvrsti nepremičnine v bilanci stanja ob... Zveza RFR 28. 08. 2017
Zgled: Dve načeli knjiženja v javnem sektorju Dve načeli knjiženja v javnem sektorju Javni zavod je postavil načelno vprašanje o razlikovanju računovodenja pri določenih in drugih uporabnikih. Vsakič, ko medsebojno poslujejo, pa naj gre za redno financiranje, posebne projekte ali preprosto za prodajo na trgu... Zveza RFR 27. 08. 2018
Zgled: Vpliv revaloriziranja na osnovo za amortizacijo po MSRP Vpliv revaloriziranja na osnovo za amortizacijo po MSRP Organizacija ima v lasti zgradbo, ki je razvrščena med osnovna sredstva, in jo meri po modelu revaloriziranja. Neodpisana vrednost zgradbe pred revaloriziranjem je 10.000 EUR, od tega je 12.000 EUR nabavna... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Kraj obdavčitve pri najemu plovila Kraj obdavčitve pri najemu plovila Smo družba z dejavnostjo dajanja plovil v najem in sedežem v Sloveniji. Kje je obdavčen najem jahte, če jo fizični osebi izročimo v hrvaških vodah za štiri mesece? Odgovor: Od 1. januarja 2013 je kraj obdavčitve pri dolgoročnem najemu... Zveza RFR 21. 01. 2013
Zgled: Stranka nima pravice do usmerjanja uporabe sredstva Stranka nima pravice do usmerjanja uporabe sredstva Pogodba, sklenjena med stranko in dobaviteljem, določa, da dobavitelj zagotovi prevoz blaga s točno določenim tipom vozila in v skladu z vnaprej dogovorjenim časovnim razporedom. Pogodba se sklepa za 5 let.Ali ima... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Izdaja bona za konkretno storitev Izdaja bona za konkretno storitev Jezikovna šola na spletni strani ponuja vrednostne bone za tečaje tujih jezikov. Z nakupom bona si kupec prisluži ugodnost v obliki popusta. Izbrani bon lahko unovči za točno določen 5-mesečni jezikovni tečaj. Za nakup se je odločil... Zveza RFR 29. 10. 2015
Zgled: Tuji davčni zavezanec na dnevu odprtih vrat opravi storitve cateringa Tuji davčni zavezanec na dnevu odprtih vrat opravi storitve cateringa Davčni zavezanec A v kraju sedeža svojega podjetja za promocijo dejavnosti organizira dan odprtih vrat, na katerem predstavi svojo dejavnost in pogosti bodoče stranke. Za pripravo pogostitve najame... Zveza RFR 30. 10. 2014
Zgled: Prodaja orodja na ozemlju Slovenije in DDV Prodaja orodja na ozemlju Slovenije in DDV Družba, identificirana za slovenski DDV, je prodala orodje nemškemu davčnemu zavezancu. Ta ga želi prodati naprej nizozemskemu davčnemu zavezancu. Orodje bo pri vseh transakcijah na ozemlju Slovenije. Nemški davčni zavezanec... Zveza RFR 17. 10. 2016
Zgled: Pravilnost ravnanja davčne kontrole Pravilnost ravnanja davčne kontrole Davčna kontrolorka telefonsko poziva zavezanca k oddaji samoprijave, v kateri ne bo uveljavljal ene od davčnih olajšav, do katerih ima po njegovem mnenju zakonsko pravico, in k plačilu razlike davka od dohodka pravnih oseb, ki zato... Zveza RFR 14. 05. 2018
Zgled: Sprememba višine nadomestila za poškodbe na poti v službo Sprememba višine nadomestila za poškodbe na poti v službo Javni zavod sprašuje, kdaj in kje se je spremenila določba o priznavanju višine nadomestila za poškodbe pri delu. Zaposleni se je namreč poškodoval na poti v službo (prometna nesreča) in dobili so informacijo... Zveza RFR 04. 03. 2013
Zgled: Dolgoročne pasivne časovne razmejitve Dolgoročne pasivne časovne razmejitve Javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina, je prejel od pristojnega ministrstva denarna sredstva za investicijo. Sprašuje, ali mora ta sredstva izkazati kot obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, saj bo dejansko... Zveza RFR 07. 10. 2013
Zgled: Delo trgovin na 15 praznikov Delo trgovin na 15 praznikov Veliko delodajalcev, ki jih zavezuje KP-18, meni, da na 15 praznikov, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, in na dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi, ne smejo imeti odprte trgovine.Ali to drži? Odgovor: KP-18 ne... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Privezi in kraj obdavčitve Privezi in kraj obdavčitve Slovenska družba, identificirana za DDV, ima v lasti plovilo, za katero ji hrvaški davčni zavezanec (marina) zaračunava letni privez v morju, dvig in spust plovila ter zunaj sezone njegovo namestitev na kopnem. Sprašuje, DDV katere od obeh... Zveza RFR 29. 08. 2016
Zgled: Del plače za poslovno uspešnost za leto 2016 Del plače za poslovno uspešnost za leto 2016 Januarja 2017 nameravamo zaposlenim izplačati del plače za poslovno uspešnost za leto 2016. Ali lahko to izplačilo obravnavamo davčno ugodneje po novi določbi 44/1/12 Zakona o dohodnini? Odgovor: Del plače za poslovno... Zveza RFR 28. 11. 2016
Zgled: Povračilo stroškov prehrane javnih uslužbencev Povračilo stroškov prehrane javnih uslužbencev Kako se računovodsko obravnava povračilo prehrane na službeni poti, ki traja nad 8 do 12 ur? Odgovor: Če traja službena pot več kot 8 in manj kot 12 ur, javnemu uslužbencu pripada znesek regresa za prehrano med delom 3,52... Zveza RFR 26. 11. 2012
Zgled: V katero državo prevalimo davčno obveznost, če ima naročnik storitve sedež v eni državi, SPE pa v drugi? V katero državo prevalimo davčno obveznost, če ima naročnik storitve sedež v eni državi, SPE pa v drugi? Davčni zavezanec z ID-številko za DDV in sedežem dejavnosti v Nemčiji naroči elektronsko storitev – oblikovanje spletne strani – pri davčnem zavezancu z ID-številko... Zveza RFR 27. 11. 2014
Zgled: Prevoz blaga za fizično osebo Prevoz blaga za fizično osebo Slovenski prevoznik, identificiran za DDV v Sloveniji, namerava opraviti prevoz avtomobila iz Nemčije v Srbijo za fizično osebo iz te države. Kako je z obračunom DDV? Odgovor: Ta prevoz se obravnava kot prevoz blaga zunaj EU, saj je... Zveza RFR 28. 09. 2015
Zgled: Pogoji za oprostitev pri tristranskem poslu Pogoji za oprostitev pri tristranskem poslu Slovenski davčni zavezanec ima poleg slovenske ID-številke za DDV tudi avstrijsko. Za določeno blago, ki ga je nabavil od drugega identificiranega davčnega zavezanca v Sloveniji je našel kupce v Nemčiji. Ker je za tovrstno... Zveza RFR 07. 05. 2018
Zgled: Opravljanje elektronskih storitev tujim končnim potrošnikom Opravljanje elektronskih storitev tujim končnim potrošnikom Slovenski podjetnik, ki je mali davčni zavezanec, je svojo dejavnost spletnih storitev začel ponujati še na trgih drugih držav članic. Zanima ga, kako mora obračunati DDV. Odgovor: Kraj obdavčitve pri... Zveza RFR 29. 02. 2016
Zgled: Zmanjšanje, oslabitev in odpis terjatev Zmanjšanje, oslabitev in odpis terjatev Zasebni zavod sprašuje, kakšna je razlika med knjiženjem zmanjšanja terjatev zaradi reklamacije kupca, slabitvijo terjatve zaradi neplačila, ker kupec zahteva priznanje reklamacije, in odpisom terjatve, če kupec po sodnem sporu... Zveza RFR 05. 05. 2014
Zgled: Izterjane odpisane terjatve Izterjane odpisane terjatve Šola sprašuje, na katere konte naj knjiži izterjano odpisano terjatev. Odgovor: Šola je terjatev že odpisala, zato je takrat izkazala prevrednotovalne poslovne odhodke (v podskupini 469). Zdaj ko je terjatev poplačana, mora izkazati ustrezne... Zveza RFR 19. 12. 2016
Zgled: Obročno plačilo davka zavoda Obročno plačilo davka zavoda Poslovni subjekt, ki je organiziran kot zavod, ne more plačati DDV v enkratnem znesku. Ali lahko predloži vlogo za obročno plačilo? Odgovor: Zavod kot pravna oseba javnega ali zasebnega prava v primeru, da DDV ne more plačati v enkratnem... Zveza RFR 26. 09. 2016
Zgled: Izplačilo darila v naravi nekvalificiranemu družbeniku Izplačilo darila v naravi nekvalificiranemu družbeniku Fizična oseba, ki je nekvalificirani družbenik (prejemnik) po 105. členu ZDoh-2, prejme od družbe A darilo v naravi, in sicer na podlagi imetništva deleža v tej družbi. Vrednost darila je 100 EUR. Drugega dohodka... Zveza RFR 26. 11. 2015
Zgled: Stopnja DDV od prevoznih storitev Stopnja DDV od prevoznih storitev Davčni zavezanec iz druge države članice EU nam je opravil prevoz blaga iz Nizozemske v Slovenijo in nam izdal račun. Prevoz se je začel 30. junija in končal 1. julija 2013. Po kateri (stari ali novi) davčni stopnji moramo narediti... Zveza RFR 02. 09. 2013
Zgled: Osnovna sredstva, ki ne prinašajo neposrednih gospodarskih koristi Osnovna sredstva, ki ne prinašajo neposrednih gospodarskih koristi Kemično podjetje mora vpeljati nov kemični postopek v svoji tovarni, da zadosti okolijskim zahtevam. Zato mora vlagati tudi v opredmetena osnovna sredstva. Kako naj ta sredstva pripozna? Odgovor... Zveza RFR 28. 05. 2015
Zgled: Prenos premoženja samostojnega podjetnika v gospodinjstvo Prenos premoženja samostojnega podjetnika v gospodinjstvo Samostojni podjetnik je še kot fizična oseba zgradil delavnico in kupil opremo. Oboje je po začetku opravljanja dejavnosti vložil v svoje podjetje. Zaradi upokojitve bo prenehal opravljati dejavnost. Delavnico... Zveza RFR 17. 08. 2015
Zgled: Kraj obdavčitve pri elektronsko opravljenih storitvah Kraj obdavčitve pri elektronsko opravljenih storitvah Zavezanec opravlja elektronske storitve zavezancem in nezavezancem iz druge države članice. Kako ravna v primerih, ko pri kupcu, ki je zavezanec, njegove osebne ID-številke za DDV pa ni v sistemu VIES? Odgovor: Za... Zveza RFR 17. 07. 2017
Zgled: Stranka ima pravico do usmerjanja uporabe sredstva Stranka ima pravico do usmerjanja uporabe sredstva Stranka ima z dobaviteljem (prevoznikom) dogovor, da 5 let uporablja 10 točno določenih vozil. Dobavitelj zagotovi tudi vzdrževanje teh vozil.Ali ima stranka pravico do usmerjanja uporabe sredstva, katerega pravica do... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Pripoznanje revalorizacijske rezerve Pripoznanje revalorizacijske rezerve Organizacija je kupila zgradbo za 100.000 EUR. Določila je, da doba koristnosti znaša 20 let. Skladno z računovodsko usmeritvijo osnovna sredstva po začetnem pripoznanju meri po modelu revaloriziranja. Do petega leta je presojala... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Obveznost identifikacije za prodajo blaga v drugo državo članico EU Obveznost identifikacije za prodajo blaga v drugo državo članico EU Oseba z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki ni identificirana za DDV, bo svoje izdelke (pecivo) prodajala tudi v sosednjo državo. Zanima jo, ali mora pridobiti posebno ID-številko za DDV. Odgovor: Ne... Zveza RFR 27. 07. 2015
Zgled: Popravek davčnega obračuna Popravek davčnega obračuna Pravočasno smo oddali obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Po roku za oddajo pa smo ugotovili, da v davčnem obračunu med prihodki nismo upoštevali zmanjšanja vrednosti zalog, zato je bila davčna osnova prevelika. Ali lahko davčni obračun... Zveza RFR 15. 04. 2013
Zgled: Zaključevanje poslovnega leta Zaključevanje poslovnega leta Sedež podjetja ima eno poslovno leto, ki je enako koledarskemu. V poslovnem letu so se zgodili ti poslovni dogodki: Sedež podjetja je poslovni enoti nakazal 1.000 EUR denarnih sredstev. Sedež podjetja je poslovni enoti posredoval za... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Stroški nepremičninskega posrednika pri nakupu poslovnega prostora Stroški nepremičninskega posrednika pri nakupu poslovnega prostora Organizacija je kupila poslovne prostore za opravljanje dejavnosti. Nakup je opravila s pomočjo nepremičninskega posrednika, ki ji je zaračunal provizijo za posredovanje v velikosti 2 % dogovorjene... Zveza RFR 30. 04. 2018
Zgled: Blago in storitve, ki niso ločene izvršitvene obveze Blago in storitve, ki niso ločene izvršitvene obveze Organizacija, sicer pogodbeni izvajalec, sklene pogodbo za izgradnjo zgradbe. Organizacija je odgovorna za celovito vodenje projekta in je v pogodbi določila številno blago in storitve, ki jih zagotavlja, kot so... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Odpravnine po ZPIZ-2 Odpravnine po ZPIZ-2 Ali bomo po novem plačevali prispevke za socialno varnost od odpravnin iz poslovnih razlogov in zaradi nesposobnosti? Odgovor: V 144. členu ZPIZ-2 je določeno, da se prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo tudi od odpravnin... Zveza RFR 28. 01. 2013
Zgled: Vsebina na izdanih računih Vsebina na izdanih računih Smo sklad in nismo identificirani za namene DDV. Kakšne račune moramo izdajati v letu 2013? Odgovor: Ne glede na številne spremembe pri izdajanju računov, ki jih je s 1. januarjem 2013 uvedla novela ZDDV-1G, se za tako imenovane male davčne... Zveza RFR 21. 01. 2013
Zgled: Plačilo odvetniške storitve v davčno oazo Plačilo odvetniške storitve v davčno oazo Zavezanec, ki ni identificiran za DDV, naroči odvetniški pisarni iz Liechtensteina pravno svetovanje. Ali mora zavezanec od izplačila za odvetniške storitve iz Liechtensteina obračunati kakšne dajatve? Odgovor: Izplačilo za... Zveza RFR 29. 01. 2018
Zgled: Vzorci v večjih količinah Vzorci v večjih količinah Slovenski davčni zavezanec, identificiran za DDV, deluje na področju, kjer se izdelki tržijo predvsem z dajanjem vzorcev, saj kupci oziroma bodoči kupci blaga ne kupijo brez preizkusa. Zaradi tega daje vzorce v večjih količinah družbam, ki... Zveza RFR 20. 08. 2018
Zgled: Klavzula in DDV na računu Klavzula in DDV na računu Naša družba je identificirana za DDV. Od osebe, ki ni identificirana za DDV, smo prejeli račun brez DDV za opravljeno posredniško storitev v zvezi s prodajo blaga na ozemlju Slovenije. Isti znesek provizije želimo zaračunati naprej slovenskemu... Zveza RFR 17. 12. 2012
Zgled: Institut samoprijave in pravočasno vložena davčna napoved v luči razlage predpisov Institut samoprijave in pravočasno vložena davčna napoved v luči razlage predpisov V sklepu vrhovnega sodišča X Ips 63/2017 zavezancu, čezmejnemu delovnemu migrantu, zaposlenemu v Avstriji, ki je hkrati slovenski davčni rezident, informativni izračun dohodnine ni bil... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Zaposlitev poslovodje edinega lastnika Zaposlitev poslovodje edinega lastnika Ali drži, da bo po novem poslovodja, ki je edini lastnik družbe, v svoji družbi lahko v delovnem razmerju? Odgovor: Da, po drugem odstavku 73. člena ZDR-1, ki je bil objavljen v UL RS 21/13 in bo začel veljati 12. aprila 2013, se... Zveza RFR 25. 03. 2013
Zgled: Gostinec prodaja tudi kupljene (vnaprej pripravljene) sendviče Gostinec prodaja tudi kupljene (vnaprej pripravljene) sendviče Zavezanec z gostinsko dejavnostjo poleg pripravljenih obrokov prodaja še izdelke, ki jih kupi (sendviče, rogljičke in podobno). Te prodaja v nespremenjenem stanju. Računalniški program za izdajanje računov... Zveza RFR 24. 03. 2016
Zgled: Povračilo stroškov prehrane na službeni poti Povračilo stroškov prehrane na službeni poti Kako pri določenem uporabniku EKN knjižiti povračilo stroškov prehrane na službeni poti za čas nad 8 do 12 ur? Odgovor: Tako povračilo se obravnava kot dnevnica, čeprav je po 166. členu ZUJF in 3. členu aneksa h kolektivni... Zveza RFR 16. 07. 2012
Zgled: Vodenje poslovnih knjig, ko sta obračunski datum in datum vpisa v register v istem obdobju Vodenje poslovnih knjig, ko sta obračunski datum in datum vpisa v register v istem obdobju Družba A (prevzemna družba) pripoji družbo B (prenosna družba). V pogodbi o pripojitvi je kot datum določen 30. junij 2017. Pripojitev je bila v sodni register vpisana 15... Zveza RFR 26. 07. 2018
Prikazov na stran:
Komentar