Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Določitev dejanskega delodajalca pri posojanju delovne sile Določitev dejanskega delodajalca pri posojanju delovne sile Avstrijski rezident je zaposlen pri avstrijskem delodajalcu, ki ga za tri mesece posodi svoji slovenski hčerinski družbi. Plačo mu še vedno izplačuje sam.Ali ima Slovenija pravico do obdavčitve dohodka... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ocenitev vrednosti izvedbe notranje revizije v primeru deljene notranje revizije Ocenitev vrednosti izvedbe notranje revizije v primeru deljene notranje revizije Proračunski uporabnik ima organizirano lastno notranjerevizijsko službo. Zaradi trenutne kadrovske omejitve obstaja tveganje, da dve notranji reviziji iz letnega načrta notranjih revizij... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Odbitek DDV od udeležbe na kongresu, ki vključuje tudi nastanitev Odbitek DDV od udeležbe na kongresu, ki vključuje tudi nastanitev Zavezanec zaposlenega napoti na večdnevno strokovno konferenco. V kotizacijo je vključena tudi nastanitev.Ali zavezanec sme odbiti DDV od nastanitve, ki je zaračunana kot del kotizacije? Odgovor: Da... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Zasebnik proda opremo povezani družbi Zasebnik proda opremo povezani družbi Zasebnik je v letu 2020 družbi, katere edini družbenik je njegov sin, prodal opremo (pohištvo), in sicer po nižji ceni od tiste, po kateri jo prodaja nepovezanim osebam na trgu. Primerljivo tržno ceno lahko določi z metodo... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Podatki o dohodkih iz osebnega dopolnilnega dela Podatki o dohodkih iz osebnega dopolnilnega dela Izplačevalec pošlje Fursu podatke o izplačilu za izdelavo izdelkov, ročno izdelanih na domu, ki niso namenjeni uživanju. Kako naj izplačevalec davčnemu organu poroča o izplačilu tega dohodka? Odgovor: Izplačevalec... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Določitev denar ustvarjajoče enote v okviru testa oslabitve Določitev denar ustvarjajoče enote v okviru testa oslabitve Rudarska organizacija ima zasebno železnico za prevažanje v rudniku. To železnico lahko proda samo po vrednosti starega železa. Železnica ne ustvarja denarnih tokov, ki bi bili v veliki meri neodvisni od... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Davčno vračunavanje rezervacije za dana jamstva Davčno vračunavanje rezervacije za dana jamstva Družba ob prodaji proizvodov kupcem zagotavlja dveletno jamstvo. Na podlagi izkušenj drugih družb in ocene strokovnjakov so ugotovili, da je za pokrivanje obveznosti, povezanih z odpravljanjem napak, treba oblikovati... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Olajšave za vlaganja v razvoj inovativnega sistema Olajšave za vlaganja v razvoj inovativnega sistema Družba je razvila sistem, ki je na trgu novost (vsebuje elemente novosti po pravilih za olajšavo za raziskave in razvoj). Njena davčna osnova pred odbitkom za davčne olajšave in pokrivanjem davčne izgube iz preteklih... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Pripoznavanje pogodbene nagrade pri pogodbi gradbenega inženiringa Pripoznavanje pogodbene nagrade pri pogodbi gradbenega inženiringa Družba za inženiring je z naročnikom sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok za predložitev dokumentacije je 31. marec 2022. Če družba predloži... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Delavcu se je strošek prevoza na delo povečal Delavcu se je strošek prevoza na delo povečal Ob zaposlitvi je delavčev strošek prevoza na delo in z njega znašal 100 EUR mesečno. Pozneje se je preselil in strošek prevoza na delo in z njega se mu je povečal na 200 EUR. Delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Razporejanje stroškov po analitikah pri izvajanju projektov Razporejanje stroškov po analitikah pri izvajanju projektov Določeni uporabnik izvaja projekte, ki so plačani bodisi iz proračuna Republike Slovenije bodisi iz proračuna EU. Pri projektih so nekateri stroški, ki jih ima določeni uporabnik pri poslovanju, predpisani kot... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka pomembna Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka pomembna Organizacija se je septembra 2020 prijavila na razpis za dodelitev sredstev državne pomoči. Ocenjuje, da bo vse pogoje za dodelitev izpolnila in da ne obstaja tveganje, da denarnih... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Knjiženje najema zemljišča pri najemniku Knjiženje najema zemljišča pri najemniku Uporabnik je najel zemljišče za 5 let. Najemnino plačuje mesečno in znaša 1.000 EUR. DDV zaradi preglednosti ni prikazan.Kako naj uporabnik knjiži najem? Odgovor... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Delodajalec ima zaposlenih več delavcev, od katerih nekateri delajo s polnim, nekateri pa s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbenega dogovora.Ali lahko skrajšanje delovnega časa odredi... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Delodajalec želi odrediti čakanje na delo delavcu, ki je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je star 58 let. Je pa pri delodajalcu zaposlen s polnim delovnim... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je nelikviden, ne zavezuje pa ga nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Regres je delavcem izplačal 12. julija 2021. Ali bo delodajalec upravičen do financiranja regresa... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Strokovna napaka pri poročanju zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Strokovna napaka pri poročanju zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Zunanji izvajalec je izdal končno poročilo o opravljeni notranji reviziji v sklopu letnega poročila notranje revizije.Ali je izdaja končnega poročila o notranji reviziji v sklopu letnega poročila... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svojemu sinu, ki je prav tako slovenski rezident, podaril delež v družbi, v kateri je edini družbenik. Ta posel je skladen z dednim dogovorom... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Ustanovitev zadruge Ustanovitev zadruge Zadrugo je s sprejetjem akta o ustanovitvi in z njegovim vpisom v register zadrug ustanovilo 10 ustanoviteljev. Vpisani kapital je 50.000 EUR, od tega obvezni deleži 40.000 EUR, prostovoljni deleži pa 10.000 EUR. Kako zadruga knjiži? Odgovor... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: DDV pri nakupu sredstva z odloženim plačilom DDV pri nakupu sredstva z odloženim plačilom Davčna zavezanca, identificirana za DDV v Sloveniji, sta sklenila kupoprodajno pogodbo za novozgrajeno poslovno zgradbo. V predpogodbi je bila dogovorjena celotna kupnina. 20 % slednje mora kupec plačati že ob sklenitvi... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Davčna obravnava dveh zagotovljenih obrokov na dan Davčna obravnava dveh zagotovljenih obrokov na dan Delavec je imel en teden v juniju začasno prerazporejen delovni čas tako, da je delal po deset ur na dan. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti*, po kateri delavcu, ki zaradi neenakomerne... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je na svoje ime in za svoj račun ustvarila izum in ga zaščitila. Nato je premoženjsko pravico iz tega naslova prenesla na slovensko družbo, ki bo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Razvrstitev skupnega dogovora, če se stranki obvežeta odkupiti vse njegove proizvode Razvrstitev skupnega dogovora, če se stranki obvežeta odkupiti vse njegove proizvode Družbi A in B oblikujeta skupni dogovor – družbo C. V njej ima vsaka 50-odstotni delež v lastniškem kapitalu. Namen skupnega dogovora je proizvodnja materialov, ki jih stranki... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Suspenz zaradi karantene brez nadomestila plače Suspenz zaradi karantene brez nadomestila plače Delavec je pred nekaj dnevi odšel v državo z rdečega seznama, zato mu je bila na meji ob povratku v Slovenijo odrejena karantena. Delavcu nadomestilo plače ne pripada, mora pa delodajalec zanj plačati prispevke... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Vpliv aktuarskih izgub na davčno osnovo, če so bile rezervacije oblikovane po letu 2006 Vpliv aktuarskih izgub na davčno osnovo, če so bile rezervacije oblikovane po letu 2006 Družba je leta 2008 oblikovala rezervacije za odpravnine ob upokojitvi v znesku 100.000 EUR. Oblikovala jih je v breme preteklega poslovnega izida. Polovica oblikovanih rezervacij... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Velikost povračila stroška za prehrano, če je delavec na delu prisoten enajst ur na dan Velikost povračila stroška za prehrano, če je delavec na delu prisoten enajst ur na dan Delodajalec je v svojem internem aktu določil, da delavcu pripada povračilo stroška za prehrano med delom v velikosti 6,12 EUR, če je delavec na delu prisoten vsaj štiri ure na dan... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Ali mora delodajalec delavcu izplačati tudi dodatek po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki pa ni zakonsko obvezen? Ali mora delodajalec delavcu izplačati tudi dodatek po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki pa ni zakonsko obvezen? Delavec dela v dopoldanski, popoldanski in nočni izmeni. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije*. Določa, da delavcu pripada... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Ali so mestna kolesa javno prevozno sredstvo? Ali so mestna kolesa javno prevozno sredstvo? Delodajalec razmišlja, da bi delavcem, ki živijo v mestih in imajo možnost uporabe mestnih koles, strošek prevoza na delo in z njega povrnil v velikosti letne najemnine.Ali lahko kolo, katerega uporaba se v Ljubljani... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Izključna pravica do obdavčitve v državi rezidentstva zaposlenega Izključna pravica do obdavčitve v državi rezidentstva zaposlenega Rezident druge države pogodbenice opravi delo za slovensko podjetje. Zaposlitev se opravlja izključno zunaj Slovenije. Pogodba o zaposlitvi je sklenjena s slovenskim podjetjem, ki dohodek... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Davčna obravnava odsvojitve nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju Davčna obravnava odsvojitve nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju Oče in sin sta sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Z njo sta se dogovorila, da bo oče na sina prenesel lastninsko pravico na nepremičnini. To premoženje bo izročeno sinu v last ob... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Evidenca obrokov za učence v šoli Evidenca obrokov za učence v šoli Osnovna šola uporablja avtomatizirano evidenco obrokov v šolski kuhinji. Starši lahko odjave in prijave obrokov uredijo prek spleta z uporabniškim imenom in geslom, ki so ga prejeli ob začetku šolskega leta. Ko se učenec v šolski... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Izpolnjevanje davčnih obveznosti podjetnika po njegovi smrti Izpolnjevanje davčnih obveznosti podjetnika po njegovi smrti Samostojna podjetnica je letos umrla in dedičem zapustila frizerski salon (s. p.). Hči bi v tem salonu opravljala masaže in terapije. Zapuščinske obravnave še ni bilo. Skrbnik za davčne zadeve še ni bil... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Knjiženje zamenjave testnih vozil pri prodajalcu vozil Knjiženje zamenjave testnih vozil pri prodajalcu vozil Družba A, prodajalec vozil, ima testno vozilo, katerega neodpisana vrednost znaša 7.000 EUR (nabavna vrednost je 10.000 EUR, popravek vrednosti pa 3.000 EUR). Njegova poštena vrednost je 6.000 EUR. Tega zamenja za... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Popravek obrazca, če so akontacija dohodnine in prispevki obračunani v prevelikem znesku Popravek obrazca, če so akontacija dohodnine in prispevki obračunani v prevelikem znesku Delodajalec je zaradi prekinitve delovnega razmerja iz poslovnih razlogov ob prenehanju tega delovnega razmerja moral delavcu izplačati odpravnino. V celoti jo je obdavčil... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Dejanska in namenska raba zemljišča se razlikujeta Dejanska in namenska raba zemljišča se razlikujeta Uporabnik je kupil zemljišče, ki je po podatkih o dejanski rabi kmetijsko zemljišče. Po podatkih o namenski rabi je na tem zemljišču dovoljena gradnja objektov, saj gre za stavbno zemljišče v ureditvenem območju... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Oslabitev kriptovalute, merjene po modelu nabavne vrednosti Oslabitev kriptovalute, merjene po modelu nabavne vrednosti Organizacija je kupila 10 enot kriptovalute, za katero je 16. avgusta plačala 100 EUR za enoto. Za nakup ji je posrednik obračunal 5-odstotno provizijo. 31. decembra zaključuje računovodske izkaze, vrednost... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Povračilo nadomestila za čakanje na delo in olajšava za zaposlovanje Povračilo nadomestila za čakanje na delo in olajšava za zaposlovanje Samostojni podjetnik je oktobra 2019 za nedoločen čas zaposlil osebo, staro 24 let, ki je bila predhodno prijavljena kot brezposelna na Zavodu RS za zaposlovanje. Ob tem je izpolnil vse pogoje za... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom šele po poteku treh mesecev od zaposlitve Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom šele po poteku treh mesecev od zaposlitve Delodajalec je s 1. junijem 2021 zaposlil novega delavca. Junija je delal s polnim delovnim časom. Zaradi upada prometa bi mu delodajalec rad s 1. avgustom 2021 odredil delo... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Organizacija prejme državno pomoč kasneje, kot so nastali stroški, pri čemer obstaja tveganje, da bo morala sredstva vrniti Organizacija prejme državno pomoč kasneje, kot so nastali stroški, pri čemer obstaja tveganje, da bo morala sredstva vrniti Organizacija je zaključila poslovno leto 2020 in oddala letno poročilo konec marca 2021. V maju 2021 je začel veljati zakon, ki je organizaciji... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Tristranski posel, v katerem je udeležen davčni zavezanec iz Velike Britanije Tristranski posel, v katerem je udeležen davčni zavezanec iz Velike Britanije Slovenski davčni zavezanec za svoje blago, ki ga pošlje v Nemčijo, izda račun davčnemu zavezancu iz Velike Britanije. Do leta 2021 je lahko o takem poslu poročal kot prvi v tristranskem poslu... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Vpogled v kadrovsko evidenco Vpogled v kadrovsko evidenco Organizacija s 500 uslužbenci vodi kadrovsko evidenco v računalniškem sistemu. Za svoje uslužbence ima vpisane podatke, ki jih potrebuje za kadrovske zadeve in obračun plač. Med temi podatki so na primer ime, priimek, davčna številka, EMŠO... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Knjigovodska obravnava zadružnega ristorna Knjigovodska obravnava zadružnega ristorna Zadružna pravila določajo, da po razporeditvi dela presežka v sklade zadruge občni zbor z ostankom presežka prosto razpolaga. Ta se je odločil, da bo 50 % namenil za obvezne sklade (nad zneskom, ki ga sicer določajo zadružna... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Delodajalec je delavcem odredil opravljanje nadurnega dela Delodajalec je delavcem odredil opravljanje nadurnega dela Delodajalec je nekaj delavcem za avgust in september 2020 odredil čakanje na delo, nekateri pa so še naprej delali s polnim delovnim časom. Ker so se v določenem obdobju naročila povečala, je delodajalec... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Davčni učinek pri povečanju osnovnega kapitala iz revalorizacijske rezerve Davčni učinek pri povečanju osnovnega kapitala iz revalorizacijske rezerve Družba izkazuje 50.000 EUR revalorizacijske rezerve iz naslova zemljišč. Družbeniki so se v letu 2020 na skupščini odločili, da jo bodo preoblikovali deloma v osnovni kapital in deloma... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Obračun avtorskega honorarja osebe, ki ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (ne velja za upokojenca) Obračun avtorskega honorarja osebe, ki ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (ne velja za upokojenca) Avtor, ki je slovenski rezident, za slovensko družbo napiše članek in od nje po avtorski pogodbi prejme dohodek 1.000 EUR. V času dela in izplačila dohodka ni... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Državna pomoč in dokazovanje odpuščanj po ZIUZEOP Državna pomoč in dokazovanje odpuščanj po ZIUZEOP Velika družba, ki se ukvarja s proizvodno dejavnostjo, je prejela celotno povračilo nadomestila za delavce, ki so bili v času epidemije od 13. marca do 31. maja 2020 na začasnem čakanju na delo (od Zavoda RS za... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Organizacija prejme državno pomoč za že nastale stroške Organizacija prejme državno pomoč za že nastale stroške Organizacija je zaključila poslovno leto 2020 in oddala letno poročilo konec marca 2021. V maju 2021 je začel veljati zakon, na osnovi katerega je upravičena do državne pomoči za kritje nekaterih stroškov storitev... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Posojilo od slovenske družbe z obrestmi in brez njih Posojilo od slovenske družbe z obrestmi in brez njih V letu 2021 je slovenska hčerinska družba od povezane slovenske matične družbe dobila posojilo. Matična in hčerinska družba sta v različnem davčnem položaju (19/6 ZDDPO-2), saj ima hčerinska družba neizkoriščeno... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Ničnost prvotne obveznosti in novacija Ničnost prvotne obveznosti in novacija Družba A je z družbo B sklenila prodajno pogodbo glede računalniške opreme. Ko bi moralo priti do izročitve opreme, je bilo ugotovljeno, da je bila oprema že ob sklenitvi pogodbe uničena. Ali je med družbama možen dogovor... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Obveznosti za sredstva v upravljanju so manjše od njihove knjigovodske vrednosti Obveznosti za sredstva v upravljanju so manjše od njihove knjigovodske vrednosti Javni zavod, ki amortizacijo v celoti pokriva v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v bruto bilanci med drugim izkazuje naslednja stanja:  Kako naj javni zavod ugotovi... Zveza RFR 27. 05. 2021
Prikazov na stran:
Komentar