Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov 1. člen Ta pravilnik določa predložitev predlogov zaključnih računov občinskih proračunov in sklepov o sprejetih zaključnih računih občinskih proračunov Ministrstvu za finance. 2. člen (1) Župani občin... 17. 12. 2022 UL RS 16. 12. 2022 17. 12. 2022
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2022 Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 30. 03. 2023 UL RS 29. 03. 2023 30. 03. 2023
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15 z dne 23. 12. 2015), Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/17 z dne 29... 23. 06. 2023 UL RS 22. 06. 2023 23. 06. 2023
Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, in Uradni list RS, št. 22/91, 17/91-I, 13/93 in 66/93) skleneta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS), ki jo zastopata Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje in Luka Mesec... 30. 12. 2022 UL RS 29. 12. 2022 30. 12. 2022
Uredba o določitvi cene električne energije Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cene električne energije 1. člen Ta uredba določa... 01. 09. 2023 UL RS 17. 04. 2023 01. 09. 2023
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih obsega: Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih – ZDCOPMD (Uradni... 21. 12. 2022 UL RS 06. 12. 2022 21. 12. 2022
Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov Na podlagi tretjega odstavka 7. člena, šestega odstavka 11. člena, desetega odstavka 39. člena, osmega odstavka 43. člena in osmega odstavka 142. člena ter za izvrševanje petega odstavka 14. člena, četrtega odstavka in sedmega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 17... 25. 03. 2023 UL RS 10. 03. 2023 25. 03. 2023
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni... 27. 05. 2023 UL RS 26. 05. 2023 27. 05. 2023
Sklep o določitvi zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11, 55/17, 5/18) ter 4., 17. in 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13 in 42/23) ter drugega... 01. 07. 2023 UL RS 09. 06. 2023 01. 07. 2023
Stališče 8 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju Agencija) sprejema... 28. 01. 2023 UL RS 20. 01. 2023 28. 01. 2023
Pravilnik o načinu vložitve zahtevkov za izplačilo dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 Na podlagi sedmega odstavka 36. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister za... 25. 03. 2023 UL RS 24. 03. 2023 25. 03. 2023
Pravilnik o osebni asistenci Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o osebni asistenci obsega: Pravilnik o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 26/22 z dne 25. 2. 2022), Pravilnik o spremembah Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, št. 27/23 z dne 28. 2. 2023), Pravilnik o spremembi... 01. 07. 2023 UL RS 30. 06. 2023 01. 07. 2023
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 – ZIUPGT (Uradni list RS... 24. 12. 2022 UL RS 23. 12. 2022 24. 12. 2022
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega... 01. 04. 2023 UL RS 31. 03. 2023 01. 04. 2023
Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada Na podlagi 1. do 4. točke 206. člena in drugega odstavka 309. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg... 28. 12. 2022 UL RS 27. 12. 2022 28. 12. 2022
Zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volitvah v državni zbor obsega: Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 z dne 12. 9. 1992), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 13/93 z dne 12. 3. 1993), Zakon o dopolnitvi... 16. 03. 2021 UL RS 01. 03. 2021 16. 03. 2021
Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2023 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena in petega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) ter točke VI Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih... 11. 03. 2023 UL RS 10. 03. 2023 11. 03. 2023
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00, 17/04 in 43... 21. 06. 2023 UL RS 19. 06. 2023 21. 06. 2023
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu Na podlagi drugega odstavka 105.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja Odredba... 01. 04. 2023 UL RS 24. 03. 2023 01. 04. 2023
Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) v povezavi z 8. členom Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št... 01. 07. 2023 UL RS 17. 04. 2023 01. 07. 2023
Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere... 01. 01. 2023 UL RS 23. 12. 2022 01. 01. 2023
Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 1. člen Ta pravilnik določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega do trinajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS... 15. 07. 2023 UL RS 30. 06. 2023 15. 07. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2022 Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 140/22), tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list... 04. 02. 2023 UL RS 03. 02. 2023 04. 02. 2023
Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga Na podlagi petega odstavka 14. člena in za izvrševanje 15. in 16. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi... 26. 01. 2023 UL RS 25. 01. 2023 26. 01. 2023
Uredba o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja Na podlagi 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00, 17/04... 15. 04. 2023 UL RS 14. 04. 2023 15. 04. 2023
Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe... 01. 01. 2023 UL RS 23. 12. 2022 01. 01. 2023
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018), Spremembe h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 155... 10. 12. 2022 UL RS 09. 12. 2022 10. 12. 2022
Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11, 55/17, 5/18) ter 4., 17. in 19. člena Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13 in 42/23) izdaja Svet... 01. 07. 2023 UL RS 09. 06. 2023 01. 07. 2023
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev Zakon Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) I. poglavje SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon določa pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v Republiki Sloveniji, začasno izvajajo... 18. 04. 2023 UL RS 03. 04. 2023 18. 04. 2023
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 in 92/21 – ZBan-3; v nadaljevanju ZPotK-2) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic... 08. 02. 2023 UL RS 07. 02. 2023 08. 02. 2023
Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti obsega: Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti – ZSDV (Uradni list RS, št. 35/22 z dne 11. 3. 2022), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti – ZSDV... 18. 04. 2023 UL RS 03. 04. 2023 18. 04. 2023
Kolektivna pogodba za policiste Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za policiste obsega: Kolektivno pogodbo za policiste (Uradni list RS, št. 41/12 z dne 31. 5. 2012), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS, št. 97/12 z dne 14. 12. 2012), Aneks št. 2 h Kolektivni... 01. 07. 2023 UL RS 30. 06. 2023 01. 07. 2023
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah obsega: Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006), Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), Zakon o spremembah... 25. 07. 2023 UL RS 10. 07. 2023 25. 07. 2023
Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 1. člen... 01. 09. 2023 UL RS 17. 04. 2023 01. 09. 2023
Stališče 1 Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18, 115/21) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) sprejema... 11. 04. 2023 UL RS 03. 04. 2023 11. 04. 2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem... 08. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 08. 07. 2023
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o lokalnih volitvah obsega:Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 7/94 z dne 16. 2. 1994),Zakon o spremembah... 16. 12. 2017 UL RS 01. 12. 2017 16. 12. 2017
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 Na podlagi devetega in enajstega odstavka 64. člena ter za izvrševanje 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih... 24. 12. 2022 UL RS 23. 12. 2022 24. 12. 2022
Zakon o javnih financah (ZJF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih financah obsega: Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99 z dne 30. 9. 1999), Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah – ZJF-A (Uradni list RS, št. 124/00 z dne 29. 12. 2000), Zakon o spremembah... 27. 07. 2023 UL RS 12. 07. 2023 27. 07. 2023
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17 z dne 28. 7. 2017), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije – Uradni list RS, št... 17. 06. 2023 UL RS 16. 06. 2023 17. 06. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2023 Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi... 15. 04. 2023 UL RS 14. 04. 2023 15. 04. 2023
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi cene o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo obsega: Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/22 z dne 22. 7. 2022), Uredbo o spremembah... 17. 08. 2023 UL RS 16. 08. 2023 17. 08. 2023
Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema obsega: Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema – ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22 z dne 25. 7. 2022), Zakon o nujnih ukrepih za... 13. 07. 2023 UL RS 12. 07. 2023 13. 07. 2023
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega: Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001), Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002), Zakon... 27. 07. 2023 UL RS 12. 07. 2023 27. 07. 2023
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti Višina predpisane obrestne mere zamudnih... 08. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 08. 07. 2023
Uredba o upravnem poslovanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o upravnem poslovanju obsega: Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020), Uredbo... 15. 07. 2023 UL RS 14. 07. 2023 15. 07. 2023
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu osebnih podatkov obsega: Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004), Zakon o Informacijskem pooblaščencu – ZInfP (Uradni list RS, št. 113/05 z dne 16. 12. 2005), Zakon... 31. 12. 2020 UL RS 01. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o sodnem registru (ZSReg) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem registru obsega: Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. 3. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-A (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005), Zakon o sodnem... 25. 07. 2023 UL RS 10. 07. 2023 25. 07. 2023
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj (dnevnice) v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2023 dalje znašajo Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi... 01. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 01. 07. 2023
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca Na podlagi enajstega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1... 07. 10. 2023 UL RS 22. 09. 2023 07. 10. 2023
Prikazov na stran:
Komentar