Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu Na podlagi drugega odstavka 105.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja Odredba... 01. 04. 2023 UL RS 24. 03. 2023 01. 04. 2023
Stanovanjski zakon (SZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004), Zakon o evidentiranju... 15. 07. 2023 UL RS 14. 07. 2023 15. 07. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2022 Na podlagi 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 140/22), tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list... 04. 02. 2023 UL RS 03. 02. 2023 04. 02. 2023
Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere... 01. 01. 2023 UL RS 23. 12. 2022 01. 01. 2023
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2022 Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 30. 03. 2023 UL RS 29. 03. 2023 30. 03. 2023
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj (dnevnice) v dejavnosti trgovine Slovenije, ki od 1. 7. 2023 dalje znašajo Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi... 01. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 01. 07. 2023
Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe... 01. 01. 2023 UL RS 23. 12. 2022 01. 01. 2023
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega... 01. 04. 2023 UL RS 31. 03. 2023 01. 04. 2023
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ obsega: Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 z dne 9. 8. 2002), Pravilnik... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost obsega: Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 56/17 z dne 13. 10. 2017), Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun... 21. 10. 2023 UL RS 06. 10. 2023 21. 10. 2023
Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja sistem dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO), pravice in obveznosti izvajalcev, oseb, zavarovanih za DO, naloge Republike Slovenije in občin v zvezi z DO... 03. 08. 2023 UL RS 02. 08. 2023 03. 08. 2023
Okvir Slovenskih računovodskih standardov (2024) B. OKVIR SLOVENSKIH RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (2024) 1. Temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja Računovodenje je treba zasnovati tako, da sestavljanje računovodskih izkazov, ne povzroča večjih težav. Z računovodskimi izkazi razumemo... 01. 01. 2024 UL RS 20. 12. 2023 01. 01. 2024
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije obsega: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 z dne 6. 6. 2007), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika... 14. 10. 2023 UL RS 13. 10. 2023 14. 10. 2023
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije obsega: Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 192/21 z dne 7. 12. 2021), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije... 08. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 08. 07. 2023
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca Na podlagi enajstega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1... 07. 10. 2023 UL RS 22. 09. 2023 07. 10. 2023
Pravilnik o obrazcu in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja Na podlagi petega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16 z dne 30. 9. 2016), Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 67/16 z dne 28. 10. 2016... 01. 10. 2023 UL RS 29. 09. 2023 01. 10. 2023
Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Poslovnem registru Slovenije obsega: Zakon o Poslovnem registru Slovenije – ZPRS-1 (Uradni list RS, št. 49/06 z dne 12. 5. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-B (Uradni list RS, št. 33/07... 25. 07. 2023 UL RS 10. 07. 2023 25. 07. 2023
Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ in 76/23) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje... 01. 09. 2023 UL RS 31. 08. 2023 01. 09. 2023
Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove Na podlagi drugega odstavka 121. člena in za izvrševanje prvega odstavka 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za finance v soglasju z ministrom za obrambo izdaja... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6... 02. 09. 2023 UL RS 01. 09. 2023 02. 09. 2023
Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (Uradni list RS, št. 35/22 in 40/23) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti 1. člen (vsebina) Ta uredba določa... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
SRS 11 (2024) - Časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 11 (2024) ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih in dolgoročnih aktivnih oziroma pasivnih časovnih razmejitev kot posebnih vrst terjatev oziroma... 01. 01. 2024 UL RS 20. 12. 2023 01. 01. 2024
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti Višina predpisane obrestne mere zamudnih... 08. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 08. 07. 2023
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju obsega: Avtentična razlaga ORZSPJS49a z dne 13. 5. 2011: »Določbe 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10... 08. 05. 2024 UL RS 07. 05. 2024 08. 05. 2024
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC – 1 (Uradni list RS, št. 32/14 z dne 5. 5. 2014), Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Uredba o odpadkih Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o odpadkih obsega: Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 z dne 31. 5. 2022), Uredbo o spremembah Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 113/23 z dne 10. 11. 2023). Na podlagi šestega odstavka 24. člena Zakona o varstvu... 11. 11. 2023 UL RS 10. 11. 2023 11. 11. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023 Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Pravilnik o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) minister za finance izdaja Pravilnik... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine obsega: Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13 z dne 6. 12... 09. 12. 2023 UL RS 08. 12. 2023 09. 12. 2023
Gradbeni zakon (GZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Gradbenega zakona obsega: Gradbeni zakon – GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 11. 12. 2021), Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države – ZZNŠPP (Uradni list RS, št. 105/22... 28. 12. 2023 UL RS 27. 12. 2023 28. 12. 2023
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu obsega: Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14 z dne 24. 12. 2014), Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 56/22 z dne 22. 4. 2022... 12. 08. 2023 UL RS 11. 08. 2023 12. 08. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2023 Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi... 15. 04. 2023 UL RS 14. 04. 2023 15. 04. 2023
Zakon o verski svobodi (ZVS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o verski svobodi obsega: Zakon o verski svobodi – ZVS (Uradni list RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007), Odločbo o razveljavitvi prvega odstavka 13. člena, 1. in 5. točke 14. člena, tretjega odstavka 24. člena, kolikor se nanaša... 17. 10. 2023 UL RS 02. 10. 2023 17. 10. 2023
Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS) PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) (1) S tem zakonom se zaradi zagotavljanja obnove in razvoja na območjih, ki so jih prizadele poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 in zemeljski... 23. 12. 2023 UL RS 22. 12. 2023 23. 12. 2023
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o višjem strokovnem izobraževanju obsega: Zakon o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI-A (Uradni list... 17. 10. 2023 UL RS 02. 10. 2023 17. 10. 2023
Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta zakon v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času... 26. 11. 2023 UL RS 27. 10. 2023 26. 11. 2023
Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov, obveznih dokazilih in rokih izplačil za povračilo sredstev solidarnostne pomoči Na podlagi drugega odstavka 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za solidarno prihodnost izdaja Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov, obveznih dokazilih... 23. 09. 2023 UL RS 22. 09. 2023 23. 09. 2023
Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 obsega: Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko... 12. 08. 2023 UL RS 11. 08. 2023 12. 08. 2023
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 in 92/21 – ZBan-3; v nadaljevanju ZPotK-2) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic... 08. 02. 2023 UL RS 07. 02. 2023 08. 02. 2023
Zakon o političnih strankah (ZPolS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o političnih strankah obsega: Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 z dne 7. 10. 1994), Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 3. člena zakona o političnih strankah ter o odpravi odločitev Vrhovnega sodišča... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike obsega: Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 34/19 z dne 24. 5. 2019), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika... 12. 08. 2023 UL RS 28. 07. 2023 12. 08. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2023 Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi... 11. 11. 2023 UL RS 10. 11. 2023 11. 11. 2023
Uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 1. člen... 01. 01. 2024 UL RS 20. 10. 2023 01. 01. 2024
Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se delno opravi v mesecu januarju 2024 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, 40/23 – ZČmIS-1, 78/23 – ZORR in 84/23 – ZDOsk-1) in 64. člena Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 (Uradni... 13. 01. 2024 UL RS 12. 01. 2024 13. 01. 2024
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 z dne 30. 8. 1994), Spremembe in dopolnitve... 17. 02. 2024 UL RS 16. 02. 2024 17. 02. 2024
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o štipendiranju obsega: Zakon o štipendiranju – ZŠtip-1 (Uradni list RS, št. 56/13 z dne 2. 7. 2013), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-C (Uradni list RS, št. 99/13 z dne 3... 20. 12. 2023 UL RS 05. 12. 2023 20. 12. 2023
Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije Neuradno prečiščeno besedilo Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije obsega: Enotni kontni okvir za gospodarske družbe... 01. 01. 2024 UL RS 20. 12. 2023 01. 01. 2024
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb obsega: Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13 z dne 23. 12. 2013), Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka... 22. 12. 2023 UL RS 21. 12. 2023 22. 12. 2023
Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih za izplačilo in rokih izplačil dodatnih sredstev sofinanciranim javnim socialnovarstvenim programom Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Prikazov na stran:
Komentar