Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
SRS 11 (2002) - Kratkoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 11 (2002) KRATKOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77 in 80-82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti Na podlagi 21. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem zakona... 28. 01. 1995 UL RS 27. 01. 1995 28. 01. 1995
Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika... 07. 02. 1998 UL RS 06. 02. 1998 07. 02. 1998
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov Na podlagi prvega odstavka 322.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14 in 91/15) izdaja minister za finance Pravilnik... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
SRS 2 (2002) - Neopredmetena dolgoročna sredstva Slovenski računovodski standard 2 (2002) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju neopredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov, ki se štejejo kot neopredmetena... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 obsega: Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2013 (Uradni list RS, št. 58/13 z dne 8. 7. 2013), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama... 30. 11. 2013 UL RS 29. 11. 2013 30. 11. 2013
SRS 3 (2002) - Dolgoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 3 (2002) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60-62 in 64 (Kodeks računovodskih načel... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih obsega: Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list... 24. 02. 2007 UL RS 23. 02. 2007 24. 02. 2007
Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi, neizplačanega dela neto osnovnih plač 1. člen Pravne osebe lahko izdajo v skladu... 30. 10. 1993 UL RS 22. 10. 1993 30. 10. 1993
SRS 33 (2002) - Računovodske rešitve v društvih Slovenski računovodski standard 33 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH A. Uvod Ta standard ureja računovodstvo v društvih. Društva se lahko opirajo tudi na slovenske računovodske standarde (SRS), ki veljajo za gospodarske družbe, če niso v nasprotju s tem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 19 (2002) - Vrste poslovnega izida in finančnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2002) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN FINANČNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in finančnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Zakon o davku na finančne storitve (ZDFS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na finančne storitve obsega:Zakon o davku na finančne storitve – ZDFS (Uradni list RS, št. 94/12 z dne 10. 12. 2012),Zakon o spremembah Zakona o davku na finančne storitve – ZDFS-A (Uradni list RS, št. 90/14 z dne 15. 12... 16. 12. 2014 UL RS 15. 12. 2014 16. 12. 2014
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 16 (2002) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2002) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. zidi se lahko uporabljajo v finančnem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja minister za finance za izvrševanje 68. člena Zakona o javnih... 09. 06. 2015 UL RS 08. 06. 2015 09. 06. 2015
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 obsega: Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008 (Uradni list RS... 23. 05. 2009 UL RS 22. 05. 2009 23. 05. 2009
Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije Neuradno prečiščeno besedilo Enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije obsega:Enotni kontni okvir za gospodarske družbe... 09. 01. 2016 UL RS 08. 01. 2016 09. 01. 2016
Zakon o igrah na srečo (ZIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o igrah na srečo obsega: Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 27/95 z dne 19.5.1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001),Odločbo... 18. 06. 2014 UL RS 03. 06. 2014 18. 06. 2014
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Mednarodni računovodski standardi 16. 10. 2003 UL EU L 13. 10. 2003 16. 10. 2003
SRS 34 (2002) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 1-30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) Vlada Republike Slovenije sprejme Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 21. 02. 2009 UL RS 20. 02. 2009 21. 02. 2009
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 6/15 z dne 30. 1. 2015), Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list... 01. 01. 2019 UL RS 21. 12. 2018 01. 01. 2019
Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja obsega: Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona... 17. 01. 2015 UL RS 16. 01. 2015 17. 01. 2015
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega: Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dne 6. 5. 2011), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 17. 09. 2016 UL RS 02. 09. 2016 17. 09. 2016
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo obsega: Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 92/13 z dne 8. 11. 2013), Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 28/15... 01. 01. 2018 UL RS 22. 12. 2017 01. 01. 2018
SRS 24 (2002) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 24 (2002) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin obsega:Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04 z dne 12. 3. 2004),Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe... 28. 11. 2015 UL RS 13. 11. 2015 28. 11. 2015
Zakon o gostinstvu (ZGos) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gostinstvu obsega:Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 z dne 10. 1. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gostinstvu – ZGos-A (Uradni list RS, št. 40/99 z dne 28. 5. 1999),Zakon o preprečevanju dela... 13. 08. 2016 UL RS 29. 07. 2016 13. 08. 2016
SRS 10 (2006) - Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 10 (2006) REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročno odloženih prihodkov in dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Azerbajdžan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Azerbajdžan sta se v želji, da bi sklenili... 21. 08. 2012 UL RS 06. 08. 2012 21. 08. 2012
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14 z dne 4. 4. 2014), Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS... 09. 12. 2017 UL RS 08. 12. 2017 09. 12. 2017
Zakon o finančni upravi (ZFU) Zakon o finančni upravi (ZFU) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja načela delovanja, organizacijo, naloge in pooblastila finančne uprave, pravice ter posebnosti delovno-pravnih razmerij javnih uslužbencev in javnih uslužbenk finančne uprave... 12. 04. 2014 UL RS 11. 04. 2014 12. 04. 2014
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela... 12. 04. 2013 UL RS 13. 03. 2013 12. 04. 2013
Konvencija med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja... 10. 11. 2006 UL RS 26. 10. 2006 10. 11. 2006
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 13. 01. 2018 UL RS 12. 01. 2018 13. 01. 2018
Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po državah Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o ratifikaciji Večstranskega sporazuma med... 17. 12. 2016 UL RS 16. 12. 2016 17. 12. 2016
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Estonije sta se v želji, da bi sklenili konvencijo... 26. 05. 2006 UL RS 11. 05. 2006 26. 05. 2006
Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva - tarifni del Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 z dne 16. 6. 2008), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico Na podlagi 25., 27. in 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) ter 8. in 9. člena Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 16/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep... 22. 06. 2013 UL RS 21. 06. 2013 22. 06. 2013
Zakon o vajeništvu (ZVaj) Zakon o vajeništvu (ZVaj) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja vajeništvo kot obliko izobraževanja v srednjem poklicnem izobraževanju in v programih nadaljnjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.(2) Za vsa vprašanja v zvezi z vajeništvom... 03. 06. 2017 UL RS 19. 05. 2017 03. 06. 2017
Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) 1. člen Do spremembe zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb, v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena... 05. 04. 1997 UL RS 04. 04. 1997 05. 04. 1997
Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti in nerezidenti Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti... 01. 09. 1999 UL RS 28. 06. 1999 01. 09. 1999
SRS 38 (2006) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih skladih in sestavljanje računovodskih... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2008) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 28 (2002) - Računovodsko nadziranje Slovenski računovodski standard 28 (2002) RAČUNOVODSKO NADZIRANJE A. UVOD Ta standard se uporablja pri nadziranju znotraj računovodenja. Povezan je z računovodskimi načeli 143-151 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje a) opredeljevanje nadziranja... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 2 (2019) - Neopredmetena sredstva Neuradno prečiščeno besedilo Slovenskih računovodskih standardov (2016) obsega: Slovenske računovodske standarde (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10. 12. 2015), Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018... 01. 01. 2019 UL RS 14. 12. 2018 01. 01. 2019
Zakon o minimalni plači (ZMinP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o minimalni plači obsega: Zakon o minimalni plači – ZMinP (Uradni list RS, št. 13/10 z dne 22. 2. 2010), Zakon o dopolnitvi Zakona o minimalni plači – ZMinP-A (Uradni list RS, št. 92/15 z dne 4. 12. 2015), Zakon o spremembah Zakona... 25. 12. 2018 UL RS 24. 12. 2018 25. 12. 2018
Pravila skrbnega računovodenja 3 (2016) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Pravila skrbnega računovodenja 3 (2016) Stroški po vrstah, mestih in nosilcih A. UVOD Ta pravila se uporabljajo pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju stroškov v stroškovnem računovodstvu. Izidi se lahko uporabljajo v finančnem računovodstvu... 01. 01. 2016 SIR 11. 12. 2015 01. 01. 2016
Prikazov na stran:
Komentar