Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Nakup računalniškega programa Nakup računalniškega programa Organizacija je kupila program za risanje in zanj plačala 6.100 EUR (od tega DDV 1.100 EUR). Predpostavlja, da ga bo uporabljala štiri leta.Kako organizacija knjiži? Odgovor: Zap. št. Vsebina Konto V breme V dobro 1. Nakup... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Stavbna pravica Stavbna pravica Organizacija je z lastnikom zemljišča sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču, in sicer za 30 let za 39.500 EUR. Znesek je plačljiv takoj. Stavbno pravico je vpisala v zemljiško knjigo (decembra). Na zemljišču s stavbno pravico bo... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Pripoznavanje pravice do uporabe pri mikro in majhnih organizacijah Pripoznavanje pravice do uporabe pri mikro in majhnih organizacijah Ali morajo tudi mikro in majhne organizacije za najeme pripoznavati pravico do uporabe sredstva? Odgovor: SRS 1.63 (2019) v drugem odstavku določa, da organizacijam najemnicam, ki se razvrščajo med... Zveza RFR 15. 07. 2019
Zgled: Prikrito delovno razmerje v odvetniški pisarni Prikrito delovno razmerje v odvetniški pisarni Delodajalec je zaposloval 18 delavcev (odvetniki, odvetniški kandidati, odvetniški pripravniki). Na delovnih mestih referent, vodja uradnic, uradnica, sodelavec za logistične potrebe in čistilka pa so izvajalci delo... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Računovodja opravlja delo na terenu v neodvisnem razmerju Računovodja opravlja delo na terenu v neodvisnem razmerju Samostojna podjetnica opravlja računovodsko dejavnost. Zaposlenih nima. Veliko dela na terenu, torej pri strankah, v njihovih prostorih in na njihovih računalnikih, za kar jim ne plačuje najemnine ali uporabnine... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Prodaja osebnega vozila, kupljenega od fizične osebe Prodaja osebnega vozila, kupljenega od fizične osebe Zavezanec je leta 2017 kupil rabljeno osebno vozilo od fizične osebe. DDV ni bil zaračunan, saj fizična oseba ni bila zavezanka za DDV. Zavezanec je osebno vozilo uporabljal kot službeno vozilo, za svoje zaposlene... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Nudenje oglasnega prostora za nastanitve v Sloveniji Nudenje oglasnega prostora za nastanitve v Sloveniji Slovenski mali davčni zavezanec svoje nepremičnine uporablja za nastanitve v turistične namene. DDV od nastanitev ne obračunava, saj njegov obdavčljivi promet v Sloveniji ne presega 50.000 EUR. Nepremičnine oglašuje... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Delavčev podpis na evidenci Delavčev podpis na evidenci Delodajalec za delavce vodi evidenco o izrabi delovnega časa v papirni obliki.Ali se mora delavec ob prihodu in odhodu podpisati na evidenco? Odgovor: Delodajalec mora za vsakega redno zaposlenega delavca dnevno voditi evidenco o izrabi... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Vodenje evidence za direktorja Vodenje evidence za direktorja Direktor podjetja je tudi edini družbenik.Ali mora tudi direktor voditi evidenco o izrabi delovnega časa? Odgovor: Kadar pogodbo o zaposlitvi sklepa poslovodna oseba (direktor) ali prokurist, lahko stranki pravila glede delovnega časa... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Ali lahko delodajalec s tahografom dokazuje število opravljenih ur? Ali lahko delodajalec s tahografom dokazuje število opravljenih ur? Delodajalec ima zaposlenih veliko voznikov. Ker imajo v kamionih tahografe, ki merijo čas vožnje, evidence o izrabi delovnega časa ne vodi. Ali lahko tahograf nadomesti evidenco? Odgovor: Ne. Delovni... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Kdaj nastane pobotanje, če terjatve ne zapadejo na isti dan Kdaj nastane pobotanje, če terjatve ne zapadejo na isti dan Družba A je imela denarno terjatev (1.500 EUR) do družbe B in tudi družba B je imela nasprotno denarno terjatev (1.000 EUR) do družbe A. Družba B je želela, da se njune obveznosti pobotajo, zato je dala... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Izjava o pobotu ene stranke Izjava o pobotu ene stranke Računovodja kot pooblaščenec po zaposlitvi je dal izjavo o pobotu. Ali za pobotanje poleg izpolnjevanja vseh pogojev za pobotanje zadošča izjava ene stranke, ki jo da računovodja? Odgovor: Pravna pravila ne zahtevajo, da bi dogovor... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Izjava o pobotu tretje osebe Izjava o pobotu tretje osebe Družba A je bila družbi B dolžna 600 EUR. Prav tako je bila družba B družbi A dolžna 600 EUR. Medtem ko je bil pooblaščenec družbe A na dopustu, je prosil sodelavca, naj da izjavo o pobotu namesto njega. Ali je izjava, ki jo da tretja... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Dogovor o prepovedi pobotanja Dogovor o prepovedi pobotanja Računovodski servis in podjetje sta se vnaprej dogovorila, da njuna obveznost ne sme prenehati s pobotanjem. Ali je tak pogodbeni dogovor dopusten? Odgovor: OZ posebej ne ureja, ali so pogodbene omejitve pobotanja dopustne. Torej lahko... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Izdaja računa za elektriko izvajalcu investicije Izdaja računa za elektriko izvajalcu investicije Javni zavod sprašuje, v čigavem imenu in za čigav račun naj izda račun za porabljeno elektriko, ki jo porablja izvajalec gradbenih del na prizidku k osnovni šoli. Investicijo financira občina, ki bo po končanih delih... Zveza RFR 24. 06. 2019
Zgled: Obrazec za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države Obrazec za poročanje o naložbah prostih denarnih sredstev izven sistema enotnega zakladniškega računa države Šifra PU: ________________ Naziv PU: _______________ v tisoč EUR Stanje na dan EUR depoziti pri domačih poslovnih bankah Naložbe v vrednostne papirje... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Pregled evidentiranja nakupa obveznice Republike Slovenije pri javnem zavodu Pregled evidentiranja nakupa obveznice Republike Slovenije pri javnem zavodu Javni zavod Zelena dolina je posredni proračunski uporabnik državnega proračuna in bo prosta denarna sredstva namenil za nakup obveznice Republike Slovenije v vrednosti 100.000 EUR. Stroški... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Rezervacije za dana jamstva (za popravila v garancijskem roku) Rezervacije za dana jamstva (za popravila v garancijskem roku) Organizacija proizvaja in prodaja stroje in daje 3-letni garancijski rok za popravila. V letu 2018 je iz naslova prodaje teh strojev ustvarila 35.000 EUR prihodkov. Na podlagi zgodovinskih podatkov... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Rezervacije za kočljivo pogodbo Rezervacije za kočljivo pogodbo Organizacija je imela v poslovnem najemu poslovno zgradbo, v kateri so bile uprava in splošne službe. Zaradi optimizacije poslovanja so se te službe preselile v lastniške nepremičnine, nepremičnina v najemu pa je ostala prazna. Pogodba... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov Brezplačna pridobitev emisijskih kuponov Organizaciji je država podelila emisijske kupone. Na koncu poslovnega leta ugotovi vrednost proizvedenih emisij in državi izroči emisijske kupone.Kako organizacija knjiži brezplačno prejete emisijske kupone, njihovo vrnitev... Zveza RFR 27. 06. 2019
Zgled: Knjiženje slabitve glede na način pokrivanja stroškov amortizacije Knjiženje slabitve glede na način pokrivanja stroškov amortizacije Javni zavod sprašuje, kdaj se slabitev opredmetenih osnovnih sredstev knjiži po načelu pokrivanja stroškov amortizacije. Odgovor: Slabitev opredmetenih osnovnih sredstev spada med izredni odpis... Zveza RFR 22. 07. 2019
Zgled: Fiskalno pravilo - izračun presežka Fiskalno pravilo – izračun presežka Javni zavod izračunava presežek po fiskalnem pravilu. Katere obveznosti mora odšteti od presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, da ugotovi presežek prihodkov po fiskalnem pravilu? Odgovor: Javni zavod mora od... Zveza RFR 18. 02. 2019
Zgled: Promocija zdravja na delovnem mestu Promocija zdravja na delovnem mestu Družba, ki opravlja proizvodno dejavnost, je v izjavi o varnosti sprejela tudi ukrepe za promocijo zdravja na delovnem mestu zaradi ohranjanja telesnega in duševnega zdravja. Ukrep predvideva, da družba organizira telesno vadbo za... Zveza RFR 11. 02. 2019
Zgled: Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu Samostojni podjetnik je v letu 2018 posloval le od januarja do oktobra. Nato se je statusno preoblikoval (presečni datum je bil 31. oktober 2018), tako da je podjetje prenesel na družbo... Zveza RFR 25. 02. 2019
Zgled: Uporaba retrospektivnega načina pri prehodu za poslovne najeme 1. januarja 2019 Uporaba retrospektivnega načina pri prehodu za poslovne najeme 1. januarja 2019 Najemnik je 1. januarja 2015 sklenil pogodbo za najem opreme, ta pa ustreza opredelitvi poslovnega najema. Obdobje najema znaša 10 let, letni znesek najemnine, ki ga bo najemnik plačal... Zveza RFR 28. 02. 2019
Zgled: Trgovec z mešanim blagom prodaja večnamenske kupone Trgovec z mešanim blagom prodaja večnamenske kupone Trgovec prodaja večnamenske kupone za raznovrstno blago, ki je predmet DDV po splošni in nižji stopnji. Kako knjigovodsko obravnavati prodajo posameznega večnamenskega kupona pri trgovcu, če je vrednost kupona 100 EUR... Zveza RFR 28. 02. 2019
Zgled: Prodaja kupona, ki je unovčljiv pri dobaviteljih v več državah članicah Prodaja kupona, ki je unovčljiv pri dobaviteljih v več državah članicah Slovenski davčni zavezanec, ki je del verige trgovcev z obutvijo, svojim kupcem prodaja tudi kupone. Te kupci lahko unovčijo v različnih trgovinah z določeno blagovno znamko prodajalca obutve. Te... Zveza RFR 28. 02. 2019
Zgled: Uveljavljanje normiranih stroškov – absolutna omejitev odhodkov Uveljavljanje normiranih stroškov – absolutna omejitev odhodkov Samostojni podjetnik je imel v letu 2017 90.000 EUR prihodkov in enega zaposlenega za polni delovni čas. Za leto 2018 je v davčnem obračunu za leto 2017 priglasil obdavčitev z normiranimi odhodki. Zaradi... Zveza RFR 28. 02. 2019
Zgled: Ugotovitev podjetnikovega dohodka Ugotovitev podjetnikovega dohodka Podjetnik, ki se ukvarja s proizvodno dejavnostjo, je ustvaril 120.000 EUR prihodkov in 105.000 EUR odhodkov. Njegov poslovni izid za leto 2018 znaša 15.000 EUR. V davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Določitev pravice do dodatka za delovno dobo, kadar ga ne ureja nobena kolektivna pogodba dejavnosti Določitev pravice do dodatka za delovno dobo, kadar ga ne ureja nobena kolektivna pogodba dejavnosti Delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Po kateri pravni podlagi delodajalec delavcu obračunava dodatek za delovno dobo? Odgovor: Dodatek za... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Dodatek za delovno dobo pri opravljanju javnih del Dodatek za delovno dobo pri opravljanju javnih del Delavec ima 15 let skupne delovne dobe, od tega jo je 5 let pridobil z javnimi deli.Ali se v delovno dobo za izračun dodatka upošteva tudi doba, pridobljena v okviru javnih del, in ali delavcu, ki opravlja javna dela... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Upoštevanje delovne dobe, pridobljene v tujini, pri pravici do dodatka za delovno dobo Upoštevanje delovne dobe, pridobljene v tujini, pri pravici do dodatka za delovno dobo Delavec je bil nekaj let zaposlen v tujini.Ali mu mora delodajalec v delovno dobo za obračun dodatka šteti tudi leta delovne dobe, ki jih je pridobil v tujini? Odgovor: Glede... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Potrditev vpisa delovne dobe v delovno knjižico Potrditev vpisa delovne dobe v delovno knjižico Večina kolektivnih pogodb dejavnosti poleg tega, katera delovna doba šteje v osnovo za izračun dodatka za delovno dobo, določa tudi, da se šteje delovna doba, ki je ustrezno potrjena z vpisom v delovno knjižico. Kaj pa če... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Davčni zavezanec preseže predpisani prag 10.000 EUR sredi koledarskega leta Davčni zavezanec preseže predpisani prag 10.000 EUR sredi koledarskega leta Davčni zavezanec s sedežem in redno ID-številko za DDV v Sloveniji bo v letu 2019 začel prek spleta prodajati računalniški program. To se obravnava kot elektronska storitev. Kupci te... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Odpoved avtorskemu honorarju v dobrodelne namene Odpoved avtorskemu honorarju v dobrodelne namene Fizična oseba, ki izvaja glasbena dela (glasbenik), je imela glasbeni nastop po predhodno sklenjeni pogodbi za opravljeno avtorsko delo. Glasbene nastope ima zgolj občasno in iz tega naslova ne opravlja dejavnosti... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Dohodek za opravljeno delo v Sloveniji po avtorski pogodbi z avstrijskim izplačevalcem Dohodek za opravljeno delo v Sloveniji po avtorski pogodbi z avstrijskim izplačevalcem Fizična oseba (avtor), ki je slovenski rezident, je od avstrijske družbe CDE Gmbh za izvedeno predavanje po avtorski pogodbi prejela avtorski honorar, ki ga je ustvarila v odvisnem... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Izplačilo dohodka avtorju iz Avstrije za opravljeno delo v Sloveniji Izplačilo dohodka avtorju iz Avstrije za opravljeno delo v Sloveniji Slovenska družba (izplačevalec) s sedežem in dejanskim upravljanjem v Sloveniji je sklenila pogodbo z avtorjem iz Avstrije, da ji ta opravi avtorsko delo v Sloveniji. Avtor je delo opravil v odvisnem... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Kako obrutiti izplačilo po avtorski pogodbi Kako obrutiti izplačilo po avtorski pogodbi Fizična oseba (avtor) ima z družbo sklenjeno avtorsko pogodbo, po kateri ji družba izplača avtorski honorar 1.000 EUR neto. Avtor je zavarovan iz delovnega razmerja pri drugi družbi, ki ni povezana s to družbo. Koliko... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Dobava in vgradnja stavbnega pohištva – blago ali storitev? Dobava in vgradnja stavbnega pohištva – blago ali storitev? Fizična oseba iz druge države članice EU pri slovenskem dobavitelju naroči okna in vrata za objekt, ki je v državi članici kupca. Dobavitelj bo poskrbel tudi za vgradnjo. Kako obravnavati sklenjen posel... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Dobava proizvodne linije in sestavitev pri kupcu Dobava proizvodne linije in sestavitev pri kupcu Slovenski proizvajalec strojne opreme je z davčnim zavezancem iz Italije sklenil pogodbo o dobavi proizvodne linije z montažo. Oprema bo po delih dobavljena in na koncu še montirana. Kdaj in kako mora proizvajalec o taki... Zveza RFR 29. 11. 2018
Zgled: Podatki za izračun plače in nadomestila plače, ki je manjša od minimalne (veljavno v letu 2019) Podatki za izračun plače in nadomestila plače, ki je manjša od minimalne (veljavno v letu 2019) Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno mesečno plačo 600 EUR. Minimalna plača za leto 2019 znaša 886,63 EUR. Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača... Zveza RFR 28. 02. 2019
Zgled: Izplačilo dividend v Izrael Izplačilo dividend v Izrael Slovenski rezident vsako leto, odkar je pravna oseba iz Izraela postala njen 100-odstotni lastnik, izplača tudi dividende.Ali se mora ob izplačilu dividend v Izrael upoštevati tudi večstranska konvencija? Odgovor: Obveznost plačila 15... zvezaRFR.si 25. 03. 2019
Zgled: Pripoznavanje prihodkov iz gradbene pogodbe zaradi spremembe pogodbe Pripoznavanje prihodkov iz gradbene pogodbe zaradi spremembe pogodbe Organizacija, ki je gradbena družba, je s kupcem sklenila pogodbo za izgradnjo poslovne zgradbe na njegovem zemljišču. Pogodbeni znesek je sestavljen iz 1,000.000 EUR fiksnega zneska (transakcijska... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Nabava osnovnega sredstva in odbitek DDV Nabava osnovnega sredstva in odbitek DDV Zavezanec 1. julija 2019 nabavi aparat, ki ga prvotno uporablja za dejavnosti, obdavčene z DDV. Nabavna vrednost je 12.200 EUR, od tega znaša DDV 2.200 EUR. Aparat odplačuje v treh mesečnih obrokih. 1. oktobra 2020 ga začne... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Avans za nabavo osnovnega sredstva, namenjenega opravljanju oproščene dejavnosti Avans za nabavo osnovnega sredstva, namenjenega opravljanju oproščene dejavnosti Zavezanec plača avans za 10 računalnikov 15. julija 2019. Rok dobave je tri mesece in računalnike prejme 15. oktobra. 1. septembra se izkaže, da bo enega od računalnikov uporabljal za... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Vpliv večstranske konvencije na določitev rezidentstva v konvenciji s Francijo Vpliv večstranske konvencije na določitev rezidentstva v konvenciji s Francijo Pravna oseba je v 100-odstotni lasti francoskih rezidentov. Vpisana je v slovenski register in ima sedež v Sloveniji. Kraj dejanskega delovanja poslovodstva je v Franciji. Vsi lastniki, ki... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Kako vrtec poskrbi za varstvo (osebnih) podatkov Kako vrtec poskrbi za varstvo (osebnih) podatkov Vrtec za potrebe obračuna in poročanja na vpisnici zahteva vpis nekaterih (osebnih in občutljivih osebnih) podatkov.Ali mora vrtec poskrbeti za varovanje (osebnih in občutljivih osebnih) podatkov? Odgovor: Za vsako... Zveza RFR 27. 07. 2019
Zgled: Prejemanje računa za vrtec na naslov, ki ni stalni ali začasni Prejemanje računa za vrtec na naslov, ki ni stalni ali začasni Starši želijo prejemati račune iz vrtca na naslov, ki ni naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča starša – vlagatelja (račune za vrtec bo plačevala babica). Starši torej želijo, da se račun glasi... Zveza RFR 27. 07. 2019
Zgled: Delodajalca zavezujeta dve kolektivni pogodbi dejavnosti Delodajalca zavezujeta dve kolektivni pogodbi dejavnosti Delodajalec ima kot glavno dejavnost registrirano vzdrževanje in popravila motornih vozil (SKD 45.200). Katera kolektivna pogodba ga zavezuje, glede na to, da ni član nobenega delodajalskega združenja? Odgovor... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Organizacija je žrtev napada s spletnim ribarjenjem Organizacija je žrtev napada s spletnim ribarjenjem Organizacija je ponudnik finančnih storitev, za elektronsko dostopanje do storitev pa ima zakupljeno domeno financne_storitve.si in vzpostavljeno spletno stran. Uporabniki vstopajo nanjo prek običajnega vmesnika, ki... Zveza RFR 25. 07. 2019
Prikazov na stran:
Komentar