Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Pri najmanj koliko delavcih na čakanju je delodajalec upravičen do delnega povračila nadomestila plače Delodajalec ima zaposlenih deset delavcev. Trem je odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga in jim teče odpovedni rok. Ali lahko na čakanje na delo napoti le dva delavca in bo upravičen do delnega povračila nadomestila plače? Odgovor: Pogoj, da bo... Zveza RFR 30. 03. 2020
Zgled: Odrejanje nadurnega dela Delodajalec kljub razglašeni epidemiji posluje normalno. Nekaj delavcem je zaradi varstva otrok opravičil odsotnost. Ker je zaradi narave dejavnosti obseg dela povečan, morajo delavci opravljati tudi nadurno delo. Ali bo delodajalec upravičen do povračila nadomestila... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Nadomestilo plače delavcu zaradi odsotnosti zaradi višje sile, če delodajalec ne bo koristil pomoči države Delodajalec je nekaj delavcem opravičil odsotnost zaradi višje sile (varstva otrok). Ker tudi v času novega koronavirusa normalno posluje, ne bo izpolnil pogoja o upadu prihodkov. Zato ne bo upravičen do povračila nadomestila plače in oprostitve plačila prispevkov za... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Odrejena karantena v tuji državi Delodajalec zaposluje veliko delavcev iz BiH. Ko so se za konec tedna vrnili v matično državo, so jim tam odredili 14-dnevno karanteno. Dobili so tudi odločbo o karanteni v cirilici. Ali bo delodajalec na podlagi te odločbe upravičen do povračila nadomestila plače... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Povračilo nadomestila in oprostitev plačila prispevkov, če delavec dela s krajšim delovnim časom Delavec je pri delodajalcu zaposlen s krajšim delovnim časom 20 ur na teden zaradi starševstva in je opravičeno odsoten z dela zaradi višje sile (zaradi varstva otrok zaradi zaprtja šole). Do kolikšnega nadomestila je upravičen delodajalec? Odgovor: Delodajalec lahko... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Delavec je bil na bolniškem dopustu že pred uveljavitvijo interventnega megazakona Delavec je na bolniškem dopustu od 23. marca. S katerim dnem bo bolniško nadomestilo prešlo v breme ZZZS? Odgovor: Bolniško nadomestilo je od 23. marca do 10. aprila v breme delodajalca. Od 11. aprila pa ga delodajalec izplačuje v breme ZZZS. To velja zaradi... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Prvi dan bolniškega dopusta je v obdobju veljavnosti interventnega megazakona Delavec je na bolniški od 13. aprila. S katerim dnem bo bolniško nadomestilo prešlo v breme ZZZS? Odgovor: Bolniško nadomestilo bo prešlo v breme ZZZS s prvim dnem zadržanosti, to je 13. aprila. To velja zaradi interventnega ukrepa po interventnem megazakonu... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov Temeljni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov Samostojni podjetnik je od Fursa prejel izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka po ZIUZEOP za sorazmerni del marca ter za april in maj. Zavezanec bo v letu 2020 dosegel precej manj prihodkov kot... Zveza RFR 06. 07. 2020
Zgled: Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega po spremenjeni uredbi za zasebni sektor Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega po spremenjeni uredbi za zasebni sektor V UL RS 104/21 (začetek veljavnosti 2. julija 2021) je bila objavljena sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (davčna uredba... Zveza RFR 19. 07. 2021
Zgled: Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti Javni zavod za preteklo leto izkazuje presežek prihodkov iz tržne dejavnosti. Organ upravljanja je sprejel sklep, da se skladno s predpisi uslužbencem izplača delovna uspešnost iz tržne dejavnosti. V preteklem letu te vrste delovne... Zveza RFR 26. 07. 2021
Zgled: Knjiženje boleznin Knjiženje boleznin Organizacija zaposluje delavca, ki je že dlje časa bolniško odsoten. Boleznino zanj skladno z veljavno zakonodajo povrne ZZZS. Kako organizacija knjiži boleznino? Odgovor: Obračunana plača delavca je odvisna od pogodbe o zaposlitvi in drugih... Zveza RFR 09. 08. 2021
Zgled: Vračilo DDV, plačanega v drugih državah članicah v letu 2020 Vračilo DDV, plačanega v drugih državah članicah v letu 2020 Zavezanec s sedežem v Sloveniji je v letu 2020 v drugih državah članicah plačeval blago in storitve, od katerih je bil obračunan tamkajšnji DDV. Gre za manjše zneske DDV, ki jih je knjigovodsko evidentiral... Zveza RFR 13. 09. 2021
Zgled: Vlaganja v biološko sredstvo pri določenem uporabniku Vlaganja v biološko sredstvo pri določenem uporabniku Javni zavod za izobraževanje na kmetijskem področju vzgaja večletni nasad v lastni režiji na svojem zemljišču. Javni zavod ni davčni zavezanec za DDV. Za pripravo zemljišča za kmetijsko rabo porabi 24.400 EUR, za... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Popravila v garancijskem roku Popravila v garancijskem roku Organizacija je kupcu ob nakupu blaga zagotovila popravilo napak (ki niso posledica neobičajne rabe) v enoletnem (garancijskem) roku. Kupec za tako popravilo nič ne plača. Kako ravna organizacija? Odgovor: Ali storitev popravil... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nakup poslovne zgradbe v javnem sektorju Nakup poslovne zgradbe v javnem sektorju Uporabnik je za 200.000 EUR kupil poslovno zgradbo, ki je že usposobljena za uporabo, in pripadajoče zemljišče. V pogodbi o nakupu zgradbe vrednosti zemljišča in zgradbe nista ločeno navedeni. Uporabnik ni zavezanec za DDV. Kako... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Rušitev dela poslovne zgradbe in dograditev zgradbe v javnem sektorju Rušitev dela poslovne zgradbe in dograditev zgradbe v javnem sektorju Uporabnik je porušil del zgradbe in na istem mestu zgradil nov del zgradbe v enaki velikosti. Izvajalec gradnje je za rušitev dela zgradbe izdal račun v znesku 10.000 EUR z DDV, za novogradnjo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev dohodkov, ki se obdavčijo kot udeležba pri dobičku – prikrito izplačilo dobička Obdavčitev dohodkov, ki se obdavčijo kot udeležba pri dobičku – prikrito izplačilo dobička Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je edini družbenik slovenske družbe A, d. o. o. Druge funkcije v tej družbi ne opravlja. Od te družbe je fizična oseba prejela brezplačen... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnih vplačil kapitala v večjem znesku od vplačanih Vračilo naknadnih vplačil kapitala v večjem znesku od vplačanih Družbenik je v letu 2020 od slovenske družbe v treh mesecih po objavi sklepa pri Ajpesu prejel vračilo naknadnih vplačil kapitala v naravi (v nepremičnini) v znesku 320.000 EUR, medtem ko jih je vplačal... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala Vračilo naknadnega vplačila kapitala Družbenika sta na podlagi sklepa o vplačilu naknadnih vplačil kapitala v letu 2016 v denarju vplačala po 100.000 EUR naknadnih vplačil kapitala. V letu 2020 polovica teh vplačil ni več potrebna, saj družba teh sredstev ne potrebuje... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Oče družbenik podari delež sinu, ki je tudi zaposlen v tej družbi Oče družbenik podari delež sinu, ki je tudi zaposlen v tej družbi Fizična oseba je edini družbenik slovenske družbe. Družba ima pet zaposlenih, od katerih je en družbenikov sin. Oče bo sinu podaril 49-odstotni delež. Preostali zaposleni ne bodo prejeli daril v obliki... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Družbenik je družbo ustanovil leta 1992. Od takrat je ni več dokapitaliziral ali na drug način spreminjal zneska svojega vložka oziroma velikosti poslovnega deleža. V letu 2020 želi ta delež podariti svojima... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev deleža bratu, ki ni zaposlen v družbi Podaritev deleža bratu, ki ni zaposlen v družbi Družbenik je družbo ustanovil leta 2014. V letu 2020 želi 50-odstotni delež podariti svojemu bratu. Brat ni zaposlen v tej družbi. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost deleža je ocenjena na 100.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je na svoje ime in za svoj račun ustvarila izum in ga zaščitila. Nato je premoženjsko pravico iz tega naslova prenesla na slovensko družbo, ki bo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obračun dohodka dediča iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Obračun dohodka dediča iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Fizična oseba je kot dedič po očetu podedovala zaščiten izum. To premoženjsko pravico je nato prenesla na slovensko družbo, ki bo izdelovala izdelke na podlagi tega izuma. Zavezanec nima... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev izplačila najemnine za kmetijsko zemljišče fizični osebi Obdavčitev izplačila najemnine za kmetijsko zemljišče fizični osebi Fizična oseba, ki je slovenski rezident, daje v najem kmetijsko zemljišče pravni osebi. Znesek najemnine znaša 1.000 EUR bruto.Kakšen je pravilen obračun dohodnine? Odgovor:  Izplačevalec predloži... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom in neenakomerna razporeditev delovnega časa Delo s skrajšanim delovnim časom in neenakomerna razporeditev delovnega časa Delovni čas delavca je na podlagi pogodbe o zaposlitvi neenakomerno razporejen. Delodajalec je delavcu odredil delo s skrajšanim delovnim časom 24 ur na teden.Ali lahko delavec dela le od... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Poziv delavcu na delo s polnim delovnim časom Poziv delavcu na delo s polnim delovnim časom Delodajalec bo delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden za celoten čas veljavnosti ukrepa, to je do 31. decembra. Če pa bo v določenem obdobju imel več dela, želi, da bi delavci delali s polnim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Donacija zaščitnih mask Donacija zaščitnih mask Zavezanec, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo, za svoje potrebe nabavlja zaščitne maske. DDV, plačan ob nabavi zaščitnih mask, je uveljavljal kot odbitnega. Ker je moral zaradi vladnih ukrepov zapreti svoje gostinske obrate, je nekaj... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ker je upad prometa velik, mu lahko v času odpovednega roka zagotavlja delo le za 20 ur na teden.Ali delavcu lahko odredi skrajšanje... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Delodajalec ima zaposlenih več delavcev, od katerih nekateri delajo s polnim, nekateri pa s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbenega dogovora.Ali lahko skrajšanje delovnega časa odredi... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družba je edinemu družbeniku neodplačno prenesla lastninsko pravico na nepremičnini, ki jo je že nekaj let uporabljala za dajanje v najem. Družbenik je zaposlen v tej družbi kot direktor in za opravljanje te funkcije prejema... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Obračun avtorskega honorarja v delovnem razmerju Obračun avtorskega honorarja v delovnem razmerju Delavec poleg rednih delovnih nalog, ki jih opravlja po pogodbi o zaposlitvi, s svojim delodajalcem sklene avtorsko pogodbo za izdelavo študije. Pri tem delodajalcu je sicer zaposlen za polni delovni čas. Prejme avtorski... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Nepremičnina se bo oddajala v najem, organizacija naložbene nepremičnine meri po modelu poštene vrednosti Nepremičnina se bo oddajala v najem, organizacija naložbene nepremičnine meri po modelu poštene vrednosti Organizacija ima nepremičnino, katere nabavna vrednost je 200.000 EUR (od tega zemljišče 80.000 EUR, zgradba pa 120.000 EUR). Popravek vrednosti zgradbe znaša... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Nepremičnina z nedoločeno prihodnjo uporabo za opravljanje dejavnosti Nepremičnina z nedoločeno prihodnjo uporabo za opravljanje dejavnosti Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine znaša 170.000 EUR. Naložbene nepremičnine organizacija meri po modelu poštene vrednosti po začetnem pripoznanju. Zaradi spremembe uporabe organizacija to... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Prenos nepremičnine, izkazane v zalogah, med naložbene nepremičnine, ki se obravnavajo po pošteni vrednosti Prenos nepremičnine, izkazane v zalogah, med naložbene nepremičnine, ki se obravnavajo po pošteni vrednosti Knjigovodska vrednost nepremičnine med zalogami znaša 170.000 EUR. Zaradi spremembe uporabe jo organizacija razvrsti med naložbene nepremičnine, ki jih meri po... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Avtomatsko knjiženje prejetega računa za zavarovanje več objektov Avtomatsko knjiženje prejetega računa za zavarovanje več objektov Knjižnica, ki ima glavno in dve manjši enoti, je v oktobru prejela račun za zavarovanje objektov od vključno novembra do vključno oktobra naslednjega leta. Zavarovanje za vse tri objekte znaša 1.800 EUR... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Najemnina ali uporabnina v tujem imenu za tuj račun v javnem sektorju Najemnina ali uporabnina v tujem imenu za tuj račun v javnem sektorju Javni zavod daje v poslovni najem in v uporabo dva poslovna prostora, ki sta evidentirana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi, sta pa v lasti občine. V skladu s predpisi in aktom o ustanovitvi ima... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Določeni uporabnik je za 50.000 EUR kupil zemljišče, ki je že gradbeno zemljišče. Davek na promet nepremičnin je plačal prodajalec. Investicijski stroški za pridobitev zgradbe so znašali 100.000 EUR... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Odpravnina ob upokojitvi Odpravnina ob upokojitvi Delavec je že dlje časa bolniško odsoten. S 3. majem je začel koristiti lanski dopust in sorazmerni del letošnjega. Delavec se bo s 30. junijem upokojil. Delodajalec mu bo izplačal odpravnino ob upokojitvi v velikosti dveh delavčevih povprečnih... Zveza RFR 17. 05. 2021
Zgled: Prevoz na delo »ne manj kot 30 EUR« za javne uslužbence Prevoz na delo »ne manj kot 30 EUR« za javne uslužbence Javnemu uslužbencu bi za celomesečno prisotnost (20 dni) pripadalo povračilo 24 EUR kilometrine za prevoz na delo in z njega. Skladno s kolektivno pogodbo za dejavnost mu mora delodajalec izplačati 30 EUR.Kolikšen... Zveza RFR 21. 06. 2021
Zgled: Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Slovenski zavezanec na Hrvaškem obnavlja staro nepremičnino. S hrvaškim zavezancem je sklenil predpogodbo, v skladu s katero sta se zavezala, da bo hrvaški zavezanec to nepremičnino po zaključku... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Zavezanec vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet po postopku 40 Zavezanec vloži carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet po postopku 40 Slovenski zavezanec uvozi stroj za izdelavo plastike iz Kitajske, ki ga bo uporabljal v svoji tovarni, ki je v Sloveniji. Blago bo v Slovenijo pripeljano z ladjo in bo na ozemlje EU... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Zamenjava sestavnega dela osnovnega sredstva, ki prej ni bil ločeno pripoznan Zamenjava sestavnega dela osnovnega sredstva, ki prej ni bil ločeno pripoznan Organizacija bo zamenjala vsa okna na zgradbi, ki jo je zgradila sama. Njena nabavna vrednost znaša 250.000 EUR, popravek vrednosti pa 75.000 EUR. Ob začetnem pripoznanju ni ločeno pripoznala... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Dograditev za eno nadstropje Dograditev za eno nadstropje Organizacija je pred leti kupila nepremičnino, sestavljeno iz zemljišča in zgradbe. Nabavna vrednost zemljišča je znašala 100.000 EUR, zgradbe pa 50.000 EUR. V zgradbi je organizacija imela poslovne površine, zato je zemljišče in zgradbo... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Vlaganja v tuje opredmeteno osnovno sredstvo Vlaganja v tuje opredmeteno osnovno sredstvo Organizacija, ki se razvršča med majhne organizacije, ima v najemu poslovni prostor. Zanj plačuje najemnino 1.000 EUR. Najemnina je podobna, kot bi jo plačevala za podobno velikost, kvadraturo, lokacijo in opremljenost druge... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Idejni načrti kot odhodek obdobja Idejni načrti kot odhodek obdobja Organizacija je projektantu naročila, naj ji izdela idejni načrt za gradnjo zgradbe. V naročilu sta opredelila pogoje, ki jim mora zgradba glede velikosti, umestitve v prostor in razporeditve notranjosti ustrezati zaradi dejavnosti, ki... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Neodpisana vrednost porušene zgradbe Neodpisana vrednost porušene zgradbe Organizacija ima skladišče na lokaciji X, ki pa je premajhno, zato želi imeti v bližini dodatno skladišče. Na bližnji lokaciji je naprodaj zemljišče z že obstoječo staro zgradbo, ki pa za skladišče ni ustrezna. Prodajalec bi bil... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Sprememba namena uporabe osebnega avtomobila Sprememba namena uporabe osebnega avtomobila Davčni zavezanec, ki se ukvarja z dajanjem vozil v najem, je imel v lasti tudi tri vozila, ki so jih uporabljali zaposleni za poslovni namen. Ob nabavi teh treh vozil odbitka DDV zaradi prepovedi iz 66. člena ZDDV-1 ni... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Odpust dolga solidarnemu dolžniku Odpust dolga solidarnemu dolžniku Družba A (upnik) je z družbo B (eden od solidarnih dolžnikov družbe A) sklenila sporazum o odpustu dolga. Z drugimi solidarnimi dolžniki ni sklenila sporazuma in jim ni želela odpustiti dolga. Ali je dolg odpuščen tudi drugim... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Storitev na nepremičnini v drugi državi je opravljena slovenskemu naročniku Storitev na nepremičnini v drugi državi je opravljena slovenskemu naročniku Slovenski zavezanec opravi storitev na nepremičnini na Hrvaškem. Gre za obnovo na ključ počitniške hiše, pri čemer prevladujejo gradbene storitve.Kako zavezanec obračuna DDV od storitve... Zveza RFR 28. 10. 2020
Prikazov na stran:
Komentar