Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Napake pri DDV v povezavi z izdajo računov Napake pri DDV v povezavi z izdajo računov Identificiranemu davčnemu zavezancu A (naročniku) je na ozemlju Slovenije gradbeno storitev opravil in zaračunal samostojni podjetnik, ki ni bil identificiran za DDV. V naknadnem nadzoru je davčni organ ugotovil, da bi moral... Zveza RFR 11. 09. 2023
Zgled: Delodajalec krije električno energije za zasebne poti Delodajalec krije električno energije za zasebne poti Družba zagotovi vodilnim delavcem službena osebna motorna vozila za poslovne in zasebne namene. Vsa vozila imajo motor na električni pogon. Delodajalec jim zagotavlja tudi električno energijo za uporabo tega vozila... Zveza RFR 11. 09. 2023
Zgled: Obračun nadomestila (plače) za 14. avgust Obračun nadomestila (plače) za 14. avgust Nekateri delavci so imeli za ponedeljek, 14. avgusta 2023, že prej odobren letni dopust. Na ta dan zaradi razglasitve tega dne kot prostega dne, niso delali. Na dela proste dneve ti delavci namreč ne delajo. Drugi delavci pa so... Zveza RFR 04. 09. 2023
Zgled: Prodaja blaga in storitev v države zunaj EU Prodaja blaga in storitev v države zunaj EU Slovenski davčni zavezanec prodaja blago in opravlja storitve kupcem iz držav zunaj EU (v tretje države).Ali mora kot slovenski davčni zavezanec obračunati DDV in katera zakonodaja mu to obveznost nalaga? Odgovor: Na Zvezi... Zveza RFR 28. 08. 2023
Zgled: Pripoznavanje prihodkov od opravljenih storitev pri javnih zdravstvenih zavodih Pripoznavanje prihodkov od opravljenih storitev pri javnih zdravstvenih zavodih Bolnik začne zdravljenje v javnem zdravstvenem zavodu v oktobru. Ker gre za zapleteno bolezen, je odpuščen v domačo oskrbo januarja prihodnjega leta. Po končanem zdravljenju lahko javni... Zveza RFR 28. 08. 2023
Zgled: Knjiženje davčnega odtegljaja iz naslova opravljenih svetovalnih storitev Knjiženje davčnega odtegljaja iz naslova opravljenih svetovalnih storitev Organizacija A, ki je slovenski rezident, je opravila svetovalne storitve organizaciji B, ki je rezident druge države. Pogodba vsebuje le eno izvršitveno obvezo, izpolnjeni so pogoji, da... Zveza RFR 21. 08. 2023
Zgled: Popravljanje napak v že objavljenih računovodskih izkazih Popravljanje napak v že objavljenih računovodskih izkazih Določeni uporabnik v poslovnih knjigah leta 2022 ni pripoznal stroška storitve v velikosti 55.000 EUR, ki je bila opravljena v decembru 2022. Računa dobavitelja za opravljeno storitev ni prejel, ima... Zveza RFR 21. 08. 2023
Zgled: Obračun DDV od blaga podarjenega prizadetim v poplavah Obračun DDV od blaga podarjenega prizadetim v poplavah Zavezanec je tako zavezancem za DDV kot občanom, prizadetim v poplavah, doniral blago.Kako se donacija v blagu obravnava z vidika DDV? Odgovor: Zavezanec, ki kupi blago in ga podari, nima pravice do odbitka DDV... Zveza RFR 14. 08. 2023
Zgled: Knjiženje dobropisa zaradi predčasnega plačila računa za prodano blago Knjiženje dobropisa zaradi predčasnega plačila računa za prodano blago Družba je svojemu kupcu odobrila popust zaradi predčasnega plačila zneska po računu. Račun se je nanašal na prodano blago. Popust je bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe.Dobropis je knjižila tako, da... Zveza RFR 07. 08. 2023
Zgled: Evidentiranje dolgoročnega posojila Evidentiranje dolgoročnega posojila Družba je najela dolgoročno posojilo. Kako ga izkaže bilančno in kako ga evidentira knjigovodsko? Kdaj knjiži obresti? Odgovor: Obveznost do posojilodajalca družba bilančno izkaže med kratkoročnimi (del, ki zapade v plačilo v enem... Zveza RFR 07. 08. 2023
Zgled: Inventarne številke na opredmetenih osnovnih sredstvih v javnem sektorju Inventarne številke na opredmetenih osnovnih sredstvih v javnem sektorju Organizacija javnega sektorja sprašuje, zakaj je potrebno, da so na opredmetenih osnovnih sredstvih pritrjene (nalepljene) inventarne številke. Odgovor: Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 … 114/06... Zveza RFR 31. 07. 2023
Zgled: Kdaj organizacija pripozna dolg? Kdaj organizacija pripozna dolg? Računovodski standardi določajo, da so obveznosti sedanje obveze organizacije za prenos gospodarskega vira, ki nastanejo kot posledica preteklih poslovnih dogodkov.Ali to pomeni, da organizacija pripozna obveznost do dobavitelja takrat... Zveza RFR 31. 07. 2023
Zgled: Izkazovanje "interne realizacije" v organizaciji javnega sektorja Izkazovanje "interne realizacije" v organizaciji javnega sektorja Organizacija javnega sektorja ima dve enoti. Enota A "oddaja" prostore v najem enoti B, da v njih opravlja svojo dejavnost.Ali mora enota A knjižiti terjatve do enote B? Odgovor: Knjiženje "interne... Zveza RFR 24. 07. 2023
Zgled: Razvrstitev prihodkov Razvrstitev prihodkov Organizacija zaposluje invalide in je oproščena plačila prispevkov iz naslova njihovih plač. Kako razvrsti prihodke iz tega naslova? Odgovor: Oprostitev prispevkov se nanaša na ukrep državne pomoči. Skladno s SRS organizacija v zvezi s prejetimi... Zveza RFR 24. 07. 2023
Zgled: Priloga k obračunu DDPO o skritih rezervah pri prenehanju družbe po skrajšanem postopku Priloga k obračunu DDPO o skritih rezervah pri prenehanju družbe po skrajšanem postopku Družba z omejeno odgovornostjo je prenehala po skrajšanem postopku. Družbenik je fizična oseba, ki je slovenski rezident. Med sredstvi ima nepremičnino in denar na transakcijskem... Zveza RFR 17. 07. 2023
Zgled: Pripoznanje dodatno odmerjene davčne obveznosti za davek iz dobička po davčni odločbi Pripoznanje dodatno odmerjene davčne obveznosti za davek iz dobička po davčni odločbi Davčni organ je pri organizaciji A začel postopek davčnega nadzora pravilnosti obračuna davka iz dobička. Izdal je odločbo, v kateri je odmeril dodatni davek iz dobička. Ker pritožba... Zveza RFR 10. 07. 2023
Zgled: Pravica do odbitka DDV in uveljavitev tega davka med upravičenimi stroški projekta, ki ga financira EU Pravica do odbitka DDV in uveljavitev tega davka med upravičenimi stroški projekta, ki ga financira EU Slovenski davčni zavezanec sodeluje na razpisu za evropska sredstva. V projektu bo poleg njega, ki bo nosilec projekta, sodelovalo še več drugih partnerjev... Zveza RFR 10. 07. 2023
Zgled: Revizor zahteva popravek obračuna DDPO po postopku samoprijave Revizor zahteva popravek obračuna DDPO po postopku samoprijave Revizor je pri reviziji računovodskih izkazov odkril določene napake, ki jih je zavezanec naredil pri evidentiranju poslovnih dogodkov in posledično v računovodskih izkazih. Napake imajo vpliv... Zveza RFR 03. 07. 2023
Zgled: Ali morajo javni uslužbenci prejeti povračilo za prevoz na delo po enotni vozovnici »Slovenija«? Ali morajo javni uslužbenci prejeti povračilo za prevoz na delo po enotni vozovnici »Slovenija«? Javni uslužbenec AA za prihod na delo uporablja javni prevoz. Vsak mesec delodajalcu izroči dokazilo o plačani neprenosni imenski mesečni vozovnici javnega prevoza... Zveza RFR 26. 06. 2023
Zgled: Navajanje klavzule na računu Navajanje klavzule na računu Zavezanec zavezancu iz druge države članice opravlja storitve. Po ZDDV-1 mora navesti klavzulo, da DDV ni obračunan. Običajno se sklicuje na določbo ZDDV-1, nekateri zavezanci pa želijo, da se na računu sklicuje na ustrezno določbo... Zveza RFR 26. 06. 2023
Zgled: Kolikšen regres mora letos izplačati gostinec Kolikšen regres mora letos izplačati gostinec V začetku junija je bil v UL RS 63/23 objavljen aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Določa, da morajo gostinci izplačati regres v velikosti 1.500 EUR. Ali ta velikost regresa velja za vse... Zveza RFR 19. 06. 2023
Zgled: Popravek obračuna DDPO zaradi napake, ugotovljene ob davčnem nadzoru Popravek obračuna DDPO zaradi napake, ugotovljene ob davčnem nadzoru Zavezanec je prejel ustni poziv davčnega kontrolorja, da predloži dokazila o upravičenosti do olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva. Zavezanec je po predhodnem pregledu tega... Zveza RFR 12. 06. 2023
Zgled: Sprememba dobe koristnosti osnovnega sredstva kot računovodska napaka Sprememba dobe koristnosti osnovnega sredstva kot računovodska napaka Organizacija je ob nabavi opreme določila, da je njena doba koristnosti pet let. Po sedmih letih opremo še vedno uporablja. Poslovodstvo meni, da je vrednost opreme, ki bi jo lahko prodalo na trgu... Zveza RFR 05. 06. 2023
Zgled: Dnevnica ali terenski dodatek za učitelje v šoli v naravi? Dnevnica ali terenski dodatek za učitelje v šoli v naravi? Osnovna šola za učence organizira šolo v naravi na Slovenskem primorju. Z učenci gredo tudi učitelji. V šolo v naravi z organiziranim avtobusnim prevozom odidejo v ponedeljek ob 8. uri zjutraj, vračajo pa se... Zveza RFR 29. 05. 2023
Zgled: Krajši delovni čas in omejitev izvršbe na plačo Krajši delovni čas in omejitev izvršbe na plačo Delavec je pri delodajalcu zaposlen s krajšim delovnim časom 20 ur na teden na podlagi pogodbene svobode (ker sam tako želi). Delavčeva neto plača je 700 EUR, otrok nima.Ali mora delavcu ostati 76 % minimalne plače... Zveza RFR 22. 05. 2023
Zgled: Zamenjava stavbnega in kmetijskega zemljišča Zamenjava stavbnega in kmetijskega zemljišča Zavezanca za DDV zamenjata zemljišči. Prvo je kmetijsko, drugo pa stavbno zemljišče. Nobeden od zavezancev nima pravice do 100-odstotnega odbitka DDV, saj oba opravljata tudi DDV oproščeno dejavnost. Zemljišči sta različno... Zveza RFR 15. 05. 2023
Zgled: Dogodki po datumu bilance stanja Dogodki po datumu bilance stanja Organizacija ima poslovno leto enako koledarskemu. Januarja je prejela sklep sodišča o začetku postopka zaradi kršitve pogodbe o patentu. Odvetnik organizacije je ocenil, da je malo verjetno, da bi se izognila plačilu, saj je dejansko... Zveza RFR 08. 05. 2023
Zgled: Računovodska načela v javnem sektorju Računovodska načela v javnem sektorju Organizacija javnega sektorja želi čim bolj avtomatizirati knjiženje v računalniškem programu za računovodstvo, da bi kar se da omejila ročne vnose. Namen tega je digitalizacija procesov v računovodski službi, zmanjšanje števila... Zveza RFR 03. 05. 2023
Zgled: Knjiženje prejetih popustov Knjiženje prejetih popustov Organizacija prejme dobropis. Na njem ji je dobavitelj priznal popust za dobavljeno blago. Obveznost je namreč poravnala pred njeno zapadlostjo.Kako knjiži prejeti dobropis? Odgovor: Organizacija popust ne glede na to, ali je izražen... Zveza RFR 24. 04. 2023
Zgled: Prevoz javnih uslužbencev med enotami istega delodajalca Prevoz javnih uslužbencev med enotami istega delodajalca Osnovna šola ima poleg glavne enote še dve podružnici. Učitelj, ki je zaposlen v tej šoli, ima v pogodbi o zaposlitvi določeno, da skladno z urnikom poučuje na glavni enoti in na obeh podružnicah.Ali mora imeti... Zveza RFR 17. 04. 2023
Zgled: Slabitev finančnih naložb Slabitev finančnih naložb Organizacija ima delnico družbe, s katero se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Kako jo slabi in kje pripozna slabitev? Odgovor: Skladno s SRS 3.21 organizacija finančne naložbe, katerih poštene vrednosti ni mogoče... Zveza RFR 11. 04. 2023
Zgled: Podlaga za vodenje računovodstva v javnem sektorju Podlaga za vodenje računovodstva v javnem sektorju Za organizacije v javnem sektorju za računovodenje veljajo določbe Zakona o računovodstvu.V katerih primerih naj organizacije javnega sektorja upoštevajo slovenske računovodske standarde (SRS)? Odgovor: Zakon... Zveza RFR 03. 04. 2023
Zgled: Varstvo otrok na domu kot socialnovarstvena storitev? Varstvo otrok na domu kot socialnovarstvena storitev? Vzgojiteljica predšolskih otrok se je odločila, da bo opravljala varovanje otrok na domu. Dejavnost bo opravljala kot samostojna podjetnica, saj namerava ob razširitvi te dejavnosti zaposliti še dodatne varuhe... Zveza RFR 29. 03. 2023
Zgled: Zasebni zavod, ki opravlja dnevno varstvo ostarelih na domu, je presegel 50.000 EUR prometa Zasebni zavod, ki opravlja dnevno varstvo ostarelih na domu, je presegel 50.000 EUR prometa Zasebni zavod, ki že nekaj let opravlja storitve dnevnega varstva ostarelih na domu, ima iz tega naslova več kot 50.000 EUR prometa. Kaj mora storiti? Odgovor: Ker... Zveza RFR 29. 03. 2023
Zgled: Določanje nabavne vrednosti električnih avtomobilov Določanje nabavne vrednosti električnih avtomobilov Organizacija, ki je identificirana za DDV, je kupila električno vozilo, katerega vrednost skupaj z DDV znaša 61.488 EUR (osnova za DDV znaša 50.400 EUR, DDV po stopnji 22 % pa 11.088 EUR). Vozilo bodo uporabljali... Zveza RFR 27. 03. 2023
Zgled: Obdavčljivi promet za identifikacijo v sistem DDV pri sobodajalcih Obdavčljivi promet za identifikacijo v sistem DDV pri sobodajalcih Slovenski mali davčni zavezanec ima v lasti počitniške nepremičnine v Sloveniji in na Hrvaškem. Daje jih v uporabo fizičnim osebam za počitniške namene (krajše nastanitve). V zadnjih 12 mesecih ima iz... Zveza RFR 20. 03. 2023
Zgled: Nepravilno knjigovodsko stanje obveznosti za DDV Nepravilno knjigovodsko stanje obveznosti za DDV Zavezanec za DDV je pri reviziji računovodskih izkazov ugotovil, da kratkoročne terjatve (ali obveznosti) za odbitni (ali obračunani) DDV, izkazane na kontu 160 (ali 260), niso usklajene s podatki, ki jih je evidentiral... Zveza RFR 13. 03. 2023
Zgled: Izkazovanje presežka upravljanja z denarnimi sredstvi sistema EZR občine Izkazovanje presežka upravljanja z denarnimi sredstvi sistema EZR občine Stanja denarnih sredstev na podračunih se ponovno obrestujejo s pozitivno obrestno mero. To pomeni, da upravljavec sredstev sistema EZR občine od Banke Slovenije mesečno prejema obresti na stanje... Zveza RFR 13. 03. 2023
Zgled: Nakup in prodaja blaga na ozemlju druge države članice Nakup in prodaja blaga na ozemlju druge države članice Slovenski davčni zavezanec A je od nemškega davčnega zavezanca nabavil blago, ki ga je takoj nato prodal drugemu slovenskemu davčnemu zavezancu B. Slednji je blago izvozil iz EU.Kako evidentirati tak nakup... Zveza RFR 06. 03. 2023
Zgled: Knjiženje obresti za stanja na podračunu UJP Knjiženje obresti za stanja na podračunu UJP Stanja na podračunih pri UJP so obrestovana s pozitivno obrestno mero.Kako naj proračunski uporabnik knjiži ta poslovni dogodek, da se bodo stanja pobotala v premoženjski bilanci? Odgovor: Terjatve za obresti od stanja... Zveza RFR 27. 02. 2023
Zgled: Povečanje minimalne plače Povečanje minimalne plače Delavčeva osnovna plača je 1.100 EUR. Od 1. januarja mora delavec za svoje delo prejeti vsaj minimalno plačo, ki znaša 1.203,36 EUR.Ali mora delodajalec zaradi povečanja minimalne plače delavcu povečati tudi osnovno plačo na raven minimalne... Zveza RFR 20. 02. 2023
Zgled: Olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb v obračunu DDPO Olajšava za zaposlovanje težje zaposljivih oseb v obračunu DDPO Družba opravlja trgovsko dejavnost. Septembra je za nedoločen čas zaposlila še osebo, staro 27 let, ki je pred tem pri tej družbi opravljala študentsko delo. Zanjo je to prva zaposlitev.Ali lahko družba... Zveza RFR 13. 02. 2023
Zgled: Pomoč v blagu prizadetim v potresu v Turčiji Pomoč v blagu prizadetim v potresu v Turčiji Zavezanec bo blago, ki ga proizvaja, daroval žrtvam potresa v Turčiji.Ali mora od blaga, podarjenega v humanitarne namene, obračunati DDV? Odgovor: Od podarjenega blaga v Sloveniji mora zavezanec obračunati DDV, če vrednost... Zveza RFR 13. 02. 2023
Zgled: Uveljavljanje davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod pri nakupu klimatskih naprav Uveljavljanje davčne olajšave za digitalni in zeleni prehod pri nakupu klimatskih naprav Zavezanec (družba z omejeno odgovornostjo) je investiral v sistem za hlajenje in v okviru tega nabavil tudi tri nove klimatske naprave za poslovne prostore, v katerih opravlja... Zveza RFR 06. 02. 2023
Zgled: Knjiženje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v javnem sektorju Knjiženje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v javnem sektorju Organizacija javnega sektorja je za tekoče leto prejela obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).Kako knjiži obračun in plačilo NUSZ? Odgovor: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za... Zveza RFR 30. 01. 2023
Zgled: Kdaj so davčno priznani popravki poslovnih terjatev? Kdaj so davčno priznani popravki poslovnih terjatev? Zavezanec za DDPO je leta 2020 v stečajni postopek prijavil poslovne terjatve. Stečajni upravitelj je terjatve v celoti priznal. Prijavljene terjatve je oslabil in ob tem imel prevrednotovalne odhodke, ki so bili... Zveza RFR 23. 01. 2023
Zgled: Davčna obravnava rezervacij v davčnem obračunu za leto 2022 Davčna obravnava rezervacij v davčnem obračunu za leto 2022 Zavezanec že vrsto let oblikuje rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade. Aktuar je pripravil nov izračun tovrstnih rezervacij za leto 2022. V izračunu so izkazani stroški obdobja (za... Zveza RFR 16. 01. 2023
Zgled: Posredovanje podatkov o olajšavi za prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči Posredovanje podatkov o olajšavi za prostovoljce, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči V letu 2022 so prostovoljci, ki nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, pri izplačilu dohodka uveljavljali osebno davčno olajšavo... Zveza RFR 16. 01. 2023
Zgled: Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v luči ZDDPO-2 Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v luči ZDDPO-2 Organizacija je v preteklih letih oblikovala rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. V 18. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb... Zveza RFR 09. 01. 2023
Zgled: Razvrščanje poslov v zvezi s prodajo zalog v AOP postavke Razvrščanje poslov v zvezi s prodajo zalog v AOP postavke Organizacija v bilanci stanja izkazuje zalogo trgovskega blaga, ki jo razvršča v polji AOP 038 in 039. V katerih poljih AOP v izkazu poslovnega izida izkazuje posle v zvezi s prodajo tovrstnih zalog? Odgovor... Zveza RFR 03. 01. 2023
Prikazov na stran:
Komentar