Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: SRS 8 - Kapital - Priročnik SRS (2016) Kapital družbe je njena obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo le, če družba preneha delovati. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in zneski, ki so posledica poslovanja družbe in pripadajo lastnikom.Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital... Zveza RFR 01. 05. 2016
Uvod SRS so temeljni akt, ki ga pri vodenju poslovnih knjig in sestavitvi računovodskih izkazov upoštevajo družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah. Poleg tega nekateri drugi zakoni (na primer Zakon o društvih) od uporabnikov zahtevajo, da računovodijo po SRS... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 1 - Knjigovodske listine - Priročnik SRS (2016) Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov in prenašanje knjigovodskih podatkov. Poslovne dogodke morajo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: SRS 23 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje - Priročnik SRS (2016) Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz. Organizacija ga sestavi tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala v bilanci stanja. Ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala.Oblika izkaza gibanja kapitala je predpisana. Gibanje kapitala... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 6 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni - Priročnik SRS (2016) Računovodsko obračunavanje je vrhnji del računovodenja, ki se ukvarja z obdelovanjem v denarni in nedenarni merski enoti izraženih podatkov o uresničenih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Njegova pravila organizacije uporabijo pri sestavljanju... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: D.10 Dokumentacija o transfernih cenah - Priročnik neposredni davki Glavni namen zavezančeve dokumentacije o transfernih cenah (odslej dokumentacija o TC) je dokazati, da so cene med povezanimi osebami v skladu z neodvisnim tržnim načelom, saj se pravilnost določanja transfernih cen v morebitnem davčnem inšpekcijskem nadzoru najprej... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Uvod v C. Mednarodno obdavčenje - Priročnik neposredni davki Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju odpravljajo mednarodno dvojno obdavčevanje v vseh primerih, ko ga ne odpravlja že nacionalna zakonodaja. Kadar je konvencija sklenjena in se uporablja, njene določbe vedno prevladajo nad nacionalno zakonodajo. Če... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: O. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER GRADBENA DEJAVNOST - Priročnik DDV V poglavju so obravnavane posebnosti obračunavanja DDV od prometa, povezanega z nepremičninami in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Obravnavani sta tudi obrnjena davčna obveznost v gradbeništvu in obdavčitev storitev, opravljenih na nepremičninah, ki so... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A.8 Nepridobitna dejavnost - Priročnik neposredni davki Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički - Priročnik neposredni davki Zavezanci plačujejo davek od ugotovljenega dobička. Po obdavčitvi dobiček razdelijo lastnikom ali ga pustijo nerazporejenega. Da ne pride do dvojne ekonomske obdavčitve dobička, lahko prejemniki razdeljenega dobička iz davčne osnove izvzamejo prejete dividende in druge... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki - Priročnik neposredni davki Zavezancem se davčno priznajo le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb. Vsi drugi odhodki se štejejo za nepotrebne in se trajno izvzamejo iz davčne osnove. Tudi med odhodki, ki so potrebni za pridobivanje... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.7 Podjemne pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, opredeljena v 619. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se prevzemnik posla (podjemnik) zaveže opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo in podobno, naročnik... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.8 Avtorske pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o prenosu avtorskih pravic oziroma avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Z njo se avtor zaveže ustvariti določeno avtorsko delo in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Avtor je fizična... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: S. TUJE OSEBE - Priročnik DDV Tujci, ki v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, so načeloma dolžni obračunavati DDV, imajo pa tudi pravico do vračila DDV, obračunanega od nabav v Sloveniji. Če v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, imajo možnost odbitka DDV le prek obračuna DDV, za kar... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: C.20 Študenti - Priročnik neposredni davki 20. člen ARTICLE 20 ŠTUDENTI STUDENTS Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja ali usposabljanja, prejme... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.22 Drugi dohodki - Priročnik neposredni davki 21. člen ARTICLE 21 DRUGI DOHODKI OTHER INCOME 1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo samo v tej državi. 1. Items of income of a resident of a Contracting State... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.6 Dohodek iz nepremičnin - Priročnik neposredni davki 6. člen ARTICLE 6 DOHODEK IZ NEPREMIČNIN INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin (vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.14 Dohodki iz neodvisnih razmerij - Priročnik neposredni davki 14. člen ARTICLE 14 SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s poklicnimi storitvami ali drugimi podobnimi samostojnimi dejavnostmi, se obdavči samo v tej državi, razen če ima v drugi državi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.8 Mednarodni prevoz - Priročnik neposredni davki 8. člen ARTICLE 8 MEDNARODNI PREVOZ Z LADJAMI IN LETALI INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Dobiček podjetja države pogodbenice iz ladijskih ali letalskih prevozov v mednarodnem prometu se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 1. Profits of an... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.16 Dohodki direktorjev - Priročnik neposredni davki 16. člen ARTICLE 16 PLAČILA DIREKTORJEM DIRECTORS’ FEES Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih prejme rezident države pogodbenice kot član upravnega odbora družbe, ki je rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.1 Osebe, za katere se uporablja konvencija - Priročnik neposredni davki 1. člen ARTICLE 1 OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA PERSONS COVERED 1. Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: PSR 10 - Konsolidiranje - Priročnik SRS (2016) SRS ne urejajo računovodskih pravil konsolidiranja. Organizacije, ki so zakonsko zavezane k sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov, te pripravijo po MSRP. Če pa se je organizacija odločila, da bo konsolidirane računovodske izkaze sestavila prostovoljno za... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov - Priročnik SRS (2016) Slovenski računovodski standardi (SRS) so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Že tretjič prenovljeni SRS temeljijo na ZGD-1 in v slovenski pravni red prenašajo vsebino Direktive 2013/34/EU (odslej... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: 34. Vrste poslovnega izida - Priročnik javni sektor Uporabniki ugotavljajo ali pa izračunavajo različne poslovne izide. Tako drugi uporabniki ugotavljajo poslovni izid po načelu denarnega toka. Upoštevajo vse prihodke, prejemke, odhodke in izdatke, ki jih spremljajo v razredih 4, 5 in 7. Določeni uporabniki ugotavljajo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 14. Odhodki - Priročnik javni sektor Pri uporabnikih so odhodki običajno enaki stroškom obračunskega obdobja, saj gre pri njih večinoma za opravljanje storitev, le redko za prodajo proizvodov. Upoštevati morajo specifičnost obravnave računovodskih postavk pri knjiženju po načelu poslovnega dogodka in po... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 26. Računovodske rešitve pri javnih skladih - Priročnik javni sektor Javni sklad je ustanovljen z namenom, da izvaja določeno dejavnost. Lahko gospodari z nepremičninami, poplačuje ustanoviteljeve obveznosti ali pa daje finančne spodbude za razvoj nekega področja. Pri tem razpolaga z namenskim premoženjem, ki ga pridobi v last od... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 19. Letno poročilo - Priročnik javni sektor Uporabniki sestavijo letno poročilo za obračunsko oziroma poslovno leto na podlagi podatkov iz poslovnih knjig in opravljenega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov in ga predložijo pristojnim institucijam. Pri tem morajo upoštevati zanje veljavne... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 3. Finančne naložbe - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki praviloma pridobivajo finančne naložbe zaradi nalaganja prostih denarnih sredstev (za uravnavanje likvidnosti in za ravnanje kot dober gospodar) v depozite pri državni zakladnici ali pa z njimi kupujejo njene vrednostne papirje. Razpolagajo lahko... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 25. Enotni zakladniški račun - Priročnik javni sektor Proračunski uporabniki izvajajo vsa plačila prek podračunov enotnega zakladniškega računa. Ti so del sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Opredelitev pojmov Enotni zakladniški račun (EZR) je račun države oziroma občine, odprt pri Banki Slovenije... Zveza RFR 01. 12. 2017
Literatura Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) UL RS 13/14-UPB8 … 31/16 – odl. US. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) UL RS 65/09-UPB3 … 55/15. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) UL RS 21/16 … 47/15 – ZZSDT. Zakon... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: Uvod - Priročnik javni sektor Priročnik je namenjen uporabnikom Enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Mednje spadajo določeni in drugi uporabniki, ki so za potrebe tega priročnika opredeljeni kot javni sektor. Ta opredelitev izključuje vse druge... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: B.21 Posebnosti obdavčitve dohodka iz dejavnosti - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JANUAR 2020 Posodobitev poglavja je bila potrebna zaradi zakonskih sprememb, ki so začele veljati z davčnim letom 2020. Pri obdavčitvi dohodka iz dejavnosti je sprememba v tem, da je uveljavljanje davčnih olajšav in prenesene davčne izgube po... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Izkaz denarnih tokov - IKS 01/ 2013 Izkaz denarnih tokov Poznati in razumeti denarne tokove je bistveno za razumevanje poslovanja družbe. Izkaz denarnih tokov nam bo pri tem pomagal, če bo ustrezno sestavljen in pravilno razumljen. Pri njegovem sestavljanju lahko izbiramo med neposredno in posredno... Zveza RFR 27. 12. 2012
Sestavek: Sprostitev blaga v prosti promet - IKS 04/ 2013 Sprostitev blaga v prosti promet Uvoz blaga pomeni vnos blaga iz tretje države ali s tretjega ozemlja na ozemlje države članice EU. Blago lahko uvoznik sprosti v prosti promet že na zunanji meji ali pa pri notranjem carinskem uradu kot zaključek drugega carinskega... Zveza RFR 28. 03. 2013
Sestavek: Carinski postopek izvoza blaga - IKS 12/ 2012 Carinski postopek izvoza blaga Kadar blago prehaja zunanjo mejo Evropske unije, govorimo o uvozu oziroma izvozu. Blago je pri tem podvrženo uvoznim oziroma izvoznim carinskim postopkom. V seriji člankov bomo predstavili pravila posameznih carinskih postopkov. Opisali... Zveza RFR 29. 11. 2012
Sestavek: Izkaz gibanja kapitala - IKS 01/ 2013 Izkaz gibanja kapitala Izkaz gibanja kapitala je pomemben računovodski izkaz, poznavanje in razumevanje sprememb kapitala pa je pomembno tudi za razumevanje celotnega poslovanja družbe. Uporaben je le, če je ustrezno sestavljen in pravilno razumljen. V sestavku so zato... Zveza RFR 27. 12. 2012
Sestavek: Evropski ukrepi za poenotenje davčnih sistemov - IKS 10/2012 Evropski ukrepi za poenotenje davčnih sistemov... Zveza RFR 27. 09. 2012
Sestavek: Popravki sestavka Zakon za uravnoteženje javnih financ (2. del) iz IKSa 9/12 - IKS 10/2012 Popravki sestavka Zakon za uravnoteženje javnih financ (2. del) iz IKSa 9/12... Zveza RFR 27. 09. 2012
Sestavek: Poslovno poročilo 2011 po načelih celovitega (integriranega) poročanja - IKS 04/2012 Poslovno poročilo 2011 po načelih celovitega (integriranega) poročanja... Zveza RFR 29. 03. 2012
Sestavek: Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2012 - IKS 04/2012 Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v letu 2012... Zveza RFR 29. 03. 2012
Sestavek: Končni obračun amortizacije - IKS 12/2011 Končni obračun amortizacije... Zveza RFR 01. 12. 2011
Sestavek: Prikaz možnih načinov knjiženja finančnih vzpodbud zaradi zaposlovanja invalidov - IKS 12/2011 Prikaz možnih načinov knjiženja finančnih vzpodbud zaradi zaposlovanja invalidov... Zveza RFR 01. 12. 2011
Sestavek: Končni obračun amortizacije pri pravnih osebah javnega prava - IKS 03/2012 Končni obračun amortizacije pri pravnih osebah javnega prava... Zveza RFR 23. 02. 2012
Sestavek: Sestavljanje računovodskih izkazov društev (in invalidskih organizacij) - IKS 03/2012 Sestavljanje računovodskih izkazov društev (in invalidskih organizacij... Zveza RFR 23. 02. 2012
Sestavek: Dvojna obdavčitev in njeno odpravljanje - IKS 07-08/2012 Dvojna obdavčitev in njeno odpravljanje... Zveza RFR 28. 06. 2012
Sestavek: DDV - Črtanje 66.A člena iz ZDDV-1 - IKS 06/2012 DDV - Črtanje 66.A člena iz ZDDV-1... Zveza RFR 31. 05. 2012
Sestavek: Predstavništva tujih držav in mednarodnih organizacij - nakupi blaga in storitev brez davkov - IKS 12/2011 Predstavništva tujih držav in mednarodnih organizacij - nakupi blaga in storitev brez davkov... Zveza RFR 01. 12. 2011
Sestavek: Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 2011 za podjetja, ki niso zavezana reviziji - IKS 01-02/2012 Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida 2011 za podjetja, ki niso zavezana reviziji... Zveza RFR 29. 12. 2011
Sestavek: Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov pri pravnih osebah, ki vodijo poslovne knjige po zakonu o računovodstvu - IKS 10/2011 Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov pri pravnih osebah, ki vodijo poslovne knjige po zakonu o računovodstvu... Zveza RFR 29. 09. 2011
Sestavek: Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25 - IKS 01-02/2012 Izkaz poslovnega izida po različici II iz SRS 25... Zveza RFR 29. 12. 2011
Prikazov na stran:
Komentar