Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: A.9 Deleži v dobičku in kapitalski dobički - Priročnik neposredni davki Zavezanci plačujejo davek od ugotovljenega dobička. Po obdavčitvi dobiček razdelijo lastnikom ali ga pustijo nerazporejenega. Da ne pride do dvojne ekonomske obdavčitve dobička, lahko prejemniki razdeljenega dobička iz davčne osnove izvzamejo prejete dividende in druge... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki - Priročnik neposredni davki Zavezancem se davčno priznajo le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb. Vsi drugi odhodki se štejejo za nepotrebne in se trajno izvzamejo iz davčne osnove. Tudi med odhodki, ki so potrebni za pridobivanje... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.7 Podjemne pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je pogodba civilnega prava, opredeljena v 619. členu Obligacijskega zakonika. Z njo se prevzemnik posla (podjemnik) zaveže opraviti določen posel, kot so izdelava ali popravilo stvari, telesno ali umsko delo in podobno, naročnik... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.8 Avtorske pogodbe - Priročnik neposredni davki Pogodba o prenosu avtorskih pravic oziroma avtorska pogodba je urejena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Z njo se avtor zaveže ustvariti določeno avtorsko delo in ga izročiti naročniku, ta pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Avtor je fizična... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.1 Osebe, za katere se uporablja konvencija - Priročnik neposredni davki 1. člen ARTICLE 1 OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA PERSONS COVERED 1. Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.8 Mednarodni prevoz - Priročnik neposredni davki 8. člen ARTICLE 8 MEDNARODNI PREVOZ Z LADJAMI IN LETALI INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT 1. Dobiček podjetja države pogodbenice iz ladijskih ali letalskih prevozov v mednarodnem prometu se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 1. Profits of an... Zveza RFR 01. 12. 2018
Uvod SRS so temeljni akt, ki ga pri vodenju poslovnih knjig in sestavitvi računovodskih izkazov upoštevajo družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah. Poleg tega nekateri drugi zakoni (na primer Zakon o društvih) od uporabnikov zahtevajo, da računovodijo po SRS... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 1 - Knjigovodske listine - Priročnik SRS (2016) Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov in prenašanje knjigovodskih podatkov. Poslovne dogodke morajo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 6 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni - Priročnik SRS (2016) Računovodsko obračunavanje je vrhnji del računovodenja, ki se ukvarja z obdelovanjem v denarni in nedenarni merski enoti izraženih podatkov o uresničenih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Njegova pravila organizacije uporabijo pri sestavljanju... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 10 - Konsolidiranje - Priročnik SRS (2016) SRS ne urejajo računovodskih pravil konsolidiranja. Organizacije, ki so zakonsko zavezane k sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov, te pripravijo po MSRP. Če pa se je organizacija odločila, da bo konsolidirane računovodske izkaze sestavila prostovoljno za... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov - Priročnik SRS (2016) Slovenski računovodski standardi (SRS) so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo. Že tretjič prenovljeni SRS temeljijo na ZGD-1 in v slovenski pravni red prenašajo vsebino Direktive 2013/34/EU (odslej... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: D.10 Dokumentacija o transfernih cenah - Priročnik neposredni davki Glavni namen zavezančeve dokumentacije o transfernih cenah (odslej dokumentacija o TC) je dokazati, da so cene med povezanimi osebami v skladu z neodvisnim tržnim načelom, saj se pravilnost določanja transfernih cen v morebitnem davčnem inšpekcijskem nadzoru najprej... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 14. Odhodki - Priročnik javni sektor Pri uporabnikih so odhodki običajno enaki stroškom obračunskega obdobja, saj gre pri njih večinoma za opravljanje storitev, le redko za prodajo proizvodov. Upoštevati morajo specifičnost obravnave računovodskih postavk pri knjiženju po načelu poslovnega dogodka in po... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 19. Letno poročilo - Priročnik javni sektor Uporabniki sestavijo letno poročilo za obračunsko oziroma poslovno leto na podlagi podatkov iz poslovnih knjig in opravljenega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov in ga predložijo pristojnim institucijam. Pri tem morajo upoštevati zanje veljavne... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 25. Enotni zakladniški račun - Priročnik javni sektor Proračunski uporabniki izvajajo vsa plačila prek podračunov enotnega zakladniškega računa. Ti so del sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Opredelitev pojmov Enotni zakladniški račun (EZR) je račun države oziroma občine, odprt pri Banki Slovenije... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 26. Računovodske rešitve pri javnih skladih - Priročnik javni sektor Javni sklad je ustanovljen z namenom, da izvaja določeno dejavnost. Lahko gospodari z nepremičninami, poplačuje ustanoviteljeve obveznosti ali pa daje finančne spodbude za razvoj nekega področja. Pri tem razpolaga z namenskim premoženjem, ki ga pridobi v last od... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: C.14 Dohodki iz neodvisnih razmerij - Priročnik neposredni davki 14. člen ARTICLE 14 SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s poklicnimi storitvami ali drugimi podobnimi samostojnimi dejavnostmi, se obdavči samo v tej državi, razen če ima v drugi državi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.16 Dohodki direktorjev - Priročnik neposredni davki 16. člen ARTICLE 16 PLAČILA DIREKTORJEM DIRECTORS’ FEES Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih prejme rezident države pogodbenice kot član upravnega odbora družbe, ki je rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.20 Študenti - Priročnik neposredni davki 20. člen ARTICLE 20 ŠTUDENTI STUDENTS Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja ali usposabljanja, prejme... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.22 Drugi dohodki - Priročnik neposredni davki 21. člen ARTICLE 21 DRUGI DOHODKI OTHER INCOME 1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo samo v tej državi. 1. Items of income of a resident of a Contracting State... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Uvod v C. Mednarodno obdavčenje - Priročnik neposredni davki Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju odpravljajo mednarodno dvojno obdavčevanje v vseh primerih, ko ga ne odpravlja že nacionalna zakonodaja. Kadar je konvencija sklenjena in se uporablja, njene določbe vedno prevladajo nad nacionalno zakonodajo. Če... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 34. Vrste poslovnega izida - Priročnik javni sektor Uporabniki ugotavljajo ali pa izračunavajo različne poslovne izide. Tako drugi uporabniki ugotavljajo poslovni izid po načelu denarnega toka. Upoštevajo vse prihodke, prejemke, odhodke in izdatke, ki jih spremljajo v razredih 4, 5 in 7. Določeni uporabniki ugotavljajo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: B.21 Posebnosti obdavčitve dohodka iz dejavnosti - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, JANUAR 2020 Posodobitev poglavja je bila potrebna zaradi zakonskih sprememb, ki so začele veljati z davčnim letom 2020. Pri obdavčitvi dohodka iz dejavnosti je sprememba v tem, da je uveljavljanje davčnih olajšav in prenesene davčne izgube po... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.11 Bonitete iz zaposlitve - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Poglavje je bilo prenovljeno zaradi spremembe načina obračuna bonitete pri uporabi službenih vozil na električni pogon za zasebne namene. Znesek te bonitete je manjši kot pri drugih osebnih motornih vozilih. Če delodajalec delavcu... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.17 Dividende - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Obdavčitev dividend se je 1. januarja 2020 zvišala s 25 na 27,5 %. Kot dividende se po novem obdavčijo tudi (1) vrednost vrnjenega naknadnega vplačila družbeniku, ki presega vplačano vrednost, (2) dodatno naknadno izplačilo zavezancu... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.18 Pokojnine - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Poglavje o obdavčitvi pokojnin je usklajeno z zadnjimi objavljenimi pojasnili Fursa in ZPIZ. Težave pri mednarodni obdavčitvi pokojnin pa so obravnavane tudi v dodatnih praktičnih zgledih – primerih, ki opisujejo pravice in obveznosti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.26 Postopek skupnega dogovora - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe ZDavP-2, ki določa postopek skupnega dogovarjanja za odpravo dvojnega obdavčevanja v povezavi z izvajanjem arbitražne konvencije EU in konvencij, ki obvezujejo Republiko Slovenijo... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: D.12 Zloraba transfernih cen - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Poglavje je bilo spremenjeno zaradi implementacije novih določil v ZDDPO-2 glede splošnega pravila o preprečevanju zlorab, izstopne obdavčitve, hibridnih neskladij, nadzorovane tuje družbe in novih pravil za poročanje o čezmejnih... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 23 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje - Priročnik SRS (2016) Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz. Organizacija ga sestavi tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala v bilanci stanja. Ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala.Oblika izkaza gibanja kapitala je predpisana. Gibanje kapitala... Zveza RFR 01. 05. 2016
Literatura Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) UL RS 13/14-UPB8 … 31/16 – odl. US. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) UL RS 65/09-UPB3 … 55/15. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) UL RS 21/16 … 47/15 – ZZSDT. Zakon... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: Uvod - Priročnik javni sektor Priročnik je namenjen uporabnikom Enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Mednje spadajo določeni in drugi uporabniki, ki so za potrebe tega priročnika opredeljeni kot javni sektor. Ta opredelitev izključuje vse druge... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 3. Finančne naložbe - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki praviloma pridobivajo finančne naložbe zaradi nalaganja prostih denarnih sredstev (za uravnavanje likvidnosti in za ravnanje kot dober gospodar) v depozite pri državni zakladnici ali pa z njimi kupujejo njene vrednostne papirje. Razpolagajo lahko... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: SRS 8 - Kapital - Priročnik SRS (2016) Kapital družbe je njena obveznost do lastnikov, ki zapade v plačilo le, če družba preneha delovati. Opredeljen je z zneski, ki so jih vložili lastniki, in zneski, ki so posledica poslovanja družbe in pripadajo lastnikom.Celotni kapital sestavljajo vpoklicani kapital... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: O. OBDAVČITEV NEPREMIČNIN IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV TER GRADBENA DEJAVNOST - Priročnik DDV V poglavju so obravnavane posebnosti obračunavanja DDV od prometa, povezanega z nepremičninami in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi. Obravnavani sta tudi obrnjena davčna obveznost v gradbeništvu in obdavčitev storitev, opravljenih na nepremičninah, ki so... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: S. TUJE OSEBE - Priročnik DDV Tujci, ki v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, so načeloma dolžni obračunavati DDV, imajo pa tudi pravico do vračila DDV, obračunanega od nabav v Sloveniji. Če v Sloveniji opravljajo obdavčljivo dejavnost, imajo možnost odbitka DDV le prek obračuna DDV, za kar... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A.8 Nepridobitna dejavnost - Priročnik neposredni davki Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da v davčno osnovo ne vštevajo vseh prihodkov in priznanih odhodkov, ampak določen del teh že pred tem izvzamejo iz obračuna. V davčno osnovo spadajo namreč le pridobitni prihodki in njim pripadajoči... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: B.1 Splošno o dohodnini in prispevkih ter odmeri dohodnine - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, NOVEMBER 2020 V poglavje je bila vnesena še dodatna oprostitev dohodkov od plačila dohodnine. To oprostitev uvaja Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP). Po tem zakonu so dohodnine oproščeni še dohodki, prejeti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Prehod na SRS 2016 in novi SRS za gospodarske družbe - IKS 05/ 2016 Prehod na SRS 2016 in novi SRS za gospodarske družbe SRS 2016 organizacije uporabljajo od 1. januarja 2016. Na dan prve uporabe mora organizacija prerazporediti postavke sredstev in obveznosti do virov sredstev in spremeniti računovodsko usmeritev, če to določajo... Zveza RFR 28. 04. 2016
Sestavek: Katastrski dohodek in druge novosti pri obdavčitvi kmetijske dejavnosti - IKS 12/ 2016 Katastrski dohodek in druge novosti pri obdavčitvi kmetijske dejavnosti Spremembe Zakona o dohodnini med drugim prinašajo drugačno obdavčitev kmetijske dejavnosti. Na to bo vplival tudi novi Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki uvaja novo metodo ugotavljanja... Zveza RFR 24. 11. 2016
Sestavek: Kraj obdavčitve storitev, povezanih z nepremičninami - IKS 12/ 2016 Kraj obdavčitve storitev, povezanih z nepremičninami S 1. januarjem 2017 bodo začeli veljati trije novi členi iz Uredbe 282/2011, v katerih so pojasnjevalne določbe za pojem nepremičnina in za storitve, ki so ali pa niso povezane z nepremičninami. Če želijo zavezanci... Zveza RFR 24. 11. 2016
Sestavek: Poslovno poročilo - IKS 03/ 2016 Poslovno poročilo Družba vsako leto sestavi letno poročilo, ki prikazuje, kako uspešno je poslovala. Poleg računovodskega poročila je njegova glavna sestavina tudi poslovno poročilo. To je listina, ki povezuje družbo s finančno javnostjo. Zagotovi ji informacije... Zveza RFR 24. 03. 2016
Sestavek: Davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, za leto 2015 - IKS 03/ 2016 Davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, za leto 2015 Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, v delu V priloge 1 davčnega obračuna ugotovijo akontacijo dohodnine za preteklo davčno leto in predhodno akontacijo... Zveza RFR 24. 03. 2016
Sestavek: Novosti v navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov Ajpesu - IKS 02/ 2017 Novosti v navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov Ajpesu Tik pred koncem leta 2016 je svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdal novo Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil in drugih podatkov poslovnih... Zveza RFR 25. 01. 2017
Sestavek: Sistem obračuna socialnih prispevkov – I. del - IKS 06/ 2016 Sistem obračuna socialnih prispevkov – I. del Sistem socialne varnosti v Sloveniji temelji na vzajemnosti in medgeneracijski solidarnosti. Zato je vključitev v sistem socialnega zavarovanja pri delavcih v delovnem razmerju obvezna, s tem pa se uresničuje tudi ustavna... Zveza RFR 27. 05. 2016
Sestavek: Novosti carinske zakonodaje - IKS 07/ 2016 Novosti carinske zakonodaje Od 1. maja 2016 v vseh državah članicah velja in se uporablja nova carinska zakonodaja. Prinaša poenostavitve in olajšuje administracijo posameznim udeležencem pri carinskih postopkih, hkrati pa skrbi za varnost državljanov EU. Njen cilj je... Zveza RFR 30. 06. 2016
Sestavek: Plačilo DDV pri uvozu prek obračuna DDV - IKS 07/ 2016 Plačilo DDV pri uvozu prek obračuna DDV Vsak davčni zavezanec, ki bo izpolnjeval pogoje, določene v slovenski zakonodaji o DDV, bo lahko DDV od uvoza blaga izkazal v svojem rednem obračunu. Vse druge dajatve iz uvozne carinske deklaracije pa bo dejansko plačal... Zveza RFR 30. 06. 2016
Sestavek: Uporaba SKD in KNCar pri obračunu DDV - IKS 11/ 2016 Uporaba SKD in KNCar pri obračunu DDV Zavezanci morajo za pravilen obračun DDV pogosto upoštevati tudi uvrstitev blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife oziroma uvrstitev dejavnosti v standardno klasifikacijo dejavnosti. V praksi nikoli ni bilo težav... Zveza RFR 27. 10. 2016
Sestavek: A.19 Zgled davčnega obračuna - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, SEPTEMBER 2021 V poglavje je vključena z letom 2020 uveljavljena določba, po kateri je dopustno zmanjšanje davčne osnove z nepokrito davčno izgubo in davčnimi olajšavami za največ 63 %. Tako je preostalih 37 % obdavčenih, kar ob upoštevanju 19... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Računovodska izkaza pravnih oseb zasebnega prava - IKS 02/ 2016 Računovodska izkaza pravnih oseb zasebnega prava Pravne osebe zasebnega prava merijo in vrednotijo sredstva in obveznosti ter prihodke in odhodke praviloma v skladu s splošnimi SRS, nekaj posebnosti pa se nanaša na določbe SRS 36 in Zakona o računovodstvu. Bilanca... Zveza RFR 28. 01. 2016
Sestavek: Obračun davka od dohodkov - IKS 02/ 2016 Obračun davka od dohodkov Pravne osebe s sedežem ali krajem dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji ter poslovne enote tujih pravnih oseb morajo pripraviti davčni obračun. V njem ugotovijo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi... Zveza RFR 28. 01. 2016
Prikazov na stran:
Komentar