Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije obsega: Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – ZSKZDČEU-1 (Uradni list RS, št. 48/13 z dne 4. 6. 2013), Zakon o spremembah... 26. 06. 2021 UL RS 11. 06. 2021 26. 06. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti obsega: Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 43/21 z dne 25. 03. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju... 25. 06. 2021 UL RS 24. 06. 2021 25. 06. 2021
Zakon o ustavnem sodišču (ZUstS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ustavnem sodišču obsega: Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč – ZPKSMS (Uradni list RS, št. 64/01 z dne 3. 8... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) 1. POGLAVJE: SKUPNE DOLOČBE 1.1 Vsebina zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon ureja:pristojnosti in postopke, ki jih vodi Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za reševanje bank... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o potrošniških kreditih obsega: Zakon o potrošniških kreditih – ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 z dne 2. 12. 2016), Zakon o bančništvu – ZBan-3 (Uradni list RS, št. 92/21 z dne 8. 6. 2021). Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o trošarinah (ZTro-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o trošarinah obsega: Zakon o trošarinah – ZTro-1 (Uradni list RS, št. 47/16 z dne 1. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – ZTro-1A (Uradni list RS, št. 92/21 z dne 8. 6. 2021). Zakon o trošarinah (ZTro... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Stanovanjski zakon (SZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004), Zakon o evidentiranju... 19. 06. 2021 UL RS 04. 06. 2021 19. 06. 2021
Pravilnik o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13... 19. 06. 2021 UL RS 04. 06. 2021 19. 06. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep... 18. 06. 2021 UL RS 17. 06. 2021 18. 06. 2021
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Zakon o razmerjih plač v javnih... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 z dne 30. 8. 1994), Spremembe in dopolnitve... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94 z dne 22. 7. 1994), Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94 z dne 11. 3. 1994), Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi obsega: Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98 z dne 28. 8. 1998), Aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 73/98 z dne 30. 10. 1998... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji z aneksi Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji obsega: Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I z dne 11. 10. 1991), Kolektivno pogodbo za negospodarske... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost obsega: Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92 z dne 21. 9. 1992), Popravek kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 50/92 z dne 16. 10... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini obsega: Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009), Uredbo o spremembah in dopolnitvah... 01. 06. 2021 UL RS 28. 05. 2021 01. 06. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, I Ukrep... 28. 05. 2021 UL RS 27. 05. 2021 28. 05. 2021
Ustava Republike Slovenije (URS) Neuradno prečiščeno besedilo Ustave Republike Slovenije obsega: Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I z dne 28. 12. 1991), Ustavni zakon o spremembi 68. člena ustave Republike Slovenije – UZS68 (Uradni list RS, št. 42/97 z dne 17. 7. 1997), Ustavni... 27. 05. 2021 UL RS 08. 06. 2021 27. 05. 2021
Zakon o državni upravi (ZDU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni upravi obsega: Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002), Zakon o spremembi zakona o državni upravi – ZDU-1A (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003), Zakon o državni upravi – uradno... 25. 05. 2021 UL RS 24. 05. 2021 25. 05. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 15. 05. 2021 UL RS 14. 05. 2021 15. 05. 2021
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 obsega: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – ZIPRS2122 (Uradni list RS, št. 174/20 z dne 27. 11. 2020), Zakon o dodatnih ukrepih... 15. 05. 2021 UL RS 14. 05. 2021 15. 05. 2021
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona... 03. 05. 2021 UL RS 14. 04. 2021 03. 05. 2021
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15 z dne 23. 12. 2015), Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/17 z dne 29... 01. 05. 2021 UL RS 30. 04. 2021 01. 05. 2021
Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu obsega: Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami... 30. 04. 2021 UL RS 29. 04. 2021 30. 04. 2021
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev obsega: Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni list RS, št. 47/15 z dne 30. 6. 2015), Zakon o čezmejnem izvajanju storitev – ZČmIS (Uradni list RS, št... 27. 04. 2021 UL RS 07. 06. 2021 27. 04. 2021
Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 Konsolidirano besedilo Sklepa Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 obsega: Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila... 24. 04. 2021 UL EU L 23. 04. 2021 24. 04. 2021
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o urejanju trga dela obsega: Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o spremembah... 24. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 24. 04. 2021
Uredba o embalaži in odpadni embalaži Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena ter za izvrševanje šestega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US... 24. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 24. 04. 2021
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obsega: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 z dne 21. 2. 1992), Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu... 17. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 17. 04. 2021
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2021 Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD... 15. 04. 2021 UL RS 14. 04. 2021 15. 04. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl... 15. 04. 2021 UL RS 14. 04. 2021 15. 04. 2021
Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov obsega: Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Uradni list RS, št. 28/21 z dne 26. 2. 2021), Pravilnik o dopolnitvah... 15. 04. 2021 UL RS 14. 04. 2021 15. 04. 2021
Pravilnik o ocenjevanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23... 13. 04. 2021 UL RS 12. 04. 2021 13. 04. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, I Ukrep... 10. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 10. 04. 2021
Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) ter 5. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov... 10. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 10. 04. 2021
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020 Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 03. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 03. 04. 2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu Na podlagi drugega odstavka 105.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno... 01. 04. 2021 UL RS 16. 03. 2021 01. 04. 2021
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja obsega: Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17 z dne 24. 3. 2017), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov... 01. 04. 2021 UL RS 12. 03. 2021 01. 04. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence obsega: Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence... 01. 04. 2021 UL RS 31. 03. 2021 01. 04. 2021
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 1... 01. 04. 2021 UL RS 24. 03. 2021 01. 04. 2021
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) obsega: Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb-1 (Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-1A (Uradni list RS, št. 36/21... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju obsega: Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS (Uradni... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki: kot predstavniki delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo... 19. 03. 2021 UL RS 18. 03. 2021 19. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa podaljšanju ukrepa odloga izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 38/21 z dne 16. 3... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
Prikazov na stran:
Komentar