Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let 

 
Komentar