Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: III Ips 1/2019 Jedro Tudi v primeru, ko naj bi ravnanje povzročitelja škode imelo za posledico začetek stečajnega postopka, je premoženjska izguba delničarjev zaradi izgube celotne vrednosti delnic le odsev škode, ki je nastala sami družbi. Premoženjski položaj delničarjev je... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Pojasnilo MJU: Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Prejeli smo dopis v katerem nas sprašujete, kateri minister je skladno s petim odstavkom 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59... 31. 01. 2018 MJU 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Pojasnilo MJU: Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prejeli smo elektronski dopis, v katerem nas sprašujete v zvezi s prvim odstavkom 20. člena ZSPJS oziroma ohranitvijo plačnih razredov napredovanj. Na ministrstvu pojasnjujemo, da Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Uradni... 15. 04. 2015 MJU 15. 04. 2015 15. 04. 2015
Sodba: U 1134/94 Jedro Če se izterjujejo zaostale obveznosti iz več odmernih odločb, je dolgovni seznam lahko izvršilni naslov, ki pa mora biti sestavljen na podlagi odmernih odločb. Izrek Tožbi se ugodi in se odločba Republiške uprave za javne prihodke z dne 29.6.1994 odpravi... 24. 04. 1997 VSRS 24. 04. 1997 24. 04. 1997
Sodba: U 651/95 Jedro Zakon o davkih občanov (ZDO) ureja kategorije dedičev, ki so zavezani k plačilu davka na dediščine in darila in jih glede stopenj razvršča v tri različne skupine. Pri uvrščanju v posamezno skupino je potrebno upoštevati le osebe, točno določene v ZDO, ne pa vseh... 17. 02. 2000 VSRS 17. 02. 2000 17. 02. 2000
Sodba: Sklep I Up 96/2010 Jedro Občina ni stranka v postopku odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Izrek I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.II. Pritožnik sam trpi svoje stroške pritožbenega postopka. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom... 24. 03. 2010 VSRS 24. 03. 2010 24. 03. 2010
Sodba: U 942/92-6 Jedro Stranka, ki zamudi rok za ugovor iz 1. odstavka 56. člena zakona o davkih občanov, ne more ugovarjati neobstoja dolga v pritožbi proti odločbi, izdani na podlagi 57. člena istega zakona. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Tožena stranka je z izpodbijano odločbo... 10. 12. 1993 VSRS 10. 12. 1993 10. 12. 1993
Pojasnilo MJU: Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Ministrstvo za pravosodje in javno upravo glede dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012... 20. 12. 2012 MJU 20. 12. 2012 20. 12. 2012
Sodba: U 655/95 Jedro Za plačevanje prispevka za uporabo stavbnega zemljišča je dovolj že obstoj zakonskega pogoja, da je za območje, kjer stoji objekt, sprejet prostorski izvedbeni načrt. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena stranka ugodila tožnikovi... 18. 02. 1998 VSRS 18. 02. 1998 18. 02. 1998
Sodba: X Ips 367/2016 Jedro V primeru, ko je sodišče prve stopnje odločilo na seji ter presojalo zakonitost izdane odločbe na podlagi dejanskih okoliščin, ki so bile ugotovljene v upravnem postopku, in ne na podlagi dejstev, ki bi jih sodišče samo ugotavljalo, ter dokazov, ki bi jih sodišče... 10. 10. 2018 VSRS 10. 10. 2018 10. 10. 2018
Sodba: U 707/95 Jedro Če je bil sporni davek tožnici odmerjen na podlagi podatkov njene napovedi in tožnica niti ne trdi, da bi njena napoved vsebovala podatke, ki bi kazali na to, da tožnica kot lastnica poslovnega prostora ni davčna zavezanka in tudi ne zatrjuje, da bi kdo drug... 02. 12. 1999 VSRS 02. 12. 1999 02. 12. 1999
Pojasnilo MJU: Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Ministrstvo za javno upravo prejema različna vprašanja glede realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksov... 16. 01. 2019 MJU 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Pojasnilo MJU: Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS V zvezi z dopisom, številka: 0213-28/2016-2 z dne 15.6.2016, s katerim ste zaprosili za pojasnilo k prvem odstavku 20. člena ZSPJS, ob navajanju mnenja Ministrstva za javno upravo, številka: 100-752/2008/17 z dne 16.1.2009... 21. 06. 2016 MJU 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Sodba: X Ips 4/2010 Jedro Obresti od dne preplačila davka davčnemu zavezancu pripadajo le, če je davek preplačal na podlagi odločbe davčnega organa, ne pripadajo pa mu, če davčno obveznost izračuna sam (samoobdavčitev) oziroma zanj to stori izplačevalec dohodka (obračun davčnega... 14. 04. 2011 VSRS 14. 04. 2011 14. 04. 2011
Pojasnilo MJU: Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Na Ministrstvu za javno upravo smo v preteklem obdobju bili seznanjeni s posameznimi primeri, ko javni uslužbenec ni prejel ocene delovne uspešnosti, ker funkcionar oziroma druga oseba (npr. direktor), ki je... 12. 12. 2011 MJU 12. 12. 2011 12. 12. 2011
Sodba: U 676/92-9 Jedro Pri odločanju po nadzorstveni pravici upravni organ sam ne ugotavlja dejanskega stanja, ne glede na to, ali je bilo dejansko stanje v postopku pred izdajo dokončne odločbe popolno in pravilno ugotovljeno, ali ne. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba... 24. 01. 1994 VSRS 24. 01. 1994 24. 01. 1994
Sodba: VIII Ips 86/2018 Jedro Zmotno je tožnikovo izhodišče, da vsaka nepravilnost v postopku točkovanja presežnih delavcev že sama po sebi pomeni nezakonitost podane odpovedi. Če bi delavec v vsakem primeru, tudi ob popolnoma pravilnem točkovanju, prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Pojasnilo MJU: Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Prejeli smo vprašanje, katero osnovno plačo upoštevate pri določitvi maksimuma vračila iz naslova preveč izplačanih plač v primeru javnega uslužbenca, ki... 22. 10. 2014 MJU 22. 10. 2014 22. 10. 2014
Sodba: Sklep VIII Ips 203/2018 Jedro ZDR-1 izrecno ne določa in ne predvideva možnosti razrešitve vodilnega delavca, vendar tega tudi ne izključuje. Zato je lahko pomembno, kako je nekdo postal vodilni delavec (z imenovanjem ali na drug način). Že prvi odstavek 74. člena ZDR-1 govori... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 105/2018 Jedro Glede na to, da je tožnik po odpoklicu s funkcije predsednika uprave tožene stranke odklonil ponujeno pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, je imela tožena stranka v določbi drugega odstavka 17. člena pogodbe o zaposlitvi podlago, da delovno razmerje... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: X Ips 332/2010 Jedro Po mnenju Vrhovnega sodišča revidentovega pravnega pojmovanja, da je za priznanje njegove pravice do odbitka vstopnega DDV v obravnavanem primeru izključnega pomena le, kaj je oziroma česa o prodajalcu ni mogel vedeti ob sklepanju posla, ne pa tudi, na podlagi... 01. 09. 2011 VSRS 01. 09. 2011 01. 09. 2011
Pojasnilo MJU: Napredovanje sodnikov Napredovanje sodnikov Na Ministrstva za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje ste podali prošnjo za podajo skupnega stališča v zvezi z napredovanjem sodnikov. Sprašujete kako izrečen disciplinski ukrep - ustavitev napredovanja za čas enega leta vpliva na tek... 12. 10. 2015 MJU 12. 10. 2015 12. 10. 2015
Sodba: X Ips 112/2012 Jedro Ko pride do spora o upravičenosti do vračila presežka DDV (ko pride do neskladja med zasebnim in javnim interesom) in se dvomi v utemeljenost vloge za vračilo ali se celo ugotovi, da vloga ni utemeljena, je treba šteti zahtevo za vračilo kot vlogo stranke... 14. 11. 2013 VSRS 14. 11. 2013 14. 11. 2013
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 129/2018 Jedro Če sodišče ne sledi pravnemu naziranju stranke glede materialnopravnih vprašanj, mu ni mogoče očitati bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, niti kršitev ustavnih pravic, pač pa gre lahko kvečjemu za zmotno uporabo materialnega prava.Kršitve iz 10. točke... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: I Up 1054/99 Jedro Če je fizična oseba podarila samostojnemu podjetniku stroje za namen njegove gospodarske dejavnosti, je s to pogodbo podjetnik pridobil osnovna sredstva, ki jih mora z dnem prevzema vključiti kot izreden prihodek - dotacijo v letu pridobitve, kar pa se všteva... 27. 10. 2003 VSRS 27. 10. 2003 27. 10. 2003
Pojasnilo MJU: Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Prejeli smo dopis, ki se nanaša na javne uslužbence uvrščene v plačno skupino B, in sicer nas prosite za mnenje glede ocenjevanja, pravice do preizkusa ocene ter napredovanja... 10. 08. 2016 MJU 10. 08. 2016 10. 08. 2016
Pojasnilo MJU: Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Uporabnike proračuna želimo opozoriti na spremembe pri izplačevanju delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad javnim uslužbencem v letih 2013 in 2014, ki so posledica uveljavitve Zakona... 15. 02. 2013 MJU 15. 02. 2013 15. 02. 2013
Sodba: Sodba in sklep X Ips 15/2017 Jedro: Na podlagi 65. člena ZZdrS je bilo javnim zdravstvenim zavodom pogodbe civilnega prava dovoljeno sklepati le z zdravniki kot fizičnimi osebami.Z vidika veljavnosti pogodbe po 65. členu ZZdrS ni odločilno, ali so imeli gospodarski subjekti koncesijo za... 07. 03. 2018 VSRS 07. 03. 2018 07. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 152/2018 Jedro Ker je tožena stranka dejansko spremenila organizacijo svojega dela, ukinila je organizacijsko enoto, v kateri je delala tožnica in tudi njeno delovno mesto, ni šlo za fiktivno ukinitev tožničinega delovnega mesta niti za zlorabo instituta redne odpovedi pogodbe... 12. 03. 2019 VSRS 12. 03. 2019 12. 03. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 229/2017 Jedro Toženka je očitke v pisnem opozorilu pred odpovedjo zadostno konkretizirala, saj je iz opisa razvidno kdaj in na kakšen način je tožnik kršil delovne obveznosti. Ni potrebno, da delodajalec do potankosti opiše sporni dogodek (npr. tako, da navede, kaj točno je... 20. 02. 2018 VSRS 20. 02. 2018 20. 02. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 162/2018 Jedro Sodišče druge stopnje je s sklicevanjem na zmotno uporabo materialnega prava nedopustno spremenilo dokazno oceno sodišča prve stopnje oziroma brez obravnave ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot je bilo ugotovljeno v sodbi sodišča prve stopnje. Ocena sodišča... 16. 04. 2019 VSRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: VIII Ips 20/2018 Jedro Sodišči sta tožnikovo odpoved pogodbe o zaposlitvi presojali celovito, z vidika zatrjevanega odpovednega razloga s strani toženke, kot tudi z vidika tožnikovih ugovorov, da je šlo za zlorabo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma za... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: I U 641/2017-9 Jedro: Osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige in evidence v skladu z zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, drugim zakonom ali računovodskim standardom, so le-te dolžne voditi tudi za namene izvajanja zakonov o obdavčenju in tega zakona. Izrek: I. Tožba... 21. 11. 2017 UPRS 21. 11. 2017 21. 11. 2017
Sodba: Sklep VIII Ips 31/2018 Jedro Po presoji Vrhovnega sodišča je glavna metodološka pomanjkljivost izpodbijane dokazne ocene odsotnost objektivne preverljivosti ugotovljenih dejstev, saj se ugotavljanje odločilnih dejstev v obravnavani zadevi lomi predvsem na zaupanju v (ne)verodostojnost povsem... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Pojasnilo MJU: Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju V zvezi z vprašanjem prispelim po elektronski pošti, dne 13.03.2011 podajamo naslednji odgovor: Prvi odstavek 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09-uradno... 13. 03. 2011 MJU 13. 03. 2011 13. 03. 2011
Sodba: X Ips 253/2012 Jedro Z odpravo odločbe so bile odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz nje nastale. Odprava odločbe deluje retroaktivno, nazaj od dneva, s katerim je pravno učinkovala odločba prve stopnje, ki je bila odpravljena. Z odpravo se vzpostavi pravno stanje, ki je... 30. 05. 2013 VSRS 30. 05. 2013 30. 05. 2013
Pojasnilo MJU: Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Prejeli smo vprašanje, v katerem navajate, da je bilo v inšpekcijskem nadzoru v občinski upravi ugotovljeno, da je bila javni uslužbenki v pogodbi o zaposlitvi za... 08. 04. 2015 MJU 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Sodba: X Ips 282/2016 Jedro Zavezanec za plačilo davka na premoženje po 15. členu ZDO je v primeru, ko je na nepremičnini ustanovljena stavbna pravica, imetnik stavbne pravice, torej tisti, ki ima v lasti stavbo, in ne lastnik zemljišča. Izrek I. Reviziji se ugodi. Sodba Upravnega sodišča... 06. 07. 2017 VSRS 06. 07. 2017 06. 07. 2017
Sodba: VIII Ips 327/2017 Jedro Toženka kot delodajalec je podatke o pogovorih zaprte FB skupine pridobila od anonimne osebe, kar pomeni, da ni vedela, kdo je ta oseba in kako je prišla do podatkov. Na podlagi teh podatkov je toženka tožniku izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi, čeprav... 19. 12. 2018 VSRS 19. 12. 2018 19. 12. 2018
Sodba: X Ips 700/2008 Jedro Skladno z 274. členom Zakona o splošnem upravnem postopku - ZUP lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni pravici izdano odločbo, če je bil z njo očitno prekršen materialni predpis. Po prvem odstavku 277. člena ZUP se odločba o odpravi lahko izda v roku... 25. 11. 2010 VSRS 25. 11. 2010 25. 11. 2010
Sodba: VIII Ips 176/2014 Jedro Program razreševanja presežnih delavcev je sprejela uprava družbe. Sprejel ga je torej za to pristojen organ delodajalca. Da je bila odpoved iz poslovnega razloga tožnici v skladu s tem programom, tožnica v reviziji ne oporeka. Izrek Revizija se zavrne... 27. 10. 2014 VSRS 27. 10. 2014 27. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je javna uslužbenka na podlagi pravnomočne sodbe leta 2013 že vrnila preveč izplačane zneske plač za obdobje od 1.8.2008 do 30.4.2010 v skupni višini 2712,23 EUR... 20. 10. 2014 MJU 20. 10. 2014 20. 10. 2014
Sodba: VIII Ips 184/2018 Jedro Tožnik je pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine izpolnil 2. 1. 2016. Zato je toženec pravilno uporabil predpis, veljaven v času odločanja, to je v času nastanka zavarovalnega primera. Ta določa, da se za ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe... 04. 06. 2019 VSRS 04. 06. 2019 04. 06. 2019
Pojasnilo MJU: Imenovanje komisije za preizkus ocene Imenovanje komisije za preizkus ocene Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli elektronsko sporočilo v katerem nas sprašujete ali lahko predstojnik organa v primeru, ko javni uslužbenec zahteva preizkus ocene na podlagi 17.a člena ZSPJS, v komisijo za preizkus ocene... 04. 10. 2011 MJU 04. 10. 2011 04. 10. 2011
Sodba: VIII Ips 100/2017 Jedro Če tožena stranka meni, da bi morala delavce zaposliti za nedoločen, namesto za določen čas, potem ni jasno, zakaj tega ni storila. V kolikor pa zavestno ravna nezakonito, svojega nezakonitega ravnanja ne more izkoristiti tako, da se v svojo korist in v škodo... 05. 12. 2017 VSRS 05. 12. 2017 05. 12. 2017
Sodba: Sklep X Ips 199/2015 Jedro Zahteva po razumni, izčrpni in prepričljivi argumentaciji sodnih odločb je bistven sestavni del poštenega postopka in hkrati pogoj za preizkus razumnosti sprejete odločitve. Sodišče se mora opredeliti do navedb strank v zadostni meri, da stranke lahko spoznajo... 30. 08. 2018 VSRS 30. 08. 2018 30. 08. 2018
Sodba: X Ips 101/2016 Jedro Vrhovno sodišče je v svoji sodni praksi že sprejelo stališče, da je davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve po 173. členu ZDavP-2 dopustna le, če že obstaja (pravnomočen) izvršilni naslov, iz katerega izhaja obstoj terjatve, oziroma če se dolžnik... 31. 01. 2018 VSRS 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Sodba: Sklep VIII DoR 125/2019-6 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje materialno pravno pravilno razlagalo pojema "bivališča" v zvezi s pravico do povrnitve stroškov prevoza javnega uslužbenca. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje... 18. 06. 2019 VSRS 18. 06. 2019 18. 06. 2019
Sodba: VIII Ips 267/2017 Jedro Izražanje nezadovoljstva z odločitvijo delodajalca (da bo tožnik v soboto delal) na tak način – z vpitjem in razbijanjem – ki ima za posledico odhod prizadetega delavca z dela in prihod policije, je hujša kršitev, ki utemeljuje izredno odpoved pogodbe... 15. 05. 2018 VSRS 15. 05. 2018 15. 05. 2018
Sodba: Sklep II DoR 18/2013 Jedro Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Izrek Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja pravne podlage tožbenega zahtevka tožeče stranke. Obrazložitev 1. Ker je delovno sodišče na prvi stopnji odločilo, da... 14. 03. 2013 VSRS 14. 03. 2013 14. 03. 2013
Prikazov na stran:
Komentar