Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: "Interna realizacija" storitev "Interna realizacija" storitev Javni zavod sprašuje, kako naj v poslovnih knjigah izkaže izdajanje računov med organizacijskimi enotami javnega zavoda. Javni zavod na enem od področij svoje dejavnosti javne službe opravlja take storitve, da jih ena organizacijska enota... Zveza RFR 07. 01. 2019
Zgled: 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni Arhitekt, egiptovski rezident, dosega dohodke iz samostojnega opravljanja dejavnosti (enako bi se obravnaval odvetnik ali zdravnik, ki svetuje pri pripravi projekta). V Sloveniji s krajšimi prekinitvami dela... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu Absolutna omejitev normiranih odhodkov pri samostojnem podjetniku normirancu Samostojni podjetnik je v letu 2018 posloval le od januarja do oktobra. Nato se je statusno preoblikoval (presečni datum je bil 31. oktober 2018), tako da je podjetje prenesel na družbo... Zveza RFR 25. 02. 2019
Zgled: Aktivne časovne razmejitve – nezaračunani prihodki Aktivne časovne razmejitve – nezaračunani prihodki Organizacija je kupcu izvedla storitev. Obvladovanje na njej je tudi prešlo. Transakcijska cena znaša 20.000 EUR. Organizacija se je s kupcem dogovorila, da bo znesek po pogodbi zaračunala, ko bo dostavljeno poročilo... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Ali daljša bolniška odsotnost omejuje pravico do jubilejne nagrade? Ali daljša bolniška odsotnost omejuje pravico do jubilejne nagrade? Delavec je dopolnil deset let delovne dobe pri delodajalcu. Od tega je bil tri leta v bolniškem staležu.Ali je upravičen do izplačila jubilejne nagrade? Odgovor: Kaj se uvršča pod pojem delovne dobe... Zveza RFR 27. 09. 2018
Zgled: Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Organizacija (družba A) se je kot porok zavezala banki (upniku), da bo izpolnila obveznost družbe B (glavnega dolžnika oziroma posojilojemalca), če ta banki ne bo poravnala kredita. Družba A je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Ali delodajalec lahko delavcem enostransko odredi izrabo letnega dopusta Delodajalec zaposluje več delavcev. Vsi imajo še veliko dni neizrabljenega letnega dopusta iz leta 2019 in presežek ur. Ali lahko delavcem odredi najprej izrabo vsega lanskega dopusta in presežka ur, šele nato pa jim odredi čakanje na delo? Odgovor: Delodajalec mora... Zveza RFR 27. 05. 2020
Zgled: Ali delodajalec lahko omeji izrabo letnega dopusta? Ali delodajalec lahko omeji izrabo letnega dopusta? Delavec je bil celotno leto 2018 odsoten zaradi bolezni. Delodajalec ve, da lahko delavec ves neizrabljeni letni dopust iz leta 2018 izrabi do konca leta 2019. Ker ima delodajalec v drugi polovici leta veliko več dela... Zveza RFR 25. 04. 2019
Zgled: Ali delodajalec noseči delavki lahko odredi nadurno delo? Ali delodajalec noseči delavki lahko odredi nadurno delo? Podjetje je pred kratkim prevzelo zahtevno naročilo, ki ga ne bo mogoče opraviti brez nadurnega dela vseh delavcev. Vodilna delavka je noseča, a je izjemnega pomena za podjetje, da aktivno sodeluje pri... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Ali je do odloga plačila prispevkov upravičen tudi popoldanski samostojni podjetnik Oseba je redno za polni delovni čas zaposlena pri delodajalcu in zavarovana na zavarovalni podlagi 040. Poleg tega opravlja dejavnost kot tako imenovani popoldanski samostojni podjetnik. Ali bo upravičena do odloga prispevkov? Odgovor: Ne. Do odloga plačila... Zveza RFR 30. 03. 2020
Zgled: Ali je določitev fiksne stopnje licenčnine upravičena? Ali je določitev fiksne stopnje licenčnine upravičena? Družba X je z licenčno pogodbo za pet let odstopila pravico za proizvodnjo in trženje mikročipa novoustanovljeni odvisni družbi Y. Stopnja licenčnine je dvoodstotna. Taka licenčnina temelji na predvidevanju koristi... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Ali je invalid kljub zakonski prepovedi upravičen do plačila nadur? Ali je invalid kljub zakonski prepovedi upravičen do plačila nadur? Delodajalec je delavcu invalidu, ki dela krajši delovni čas, po predpisih o invalidskem zavarovanju kljub absolutni prepovedi odrejanja opravljanja nadurnega dela tega odredil. Delavec je nadurno delo... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Ali je odkup lastnih deležev v letu 2020 dividenda ali dobiček iz kapitala? Družbenik, fizična oseba, je v letu 2020 del svojega deleža prodal slovenski družbi, v kateri je imel ta delež. Družba je zato pridobila lastni delež, prodajna vrednost pa je znašala 120.000 EUR. Družba je dohodek obdavčila enako kot udeležbo pri dobičku (dividendo... Zveza RFR 27. 05. 2020
Zgled: Ali je predhodni zdravstveni pregled obvezen Delodajalec namerava zaposliti novega delavca, ki bo opravljal pisarniško delo. Ali ga mora nujno poslati na predhodni zdravstveni pregled? Odgovor: Predhodni zdravstveni pregled opravi delavec pred prvo zaposlitvijo pri delodajalcu. MDDSZEM v svojem mnenju 1021/41... Zveza RFR 25. 12. 2019
Zgled: Ali je treba od brezplačnega prenosa stavbnega zemljišča obračunati DDV? Ali je treba od brezplačnega prenosa stavbnega zemljišča obračunati DDV? Davčni zavezanec se je z občino dogovoril o brezplačnem prenosu stavbnega zemljišča. Ali mora obračunati DDV? Odgovor: Z DDV so obdavčeni praviloma le odplačni prenosi lastninske pravice na blagu... Zveza RFR 13. 10. 2014
Zgled: Ali je uporaba posebne ID-številke za DDV obvezna pri pridobitvi blaga? Ali je uporaba posebne ID-številke za DDV obvezna pri pridobitvi blaga? Mali davčni zavezanec, ki je pridobil posebno ID-številko za DDV zaradi opravljanja storitev iz 25/1 ZDDV-1 zavezancu iz druge države članice EU, sprašuje, ali jo mora uporabiti tudi, ko nabavlja... Zveza RFR 26. 01. 2015
Zgled: Ali je zaradi opravljanja kuharskih storitev za tujega zavezanca treba pridobiti ID-številko za DDV? Ali je zaradi opravljanja kuharskih storitev za tujega zavezanca treba pridobiti ID-številko za DDV? Mali davčni zavezanec (sicer s. p.) namerava opravljati kuharske storitve v Italiji, Ameriki in na Švedskem za naročnika storitve, ki je davčni zavezanec s sedežem... Zveza RFR 15. 09. 2014
Zgled: Ali je zdravniško potrdilo lahko podlaga za odsotnost zaradi višje sile Delavec je delodajalcu prinesel zdravniško potrdilo. V njem zdravnik navaja, da delavec spada v rizično skupino, ker ima sladkorno bolezen. Bolniškega dopusta zdravnik ni odprl. Ali je omenjeno potrdilo podlaga za odsotnost zaradi višje sile? Odgovor: Ne. Če delavec... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Ali lahko delavec za potrebe varstva otrok izrabi letni dopust in presežek ur Delavec želi ostati doma zaradi varstva otroka. Delodajalcu je predlagal izrabo letnega dopusta in presežka ur. Ali mu delodajalec to lahko odobri? Odgovor: Lahko. Delodajalec lahko delavcu odobri izrabo letnega dopusta in presežka ur namesto opravičene odsotnosti... Zveza RFR 28. 04. 2020
Zgled: Ali lahko delodajalec s tahografom dokazuje število opravljenih ur? Ali lahko delodajalec s tahografom dokazuje število opravljenih ur? Delodajalec ima zaposlenih veliko voznikov. Ker imajo v kamionih tahografe, ki merijo čas vožnje, evidence o izrabi delovnega časa ne vodi. Ali lahko tahograf nadomesti evidenco? Odgovor: Ne. Delovni... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Ali mora notar preveriti, kdo je podpisal izvršnico? Ali mora notar preveriti, kdo je podpisal izvršnico? Po 39. členu ZPreZP-1 izvršnica vsebuje tudi notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika. Ali mora notar preveriti, ali je izvršnico podpisal dolžnikov zastopnik oziroma druga pooblaščena oseba? Odgovor: Kadar... Zveza RFR 15. 10. 2012
Zgled: Ali mora tudi samozaposleni zase voditi evidenco? Ali mora tudi samozaposleni zase voditi evidenco? Samostojni podjetnik (s. p.) opravlja slikopleskarsko dejavnost. Nima zaposlenih delavcev.Ali mora tudi sam zase voditi evidenco? Odgovor: Samozaposleni, med katere se uvršča tudi samostojni podjetnik, niso delavci... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Ali morajo vsi delodajalci evidenco voditi dnevno? Ali morajo vsi delodajalci evidenco voditi dnevno? Delodajalec gradbinec ima zaposlenih večje število delavcev. Trenutno so delavci razporejeni na petih gradbiščih. Za vsako gradbišče skrbi vodja gradbišča. Delavci na sedež delodajalca pridejo približno enkrat... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Ali se izplačilo plače za poslovno uspešnost lahko izvede v katerikoli obliki ali zgolj v denarju? Delodajalec namerava delavcem decembra izplačati del plače za poslovno uspešnost. Jim jo mora izplačati v denarju? Odgovor: Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je... Zveza RFR 27. 11. 2019
Zgled: Ali se nadurno delo in nagrada štejeta v osnovo za nadomestilo plače? Ali se nadurno delo in nagrada štejeta v osnovo za nadomestilo plače? Delodajalec je delavcu v preteklem letu, ki predstavlja osnovo za nadomestilo plače v breme ZZZS, izplačal tudi nadure in nagrado (stimulacijo).Ali se izplačane nadure in nagrada tudi vštevajo... Zveza RFR 30. 10. 2019
Zgled: Ali so podatki o vodji prodaje osebni podatki ali ne? Ali so podatki o vodji prodaje osebni podatki ali ne? Organizacija na spletni strani objavi podatke o imenu in priimku osebe, ki je vodja prodaje za določeno področje. Tem podatkom pripiše službeni mobilni telefon, službeno stacionarno številko zaposlenega in njegov... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Ali staršem, katerih otrok bo letos dopolnil 15 let, pripada dodatni dan letnega dopusta? Ali staršem, katerih otrok bo letos dopolnil 15 let, pripada dodatni dan letnega dopusta? Delavčev otrok bo letos decembra dopolnil 15 let.Ali delavcu tudi za letošnje leto pripada dodatni dan letnega dopusta za tega otroka? Odgovor: Ne. Za leto, v katerem otrok... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Ali terjatve, ki niso prijavljene v stečaju, vplivajo na proračunske prilive Ali terjatve, ki niso prijavljene v stečaju, vplivajo na proračunske prilive Stečajni dolžnik ima le dva upnika. Vsakemu dolguje 122.000 EUR (vrednost z DDV). Upnika sta v stečaju poplačana skupaj s 50.000 EUR. Za koliko se bo zmanjšal proračunski priliv iz naslova DDV... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Ali vozniki tovornih vozil kljub pogodbi o poslovnem sodelovanju delajo v odvisnem razmerju? Ali vozniki tovornih vozil kljub pogodbi o poslovnem sodelovanju delajo v odvisnem razmerju? Zavezanec je zaposloval 29 delavcev za določen oziroma nedoločen čas. Zaposleni so opravljali delo voznika tovornega vozila na sedežu delodajalca in zunaj sedeža (na terenu... Zveza RFR 30. 05. 2019
Zgled: Alternativna uporaba sredstva in pravica do plačila – postopno pripoznavanje prihodkov Alternativna uporaba sredstva in pravica do plačila – postopno pripoznavanje prihodkov Organizacija s kupcem sklene pogodbo, na podlagi katere mu bo zagotavljala storitve svetovanja. Poročilo o naročeni storitvi svetovanja pripravi specifično glede na vprašanja, ki jih... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Amortizacija kot vir nabave novih osnovnih sredstev Amortizacija kot vir nabave novih osnovnih sredstev Določeni uporabnik sprašuje, kako ugotovi vir za nabavo novih osnovnih sredstev, če amortizacijo pokriva v breme prihodkov ali če jo pokriva v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Odgovor: Določeni... Zveza RFR 16. 11. 2015
Zgled: Amortizacija od prevzetih sredstev pri združitvi presega davčno priznano Amortizacija od prevzetih sredstev pri združitvi presega davčno priznano Prevzemna družba, ki je slovenski rezident, je po postopku davčno nevtralnega preoblikovanja pripojila prevzeto družbo, ki je slovenski rezident. Prenosna družba je med sredstvi v bilanci stanja... Zveza RFR 25. 04. 2019
Zgled: Amortizacija po stopnjah, višjih od predpisanih Amortizacija po stopnjah, višjih od predpisanih Družba obračunava amortizacijo stavbe z nabavno vrednostjo 300.000 EUR po stopnji 5 %. Znesek amortizacije za leto 2016 je 15.000 EUR. Ali je obračunana amortizacija v celoti davčno priznana? Odgovor: Davčno priznana je... Zveza RFR 25. 01. 2017
Zgled: Amortizacija po stopnjah, višjih od predpisanih Amortizacija po stopnjah, višjih od predpisanih Družba obračunava amortizacijo stavbe z nabavno vrednostjo 300.000 EUR po stopnji 5 %. Znesek amortizacije za leto 2018 je 15.000 EUR. Ali je obračunana amortizacija v celoti davčno priznana? Odgovor: Davčno priznana je... Zveza RFR 31. 01. 2019
Zgled: Amortizacija pravice do uporabe sredstva, ki je pri najemodajalcu v poslovnem najemu Družba se z lastnikom strojne opreme dogovori za najem, pri katerem se nanjo ne prenesejo pomembna tveganja in koristi, povezani s lastništvom. Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas s polletnim odpovednim rokom, mesečna najemnina pa znaša 2.000 EUR. Z najemom... Zveza RFR 29. 01. 2020
Zgled: Amortizacija prevrednotene (revalorizirane) zgradbe Amortizacija prevrednotene (revalorizirane) zgradbe Družba meri vrednost zgradbe z uporabo modela prevrednotenja (revaloriziranja). V dvajsetem letu lastništva je zgradbo, katere knjigovodska preostala vrednost je znašala 100.000 EUR, prevrednotila na 120.000 EUR. Tako... Zveza RFR 25. 10. 2017
Zgled: Amortizacija prevzetih sredstev po združitvi je manjša od tiste pri prevzeti družbi Amortizacija prevzetih sredstev po združitvi je manjša od tiste pri prevzeti družbi Prevzemna družba, ki je slovenski rezident, je pripojila prevzeto družbo, ki je tudi slovenski rezident. Prevzeta družba je priglasila davčno nevtralno obravnavo, za katero izpolnjuje... Zveza RFR 25. 04. 2019
Zgled: Amortizacija stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve mesta Amortizacija stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve mesta Družba je na tujem zemljišču pridobila stavbno pravico za 10 let in na njem postavila montažno skladišče. Zavezala se je, da bo po izteku stavbne pravice zemljišče uredila in vzpostavila prvotno stanje... Zveza RFR 25. 01. 2017
Zgled: Amortizacija stroškov rezervacije za razgradnjo in ponovno vzpostavitev prvotnega stanja Amortizacija stroškov rezervacije za razgradnjo in ponovno vzpostavitev prvotnega stanja Družba je v času investiranja v opremo, vredno 100.000 EUR, ocenila, da bosta po prenehanju uporabe njeni odstranitev in razgradnja stali 15.000 EUR. Oprema je imela dobo... Zveza RFR 25. 10. 2017
Zgled: Amortizacija, obračunana za davčne namene Amortizacija, obračunana za davčne namene Družba je obračunavala amortizacijo stavbe z nabavno vrednostjo 300.000 EUR po stopnji 5 %. Letni znesek amortizacije je bil 15.000 EUR. V posameznem letu je bila davčno priznana le amortizacija, obračunana po stopnji 3... Zveza RFR 25. 01. 2017
Zgled: Analiza premoženjsko-finančnega položaja družbe X z uporabo podatkov, ki niso javno dostopni Analiza premoženjsko-finančnega položaja družbe X z uporabo podatkov, ki niso javno dostopni Poslovodstvo družbe X 31. marca 2018 60 dni zamuja s plačilom dobavitelju Y, ki pomeni 22 % vseh obveznosti do virov družbe X. Račun bi želeli poravnati, vendar obstaja... Zveza RFR 31. 05. 2018
Zgled: Analogija in sklicevanje v zakonu Analogija in sklicevanje v zakonu Sklicevanje v predpisih je način normiranja in sredstvo nomotehnike*, s katerim se izognemo zlasti ponavljanju, s tem pa se zmanjša obseg predpisa. Za sklicevanje v tem smislu gre, če se predpis sklicuje na uporabo določb drugega... Zveza RFR 28. 03. 2019
Zgled: Avans za nabavo osnovnega sredstva, namenjenega opravljanju oproščene dejavnosti Avans za nabavo osnovnega sredstva, namenjenega opravljanju oproščene dejavnosti Zavezanec plača avans za 10 računalnikov 15. julija 2019. Rok dobave je tri mesece in računalnike prejme 15. oktobra. 1. septembra se izkaže, da bo enega od računalnikov uporabljal za... Zveza RFR 25. 07. 2019
Zgled: Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Slovenski rezident izplačuje dohodek iz zaposlitve avstrijskim rezidentom.Kje je tak dohodek obdavčen? Odgovor: Dohodek, ki ga izplača slovenski rezident, ima po določbah ZDoh-2 vir v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrijski rezident v Sloveniji doseže dohodek, ki ga Slovenija obravnava kot dohodek, ki se sme po določbah konvencije obdavčiti izključno v državi rezidentstva prejemnika dohodka, torej... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Slovenski rezident izplačuje dohodek za delo avstrijskemu rezidentu. Ta delo opravlja izključno v Avstriji. Ali je za obdavčitev pomembno, da je plačilo v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli oprostitve, ker Slovenija obračunava davčni odtegljaj po nižji stopnji Avstrija ne dovoli oprostitve, ker Slovenija obračunava davčni odtegljaj po nižji stopnji Slovenski zavezanec izplača dohodek (dividendo, obresti ali premoženjsko pravico) fizični osebi, ki je avstrijski rezident. Davčni odtegljaj se v skladu z 10., 11. ali 12. členom... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrijski podjetnik prejme dohodek od slovenske družbe za delo v Avstriji Avstrijski podjetnik prejme dohodek od slovenske družbe za delo v Avstriji Slovenska družba X (izplačevalec), zavezanka za DDV, je sklenila pogodbo s podjetnikom, da ta zanjo opravi storitev reklamiranja v Avstriji. Podjetnik opravlja dejavnost v Avstriji in je... Zveza RFR 30. 03. 2017
Zgled: Avtomat za vodo in košarica sadja Avtomat za vodo in košarica sadja Organizacija v okviru ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu med drugim delavcem zagotavlja avtomat oziroma balone s filtrirano vodo. Obenem pa vsak ponedeljek delavcem zagotovi še košarico sadja, iz katere lahko vsak delavec... Zveza RFR 03. 08. 2017
Zgled: Avtomatsko knjiženje prejetega računa za zavarovanje več objektov Avtomatsko knjiženje prejetega računa za zavarovanje več objektov Knjižnica, ki ima glavno in dve manjši enoti, je v oktobru prejela račun za zavarovanje objektov od vključno novembra do vključno oktobra naslednjega leta. Zavarovanje za vse tri objekte znaša 1.800 EUR... Zveza RFR 28. 10. 2020
Prikazov na stran:
Komentar