Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Opredmetena osnovna sredstva, vrednotena po 1 EUR Opredmetena osnovna sredstva, vrednotena po 1 EUR Določeni uporabnik ima v svojih evidencah nekaj opredmetenih osnovnih sredstev (tri kose opreme in eno zemljišče), vrednotenih po 1 EUR. To vrednotenje je bilo opravljeno v preteklem letu, ko so s popisom našli ta... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Brezplačna pridobitev neopredmetenega sredstva v javnem sektorju Brezplačna pridobitev neopredmetenega sredstva v javnem sektorju Uporabnik je v času izrednih razmer prejel donacijo v obliki računalniškega programa, ki se uporablja za delo na daljavo. Vrednost tega programa je 1.500 EUR. Uporabnik ni zavezanec za DDV. Kako naj... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nakup opreme v javnem sektorju in odbitni DDV Nakup opreme v javnem sektorju in odbitni DDV Uporabnik, ki je davčni zavezanec z ID-številko, je kupil opremo za 4.880 EUR (od tega je DDV 880 EUR).Kako uporabnik knjiži nabavno vrednost opreme in DDV, ki ga je dobavitelj zaračunal na računu za nakup opreme? Odgovor... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Rušitev dela poslovne zgradbe in dograditev zgradbe v javnem sektorju Rušitev dela poslovne zgradbe in dograditev zgradbe v javnem sektorju Uporabnik je porušil del zgradbe in na istem mestu zgradil nov del zgradbe v enaki velikosti. Izvajalec gradnje je za rušitev dela zgradbe izdal račun v znesku 10.000 EUR z DDV, za novogradnjo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nakup računalniškega programa v javnem sektorju Nakup računalniškega programa v javnem sektorju Uporabnik je pridobil licenco za uporabo računalniškega programa, ki je namenjen knjiženju, obdelavi in shranjevanju finančnih in računovodskih podatkov. Zanj je plačal 12.200 EUR (od tega DDV 2.200 EUR). Računalniški... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Pridobitev stavbne pravice v javnem sektorju Pridobitev stavbne pravice v javnem sektorju Uporabnik je z lastnikom zemljišča sklenil pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice na zemljišču, in sicer za 30 let za 70.000 EUR. Stavbno pravico je vpisal v zemljiško knjigo. Pri tem je imel še izdatke v velikosti 1.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vlaganje v opremo v javnem sektorju Vlaganje v opremo v javnem sektorju Uporabnik izkazuje nabavno vrednost posebne opreme za dejavnost v znesku 2.000 EUR, amortizacijski popravek vrednosti znaša 1.200 EUR, knjigovodska vrednost je 800 EUR. Stroški vlaganja 400 EUR povečajo koristnost oziroma zmogljivost... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Zastopniški odnos pri spletnem ponujanju prenočitev Zastopniški odnos pri spletnem ponujanju prenočitev Organizacija ponuja prenočitve. Kupec jih rezervira in plača na spletni strani, ki jo upravlja tretja stranka. Ta je za opravljeno storitev upravičena do 10 % cene, zaračunane kupcu. Denarna sredstva za prenočitve od... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vlaganja v biološko sredstvo pri določenem uporabniku Vlaganja v biološko sredstvo pri določenem uporabniku Javni zavod za izobraževanje na kmetijskem področju vzgaja večletni nasad v lastni režiji na svojem zemljišču. Javni zavod ni davčni zavezanec za DDV. Za pripravo zemljišča za kmetijsko rabo porabi 24.400 EUR, za... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nakup poslovne zgradbe v javnem sektorju Nakup poslovne zgradbe v javnem sektorju Uporabnik je za 200.000 EUR kupil poslovno zgradbo, ki je že usposobljena za uporabo, in pripadajoče zemljišče. V pogodbi o nakupu zgradbe vrednosti zemljišča in zgradbe nista ločeno navedeni. Uporabnik ni zavezanec za DDV. Kako... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Različno oblikovanje obveznosti do virov sredstev pri določenem uporabniku Različno oblikovanje obveznosti do virov sredstev pri določenem uporabniku Drugi in določeni uporabnik sta sklenila aneks k pogodbi o prenosu sredstev v upravljanje oziroma v last in opredelila vrsto in vrednost teh sredstev (opreme). Drugi uporabnik je imel... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Pripoznavanje prihodkov pri dogovorih po načelu zaračunaj in zadrži Pripoznavanje prihodkov pri dogovorih po načelu zaračunaj in zadrži Organizacija je sklenila pogodbo s kupcem in se dogovorila, da mu bo dostavila stroj in rezervne dele zanj. Kupec mora potrditi, da stroj in rezervni deli ustrezajo zahtevanim specifikacijam, kot so... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nakup in usposobitev opreme v javnem sektorju Nakup in usposobitev opreme v javnem sektorju Uporabnik je kupil opremo po nakupni ceni 4.880 EUR skupaj z DDV. Ker gre za posebno opremo, jo je dobavitelj dostavil in namestil v prostorih uporabnika, kar je posebej zaračunal v znesku 1.220 EUR skupaj z DDV. Poleg tega... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nakup zemljišča in gradnja poslovne zgradbe v javnem sektorju Nakup zemljišča in gradnja poslovne zgradbe v javnem sektorju Uporabnik je za 50.000 EUR kupil zemljišče, ki je že usposobljeno za uporabo (gradbeno zemljišče). Davek na promet nepremič¬nin je plačal prodajalec. Investicijski stroški za pridobitev zgradbe so znašali... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Razvijanje računalniškega programa v javnem sektorju Razvijanje računalniškega programa v javnem sektorju Uporabnik je razvil računalniški program. Stroški, ki sestavljajo njegovo nabavno vrednost, znašajo 5.000 EUR. V ta znesek so vključeni stroški materiala in zunanjih storitev ter stroški dela. Kako uporabnik, ki je... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Brezplačna pridobitev opreme pri uporabniku v javnem sektorju Brezplačna pridobitev opreme pri uporabniku v javnem sektorju Gospodarska družba je uporabniku donirala opremo. V pogodbi o donaciji vrednost te opreme ni navedena, zato mora uporabnik sam ugotoviti nabavno vrednost. Iz ponudbenega kataloga tega donatorja, ki je... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Pripoznavanje prihodkov pri dogovorih o konsignaciji Pripoznavanje prihodkov pri dogovorih o konsignaciji Organizacija A se je z organizacijo B dogovorila, da ji bo izročila 100 kosov blaga X, katerega prodajna cena znaša 10.000 EUR, knjigovodska vrednost pa 8.000 EUR. Organizacija B ji mora ob prevzemu plačati polog... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Knjiženje naknadnih vplačil kapitala Knjiženje naknadnih vplačil kapitala Družbena pogodba družbe A, d. o. o., določa, da lahko družbeniki po ustanovitvi vplačajo naknadna vplačila kapitala. Zaradi epidemije se je izkazala potreba po dodatnem financiranju družbe. Družbenika te družbe sta soglasno sprejela... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Oblikovanje obveznosti do virov sredstev in pridobitev neopredmetenih sredstev pri določenem uporabniku Oblikovanje obveznosti do virov sredstev in pridobitev neopredmetenih sredstev pri določenem uporabniku Določeni uporabnik ima sredstva v upravljanju. Namerava nabaviti računalniški program v vrednosti 10.000 EUR, za katerega pričakuje finančna sredstva od svojega... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev deleža bratu, ki ni zaposlen v družbi Podaritev deleža bratu, ki ni zaposlen v družbi Družbenik je družbo ustanovil leta 2014. V letu 2020 želi 50-odstotni delež podariti svojemu bratu. Brat ni zaposlen v tej družbi. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost deleža je ocenjena na 100.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev podaritve deleža sinu z davkom na dediščine in darila Obdavčitev podaritve deleža sinu z davkom na dediščine in darila Družbenik je družbo ustanovil leta 2016. V letu 2020 je svoj 50-odstotni poslovni delež podaril sinu, ki ni zaposlen v tej družbi. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost deleža je... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Družba z omejeno odgovornostjo ima poslovno izgubo iz preteklih let in tudi v tekočem letu ni nič drugače. Družbenika te družbe sta mož in žena in želita pokriti izgubo, saj ta vpliva na slabšo boniteto družbe... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti 100.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev udeležbe pri dobičku, izplačane fizični osebi Obdavčitev udeležbe pri dobičku, izplačane fizični osebi Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je po sklepu skupščine od slovenske družbe z omejeno odgovornostjo prejela udeležbo pri dobičku v znesku 1.000 EUR.Kakšen je pravilen obračun dohodnine? Odgovor... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga Delodajalec ima zaposlenih deset delavcev. Petim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, pet pa jih dela s polnim delovnim časom. Ker delavcem, ki delajo s skrajšanim delovnim časom, ne sme odpovedati pogodbe... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji in delajo v Nemčiji Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji in delajo v Nemčiji Slovenski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, poljskim rezidentom, za delo v Nemčiji. Ti dohodki v Sloveniji do zdaj niso bili obdavčeni.Ali se... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Avstrijski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, slovenskim rezidentom, za delo na Švedskem. Ti dohodki v Avstriji do zdaj niso... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom in čakanje na delo sta združljiva Delo s skrajšanim delovnim časom in čakanje na delo sta združljiva Delodajalčeva glavna dejavnost je 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov. Nekaj dela ima, zato bi rad nekaterim delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom, drugim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala, ki ga je družbenik pridobil z nakupom deleža Vračilo naknadnega vplačila kapitala, ki ga je družbenik pridobil z nakupom deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Fizična oseba, ki je obenem lastnica družbe z omejeno odgovornostjo, podari nepremičnino sinu Fizična oseba, ki je obenem lastnica družbe z omejeno odgovornostjo, podari nepremičnino sinu Fizična oseba podari otroku nepremičnino. Je tudi edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, pri kateri je obdarjeni otrok zaposlen. Nepremičnino je otroku podarila... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Vključevanje prometa iz naslova finančnih storitev v izračun odbitnega deleža Vključevanje prometa iz naslova finančnih storitev v izračun odbitnega deleža Slovenski davčni zavezanec daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja pa tudi izterjave dolgov.Ali so obravnavane storitve oproščene... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Delavec bo le del meseca delal s skrajšanim delovnim časom Delavec bo le del meseca delal s skrajšanim delovnim časom Delodajalec je delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom 25 ur na teden. Že ob izdaji odredbe ve, da bo imel za delavce dela za polni delovni čas dva tedna v mesecu, za dva pa le za 25 ur na teden.Ali... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve za podružnico poljskega rezidenta v Sloveniji Odprava dvojne obdavčitve za podružnico poljskega rezidenta v Sloveniji Poljski rezident ima v Sloveniji poslovno enoto, katere dobiček je obdavčen v Sloveniji. Vedno je bil dokončno obdavčen v Sloveniji in ga Poljska ni več vključevala v davčno osnovo poljskega... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svojemu otroku, ki je tudi slovenski rezident, podarila nepremičnino, v kateri pred podaritvijo ni živela. Nepremičnino je zgradila... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Obdavčitev proizvodnje zaščitnih mask Obdavčitev proizvodnje zaščitnih mask Zavezanec je v času epidemije novega koronavirusa začel sam šivati zaščitne maske iz različnih materialov. Za nekatere materiale je pridobil certifikate, da so ustrezna zaščita pred širjenjem virusa.Po kolikšni stopnji zavezanec... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delavec ima pogodbo za določen čas in se mu med delom s skrajšanim delovnim časom izteče Delavec ima pogodbo za določen čas in se mu med delom s skrajšanim delovnim časom izteče Delodajalec ima zaposlenega delavca, s katerim je sklenil pogodbo za določen čas, ki se izteče 15. junija. Ali mu lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1. do 15. junija... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Prejeta državna podpora v povezavi s stroški dela Prejeta državna podpora v povezavi s stroški dela Organizacija zaposluje invalide nad kvoto. Prispevki za te invalidne osebe nad kvoto znašajo 4.508 EUR. Organizacija je prejela odločbo za oprostitev plačila prispevkov. S temi prispevki v velikosti 2.580 EUR pokriva... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Primerjava knjiženja boleznin po bruto in neto načelu Primerjava knjiženja boleznin po bruto in neto načelu Delavcu pripada plača v velikosti 1.937 EUR za 160 ur, kolikor znaša polna delovna obveznost v mesecu. 24 ur je bil delavec odsoten z dela zaradi nege družinskega člana. Za ta čas delavcu pripada bruto nadomestilo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev izplačila fizični osebi za najem vozila Obdavčitev izplačila fizični osebi za najem vozila Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je dala v enomesečni najem vozilo pravni osebi. Znesek najemnine znaša 1.000 EUR bruto.Kakšen je pravilen obračun dohodnine? Odgovor:  Izplačevalec predloži obrazec REK-2... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Oče družbenik podari delež sinu, ki je tudi zaposlen v tej družbi Oče družbenik podari delež sinu, ki je tudi zaposlen v tej družbi Fizična oseba je edini družbenik slovenske družbe. Družba ima pet zaposlenih, od katerih je en družbenikov sin. Oče bo sinu podaril 49-odstotni delež. Preostali zaposleni ne bodo prejeli daril v obliki... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ker je upad prometa velik, mu lahko v času odpovednega roka zagotavlja delo le za 20 ur na teden.Ali delavcu lahko odredi skrajšanje... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Delodajalec ima zaposlenih več delavcev, od katerih nekateri delajo s polnim, nekateri pa s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbenega dogovora.Ali lahko skrajšanje delovnega časa odredi... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Poziv delavcu na delo s polnim delovnim časom Poziv delavcu na delo s polnim delovnim časom Delodajalec bo delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden za celoten čas veljavnosti ukrepa, to je do 31. decembra. Če pa bo v določenem obdobju imel več dela, želi, da bi delavci delali s polnim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev dohodkov, ki se obdavčijo kot udeležba pri dobičku – prikrito izplačilo dobička Obdavčitev dohodkov, ki se obdavčijo kot udeležba pri dobičku – prikrito izplačilo dobička Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je edini družbenik slovenske družbe A, d. o. o. Druge funkcije v tej družbi ne opravlja. Od te družbe je fizična oseba prejela brezplačen... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnih vplačil kapitala v večjem znesku od vplačanih Vračilo naknadnih vplačil kapitala v večjem znesku od vplačanih Družbenik je v letu 2020 od slovenske družbe v treh mesecih po objavi sklepa pri Ajpesu prejel vračilo naknadnih vplačil kapitala v naravi (v nepremičnini) v znesku 320.000 EUR, medtem ko jih je vplačal... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družba je edinemu družbeniku neodplačno prenesla lastninsko pravico na nepremičnini, ki jo je že nekaj let uporabljala za dajanje v najem. Družbenik je zaposlen v tej družbi kot direktor in za opravljanje te funkcije prejema... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Donacija zaščitnih mask Donacija zaščitnih mask Zavezanec, ki se ukvarja z gostinsko dejavnostjo, za svoje potrebe nabavlja zaščitne maske. DDV, plačan ob nabavi zaščitnih mask, je uveljavljal kot odbitnega. Ker je moral zaradi vladnih ukrepov zapreti svoje gostinske obrate, je nekaj... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev deleža zaposlenim Podaritev deleža zaposlenim Družba ima lastne poslovne deleže. Te bo brezplačno podarila trem zaposlenim. Ocenjena tržna cena posameznega dela deleža, ki ga bo prejel vsak od teh treh zaposlenih, je 10.000 EUR. Darilo je povezano z zaposlitvijo pri tej družbi. Plača... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Fizična oseba je svojemu otroku podarila nepremičnino, štirisobno stanovanje, v katerem je živela že preteklih deset let pred podaritvijo. Lastnica polovice tega stanovanja je bila že ves čas, od druge... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Evidentiranje finančnih storitev Evidentiranje finančnih storitev Slovenski davčni zavezanec, ki daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja tudi izterjave dolgov.Kako opravljene storitve evidentira za namene DDV? Odgovor: Kako zavezanec... Zveza RFR 29. 07. 2020
Prikazov na stran:
Komentar