Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Prejemnik blaga v drugi državi članici se zamenja Slovenski zavezanec je februarja uvozil blago po postopku 42 in kot prejemnika blaga v Nemčiji navedel zavezanca A. Ko je bilo blago dostavljeno v Nemčijo, je prejemnik A blago zavrnil, ker ni ustrezalo pogodbenim določbam. Slovenski zavezanec blaga ni vračal... Zveza RFR 29. 04. 2019
Zgled: Popis v javnem sektorju Popis v javnem sektorju Javni zavod sprašuje, ali je glede na epidemiološke razmere redni letni popis po stanju na dan 31. decembra možno opraviti po novem letu. Odgovor: Popis se v javnem sektorju opravlja glede na stanje 31. decembra poslovnega leta. Kdaj pa javni... Zveza RFR 14. 12. 2020
Zgled: Odsotnosti zaradi praznika in letnega dopusta Družba v času interventne zakonodaje normalno posluje, zato tudi vsi delavci delajo. Nekateri delajo na sedežu delodajalca, drugi pa od doma. V aprilu bodo delavci prejeli plačilo za opravljeno delo za delovne dneve, pa tudi nadomestilo za odsotnost zaradi praznika... 26. 05. 2020
Zgled: Odkup lastnega deleža zaradi upokojitve družbenika po letu 2020 Eden od družbenikov slovenske dvoosebne družbe z omejeno odgovornostjo je tej družbi prodal delež, ker je zaradi upokojitve izstopil iz družbeniške strukture. Drugi družbenik tega deleža ni želel odkupiti, po družbeni pogodbi pa ga ni mogel prodati tretji osebi... 27. 05. 2020
Zgled: Naknadno plačilo pri prodaji deleža Družbenik želi prodati svoj delež v slovenski družbi tuji pravni osebi. Dogovorita se, da cena za prodani delež znaša 10 mio EUR, pri čemer je 1 mio vezan na uspešnost poslovanja slovenske družbe v prihodnjem letu. 9 milijonov EUR bo prejel v 30 dneh od sklenitve... 29. 01. 2020
Zgled: Davčno priznavanje stroškov štipendij Davčno priznavanje stroškov štipendij Zavezanec (štipenditor), ki se ukvarja z izdelavo računalniških vezij, štipendira študenta elektrotehnike na fakulteti za elektrotehniko. Mesečno mu izplačuje 500 EUR štipendije.Ali so stroški štipendij davčno priznani? Odgovor... 30. 10. 2019
Zgled: Investicija v globinski sesalnik Zasebnik avtoprevoznik je v letu 2019 kupil globinski sesalnik za uporabo v poslovnem voznem parku. V preteklosti je imel težave pri uveljavljanju olajšave za investiranje v globinski sesalnik, saj je kontrolor davčnega obračuna oporekal pravici do nje. Ali lahko... 26. 02. 2020
Zgled: Kako pogosti naj bodo obdobni zdravstveni pregledi Delodajalec ima zaposlenih več delavcev. Kako ve, na koliko časa jih mora poslati na obdobni zdravstveni pregled? Odgovor: Periodika opravljanja obdobnih zdravstvenih pregledov je zapisana v izjavi o varnosti z oceno tveganja. Odvisna je od ocenjenih tveganj in se... Zveza RFR 25. 12. 2019
Zgled: Nabava živil prek kontov časovnih razmejitev Nabava živil prek kontov časovnih razmejitev Šola poleg živil za redne obroke nabavlja tudi živila za izvajanje šolske sheme, ki jih knjiži v breme na konte časovnih razmejitev (skupina 19). Prav tako tudi izstavitev zahtevka za MKGP oziroma ARSKTRP knjiži v dobro... 30. 10. 2019
Zgled: Uveljavljanje spodbude za zaposlitev starejšega delavca Delavec, ki je star 62 let, ima dve zaposlitvi. Pri dveh slovenskih delodajalcih je zaposlen za polovični delovni čas, pri vsakem za 20 ur tedensko oziroma 4 ure dnevno. Delavec ni poslovodja in družbenik. Ali lahko oba delodajalca zanj uveljavljata spodbudo za... 27. 05. 2020
Zgled: Izključitev dohodkov iz dohodka iz dejavnosti Podjetnik je opravil storitev v znesku 1.200 EUR. Naročnik storitve mu je to poravnal z opcijami za nakup delnic po ceni 10 EUR (120 delnic po ceni 10 EUR). V poslovnih knjigah je terjatev poravnal in knjižil finančno naložbo za pridobljene opcije. Nato je čez... 29. 01. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala Dva družbenika sta na podlagi sklepa o vplačilu naknadnih vplačil kapitala v letu 2016 v denarju vplačala po 100.000 EUR naknadnih vplačil kapitala. V letu 2020 polovica teh vplačil ni več potrebna, saj družba teh sredstev ne potrebuje več za namene, za katere so bila... 29. 01. 2020
Zgled: Samostojni podjetnik, ki ima sklenjeno delovno razmerje Oseba je za polovični delovni čas (20 ur tedensko) zaposlena pri slovenskem delodajalcu, zato je za 20 ur tedensko zavarovana na podlagi tega sklenjenega delovnega razmerja (zavarovalna podlaga 001). Poleg tega opravlja dejavnost, iz naslova katere je zavarovana za... 26. 05. 2020
Zgled: Kateri delodajalci morajo imeti akt o sistemizaciji delovnih mest Delodajalec ima trenutno zaposlenih 9 delavcev. Poleti, ko ima več dela, pa ima zaposlenih tudi po 15 delavcev. Ali mora imeti akt o sistemizaciji delovnih mest? Odgovor: Akt o sistemizaciji delovnih mest je obvezen za vse delodajalce, ki zaposlujejo več kot 10... Zveza RFR 25. 12. 2019
Zgled: Določitev deleža osnove pri odpravnini Delodajalec je delavcu vročil odpoved 30. aprila, pogodba o zaposlitvi pa mu je zaradi 30-dnevnega odpovednega roka prenehala veljati 30. maja. Delavec je imel 30. maja pri delodajalcu 10 let in 15 dni delovne dobe. Kolikšen delež osnove je treba upoštevati pri... Zveza RFR 26. 02. 2020
Zgled: Dve delovni razmerji in uporaba službenega osebnega vozila za zasebne namene Delavec je zaposlen pri dveh delodajalcih, pri vsakem po štiri ure. Tako dela v matični družbi, kjer ima zagotovljeno tudi pravico do uporabe službenega osebnega vozila v zasebne namene, in hčerinski družbi, obe pa imata sedež v Sloveniji. Ta delodajalec zato... 25. 03. 2020
Zgled: Bonusi v obliki premij med trajanjem življenjskega zavarovanja Fizična oseba je v preteklosti sklenila življenjsko zavarovanje pri slovenski zavarovalnici, zavarovanje pa je vezano na enote investicijskih skladov. Pri tem produktu življenjskega zavarovanja zavarovalnica skladno z zavarovalnimi pogoji na zavarovalno pogodbo... 29. 01. 2020
Zgled: Knjiženje davka od dohodkov pravnih oseb pri določenih uporabnikih Knjiženje davka od dohodkov pravnih oseb pri določenih uporabnikih Javni zavod je ugotovil presežek prihodkov nad odhodki in izračunal davek od dohodkov pravnih oseb. Med letom ni plačeval akontacije tega davka. Kako knjižiti ta davek, posebej ali tudi v odhodke... Zveza RFR 01. 03. 2021
Zgled: Novoletna zabava za delavce Družba organizira praznovanje novega leta s krajšo gledališko predstavo in novoletno zabavo. Stroški znašajo 800 EUR, kar znese povprečno 32 EUR na delavca. Povabljeni so vsi delavci, med njimi tudi nekdanji (upokojenci) in študentje, ki delajo prek študentskih... Zveza RFR 27. 11. 2019
Zgled: Izračun zavarovalne osnove zasebnika Samostojni podjetnik bo v letu 2020 posloval drugo leto. Pred tem je bil vsa leta zaposlen v drugi družbi. Njegov dobiček v davčnem obračunu znaša 10.000 EUR (dobiček iz polja 9 obrazca za davčni obračun). Davčni obračun je oddal februarja. Kako izračuna zavarovalno... 26. 02. 2020
Zgled: Obveznost oprostitve prispevkov in izplačilo kriznega dodatka, če bo družba delila dobiček za leto 2020 Družba ima 20 zaposlenih. Zaradi epidemije COVID-19 nemoteno posluje, zato namerava v letu 2020 izplačati nagrado poslovodstvu in deliti dobiček. Vsi njeni zaposleni delajo. Družba je v času veljavnosti interventnih ukrepov uveljavljala oprostitev plačila prispevkov... 26. 05. 2020
Zgled: Izračun nove zavarovalne osnove za samozaposlenega Samozaposleni je davčni obračun za leto 2019 vložil 28. maja 2020. Njegova zavarovalna osnova za leto 2020 je večja od zavarovalne osnove za preteklo leto. Samozaposleni zaposluje deset delavcev in nima bistveno zmanjšanih prihodkov zaradi epidemije COVID-19 niti nima... 28. 04. 2020
Zgled: Poročanje v primeru prenehanja po skrajšanem postopku Družba z omejeno odgovornostjo je v letu 2019 prenehala po skrajšanem postopku. Družbenik v tej družbi je bila le ena fizična oseba. Poslovne knjige se hranijo pri njej. Ali mora o odsvojitvi deleža poročati notar ali druga oseba? Odgovor: Ob prenehanju obstoja... 29. 01. 2020
Zgled: Boniteta za uporabo električnega vozila Delodajalec že drugo leto daje delavcu v zasebno rabo službeno električno vozilo. Nabavna vrednost je 60.000 EUR brez DDV, z DDV pa 73.200 EUR. Mesečno delavec prevozi približno 800 kilometrov v zasebne namene. Delodajalec zaposlenemu povrne strošek električne... 25. 03. 2020
Zgled: Delno kritje fiksnih stroškov pri mikro podjetju in izračun poslovne izgube Delno kritje fiksnih stroškov pri mikro podjetju in izračun poslovne izgube Pravna oseba ima tri zaposlene in se šteje za mikro podjetje. Registrirana je bila že v letu 2017. Njeni letni čisti prihodki od prodaje za leto 2019 znašajo 80.000 EUR, v zadnjem četrtletju... Zveza RFR 21. 12. 2020
Zgled: Knjiženje izvedbe in prejema sredstev za šolsko shemo Knjiženje izvedbe in prejema sredstev za šolsko shemo Šola je vključena v izvedbo šolske sheme, za celotno šolsko leto pa je prejela odločbo o odobritvi sredstev v velikosti 5.000 EUR. Pri nabavi živil za šolsko shemo nabavi in odloži živila na zalogo ali pa jih nabavi... 30. 10. 2019
Zgled: Italijanski študent v Sloveniji prebiva pet let Italijanski študent v Sloveniji prebiva pet let Študent iz Italije se je v Slovenijo preselil zaradi študija na petletnem programu. V Sloveniji je za čas študija prijavil začasno prebivališče 15. septembra 2019.Kdaj italijanski študent postane slovenski rezident... Zveza RFR 30. 10. 2019
Zgled: Oblikovanje vira pri določenih uporabnikih pri investiranju v opredmetena osnovna sredstva Oblikovanje vira pri določenih uporabnikih pri investiranju v opredmetena osnovna sredstva Določeni uporabnik namerava investirati v opremo tako, da bo povečal njeno koristnost ali podaljšal dobo koristnosti. Vrednost investicije je predvidena v znesku 4.000 EUR... 27. 11. 2019
Zgled: Štipendija, izplačana študentu, ki ima status samostojnega podjetnika Štipendija, izplačana študentu, ki ima status samostojnega podjetnika Študent izredno študira ekonomijo. Ker ima družba A interes z njim poslovno sodelovati zdaj in v prihodnje, bi ga štipendirala. Študent študira ob delu in ob tem kot samostojni podjetnik opravlja... 30. 10. 2019
Zgled: Samostojni podjetnik, ki ima sklenjeno delovno razmerje Oseba je redno za polni delovni čas zaposlena pri delodajalcu in je zavarovana na podlagi tega sklenjenega delovnega razmerja (zavarovalna podlaga 001). Poleg tega opravlja dejavnost kot tako imenovani popoldanski samostojni podjetnik. Ali je upravičena do oprostitve... 28. 04. 2020
Zgled: Boniteta za novo osebno motorno vozilo Zaposleni ima sklenjeno delovno razmerje s slovensko družbo, ki mu je odobrila, da lahko službeno osebno vozilo uporablja tudi v zasebne namene. Vozilo je bilo nabavljeno in odobreno za uporabo januarja 2020. Nabavna vrednost z vključenim DDV je 20.000 EUR. Kolikšna... 25. 03. 2020
Zgled: Omejitev zmanjšanja davčne osnove Zavezanec za DDPO ima v letu 2020 davčno osnovo 100.000 EUR. Prenesena davčna izguba znaša 70.000 EUR. V letu 2020 je upravičen do 7.000 EUR olajšave za zaposlovanje invalidov, 5.000 EUR olajšave za prostovoljno dodatno invalidsko zavarovanje in 20.000 investicijske... 29. 01. 2020
Zgled: Pravica do nadomestila plače delavca, ki dela krajši delovni čas na podlagi posebnih predpisov Pravica do nadomestila plače delavca, ki dela krajši delovni čas na podlagi posebnih predpisov Delodajalec ima zaposlenega delavca za polni delovni čas, vendar trenutno dela s krajšim delovnim časom 30 ur na teden zaradi starševstva. Zdaj je delavec še bolniško... Zveza RFR 30. 10. 2019
Zgled: Direktor, ki delo opravlja tudi v osnovnem poklicu Direktor, ki delo opravlja tudi v osnovnem poklicu Direktor javnega zavoda, uvrščen v plačno skupino B, ima po 23/4 ZSPJS soglasje pristojnega ministra, da hkrati opravlja tudi delo v osnovnem poklicu. Kateri dodatki k osnovni plači mu pripadajo? Odgovor: Ravnateljem... Zveza RFR 22. 02. 2021
Zgled: Osebno vozilo uporabljata zaposleni in njegov partner Zaposleni ima v uporabi službeno osebno vozilo, ki ga sme uporabljati tudi za zasebne namene. Delodajalec je dal dovoljenje za uporabo tega vozila tudi zaposlenčevi ženi. Ali mora delodajalec v tem primeru obdavčiti eno boniteto ali dve? Odgovor: Boniteta je vsaka... 25. 03. 2020
Zgled: Delodajalec plača zaposlenemu testiranje na COVID-19 Delodajalec plača zaposlenemu testiranje na COVID-19 Delavec je zbolel za koronavirusno boleznijo 19. Ko je preteklo obdobje izolacije zaradi te bolezni, se je želel vrniti na delo, saj ni imel več zdravstvenih težav. Delodajalec pogojuje vrnitev delavca na delovno... Zveza RFR 23. 11. 2020
Zgled: Upoštevanje odloženih akontacij v obračunu DDPO Upoštevanje odloženih akontacij v obračunu DDPO Družbi je bila za dve leti odložena davčna obveznost za DDPO za leto 2019 v znesku 22.787 EUR. Obenem ji je bilo odloženo tudi plačilo akontacije DDPO za prve tri mesece leta 2020 (enkratni obrok akontacije je bil 1.899... Zveza RFR 22. 02. 2021
Zgled: Storitev, povezana z osebnim avtomobilom Storitev, povezana z osebnim avtomobilom Zavezanec naroči prevoz blaga. Ker gre za majhno pošiljko velike vrednosti, se prevoz opravi z osebnim avtomobilom. Od prevoza je obračunan DDV.Ali lahko naročnik prevoza odbije DDV, ki mu je zaračunan od prevoza z osebnim... Zveza RFR 28. 12. 2020
Zgled: Izplačilo kadrovske štipendije v znesku 1.350 EUR Izplačilo kadrovske štipendije v znesku 1.350 EUR Organizacija je s študentom računalništva sklenila štipendijsko pogodbo za štipendiranje stroškov v zvezi z izobraževanjem v času njegovega študija računalništva v Sloveniji. Štipenditor je programerska družba s sedežem... 30. 10. 2019
Zgled: Knjiženje boleznin, ki jih povrne ZZZS, v javnem sektorju Knjiženje boleznin, ki jih povrne ZZZS, v javnem sektorju Delavec je bil odsoten zaradi bolezni. Nadomestilo, ki ga delavec prejme, delodajalcu na podlagi zahtevka povrne ZZZS. Kako naj uporabnik to knjiži? Odgovor: Uporabnik – delodajalec obračuna plačo delavcu skupaj... Zveza RFR 08. 03. 2021
Zgled: Dodatno (podaljšano) jamstvo Dodatno (podaljšano) jamstvo Organizacija A za blago X ponuja triletno jamstvo za popravila napak, ki se pojavijo v tem obdobju (garancijski rok). To pomeni, da jamči za brezhibno delovanje kupljenega blaga, če ga kupec uporablja na običajen način. Za isto blago... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Popravila v garancijskem roku Popravila v garancijskem roku Organizacija je kupcu ob nakupu blaga zagotovila popravilo napak (ki niso posledica neobičajne rabe) v enoletnem (garancijskem) roku. Kupec za tako popravilo nič ne plača. Kako ravna organizacija? Odgovor: Ali storitev popravil... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Fizična oseba, samostojni podjetnik podari nepremičnino sinu Fizična oseba, samostojni podjetnik podari nepremičnino sinu Fizična oseba je samostojni podjetnik, ki opravlja trgovsko dejavnost. Ima pet zaposlenih, od tega je eden tudi sin podjetnika. Podjetnik ima v podjetju evidentirano tudi nepremičnino po knjigovodski... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrijski rezident v Sloveniji doseže dohodek, ki ga Slovenija obravnava kot dohodek, ki se sme po določbah konvencije obdavčiti izključno v državi rezidentstva prejemnika dohodka, torej... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Delodajalec želi odrediti čakanje na delo delavcu, ki je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je star 58 let. Pri delodajalcu pa je zaposlen s polnim delovnim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nevrnjeno naknadno vplačilo kapitala ob prodaji deleža Nevrnjeno naknadno vplačilo kapitala ob prodaji deleža Edini družbenik, ki je fizična oseba (rezident), je v letu 2016 na podlagi sklepa, ki ga je sprejel po določilih družbene pogodbe, naknadno vplačal kapital v znesku 100.000 EUR za financiranje nakupa nepremičnine... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Slovenski rezident izplačuje dohodek za delo avstrijskemu rezidentu. Ta delo opravlja izključno v Avstriji. Ali je za obdavčitev pomembno, da je plačilo v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Delodajalec ima zaposlene le delavce, ki delajo s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Nekaterim bi skrajšal delovni čas tako, da bi delali 10 ur na teden, drugim pa, da bi delali 20 ali 30 ur na teden.Ali to lahko... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Slovenski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, poljskim rezidentom, za delo v Sloveniji. Ti dohodki so bili vedno dokončno obdavčeni v Sloveniji in jih Poljska ni več... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Pri izračunu nadomestila plače se upošteva plača za polni delovni čas Pri izračunu nadomestila plače se upošteva plača za polni delovni čas Delodajalec je delavcu od 1. junija pa do preklica odredil delo s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden. Delavec bo tako delal junija, julija in avgusta. S 1. septembrom bo zaradi bolezni odšel... Zveza RFR 24. 06. 2020
Prikazov na stran:
Komentar