Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: Sklep VIII Ips 138/2015 Jedro Tožnica je s tožbenim zahtevkom zahtevala, da sodišče ugotovi, da je upravičena do napotitve na zdravljenje v tujino. Takšnega zahtevka tožnica med postopkom ni formalno spremenila. Sodišče druge stopnje s tem, ko ji je priznalo pravico do zdravljenja v tujini... 22. 12. 2015 VSRS 22. 12. 2015 22. 12. 2015
Sodba: Sklep VIII Ips 300/2010 Jedro: Za razlago, da je delavec ob prenehanju delovnega razmerja vedno upravičen do denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust, v naši zakonodaji ni podlage, take razlage pa ne zahtevajo niti cilji in namen Direktive o delovnem času. Če delavec izrabe letnega... 19. 03. 2012 19. 03. 2012 19. 03. 2012
Sodba: Sklep VIII R 6/2016 Jedro Predmet spora v tej zadevi so neizplačane plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Ali je obstoj delovnega razmerja ugotovljen oziroma ali je njegov obstoj tožnik pravočasno uveljavljal, na pristojnost sodišča ne vpliva. Spor, kot je opredeljen v tožbi, je... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 67/2014 Jedro Namen priznanja nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu je bil v tem, da se delovnim invalidom II. ali III. kategorije invalidnosti, ki so bili na podlagi priznane pravice do razporeditve razporejeni oziroma so opravljali manj plačano delo... 29. 09. 2014 VSRS 29. 09. 2014 29. 09. 2014
Sodba: I U 863/2017-13 Jedro: Rok, ki ga za izdajo odločbe v DIN določa ZDavP-2, je zakonski instrukcijski rok. Gre namreč za rok, ki velja za organ, ki mora v določenem času opraviti določeno dejanje v postopku. Prekoračitev tovrstnih rokov pa po ustaljeni sodni praksi in pravni teoriji... 16. 10. 2018 UPRS 16. 10. 2018 16. 10. 2018
Sodba: C-844/19 (CS, Finanzamt Österreich, Dienststelle Graz-Stadt, prej Finanzamt Graz-Stadt, proti Finanzamt Österreich, Dienstelle Judenburg Liezen, prej Finanzamt Judenburg Liezen, technoRent International GmbH) SODIŠČE (drugi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, A. Kumin, T. von Danwitz, P. G. Xuereb (poročevalec), sodniki, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 12. 05. 2021 Sodišče EU 12. 05. 2021 12. 05. 2021
Sodba: III Ips 14/2012 Jedro Novela ZZVZZ-H ni prinesla nobenih novih obveznosti, ki jih tožeča stranka ne bi imela že po Pogodbi. Če je z registrirano dejavnostjo mišljena prodaja zdravil in medicinskih pripomočkov, potem mora revident odmeno za to poiskati v razliki med nabavno in prodajno... 23. 05. 2014 VSRS 23. 05. 2014 23. 05. 2014
Sodba: VIII Ips 306/2017 Jedro Dejstvo, da delavec ni imel urejenega socialnega zavarovanja, da ni bil prijavljen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni dokaz neobstoja delovnega razmerja in v posledici zavarovalne dobe. Na podlagi dejanskih ugotovitev, da je tožnik delo na kmetiji... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: IV U 56/2014 Jedro: Tožnik v davčnem postopku ni uspel dokazati, da so obstojala pravno poslovna razmerja med strankami tega postopka, na podlagi katerih bi lahko davčni organ ugotavljal plačilne instrumente dolžniško upniških razmerij in posledično asignacijska pooblastilna... 11. 03. 2015 UPRS 11. 03. 2015 11. 03. 2015
Sodba: Sklep III DoR 61/2013 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je delodajalec odgovoren za škodo po 87. členu ZZVZZ za stroške zdravljenja oškodovanca, ne glede na dejstvo, da se regresni zahtevek Zavoda za zdravstveno zavarovanje nanaša na stroške zdravljenja oškodovanca, ki je bil... 10. 09. 2013 VSRS 10. 09. 2013 10. 09. 2013
Sodba: I U 1037/2013 Jedro Tožnica na naslovu odsvojene nepremičnine ni imela prijavljenega stalnega prebivališča tri leta pred odsvojitvijo nepremičnine. Zato je pravilna ugotovitev, da pogojev za oprostitev plačila davka, ki so predpisani kumulativno in med katerimi je tudi pogoj... 17. 09. 2013 UPRS 17. 09. 2013 17. 09. 2013
Sodba: VIII Ips 365/2008 Jedro: V četrtem odstavku 109. člena ZDR določena omejitev višine odpravnine ni določena kot zakonsko določeni maksimum, ki bi kot ius cogens preprečevala ugodnejšo ureditev s katerokoli kolektivno pogodbo. Omejuje le višino odpravnine po 2. odstavku 109. člena ZDR... 19. 04. 2010 VDSS 19. 04. 2010 19. 04. 2010
Sodba: VIII Ips 136/2014 Jedro Bistvena je tista višina plače, od katere so bili obračunani in plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji. Zakonska določba je jasna in se zato tožniku za čas, ko je bil napoten na delo v tujino, pri izračunu pokojninske... 13. 01. 2015 VSRS 13. 01. 2015 13. 01. 2015
Sodba: VIII Ips 157/2015 Jedro Po določbi 6. člena ZDSS-1 so kot kolektivni delovni spori opredeljeni tudi spori o sodelovanju delavcev pri upravljanju in v 52. členu kot taki navedeni tudi spori o neveljavnosti volitev članov sveta delavcev in o zahtevi za razveljavitev volitev članov sveta... 08. 09. 2015 VSRS 08. 09. 2015 08. 09. 2015
Sodba: X Ips 29/2012 Jedro Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je v javnem interesu, se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti med spoloma med vsemi zavarovanci dopolnilnega zavarovanja in skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem predstavlja del socialne... 15. 05. 2013 VSRS 15. 05. 2013 15. 05. 2013
Sodba: C-4/20 („ALTI“ OOD proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika“ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.C. Bonichot, predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan (poročevalec) in N. Jääskinen, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 20. 05. 2021 Sodišče EU 20. 05. 2021 20. 05. 2021
Sodba: Sklep Pdp 48/2016 Jedro: Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo potnih stroškov in plačilo nadur, ker tožnik ni dokazal, da so mu ti stroški oziroma nadure dejansko nastali. Sodišče prve stopnje je napačno odločilo, da je dokazno breme na strani tožnika. Tožnik je... 14. 04. 2016 VDSS 14. 04. 2016 14. 04. 2016
Sodba: C-497/01 (Zita Modes Sàrl and Administration de l'enregistrement et des domaines) on the interpretation of Article 5(8) of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), as amended... 27. 11. 2003 Sodišče EU 27. 11. 2003 27. 11. 2003
Sodba: Sklep VIII Ips 231/2010 Jedro Tožnik je sporni pregled opravil pred operacijo prednjih križnih vezi, za katero ni pridobil predhodne odobritve tožene stranke, niti niso bili stroški operacije tožniku priznani v tem socialnem sporu. Zato je pritrditi revizijskim navedbam, da je sodišče napačno... 19. 03. 2012 VSRS 19. 03. 2012 19. 03. 2012
Sodba: Pdp 324/2015 Jedro: Delavcu pripada plača v višini, dogovorjeni z delodajalcem v pogodbi o zaposlitvi. Sodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da sta se tožnica in tožena stranka ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi dogovorili, da pripada tožnici za poln delovni čas in vnaprej... 25. 09. 2015 VDSS 25. 09. 2015 25. 09. 2015
Sodba: I U 23/2013 NAKNADNO SE JE SPREMENILA ZAKONSKA DOLOČBA 96. ČLENA ZDOH-2, (96/4 ZDOH-2). Jedro V zadevi je sporno, ali tožnik izpolnjuje vse tri obligatorne pogoje iz 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 za oprostitev plačila dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri... 17. 09. 2013 UPRS 17. 09. 2013 17. 09. 2013
Sodba: VIII Ips 267/2010 Jedro: Vprašanje uporabe določbe 3.a člena ZSPJS (ki ureja le način uveljavljanja vrnitve napačno določene in izplačane plače in ni podlaga za delavčevo obveznost) ne more biti relevantno, saj ne gre za primer, ko bi bila toženki v nasprotju z zakonom, predpisi... 07. 02. 2012 VSRS 07. 02. 2012 07. 02. 2012
Sodba: Sklep VIII DoR 33/2014 Jedro Revizija se dopusti glede pravnega vprašanja, ali imajo delavci, ki jim je bila pogodba o zaposlitvi redno odpovedana iz razloga nesposobnosti in jim je bila izplačana odpravnina pred 31. 7. 2010 (pred uveljavitvijo odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-214/09, Up... 10. 06. 2014 VSRS 10. 06. 2014 10. 06. 2014
Sodba: VIII Ips 302/2016 Jedro Presoja tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe ob v sodnem postopku ugotovljeni kršitvi z znaki kaznivega dejanja ne more vplivati na presojo sodišča o možnosti nadaljevanja delovnega razmerja do izteka odpovednega roka po 109. členu ZDR-1. Čeprav je bil tožnik... 21. 03. 2017 VSRS 21. 03. 2017 21. 03. 2017
Sodba: Sklep III DoR 112/2014 Jedro Predlog se dopusti glede vprašanja, ali je po določbi 87. člena ZZVZZ samostojni podjetnik dolžan Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrniti škodo, ki je temu nastala, ker se je samostojni podjetnik poškodoval v delovni nezgodi in ni izvedel ustreznih... 23. 09. 2014 VSRS 23. 09. 2014 23. 09. 2014
Sodba: I U 2190/2011 Jedro Zakon davčno oprostitev pogojuje s triletnim bivanjem do dneva odsvojitve, ki je praviloma identičen dnevu prodaje. Sodišče pa se ne strinja s stališčem, da zakon ne omogoča upoštevanja sicer logičnega postopanja davčnih zavezancev v procesu odsvojitve... 20. 03. 2012 UPRS 20. 03. 2012 20. 03. 2012
Sodba: Sklep X Ips 88/2009 Jedro Ker je prvostopenjsko sodišče pri presoji, ali je bil revidentki DDV utemeljeno odmerjen, revidentkina ravnanja v določenem delu presojalo z vidika stvarnopravnih pravil, v določenem delu pa je ta pravila zanemarilo, so po presoji revizijskega sodišča nosilni... 10. 06. 2011 VSRS 10. 06. 2011 10. 06. 2011
Sodba: Sklep X Ips 205/2015 Jedro Predmet presoje v tem upravnem sporu je pravilnost sklepa carinskega organa, št. 4243-612/2014-19 z dne 10. 12. 2014, s katerim je carinski organ ta zahtevek revidenta za uničenje zadržanega blaga zavrnil. Po mnenju Vrhovnega sodišča revident za revizijo po... 22. 06. 2016 VSRS 22. 06. 2016 22. 06. 2016
Sodba: Sklep in sodba I U 2615/2017-15 Zveza:ZDoh-2 člen 15, 105, 108, 124, 125, 126, 131. ZDavP-2 člen 58, 131 Jedro: Davčni organ se v obrazložitvi izpodbijane odločbe izrecno in konkretno sklicuje na davčne posledice in učinke ugotovitvene odločbe v predhodno navedenem DIN in iz teh učinkov izpeljuje... 05. 06. 2018 UPRS 05. 06. 2018 05. 06. 2018
Sodba: X Ips 23/2014 Jedro Če Ustavno sodišče razveljavi zakon oziroma njegov del, to ne predstavlja samostojne podlage za vložitev pravnega sredstva, s katerim bi bilo mogoče poseči v razmerja, o katerih je bilo (na podlagi takšnega zakona) že pravnomočno odločeno. Taka razveljavitev... 12. 07. 2014 VSRS 12. 07. 2014 12. 07. 2014
Sodba: Sklep X Ips 167/2012 Jedro Ob predpostavki, da se ugotovi, da so dobave opravljene s pomočjo drugih gospodarskih subjektov, je po presoji Vrhovnega sodišča ključnega pomena za (ne)priznavanje pravice do odbitka DDV ugotavljanje in dokazna ocena – analiza vseh objektivnih dejstev in njihova... 09. 05. 2013 VSRS 09. 05. 2013 09. 05. 2013
Sodba: VIII Ips 163/2016 Jedro Iz ZIS ne izhaja, da se celoten znesek napitnin izplača zaposlenim, pač pa le, da se v celoti nameni za plače. To pomeni, da se iz prihodka delodajalca, ki ga mora v celoti nameniti za plače zaposlenih, krije vse, kar mora delodajalec plačati kot strošek plače... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: Pdp 1/2014 Jedro: Dejstvo, da je tožena stranka tožnici (čistilki) odpovedala pogodbo o zaposlitvi zaradi poslovnih razlogov in sicer zaradi prenehanja izvajanja storitev čiščenja pri naročniku, istočasno pa zaposlila nova delavca na delovnem mestu, katerega naloge je pred tem... 19. 03. 2014 VDSS 19. 03. 2014 19. 03. 2014
Sodba: C-397/17 (Profit Europe NV proti Belgische Staat) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi E. Levits, predsednik senata, A. Borg Barthet (poročevalec), sodnik, in M. Berger, sodnica, generalna pravobranilka: J. Kokott, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 12. 07. 2018 Sodišče EU 12. 07. 2018 12. 07. 2018
Sodba: I U 1956/2014 Jedro Besedilo 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 ne omogoča razlage, da sta kot pogoj za davčno oprostitev predpisana le lastništvo in dejansko bivanje ter da prijavljeno stalno prebivališče ni pogoj, temveč le eno od možnih sredstev dokazovanja dejanskega... 16. 06. 2015 UPRS 16. 06. 2015 16. 06. 2015
Sodba: Sklep III Ips 1/2014 Jedro Odgovor na vprašanje, glede katerega je bila revizija dopuščena, je na podlagi zgoraj navedenega naslednji: Če delodajalec ugovarja, da je za nastalo škodo soodgovoren tudi oškodovanec, njegov delavec, mora sodišče ugotavljati, ali so podani pogoji za deljeno... 25. 02. 2014 VSRS 25. 02. 2014 25. 02. 2014
Sodba: C-330/19 (Staatssecretaris van Financiën proti Exter BV) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin (poročevalec), predsednik senata, T. von Danwitz in P. G. Xuereb, sodnika,generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 08. 10. 2020 Sodišče EU 08. 10. 2020 08. 10. 2020
Sodba: Sklep VIII Ips 280/2011 Jedro Revizija pravilno opozarja na to, da časovni okvir, ki omejuje osebnega zdravnika pri ugotavljanju začasne nezmožnosti po 244. členu Pravil ni vezan na datum predhodne ugotovitve imenovanega zdravnika, od kdaj je zavarovanec zmožen za delo (oziroma začasna... 01. 10. 2012 VSRS 01. 10. 2012 01. 10. 2012
Sodba: VIII Ips 295/2006 Jedro Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi in je delavec zato odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če bi pogodbo o zaposlitvi odpovedal delodajalec iz poslovnih razlogov. Tožnica... 09. 01. 2007 VSRS 09. 01. 2007 09. 01. 2007
Sodba: Sklep III DoR 38/2014 Jedro Odgovor na vprašanje, ali se pri odgovornosti delodajalca za škodni dogodek (nezgodo pri delu) in škodo (stroške zdravljenja poškodovanca - delavca) po 86. členu ZZVZZ upošteva prispevek delavca (poškodovanca - zavarovanca tožeče stranke, ki je zaradi škodnega... 08. 07. 2014 VSRS 08. 07. 2014 08. 07. 2014
Sodba: I U 865/2017-13 Jedro: Tožeča stranka ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova obravnavanih posojil. Prilivi denarnih sredstev, ki so izkazani na konto kartici dobavitelja in na katere se sklicuje tožeča stranka, niso evidentirani na podlagi posojilnih pogodb, temveč... 26. 03. 2019 UPRS 26. 03. 2019 26. 03. 2019
Sodba: I U 515/2012 Jedro: Davčni organ začne davčno izvršbo le zoper dolžnika, ki obveznosti ne plača v predpisanem roku.S (pri)tožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova. Izrek: Tožba se zavrne.Vsaka stranka nosi svoje stroške upravnega spora... 12. 10. 2012 UPRS 12. 10. 2012 12. 10. 2012
Sodba: Sklep III Ips 122/2011 Jedro Odgovor na vprašanje, glede katerega je bila revizija dopuščena, je naslednji: Če delodajalec ugovarja, da je za nastalo škodo soodgovoren tudi oškodovanec, njegov delavec, mora sodišče ugotavljati, ali so podani pogoji za deljeno odškodninsko odgovornost... 25. 02. 2014 VSRS 25. 02. 2014 25. 02. 2014
Sodba: C-907/19 (Q-GmbH proti Finanzamt Z) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot (poročevalec), predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 25. 03. 2021 Sodišče EU 25. 03. 2021 25. 03. 2021
Sodba: C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH and Finanzamt Osterholz-Scharmbeck) on the interpretation of Articles 17 and 18 of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE... 29. 04. 2004 Sodišče EU 29. 04. 2004 29. 04. 2004
Sodba: C-182/20 (BE, DT proti Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, Accer Ipurl Suceava, stečajni upravitelj družbe BE, EP) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Wahl, predsednik senata, A. Prechal (poročevalka), predsednica tretjega senata, in F. Biltgen, sodnik,generalni pravobranilec E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 03. 06. 2021 Sodišče EU 03. 06. 2021 03. 06. 2021
Sodba: Sklep III DoR 90/2013 Jedro Dopuščena revizija - ali je pravna podlaga za zahtevek tožeče stranke določba 18. člena ZOZP ali določbe 271. in 274. člena ZPIZ-1 oziroma ali so določbe ZPIZ-1 glede na določbe ZOZP lex specialis. Izrek Predlogu se ugodi in se revizija dopusti o pravnem... 12. 02. 2014 VSRS 12. 02. 2014 12. 02. 2014
Sodba: I U 164/2013 Jedro Oprostitev plačila dohodnine od dobička od kapitala po 2. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 se nanaša le na odsvojitev stanovanja ali stanovanjske hiše. Pri tožnici ni šlo za takšno situacijo, saj je odsvojila parkirno mesto.Za čas pridobitve nepremičnine... 24. 09. 2013 UPRS 24. 09. 2013 24. 09. 2013
Sodba: I U 1588/2017-11 Jedro: Iz davčnih evidenc je razvidno, da je bil tožnik na podlagi Zakona o dohodnini do 5. 5. 2016 rezident Republike Slovenije, saj je imel uradno prijavljeno bivališče v Sloveniji. Rezident Slovenije je na podlagi 5. člena ZDoh-2 zavezan za plačilo dohodnine od vseh... 10. 07. 2018 UPRS 10. 07. 2018 10. 07. 2018
Sodba: III Ips 73/2014 Jedro ZOZP v 18. členu tožeči stranki izrecno podeljuje aktivno stvarno legitimacijo za zahtevke zoper odgovornostno zavarovalnico. Vendar pa je njihov obseg ožji v primerjavi z ZPIZ-1. Zahtevki tožeče stranke zoper odgovornostno zavarovalnico so namreč omejeni glede... 11. 11. 2014 VSRS 11. 11. 2014 11. 11. 2014
Prikazov na stran:
Komentar