Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: I U 967/2012 Jedro Upoštevaje določbo 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 morajo biti za to, da se dohodnine ne plača, kumulativno izpolnjeni trije pogoji: poleg lastništva nepremičnine in dejanskega bivanja tudi prijavljeno stalno prebivališče, in to v obdobju vsaj zadnjih... 25. 09. 2012 UPRS 25. 09. 2012 25. 09. 2012
Sodba: VIII Ips 256/2013 Jedro V obravnavani zadevi tako podlago za odločitev predstavlja zgolj določba 2. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, po katerem je z obveznim zavarovanjem zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v tujini najmanj v višini 95% vrednosti... 03. 06. 2014 VSRS 03. 06. 2014 03. 06. 2014
Sodba: I U 95/2012 Jedro Da se dohodnine ne plača, morajo biti po določbi 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 izpolnjeni trije pogoji - lastništvo nepremičnine, dejansko bivanje in prijavljeno stalno prebivališče - kumulativno, in to v obdobju zadnjih treh let pred odsvojitvijo... 03. 04. 2012 UPRS 03. 04. 2012 03. 04. 2012
Sodba: VIII Ips 66/2015 Jedro Tožnica je sicer ob prostovoljni vključitvi v obvezno zavarovanje izpolnjevala pogoje iz 34. ZPIZ-1, naknadno pa je bilo za obdobje zavarovanj na teh dveh podlagah vzpostavljeno pravno razmerje, ki je podlaga za obvezno zavarovanje po 13. členu ZPIZ-1 in ima... 13. 07. 2015 VSRS 13. 07. 2015 13. 07. 2015
Sodba: X Ips 1051/2006 Jedro Pri obnovi postopka po uradni dolžnosti mora pristojni organ izvesti formalni preizkus in med drugim ugotoviti, ali je okoliščina, ki pomeni razlog za obnovo postopka, verjetno izkazana. Če ugotovi, da je obnovitveni razlog verjetno izkazan, mora poleg drugih... 19. 03. 2009 VSRS 19. 03. 2009 19. 03. 2009
Sodba: I U 1037/2013 Jedro Tožnica na naslovu odsvojene nepremičnine ni imela prijavljenega stalnega prebivališča tri leta pred odsvojitvijo nepremičnine. Zato je pravilna ugotovitev, da pogojev za oprostitev plačila davka, ki so predpisani kumulativno in med katerimi je tudi pogoj... 17. 09. 2013 UPRS 17. 09. 2013 17. 09. 2013
Sodba: VIII Ips 267/2010 Jedro: Vprašanje uporabe določbe 3.a člena ZSPJS (ki ureja le način uveljavljanja vrnitve napačno določene in izplačane plače in ni podlaga za delavčevo obveznost) ne more biti relevantno, saj ne gre za primer, ko bi bila toženki v nasprotju z zakonom, predpisi... 07. 02. 2012 VSRS 07. 02. 2012 07. 02. 2012
Sodba: I U 501/2016-9 Jedro: Dohodki, doseženi s prodajo zbranega odpadnega materiala, pridobljenega z aktivnostjo zbiranja, pri čemer ne gre za trajno opravljanje te aktivnosti, se obravnava kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. Izrek: I. Tožba se zavrne.II... 05. 12. 2017 UPRS 05. 12. 2017 05. 12. 2017
Sodba: I U 2190/2011 Jedro Zakon davčno oprostitev pogojuje s triletnim bivanjem do dneva odsvojitve, ki je praviloma identičen dnevu prodaje. Sodišče pa se ne strinja s stališčem, da zakon ne omogoča upoštevanja sicer logičnega postopanja davčnih zavezancev v procesu odsvojitve... 20. 03. 2012 UPRS 20. 03. 2012 20. 03. 2012
Sodba: III Ips 73/2014 Jedro ZOZP v 18. členu tožeči stranki izrecno podeljuje aktivno stvarno legitimacijo za zahtevke zoper odgovornostno zavarovalnico. Vendar pa je njihov obseg ožji v primerjavi z ZPIZ-1. Zahtevki tožeče stranke zoper odgovornostno zavarovalnico so namreč omejeni glede... 11. 11. 2014 VSRS 11. 11. 2014 11. 11. 2014
Sodba: VIII Ips 292/2015 Jedro Sodišče je upoštevalo določbo 2. alineje 101. člena ZDR-1, da mora delodajalec v programu razreševanja (večjega števila) presežnih delavcev preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod spremenjeni pogoji. Pri tem pa je ugotovilo, da je tožena stranka dokazala... 09. 02. 2016 VSRS 09. 02. 2016 09. 02. 2016
Sodba: I U 515/2012 Jedro: Davčni organ začne davčno izvršbo le zoper dolžnika, ki obveznosti ne plača v predpisanem roku.S (pri)tožbo zoper sklep o izvršbi ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova. Izrek: Tožba se zavrne.Vsaka stranka nosi svoje stroške upravnega spora... 12. 10. 2012 UPRS 12. 10. 2012 12. 10. 2012
Sodba: VIII Ips 92/2016 Jedro Pri nadomestilih se ne plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje (207. člen ZPIZ-1), kljub temu bi bili lahko upoštevani pri izračunu pokojninske osnove (1. alineja 42. člena ZPIZ-1), vendar le ob izpolnjenem pogoju vključenosti v obvezno zavarovanje (2. alineja... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: III Ips 144/2014 Jedro Tožničin zahtevek za povračilo družinske pokojnine je po vsebini regresni zahtevek. Pravno podlago odškodninskih zahtevkov tožnice predstavlja prvi odstavek 271. člena ZPIZ-1. Vendar pa je, kadar škoda nastane kot posledica prometne nesreče, primarno treba... 29. 03. 2016 VSRS 29. 03. 2016 29. 03. 2016
Sodba: I U 1479/2017-20 Jedro: Ugotovitev, da je tožeča stranka s sklenitvijo Pogodbe o odstopu terjatev v zavarovanje z dne 7. 3. 2005 in obvestilom dolžniku izgubila položaj upnika in s tem aktivno materialno legitimacijo za njeno uveljavljanje v sodnih postopkih, je po presoji sodišča... 29. 05. 2018 UPRS 29. 05. 2018 29. 05. 2018
Sodba: VIII Ips 295/2006 Jedro Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi in je delavec zato odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če bi pogodbo o zaposlitvi odpovedal delodajalec iz poslovnih razlogov. Tožnica... 09. 01. 2007 VSRS 09. 01. 2007 09. 01. 2007
Sodba: I U 1956/2014 Jedro Besedilo 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 ne omogoča razlage, da sta kot pogoj za davčno oprostitev predpisana le lastništvo in dejansko bivanje ter da prijavljeno stalno prebivališče ni pogoj, temveč le eno od možnih sredstev dokazovanja dejanskega... 16. 06. 2015 UPRS 16. 06. 2015 16. 06. 2015
Sodba: I U 865/2017-13 Jedro: Tožeča stranka ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova obravnavanih posojil. Prilivi denarnih sredstev, ki so izkazani na konto kartici dobavitelja in na katere se sklicuje tožeča stranka, niso evidentirani na podlagi posojilnih pogodb, temveč... 26. 03. 2019 UPRS 26. 03. 2019 26. 03. 2019
Sodba: I U 937/2017-12 Jedro: Tožeča stranka ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti iz naslova obravnavanih posojil. Prilivi denarnih sredstev, ki so izkazani na konto karticah dobaviteljev in na katere se sklicuje tožeča stranka, niso evidentirani na podlagi posojilnih pogodb, temveč... 26. 03. 2019 UPRS 26. 03. 2019 26. 03. 2019
Sodba: I U 1824/2016 Jedro: Iz določbe šestega odstavka 8. člena ZUDDob po presoji sodišča dovolj jasno izhaja, da pogodbe, ki je sklenjena v letu 2016 za udeležbo delavcev pri dobičku za leto 2015, ni mogoče odobriti in vpisati v poseben register. Pogodbo po petem odstavku 21. člena... 04. 04. 2017 UPRS 04. 04. 2017 04. 04. 2017
Sodba: I U 863/2017-13 Jedro: Rok, ki ga za izdajo odločbe v DIN določa ZDavP-2, je zakonski instrukcijski rok. Gre namreč za rok, ki velja za organ, ki mora v določenem času opraviti določeno dejanje v postopku. Prekoračitev tovrstnih rokov pa po ustaljeni sodni praksi in pravni teoriji... 16. 10. 2018 UPRS 16. 10. 2018 16. 10. 2018
Sodba: I U 1425/2017-10 Jedro: Rok za izdajo odmerne odločbe v davčnem inšpekcijskem nadzoru, ki ga določa drugi odstavek 141. člena ZDavP-2, je inštrukcijske in ne prekluzivne narave. Navedeni rok tudi ni materialni, temveč procesni rok. Davčni organ mora zato tudi po poteku tega roka izdati... 25. 10. 2018 UPRS 25. 10. 2018 25. 10. 2018
Sodba: I U 164/2013 Jedro Oprostitev plačila dohodnine od dobička od kapitala po 2. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 se nanaša le na odsvojitev stanovanja ali stanovanjske hiše. Pri tožnici ni šlo za takšno situacijo, saj je odsvojila parkirno mesto.Za čas pridobitve nepremičnine... 24. 09. 2013 UPRS 24. 09. 2013 24. 09. 2013
Sodba: I U 310/2018-10 Jedro: Iz spisov sledi, da je bil tožnik pred začetkom nadzora poučen o pravici, da je navzoč pri nadzoru in tekoče obveščen o dejstvih in okoliščinah, ugotovljenih pri nadzoru. Obveščen je bil tudi o nameravanih poizvedbah, opravljenih v okviru mednarodne pomoči pri... 22. 01. 2019 UPRS 22. 01. 2019 22. 01. 2019
Sodba: VIII Ips 95/2019 Jedro: Javni uslužbenec se v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZSPJS ob zaposlitvi v javnem sektorju uvrsti v izhodiščni plačni razred delovnega mesta oziroma zgolj izjemoma, če za to obstajajo utemeljeni razlogi in je podano soglasje, za največ pet plačnih razredov... 10. 03. 2020 VSRS 10. 03. 2020 10. 03. 2020
Sodba: Sklep III DoR 126/2018-9 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja ali je tožeča stranka upravičena do plačila sorazmernega dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 18. členu ZOZP le v primeru, ko je kot posledica prometne nesreče pri zavarovancu nastopila nezmožnost oziroma... 22. 01. 2019 VSRS 22. 01. 2019 22. 01. 2019
Sodba: C-497/01 (Zita Modes Sàrl and Administration de l'enregistrement et des domaines) on the interpretation of Article 5(8) of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), as amended... 27. 11. 2003 Sodišče EU 27. 11. 2003 27. 11. 2003
Sodba: X Ips 136/2015 Jedro Glede na zakonsko ureditev in dejstvo, da je bila Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov sprejeta na predlog Ekonomskega socialnega sveta ob upoštevanju podatkov o vseh zaposlenih in o zaposlenih invalidih pri delodajalcih s posameznih področij po... 15. 07. 2015 VSRS 15. 07. 2015 15. 07. 2015
Sodba: C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH and Finanzamt Osterholz-Scharmbeck) on the interpretation of Articles 17 and 18 of Sixth Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes – Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ 1977 L 145, p. 1), THE... 29. 04. 2004 Sodišče EU 29. 04. 2004 29. 04. 2004
Sodba: Sodba in sklep Pdp 1156/2013 Jedro: Tožnici pripada dodatek za magisterij od dne, ko je pridobila naslov magistrica znanosti in ne šele od dneva seznanitve tožene stranke o pridobljenem nazivu.Dodatek za specializacijo javnemu uslužbencu pripada ob izpolnjevanju drugih pogojev le, če je... 26. 02. 2014 VDSS 26. 02. 2014 26. 02. 2014
Sodba: Sklep X DoR 145/2019-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:1. Ali je pravilna razlaga Upravnega sodišča, da je statični delovni stroj po prvem odstavku 93. členu Zakona o trošarinah (ZTro-1) le stroj, ki: ne izpolnjuje pogojev za registracijo za udeležbo v javnem prometu, se med... 26. 02. 2020 VSRS 26. 02. 2020 26. 02. 2020
Sodba: I U 886/2018-9 Jedro: Navidezni posli oz. pogodbe so lahko absolutno navidezni (fiktivni), kar pomeni, da stranki pravnega posla nista sklenili in da tretjim osebam lažno prikazujeta, da sta ga; takšna pogodba torej ne prikriva druge pogodbe. Lahko pa takšna pogodba prikriva pogodbo... 05. 02. 2019 UPRS 05. 02. 2019 05. 02. 2019
Sodba: III Ips 86/2013 Jedro: v primeru konkurence med navadno in fiduciarno cesijo je treba uporabiti splošno ureditev iz 420. člena OZ. Ta določa, da v primeru, ko upnik odstopi isto terjatev raznim osebam, pripada terjatev tistemu prevzemniku, o katerem je odstopnik najprej obvestil... 14. 07. 2015 VSRS 14. 07. 2015 14. 07. 2015
Sodba: I U 1762/2016-9 Jedro: V skladu s SRS 22 morajo biti vsi vpisi v poslovne knjige opravljeni na podlagi verodostojne knjigovodske listine. Ta je v SRS 21 opredeljena kot pisno pričevanje o nastanku poslovnega dogodka ter služi kot podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne... 21. 08. 2018 UPRS 21. 08. 2018 21. 08. 2018
Sodba: C-655/18 (Teritorialna direktsia „Severna morska“ kam Agentsia Mitnitsi, pravna naslednica Mitnitsa Varna, proti „Schenker“ EOOD, ob udeležbi Okrazhna prokuratura – Varna) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský in F. Biltgen (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,sodni tajnik: R. Schiano, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 14. novembra... 04. 03. 2020 Sodišče EU 04. 03. 2020 04. 03. 2020
Sodba: C-604/19 (Gmina Wrocław proti Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 25. 02. 2021 Sodišče EU 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Sodba: Ru 49/95 Jedro: Po določilu 1. odstavka 72. člena ZR se v račun odhodkov lahko vključijo samo tisti odhodki (stroški), ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti organizacije ali posledica opravljanja te dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za... 08. 03. 1996 VSRS 08. 03. 1996 08. 03. 1996
Sodba: C‑712/19 (Novo Banco SA proti Junta de Andalucía) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin, predsednik senata, T. von Danwitz (poročevalec) in P. G. Xuereb, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 25. 02. 2021 curia.europa.eu 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Sodba: U-I-16/21-11 Sklep Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa Iztok Ščernjavič, odvetnik v Domžalah, na seji 18. februarja 2021 sklenilo: 1. Izvrševanje tretjega... 27. 02. 2021 UL RS 26. 02. 2021 27. 02. 2021
Sodba: U-I-163/16-14 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Računskega sodišča, na seji 11. marca 2021 odločilo: 1. Člen 10 Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) je v neskladju... 24. 03. 2021 USRS 24. 03. 2021 24. 03. 2021
Sodba: C‑7/20 (VS proti Hauptzollamt Münster) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi L. Bay Larsen, predsednik senata, R. Silva de Lapuerta (poročevalka), podpredsednica Sodišča, in N. Jääskinen, sodnik,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 03. 03. 2021 Sodišče EU 03. 03. 2021 03. 03. 2021
Sodba: C‑581/19 (Frenetikexito – Unipessoal Lda proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi A. Prechal, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec), F. Biltgen, sodnika, L. S. Rossi, sodnica, in J. Passer, sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,na podlagi stališč, ki... 04. 03. 2021 Sodišče EU 04. 03. 2021 04. 03. 2021
Sodba: C-802/19 (Firma Z proti Finanzamt Y) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin, predsednik senata, T. von Danwitz in P. G. Xuereb (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 11. 03. 2021 Sodišče EU 11. 03. 2021 11. 03. 2021
Sodba: C-476/19 (Allmänna ombudet hos Tullverket proti Combinova AB) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan, in N. Jääskinen (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 08. 10. 2020 Sodišče EU 08. 10. 2020 08. 10. 2020
Sodba: C-50/88 (Heinz Kühne, Munich and Finanzamt München (Tax Office, Munich) III) THE COURT (Sixth Chamber), composed of: T. Koopmans, President of Chamber, T. F. O'Higgins, G. F. Mancini, C. N. Kakouris and F. A. Schockweiler, Judges,Advocate General: F. G. JacobsRegistrar: D. Louterman, Principal Administratorafter considering the observations... 27. 06. 1989 curia.europa.eu 27. 06. 1989 27. 06. 1989
Sodba: C-775/19 (5th AVENUE Products Trading GmbH proti Hauptzollamt Singen) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi E. Regan, (poročevalec), predsednik petega senata v funkciji predsednika desetega senata, E. Juhász in I. Jarukaitis, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 19. 11. 2020 curia.europa.eu 19. 11. 2020 19. 11. 2020
Sodba: C‑496/19 (Antonio Capaldo SpA proti Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský in N. Wahl (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 16. 07. 2020 Sodišče EU 16. 07. 2020 16. 07. 2020
Sodba: C‑543/19 (Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG proti Hauptzollamt Hamburg) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi M. Vilaras (poročevalec), predsednik senata, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin, sodniki, in K. Jürimäe, sodnica,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 15. 10. 2020 Sodišče EU 15. 10. 2020 15. 10. 2020
Sodba: C-509/19 (BMW Bayerische Motorenwerke AG proti Hauptzollamt München) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, F. Biltgen in N. Wahl (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za BMW... 10. 09. 2020 Sodišče EU 10. 09. 2020 10. 09. 2020
Sodba: C-812/19 (Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial, proti Skatteverket) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin, predsednik senata, T. von Danwitz (poročevalec) in P. G. Xuereb, sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 11. 03. 2021 Sodišče EU 11. 03. 2021 11. 03. 2021
Prikazov na stran:
Komentar