Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: Sklep VIII Ips 77/2014 Jedro Ob ugotovitvi pooblaščenega zdravnika na obdobnem zdravstvenem pregledu, da delavec (začasno) več ne izpolnjuje zdravstvenih zahtev za delovno mesto, se njegov delovno-pravni položaj ob sodelovanju pooblaščenega zdravnika rešuje na podlagi določb ZZVZZ... 17. 06. 2014 VSRS 17. 06. 2014 17. 06. 2014
Sodba: Sklep VIII Ips 123/2014 Jedro V obravnavani zadevi podlago za odločitev predstavlja zgolj določba 2. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ. Ker določbe prvega odstavka 135. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določa dodatne pogoje in omejitve, prav tako pa tudi določbe 225... 22. 09. 2014 VSRS 22. 09. 2014 22. 09. 2014
Sodba: Sklep VIII DoR 140/2011 Jedro Med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja spada tudi zagotavljanje plačila zdravstvenih storitev, med temi tudi storitev zdravljenja v tujini. Spor o odpravi odločb tožene stranke v zvezi s povračilom stroškov zdravljenja v tujini in posledično povračilo... 28. 02. 2012 VSRS 28. 02. 2012 28. 02. 2012
Sodba: VIII Ips 93/2016 Jedro V zavarovalno dobo štejejo le obdobja zavarovanja, za katera so bili plačani prispevki. Tožnik je bil zavarovan kot samostojni podjetnik in kot družbenik in je bil zavezanec za prijavo v zavarovanje in za plačilo prispevkov. Za izračun pokojninske osnove... 20. 12. 2016 VSRS 20. 12. 2016 20. 12. 2016
Sodba: Sklep III DoR 112/2014 Jedro Predlog se dopusti glede vprašanja, ali je po določbi 87. člena ZZVZZ samostojni podjetnik dolžan Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrniti škodo, ki je temu nastala, ker se je samostojni podjetnik poškodoval v delovni nezgodi in ni izvedel ustreznih... 23. 09. 2014 VSRS 23. 09. 2014 23. 09. 2014
Sodba: Sklep X Ips 270/2017 Jedro Ko tožnik v upravnem sporu predlaga izvedbo dokazov in ko utemelji obstoj in pravno relevantnost predlaganih dokazov s stopnjo verjetnosti, ki je več kot samo golo zatrjevanje, je upravno sodišče dolžno izvesti glavno obravnavo in ne sme že vnaprej zavrniti... 13. 02. 2020 VSRS 13. 02. 2020 13. 02. 2020
Sodba: Sodba in sklep X Ips 98/2017 Jedro: Dejstvo, da fizični osebi kapitalsko obvladujeta družbo P. DEV, s katero je revidentka poslovala kot s povezano osebo, samo po sebi ni pravno odločilno, če ni hkrati ugotovljeno tudi, da je revidentka nadomestilo oziroma dobiček (v obravnavanem primeru iz... 22. 05. 2019 VSRS 22. 05. 2019 22. 05. 2019
Sodba: C‑556/07 (Commission des Communautés européennes contre République française) LA COUR (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,avocat général: Mme V. Trstenjak,greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,vu la procédure écrite... 05. 03. 2009 Sodišče EU 05. 03. 2009 05. 03. 2009
Sodba: Sklep I Up 411/2008 Jedro Pavšalni znesek (določen v 2. odstavku 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu) predstavlja znesek povrnjenih stroškov in ne vključuje DDV na odvetniške stroške. Izrek Pritožbi tožeče stranke se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni... 04. 12. 2008 VSRS 04. 12. 2008 04. 12. 2008
Sodba: I U 2521/2017-13 Jedro: Zakonsko ureditev spodbude za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo iz 27. člena ZSRR-2 je po mnenju sodišča treba razlagati v pomenu, da lahko uveljavlja povračilo plačanih prispevkov tisti delodajalec, ki ima sedež in dejansko izvaja... 11. 06. 2019 USRS 11. 06. 2019 11. 06. 2019
Sodba: X Ips 201/2013 Jedro Za čas pridobitve kapitala (nepremičnine) v smislu 101. člena ZDoh-2 se v primerih, ko se pridobitev lastninske pravice na podlagi priposestvovanja ugotovi s sodno odločbo, šteje pravnomočnost take sodne odločbe. Izrek I. Revizija se zavrne. II. Tožeča stranka... 20. 02. 2014 VSRS 20. 02. 2014 20. 02. 2014
Sodba: I U 1353/2014 Jedro: Na podlagi 7. točke 44. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščena dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oz. uporabljeni, ali če je dobava... 21. 10. 2014 UPRS 21. 10. 2014 21. 10. 2014
Sodba: VIII Ips 157/2015 Jedro Po določbi 6. člena ZDSS-1 so kot kolektivni delovni spori opredeljeni tudi spori o sodelovanju delavcev pri upravljanju in v 52. členu kot taki navedeni tudi spori o neveljavnosti volitev članov sveta delavcev in o zahtevi za razveljavitev volitev članov sveta... 08. 09. 2015 VSRS 08. 09. 2015 08. 09. 2015
Sodba: Sodba in sklep II Ips 150/2016 Jedro Pravni interes je treba izkazati tudi za pravno sredstvo - če ta ne obstoji, pritožba ni dovoljena (primerjaj določbo četrtega odstavka 343. člena ZPP). Pravni interes pa je podan, če lahko pravdna stranka doseže boljši pravni položaj, kot ga je dosegla... 01. 09. 2016 VSRS 01. 09. 2016 01. 09. 2016
Sodba: Sklep VIII Ips 6/2013 Jedro Sodišče je svojo odločitev pravilno oprlo na prvi odstavek 135. člena Pravil. Po citiranem členu ima zavarovana oseba pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini oziroma do povračila stroškov teh storitev, če so v Sloveniji izčrpane možnosti... 15. 10. 2013 VSRS 15. 10. 2013 15. 10. 2013
Sodba: Sklep VIII R 6/2016 Jedro Predmet spora v tej zadevi so neizplačane plače in drugi prejemki iz delovnega razmerja. Ali je obstoj delovnega razmerja ugotovljen oziroma ali je njegov obstoj tožnik pravočasno uveljavljal, na pristojnost sodišča ne vpliva. Spor, kot je opredeljen v tožbi, je... 19. 04. 2016 VSRS 19. 04. 2016 19. 04. 2016
Sodba: Sklep X Ips 88/2009 Jedro Ker je prvostopenjsko sodišče pri presoji, ali je bil revidentki DDV utemeljeno odmerjen, revidentkina ravnanja v določenem delu presojalo z vidika stvarnopravnih pravil, v določenem delu pa je ta pravila zanemarilo, so po presoji revizijskega sodišča nosilni... 10. 06. 2011 VSRS 10. 06. 2011 10. 06. 2011
Sodba: Sklep VIII DoR 55/2014 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali imajo delavci, ki jim je bila pogodba o zaposlitvi redno odpovedana iz razloga nesposobnosti in jim je bila izplačana odpravnina pred 31. 7. 2010 (pred uveljavitvijo odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-214/09, Up-2988/08... 09. 12. 2014 VSRS 09. 12. 2014 09. 12. 2014
Sodba: IV U 56/2014 Jedro: Tožnik v davčnem postopku ni uspel dokazati, da so obstojala pravno poslovna razmerja med strankami tega postopka, na podlagi katerih bi lahko davčni organ ugotavljal plačilne instrumente dolžniško upniških razmerij in posledično asignacijska pooblastilna... 11. 03. 2015 UPRS 11. 03. 2015 11. 03. 2015
Sodba: Sklep VIII Ips 295/2011 Objava v zbirki VSRS:DZ 2011-2013 Jedro V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča EU tudi zdravstvene storitve, opravljene za plačilo, spadajo na področje uporabe določb o svobodi opravljanja storitev. Vendar pa sistem, ki zavarovancem omogoča, da od domačega nosilca... 04. 12. 2012 VSRS 04. 12. 2012 04. 12. 2012
Sodba: Sklep III Ips 1/2014 Jedro Odgovor na vprašanje, glede katerega je bila revizija dopuščena, je na podlagi zgoraj navedenega naslednji: Če delodajalec ugovarja, da je za nastalo škodo soodgovoren tudi oškodovanec, njegov delavec, mora sodišče ugotavljati, ali so podani pogoji za deljeno... 25. 02. 2014 VSRS 25. 02. 2014 25. 02. 2014
Sodba: VIII Ips 169/2015 Jedro Ker tožnik pravice do delne invalidske pokojnine ni pridobil, še manj izplačila delne invalidske pokojnine, bi bilo nesprejemljivo, da mu do takrat ne bi pripadalo nadomestilo v polnem obsegu. Pri tem ni pomembna (sicer nekoliko nejasna) formulacija odločb... 10. 11. 2015 VSRS 10. 11. 2015 10. 11. 2015
Sodba: I U 23/2013 NAKNADNO SE JE SPREMENILA ZAKONSKA DOLOČBA 96. ČLENA ZDOH-2, (96/4 ZDOH-2). Jedro V zadevi je sporno, ali tožnik izpolnjuje vse tri obligatorne pogoje iz 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 za oprostitev plačila dohodnine od dobička iz kapitala, doseženega pri... 17. 09. 2013 UPRS 17. 09. 2013 17. 09. 2013
Sodba: C-397/17 (Profit Europe NV proti Belgische Staat) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi E. Levits, predsednik senata, A. Borg Barthet (poročevalec), sodnik, in M. Berger, sodnica, generalna pravobranilka: J. Kokott, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 12. 07. 2018 Sodišče EU 12. 07. 2018 12. 07. 2018
Sodba: I U 1585/2011 Jedro: Pravni prednik tožeče stranke je v letu 2008 izplačal znesek 50.000,00 EUR, ne da bi zato obstajala podlaga v sklenjeni pogodbi. Ta je bila kot aneks k pogodbi o prodaji poslovnega deleža sestavljena šele kasneje, po izplačilu zneska. Iz aneksa sledi, da gre za... 10. 01. 2012 USRS 10. 01. 2012 10. 01. 2012
Sodba: Sklep X Ips 302/2016 Jedro Vprašanja, ki jih revident navaja, so zastavljena le na načelni (splošni) ravni in zahtevajo le splošne odgovore, ki pa jasno izhajajo iz 7. poglavja javnega povabila (Postopek izbire kandidata pred oddajo ponudbe) in določb Zakona o urejanju trga dela. Izrek I... 05. 10. 2016 VSRS 05. 10. 2016 05. 10. 2016
Sodba: X Ips 428/2010 Jedro Neutemeljen je po presoji revizijskega sodišča revizijski ugovor, da simuliranega pravnega posla ni bilo, ker je enostranski akt, in da zato obresti od vplačanih sredstev ne bi smele biti obdavčene po 64. členu ZDoh. Ni namreč bistveno, s kakšnim pravnim poslom... 22. 03. 2012 VSRS 22. 03. 2012 22. 03. 2012
Sodba: I U 1124/2015 Jedro V obravnavani zadevi ni spora o tem, da je imela tožeča stranka v obdobju od 16. 3. 1979 do 29. 4. 2014 prijavljeno stalno prebivališče v drugem stanovanju in da je v odsvojenem stanovanju stalno prebivališče prijavila šele po njegovi odsvojitvi, dne 29. 4. 2014... 14. 06. 2016 UPRS 14. 06. 2016 14. 06. 2016
Sodba: I U 2336/2018-27 Jedro: Dejansko stanje davčni zavezanec lahko dokazuje z različnimi dokaznimi sredstvi, tudi z zaslišanjem stranke ali pa priče, vendar morajo biti dokazi tako listinski, kot tudi izpovedbe strank ali prič skladni in prepričljivi, da sodišče prepričajo. Po drugi strani... 09. 03. 2020 UPRS 09. 03. 2020 09. 03. 2020
Sodba: U-I-480/20-12 Sklep Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Danijela Rebolja, Maribor, na seji 18. januarja 2021 sklenilo: 1. Izvrševanje 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št... 30. 01. 2021 USRS 18. 01. 2021 30. 01. 2021
Sodba: C-371/04 (Commission of the European Communities applicant, v Italian Republic defendant) THE COURT (Second Chamber), composed of C.W.A. Timmermans, President of the Chamber, R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka (Rapporteur) and G. Arestis, Judges,Advocate General: E. Sharpston,Registrar: M. Ferreira, Principal Administrator,having regard to the written... 26. 10. 2006 Sodišče EU 26. 10. 2006 26. 10. 2006
Sodba: Sklep III DoR 38/2014 Jedro Odgovor na vprašanje, ali se pri odgovornosti delodajalca za škodni dogodek (nezgodo pri delu) in škodo (stroške zdravljenja poškodovanca - delavca) po 86. členu ZZVZZ upošteva prispevek delavca (poškodovanca - zavarovanca tožeče stranke, ki je zaradi škodnega... 08. 07. 2014 VSRS 08. 07. 2014 08. 07. 2014
Sodba: X Ips 29/2012 Jedro Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je v javnem interesu, se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti med spoloma med vsemi zavarovanci dopolnilnega zavarovanja in skupaj z obveznim zdravstvenim zavarovanjem predstavlja del socialne... 15. 05. 2013 VSRS 15. 05. 2013 15. 05. 2013
Sodba: Sklep X Ips 205/2015 Jedro Predmet presoje v tem upravnem sporu je pravilnost sklepa carinskega organa, št. 4243-612/2014-19 z dne 10. 12. 2014, s katerim je carinski organ ta zahtevek revidenta za uničenje zadržanega blaga zavrnil. Po mnenju Vrhovnega sodišča revident za revizijo po... 22. 06. 2016 VSRS 22. 06. 2016 22. 06. 2016
Sodba: Sklep VIII Ips 314/2004 Jedro Za odškodninsko odgovornost morajo biti kumulativno podani elementi odškodninskega delikta in sicer da škoda izvira iz nedopustnega ravnanja, da je škoda sploh nastala, da obstaja vzročna zveza med nastalo škodo in nedopustnim ravnanjem in da obstaja odgovornost... 24. 05. 2005 VSRS 24. 05. 2005 24. 05. 2005
Sodba: C-290/05 Ákos Nádasdi (C-290/05) proti Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága in Ilona Németh (C-333/05) proti Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága SODIŠČE (prvi senat), v sestavi P. Jann, predsednik senata, N. Colneric (poročevalka), sodnica, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič in E. Levits, sodniki,generalna pravobranilka: E. Sharpston,sodni tajnik: B. Fülöp, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave... 05. 10. 2006 Sodišče EU 05. 10. 2006 05. 10. 2006
Sodba: Sklep VIII Ips 249/2011 Jedro Primerjava prvega odstavka 182. člena ZDR s prvim in drugim odstavkom 263. člena ZGD-1 pokaže, da je ZGD-1 v tem delu lex specialis. Odškodninska odgovornost članov vodenja in nadzora je strožja kot odškodninska odgovornost ostalih delavcev po 182. členu ZDR, kar... 06. 11. 2012 VSRS 06. 11. 2012 06. 11. 2012
Sodba: Sklep III DoR 90/2013 Jedro Dopuščena revizija - ali je pravna podlaga za zahtevek tožeče stranke določba 18. člena ZOZP ali določbe 271. in 274. člena ZPIZ-1 oziroma ali so določbe ZPIZ-1 glede na določbe ZOZP lex specialis. Izrek Predlogu se ugodi in se revizija dopusti o pravnem... 12. 02. 2014 VSRS 12. 02. 2014 12. 02. 2014
Sodba: II Ips 351/2011 Objava v zbirki VSRS: CZ 2012/2013 Jedro Ker ne gre za klasično zavarovalno razmerje, ni mogoče uporabiti klasičnih pravil pogodbenega obligacijskega prava, ki temeljijo na načelu pacta sunt servanda, ampak je treba izhajati iz korporacijskega sistema odločanja... 17. 05. 2012 VSRS 17. 05. 2012 17. 05. 2012
Sodba: Sklep III Ips 122/2011 Jedro Odgovor na vprašanje, glede katerega je bila revizija dopuščena, je naslednji: Če delodajalec ugovarja, da je za nastalo škodo soodgovoren tudi oškodovanec, njegov delavec, mora sodišče ugotavljati, ali so podani pogoji za deljeno odškodninsko odgovornost... 25. 02. 2014 VSRS 25. 02. 2014 25. 02. 2014
Sodba: I U 1344/2018-9 Jedro: Tožnikove prejete fakture dobaviteljev kažejo, da je bil tožnik kupec mobilnih telefonov, in sicer so mu bile fakture izdane na način, da je bila na njih navedena njegova ID za DDV številka in ob sklicevanju na znotrajskupnostno davka prosto dobavo po 6a členu... 28. 05. 2019 USRS 28. 05. 2019 28. 05. 2019
Sodba: I U 758/2014 Jedro Za to, da se pri ugotavljanju nabavne vrednosti upošteva vrednost iz pogodbe, je bistveno, da je na podlagi pogodbe kapital pridobljen, kar v primeru, ko gre za nepremičnino, pomeni, da je na podlagi sklenjene pogodbe možen vpis lastninske pravice na nepremičnini... 23. 09. 2014 UPRS 23. 09. 2014 23. 09. 2014
Sodba: X Ips 14/2013 Jedro V skladu z načelom zakonitosti (v davčnem pravu) se pri odmeri javno-finančnih dajatev uporabi zakon, ki je veljal v obdobju, na katerega se nanaša davčna obveznost, razen v primeru, če novi zakon glede take obveznosti določa drugače. ZDDPO-2 pa ne vsebuje... 25. 09. 2014 VSRS 25. 09. 2014 25. 09. 2014
Sodba: X Ips 23/2014 Jedro Če Ustavno sodišče razveljavi zakon oziroma njegov del, to ne predstavlja samostojne podlage za vložitev pravnega sredstva, s katerim bi bilo mogoče poseči v razmerja, o katerih je bilo (na podlagi takšnega zakona) že pravnomočno odločeno. Taka razveljavitev... 12. 07. 2014 VSRS 12. 07. 2014 12. 07. 2014
Sodba: X Ips 440/2004 Jedro Plačila članu uprave štejejo med osebne prejemke iz delovnega razmerja; če je plačilo v obliki opcije do nakupa delnice po vnaprej določeni ceni, se davčna osnova ugotovi glede na tržno ceno delnice ob realizaciji opcije, če je zavezanec ne izkaže, pa glede... 12. 03. 2009 VSRS 12. 03. 2009 12. 03. 2009
Sodba: X Ips 424/2014 Jedro Namen vračila davka po 11. členu ZDMV je v preprečitvi kopičenja davka (v različnih državah) zaradi prenosa vozila, zaradi česar je predvideno vračilo plačanega DMV za motorna vozila, ki se v RS ne registrirajo, ker zaradi izvoza oziroma dobave v drugo državo... 08. 06. 2016 VSRS 08. 06. 2016 08. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 324/2017 Jedro Tožnici je bila z odločbo toženke z dne 2. 6. 2015 priznana pravica do starostne pokojnine od 1. 2. 2015 dalje. Po upokojitvi ji je bivši delodajalec na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 249/2015 z dne 26. 1.2016 dne 14. 3. 2016 izplačal razlike v plači... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Sodba: Pdp 728/2010 Jedro: Prisotnost na delu je osnovni predpogoj, da se rezultati ter delovne in strokovne kvalitete lahko ocenijo. To pa pomeni, da javnega uslužbenca, ki je odsoten celotno ocenjevalno obdobje, ni mogoče oceniti. Izrek: Pritožba se zavrne in se potrdita izpodbijana... 18. 08. 2010 VDSS 18. 08. 2010 18. 08. 2010
Sodba: VIII Ips 247/2011 Jedro O začasni nezmožnosti za delo nad 30 dni pa samostojno odloča imenovani zdravnik, ki ni dolžan slediti predlogu osebnega zdravnika. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Sodišče prve stopnje je delno ugodilo tožbenemu zahtevku tožnice. Odpravilo je odločbi... 16. 04. 2012 VSRS 16. 04. 2012 16. 04. 2012
Sodba: VIII Ips 306/2017 Jedro Dejstvo, da delavec ni imel urejenega socialnega zavarovanja, da ni bil prijavljen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni dokaz neobstoja delovnega razmerja in v posledici zavarovalne dobe. Na podlagi dejanskih ugotovitev, da je tožnik delo na kmetiji... 30. 05. 2018 VSRS 30. 05. 2018 30. 05. 2018
Prikazov na stran:
Komentar