Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Literatura Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) UL RS 13/14-UPB8 … 31/16 – odl. US. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) UL RS 65/09-UPB3 … 55/15. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) UL RS 21/16 … 47/15 – ZZSDT. Zakon... Zveza RFR 01. 05. 2016
Literatura Direktiva Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (UL EU L 157 z dne 26. junija 2003). Direktiva Sveta 2010/24/ES z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri... Zveza RFR 01. 12. 2018
Literatura Zakon o računovodstvu (ZR; UL RS 23/99 … 114/06 – ZUE) Zakon o javnih financah (ZJF; UL RS 11/11-UPB4 … 96/15 – ZIPRS1617) Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (pravilnik o razčlenjevanju; UL RS 134/03 … 100/15... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: (Ne)pravilno usredstvovanje in odlaganje stroškov - IKS 06/2018 (Ne)pravilno usredstvovanje in odlaganje stroškov Večina stroškov se v organizaciji pojavlja relativno enakomerno iz obdobja v obdobje. Malo je takih, ki se pojavljajo neredno, bodisi enkrat bodisi večkrat, v daljšem časovnem razdobju. Če so ti stroški veliki, se kaj... Zveza RFR 31. 05. 2018
Sestavek: 1. Opredmetena osnovna sredstva - Priročnik javni sektor Opredmetena osnovna sredstva so dolgoročna sredstva in praviloma predstavljajo velik del sredstev uporabnikov, povezan z nastajanjem poslovnih učinkov. Opredelitev pojmov Opredmeteno osnovno sredstvo je tisto, ki ga imajo uporabniki v upravljanju, lasti ali finančnem... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 10. Rezervacije - Priročnik javni sektor Pri določenih uporabnikih resda ne veljajo za pomembno postavko v računovodskih izkazih, vendar je prav, da ti poznajo pravila za oblikovanje in porabljanje rezervacij ter primere uporabe rezervacij v praksi. Iz njih je mogoče razbrati, kdaj je tako postavko primerno... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 11. Časovne razmejitve - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki se srečujejo s pasivnimi časovnimi razmejitvami, ko odlagajo ali vnaprej vračunavajo prihodke in odhodke. Pri tem prihaja do izrazitega razkoraka med prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.Drugi uporabniki se... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 12. Stroški materiala in stroški storitev - Priročnik javni sektor Ti postavki je mogoče najti v členitvi stroškov po naravnih vrstah v kontnem načrtu, ki ustreza določenim uporabnikom. Drugi uporabniki imajo v EKN v glavnem postavko izdatkov za blago in storitve, ki nekako ustreza stroškom materiala in storitev. Opredelitev pojmov... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 13. Stroški dela in stroški povračil - Priročnik javni sektor Pri obravnavi stroškov dela in stroškov povračil veljajo enaka pravila tako za določene kot druge uporabnike. Upoštevati morajo zakonske predpise, ki urejajo delovna razmerja, trg dela, davke in prispevke. Plače v javnem sektorju so še posebej urejene z zakonskimi... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 14. Odhodki - Priročnik javni sektor Pri uporabnikih so odhodki običajno enaki stroškom obračunskega obdobja, saj gre pri njih večinoma za opravljanje storitev, le redko za prodajo proizvodov. Upoštevati morajo specifičnost obravnave računovodskih postavk pri knjiženju po načelu poslovnega dogodka in po... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 15. Prihodki - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki prihodke pripoznajo, ko so za to izpolnjeni pogoji nastanka poslovnega dogodka, drugi uporabniki pa, ko je izpolnjen tudi pogoj plačila. Pri pripoznavanju in začetnem merjenju prihodkov sicer veljajo enaka pravila, razlike pa nastanejo pri knjiženju... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 16.-20. člen Sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju - IKS 09/2003 16.-20. člen Sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju... Zveza RFR 28. 08. 2003
Sestavek: 19. Letno poročilo - Priročnik javni sektor Uporabniki sestavijo letno poročilo za obračunsko oziroma poslovno leto na podlagi podatkov iz poslovnih knjig in opravljenega popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov in ga predložijo pristojnim institucijam. Pri tem morajo upoštevati zanje veljavne... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 2. Neopredmetena sredstva - Priročnik javni sektor Neopredmeteno sredstvo je razpoznavno nedenarno sredstvo in fizično praviloma ne obstaja. Navadno se pojavlja kot dolgoročno sredstvo, ki soustvarja poslovne zmogljivosti. Opredelitev pojmov Stroški razvijanja so stroški prenašanja ugotovitev raziskovanja ali znanja... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 20. Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje - Priročnik javni sektor Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 21. Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje - Priročnik javni sektor Izkazi poslovnega izida so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja. Razlikujejo se glede na vrsto uporabnikov. Uporabniki poročajo na podlagi podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 24. Premoženjska bilanca - Priročnik javni sektor Premoženjska bilanca je poseben izkaz stanja in obveznosti do virov sredstev, ki je po vsebini enak bilanci stanja, vendar so izvzeta notranja razmerja med proračunskimi uporabniki. Namenjen je predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju države in občin... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 25. Enotni zakladniški račun - Priročnik javni sektor Proračunski uporabniki izvajajo vsa plačila prek podračunov enotnega zakladniškega računa. Ti so del sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin. Opredelitev pojmov Enotni zakladniški račun (EZR) je račun države oziroma občine, odprt pri Banki Slovenije... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 26. Računovodske rešitve pri javnih skladih - Priročnik javni sektor Javni sklad je ustanovljen z namenom, da izvaja določeno dejavnost. Lahko gospodari z nepremičninami, poplačuje ustanoviteljeve obveznosti ali pa daje finančne spodbude za razvoj nekega področja. Pri tem razpolaga z namenskim premoženjem, ki ga pridobi v last od... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 27. Računovodske rešitve pri ožjih delih lokalnih skupnosti - Priročnik javni sektor Ožji deli lokalnih skupnosti, kot so krajevne, vaške in četrtne skupnosti, so neposredni uporabniki občinskega proračuna. Od tega, ali je ožji del občine pravna oseba ali ne, je odvisno, kako knjiži poslovne dogodke v svojih poslovnih knjigah in katera poročila mora... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 28. Računovodske rešitve pri režijskih obratih - Priročnik javni sektor Občine lahko zagotavljajo gospodarske javne službe v režijskih obratih, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti služb negospodarno ali nesmotrno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Gospodarske javne službe urejajo zakoni s področij energetike... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 3. Finančne naložbe - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki praviloma pridobivajo finančne naložbe zaradi nalaganja prostih denarnih sredstev (za uravnavanje likvidnosti in za ravnanje kot dober gospodar) v depozite pri državni zakladnici ali pa z njimi kupujejo njene vrednostne papirje. Razpolagajo lahko... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 31. Knjigovodske listine - Priročnik javni sektor Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke, pa tudi o tistih, ki se izkazujejo v zunajbilančni evidenci. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 32. Poslovne knjige - Priročnik javni sektor Poslovne knjige so vsebinsko povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke pri računalniški obravnavi s knjiženimi poslovnimi dogodki. Vanje se na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin zapisujejo spremembe vrednosti sredstev in spremembe obveznosti do njihovih... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 33. Prihodki in odhodki po dejavnostih - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki opravljajo javno službo. Katero in kako, določi ustanovitelj, ki obenem odloči tudi, ali lahko določeni uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost, torej prodaja blago in storitve na trgu. V takem primeru mora določeni uporabnik ustanoviteljevo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 34. Vrste poslovnega izida - Priročnik javni sektor Uporabniki ugotavljajo ali pa izračunavajo različne poslovne izide. Tako drugi uporabniki ugotavljajo poslovni izid po načelu denarnega toka. Upoštevajo vse prihodke, prejemke, odhodke in izdatke, ki jih spremljajo v razredih 4, 5 in 7. Določeni uporabniki ugotavljajo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 35. Računovodsko predračunavanje ter finančni in kadrovski načrti - Priročnik javni sektor Računovodsko predračunavanje je obdelovanje v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Razlikuje se od finančnega predračunavanja, ki je povezano zgolj z načrtovanjem na finančnem... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 36. Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni - Priročnik javni sektor Računovodsko obračunavanje je vrhnji del računovodstva, ki se ukvarja z obdelovanjem v denarni in nedenarni merski enoti izraženih podatkov o uresničenih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Pravilnik o sestavljanju določa vsebino, členitev in obliko... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 37. Računovodsko nadziranje in notranji nadzor javnih financ - Priročnik javni sektor Računovodsko nadziranje je računovodsko presojanje pravilnosti in odpravljanje nepravilnosti pri računovodskih podatkih, ki obstajajo v okviru knjigovodstva, računovodskega predračunavanja in računovodskega analiziranja uporabnikov. PSR 7, ki je namenjen uporabnikom... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 38. Računovodsko analiziranje - Priročnik javni sektor Računovodsko analiziranje je računovodsko presojanje kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih. Z računovodskim analiziranjem se presoja (ne)ugodnost računovodskih podatkov, da bi se našle izboljšave kot podlaga za usmerjanje prihodnjega delovanja.Sestavni del... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 39. Računovodsko informiranje - Priročnik javni sektor Računovodsko informiranje je predstavljanje računovodskih podatkov in informacij uporabnikom (prejemnikom) informacij. Je končna stopnja knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, obračunavanja, nadziranja in analiziranja. Z njim se prenašajo informacije med... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 4. Zaloge - Priročnik javni sektor Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki so razvrščena med kratkoročna sredstva. Mednje se uvrščajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in trgovskega blaga. Pri vseh vrstah zalog praviloma vodimo skladiščno (količinsko razčlenjevalno), materialno... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 5. Terjatve - Priročnik javni sektor Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od neke osebe plačilo dolga ali v primerih predplačil dobavo kake stvari (na primer proizvodov, trgovskega blaga in opredmetenih sredstev) ali opravitev kake storitve. Praviloma gre za... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 6. Naložbene nepremičnine - Priročnik javni sektor Naložbene nepremičnine uporabnikom prinašajo najemnino in/ali povečujejo vrednost dolgoročne naložbe. Nepremičnine, dane v najem, se obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva. Opredelitev pojmov Naložbena nepremičnina je nepremičnina (zemljišče ali zgradba ali del... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 7. Denarna sredstva - Priročnik javni sektor Spremembe denarnih sredstev kot računovodske postavke so pri uporabnikih podlaga knjiženju po denarnem toku ali evidenčnemu knjiženju. Denarna sredstva se pojavljajo predvsem kot knjižni denar, to je denar na transakcijskih računih, nekateri uporabniki pa poslujejo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 8. Obveznosti do lastnih virov sredstev - Priročnik javni sektor Med obveznosti do lastnih virov sredstev spadajo pri določenih uporabnikih obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in sklad premoženja v lasti, pri drugih uporabnikih pa splošni in rezervni sklad ter sklad namenskega premoženja. Način knjiženja nekaterih... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 9. Dolgovi - Priročnik javni sektor Pri uporabnikih se dolgovi poimenujejo kot obveznosti. Poslovne obveznosti se pojavljajo pri nakupu blaga in storitev. Finančne obveznosti pa se nanašajo na zadolževanje. Uporabniki pripoznajo obveznosti v poslovnih knjigah po datumu nastanka. Poleg tega pa izkažejo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: A. PREDSTAVITEV DDV - Priročnik DDV POUDAREK POSODOBITVE, JULIJ 2019V poglavje A je bilo vnesenih nekaj manjših redakcijskih sprememb. DDV je vrsta prometnega davka. Če torej ni opravljenega prometa blaga ali storitve, tudi davka ni. S prometnimi davki se obdavčujejo prenosi lastninske pravice in njej... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: A. Splošno o DDV - IKS 11-12/ 2010 A. Splošno o DDV... Zveza RFR 28. 10. 2010
Sestavek: A.1 Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Poglavje je bilo dopolnjeno zaradi dveh novih ukrepov za preprečevanje praks izogibanja davkom, ki jih je Slovenija morala vnesti v nacionalno zakonodajo zaradi zahtev Direktive Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.10 Obračunavanje davčnega odtegljaja - Priročnik neposredni davki Nekatera izplačila dohodkov tujim pravnim osebam so obremenjena z davčnim odtegljajem. Da se davek ob izplačilu dohodka res obračuna in plača, morajo biti kumulativno izpolnjeni tile pogoji: Dohodek mora imeti vir v Sloveniji. Vir dohodka določa 8. člen ZDDPO-2... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.11 Nepotrebni in davčno nepriznani odhodki - Priročnik neposredni davki Zavezancem se davčno priznajo le odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, obdavčenih z davkom od dohodkov pravnih oseb. Vsi drugi odhodki se štejejo za nepotrebne in se trajno izvzamejo iz davčne osnove. Tudi med odhodki, ki so potrebni za pridobivanje... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.12 Obresti in tanka kapitalizacija - Priročnik neposredni davki Obresti od posojil niso nujno v celoti davčno priznane. To je odvisno od tega, ali so posojila potrebna za obdavčeno dejavnost zavezancev in od koga so dobljena. Predvsem pri posojilih med povezanimi osebami so prisotne omejitve. Obresti od presežnih posojil... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.13 Povezane osebe in transferne cene - Priročnik neposredni davki Transferne cene med povezanimi osebami se morajo določati v skladu z neodvisnim tržnim načelom, ki je kot temeljni standard opredeljen v 9. členu konvencije. To načelo v slovenski zakonodaji uveljavlja 16. člen ZDDPO-2, v PTC pa so ustrezno formulirana pravna pravila... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.14 Popravki napak - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Popravki so redakcijske narave. Dodano je poglavje o vrstah napak v davčnih obračunih. Podrobneje je pojasnjeno tudi popravljanje napak v davčnih obračunih med davčnim inšpekcijskim nadzorom. Popravki napak, ki se pojavijo v davčnem... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.15 Sprememba računovodske usmeritve - Priročnik neposredni davki Računovodske usmeritve so posebna načela in dogovori, ki jih organizacija upošteva pri merjenju in vrednotenju postavk v računovodskih izkazih. Uporablja jih dosledno iz enega poslovnega obdobja v drugega. S tem zagotovi primerljivost računovodskih izkazov iz obdobja... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.16 Statusnopravna preoblikovanja - Priročnik neposredni davki Statusnopravna preoblikovanja so že vsebinsko zapletena, dodatno pa razumevanje zakonodaje in pravil zapleta zakonodaja, ki isto transakcijo v različnih pravnih podlagah poimenuje različno. Za pravilno vsebinsko razumevanje je potrebno združevanje treh pravnih podlag... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.17 Davčna izguba - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Spremembe so nastale kot posledica spremenjenega določila, po katerem davčni zavezanec pri davčnih obračunih od leta 2020 zmanjšuje davčno osnovo po 36. in 55. do 59. členu ZDDPO-2 največ v vrednosti 63 % davčne osnove. V skladu z novo... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.18 Davčne olajšave - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, FEBRUAR 2020 Poglavje je bilo spremenjeno zaradi spremembe zakonodaje. Od davčnega obdobja 2020 lahko zavezanec zmanjša davčno osnovo za davčne olajšave (tekoče in neporabljene iz preteklih let) in zaradi pokrivanja z davčno izgubo iz preteklih... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: A.19 Zgled davčnega obračuna - Priročnik neposredni davki Zavezanci za DDPO morajo davčno obveznost izračunati in plačati sami. Izjema so le dohodki, od katerih se obračuna davčni odtegljaj. Tega odtegne in plača plačnik davka. Zavezanci davčni obračun (odslej obračun DDPO) oddajajo za zaključeno poslovno leto. Posebna... Zveza RFR 01. 12. 2018
Prikazov na stran:
Komentar