Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: SRS 39 - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji - Priročnik SRS (2016) Dolžnik mora sestaviti zaključne računovodske izkaze za obdobje od začetka leta do dneva pred začetkom stečajnega postopka ali likvidacije. Bilanco stanja sestavi po stanju na dan pred začetkom stečajnega postopka ali likvidacije. Zaključne računovodske izkaze sestavi... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: C.2 Davki, za katere se uporablja konvencija - Priročnik neposredni davki 2. člen ARTICLE 2 DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA TAXES COVERED 1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 21. Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje - Priročnik javni sektor Izkazi poslovnega izida so sestavljeni za potrebe zunanjega in notranjega računovodskega poročanja. Razlikujejo se glede na vrsto uporabnikov. Uporabniki poročajo na podlagi podatkov v poslovnih knjigah, kjer imajo knjižene posamezne vrste prihodkov in odhodkov oziroma... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: B.4 Dohodki iz delovnega razmerja - Priročnik neposredni davki POUDAREK POSODOBITVE, MAREC 2020 Podpoglavje o spodbudah je bilo posodobljeno zaradi izteka spodbude v obliki oprostitve prispevkov delodajalca pri zaposlovanju brezposelnih starejših od 55 let, ki se sme uporabljati le še do izteka obdobja 24 mesecev od zaposlitve... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.20 Študenti - Priročnik neposredni davki 20. člen ARTICLE 20 ŠTUDENTI STUDENTS Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja ali usposabljanja, prejme... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 7. Denarna sredstva - Priročnik javni sektor Spremembe denarnih sredstev kot računovodske postavke so pri uporabnikih podlaga knjiženju po denarnem toku ali evidenčnemu knjiženju. Denarna sredstva se pojavljajo predvsem kot knjižni denar, to je denar na transakcijskih računih, nekateri uporabniki pa poslujejo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 11. Časovne razmejitve - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki se srečujejo s pasivnimi časovnimi razmejitvami, ko odlagajo ali vnaprej vračunavajo prihodke in odhodke. Pri tem prihaja do izrazitega razkoraka med prihodki in odhodki po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.Drugi uporabniki se... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: C.13 Kapitalski dobički - Priročnik neposredni davki 13. člen ARTICLE 13 KAPITALSKI DOBIČKI CAPITAL GAINS 1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z odtujitvijo nepremičnin, ki so navedene v 6. členu in so v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 1. Gains derived by a resident... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: PSR 6 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni - Priročnik SRS (2016) Računovodsko obračunavanje je vrhnji del računovodenja, ki se ukvarja z obdelovanjem v denarni in nedenarni merski enoti izraženih podatkov o uresničenih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Njegova pravila organizacije uporabijo pri sestavljanju... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 4 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida - Priročnik SRS (2016) Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki obračunskega obdobja. Pri pridobitnih organizacijah je pozitivni presežek dobiček in negativni izguba, pri nepridobitnih pa se razlika imenuje presežek oziroma primanjkljaj prihodkov nad odhodki. Obstajajo temeljne... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: B.12 Umetniki - Priročnik neposredni davki Za plačila umetnikom velja kar nekaj posebnosti. Njihovi prejemki so praviloma obremenjeni z davčnim odtegljajem v državi nastopa. Zlasti pri obračunu davčnega odtegljaja pa se pogosto vsa izplačila obravnavajo kot dohodki iz dejavnosti. Obdavčitev umetnikov slovenskih... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 38. Računovodsko analiziranje - Priročnik javni sektor Računovodsko analiziranje je računovodsko presojanje kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih. Z računovodskim analiziranjem se presoja (ne)ugodnost računovodskih podatkov, da bi se našle izboljšave kot podlaga za usmerjanje prihodnjega delovanja.Sestavni del... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: C.6 Dohodek iz nepremičnin - Priročnik neposredni davki 6. člen ARTICLE 6 DOHODEK IZ NEPREMIČNIN INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin (vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: PSR 3 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih - Priročnik SRS (2016) PSR 3 opredeljuje razvrščanje, pripoznavanje, prevrednotovanje in razkrivanje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih ter začetno računovodsko merjenje po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih.Po vsebini gre za sestavino stroškovnega računovodstva... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: 31. Knjigovodske listine - Priročnik javni sektor Knjigovodske listine so papirni ali elektronski zapisi o poslovnih dogodkih, ki spreminjajo sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodke in odhodke, pa tudi o tistih, ki se izkazujejo v zunajbilančni evidenci. Uporabljajo se za zapisovanje poslovnih dogodkov... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 35. Računovodsko predračunavanje ter finančni in kadrovski načrti - Priročnik javni sektor Računovodsko predračunavanje je obdelovanje v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Razlikuje se od finančnega predračunavanja, ki je povezano zgolj z načrtovanjem na finančnem... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: B.13 Športniki - Priročnik neposredni davki Za plačila športnikom velja kar nekaj posebnosti. Njihovi prejemki so praviloma obremenjeni z davčnim odtegljajem v državi nastopa. Zlasti pri obračunu davčnega odtegljaja pa se pogosto vsa izplačila obravnavajo kot dohodki iz dejavnosti. Obdavčitev športnikov... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.5 Stalna poslovna enota - Priročnik neposredni davki 5. člen ARTICLE 5 STALNA POSLOVNA ENOTA ARTICLE 5PERMANENT ESTABLISHMENT 1. Za namene te konvencije izraz “stalna poslovna enota” pomeni stalno mesto poslovanja, prek katerega v celoti ali delno poteka poslovanje podjetja. 1. For the purposes of this Convention... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.25 Enaka obravnava - Priročnik neposredni davki 24. člen ARTICLE 24 ENAKO OBRAVNAVANJE NON-DISCRIMINATION 1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, kot so ali so... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: Uvod - Priročnik DDV Davek na dodano vrednost (DDV) davčni zavezanci v Sloveniji obračunavajo že od leta 1999. Od takrat so si mnogi med njimi o njem nabrali veliko znanja in izkušenj. Kljub temu njegovo izvajanje v praksi povzroča nemalo težav, saj je sistem obdavčitve, čeprav je v osnovi... Zveza RFR 01. 06. 2015
Sestavek: 33. Prihodki in odhodki po dejavnostih - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki opravljajo javno službo. Katero in kako, določi ustanovitelj, ki obenem odloči tudi, ali lahko določeni uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost, torej prodaja blago in storitve na trgu. V takem primeru mora določeni uporabnik ustanoviteljevo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: SRS 31 - Računovodske rešitve v zadrugah - Priročnik SRS (2016) Zadruge so organizacije, ki so kot zadruga, zadružna zveza ali evropska zadruga (SCE) vpisane v sodni register. Na zadruge se nanašajo Uvod v Slovenske računovodske standarde in okvir Slovenskih računovodskih standardov in Standardi I (od 1 do17) ter Standardi II (od... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: 20. Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje - Priročnik javni sektor Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Pri vsebini posameznih bilančnih postavk so med določenimi in drugimi uporabniki razlike. Vsi pa morajo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: C.17 Umetniki in športniki - Priročnik neposredni davki 17. člen ARTICLE 17 UMETNIKI IN ŠPORTNIKI ARTISTES AND SPORTSMEN 1. Ne glede na določbe 7. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: PSR 10 - Konsolidiranje - Priročnik SRS (2016) SRS ne urejajo računovodskih pravil konsolidiranja. Organizacije, ki so zakonsko zavezane k sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov, te pripravijo po MSRP. Če pa se je organizacija odločila, da bo konsolidirane računovodske izkaze sestavila prostovoljno za... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: C.21 Profesorji - Priročnik neposredni davki PROFESORJI IN RAZISKOVALCI Vzorčna konvencija OECD nima posebnega člena. 1. Rezident države pogodbenice, ki je na povabilo univerze, višje ali visoke šole, šole ali druge podobne ustanove, ki je v drugi državi pogodbenici in jo priznava vlada te druge države... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: PSR 8 - Računovodsko analiziranje - Priročnik SRS (2016) Računovodsko analiziranje je računovodsko presojanje kakovosti pojavov in računovodskih podatkov o njih. Povečuje kakovost računovodskih informacij in pojasnjuje stanje in dosežke pri delovanju ter predlaga izboljšave procesov in stanj. Sodobno računovodenje od... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: C.3 Splošne opredelitve izrazov v konvenciji - Priročnik neposredni davki 3. člen ARTICLE 3 SPLOŠNE OPREDELITVE IZRAZOV GENERAL DEFINITIONS 1. Za namene tega sporazuma, razen če sobesedilo zahteva drugače: izraz “oseba” pomeni posameznika, družbo ali kakršnokoli drugo telo, ki združuje več oseb; izraz “družba” pomeni katerokoli... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 32. Poslovne knjige - Priročnik javni sektor Poslovne knjige so vsebinsko povezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke pri računalniški obravnavi s knjiženimi poslovnimi dogodki. Vanje se na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin zapisujejo spremembe vrednosti sredstev in spremembe obveznosti do njihovih... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 9. Dolgovi - Priročnik javni sektor Pri uporabnikih se dolgovi poimenujejo kot obveznosti. Poslovne obveznosti se pojavljajo pri nakupu blaga in storitev. Finančne obveznosti pa se nanašajo na zadolževanje. Uporabniki pripoznajo obveznosti v poslovnih knjigah po datumu nastanka. Poleg tega pa izkažejo... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: C.23 Premoženje - Priročnik neposredni davki 22. člen ARTICLE 22 PREMOŽENJE CAPITAL 1. Premoženje v obliki nepremičnin iz 6. člena, ki ga ima v lasti rezident države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 1. Capital represented by immovable property referred to... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.14 Dohodki iz neodvisnih razmerij - Priročnik neposredni davki 14. člen ARTICLE 14 SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s poklicnimi storitvami ali drugimi podobnimi samostojnimi dejavnostmi, se obdavči samo v tej državi, razen če ima v drugi državi... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah - Priročnik SRS (2016) SRS 33 obravnava le nekaj posebnosti pri vrednotenju in merjenju računovodskih postavk sredstev, obveznosti, prihodkov in odhodkov in dopušča možnost vodenja enostavnega knjigovodstva. Sicer pa društva in invalidske organizacije na koncu obračunskega obdobja pripravijo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: 28. Računovodske rešitve pri režijskih obratih - Priročnik javni sektor Občine lahko zagotavljajo gospodarske javne službe v režijskih obratih, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti služb negospodarno ali nesmotrno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo. Gospodarske javne službe urejajo zakoni s področij energetike... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: C.30 Teritorialna razširitev konvencije - Priročnik neposredni davki 30. člen ARTICLE 30 TERITORIALNA RAZŠIRITEV VELJAVNOSTI* TERRITORIAL EXTENSION* 1. Ta sporazum se lahko razširi bodisi v celoti bodisi s potrebnimi spremembami na kateri koli del ozemlja (države A) ali (države B), ki je izrecno izključeno s področja uporabe... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.27 Izmenjava informacij - Priročnik neposredni davki 26. člen ARTICLE 26 IZMENJAVA INFORMACIJ EXCHANGE OF INFORMATION 1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali domače zakonodaje glede davkov vseh vrst in opisov, ki se uvedejo v imenu... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: C.31 Začetek in prenehanje veljavnosti konvencije ter končna klavzula - Priročnik neposredni davki V povezavi z uveljavitvijo konvencije se pojavlja kar nekaj izrazov, med katerimi morda na prvi vtis ni razlike, vendar se vsebinsko zelo razlikujejo in so za uporabo konvencije zelo pomembni. Taki izrazi sopodpis konvencije,ratifikacija konvencije,začetek veljavnosti... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: SRS 23 - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje - Priročnik SRS (2016) Izkaz gibanja kapitala je temeljni računovodski izkaz. Organizacija ga sestavi tako, da prikaže spremembe vseh sestavin kapitala v bilanci stanja. Ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala.Oblika izkaza gibanja kapitala je predpisana. Gibanje kapitala... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 7 - Računovodsko nadziranje - Priročnik SRS (2016) Računovodsko nadziranje je sprotno presojanje pravilnosti računovodskih podatkov, ki obstajajo v okviru knjigovodenja, predračunavanja in analiziranja, in odpravljanje nepravilnosti. PSR 7 opredeljuje računovodsko nadziranje, organizacijske predpostavke za njegovo... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: 24. Premoženjska bilanca - Priročnik javni sektor Premoženjska bilanca je poseben izkaz stanja in obveznosti do virov sredstev, ki je po vsebini enak bilanci stanja, vendar so izvzeta notranja razmerja med proračunskimi uporabniki. Namenjen je predstavitvi podatkov o stvarnem in finančnem premoženju države in občin... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 26. Računovodske rešitve pri javnih skladih - Priročnik javni sektor Javni sklad je ustanovljen z namenom, da izvaja določeno dejavnost. Lahko gospodari z nepremičninami, poplačuje ustanoviteljeve obveznosti ali pa daje finančne spodbude za razvoj nekega področja. Pri tem razpolaga z namenskim premoženjem, ki ga pridobi v last od... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: SRS 32 - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb - Priročnik SRS (2016) Izvajalci gospodarskih javnih služb morajo obvezno spremljati svoje poslovanje po poslovnoizidnih mestih. Pri razporejanju stroškov uporabljajo metodo razporejanja stroškov po aktivnostih poslovnega procesa, ločeno pa morajo evidentirati prihodke od prodaje proizvodov... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: C.19 Prejemki iz opravljanja državne službe - Priročnik neposredni davki 19. člen ARTICLE 19 DRŽAVNA SLUŽBA GOVERNMENT SERVICE 1. Plače, mezde in drugi podobni prejemki, razen pokojnin, ki jih izplačuje država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za to državo ali enoto... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: PSR 5 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni - Priročnik SRS (2016) Računovodsko predračunavanje je obdelovanje v denarni in naravni (nedenarni) merski enoti izraženih podatkov o načrtovanih gospodarskih kategorijah poslovnih procesov in stanj. Razlikuje se od finančnega predračunavanja, ki je povezano zgolj z načrtovanjem na finančnem... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: PSR 9 - Računovodsko informiranje - Priročnik SRS (2016) Računovodsko informiranje je predstavljanje računovodskih podatkov in informacij uporabnikom. Je del celotnega informiranja, potrebnega pri delovanju organizacije, in hkrati sestavina finančnega računovodstva.Računovodsko informiranje je končna stopnja knjigovodstva... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: 10. Rezervacije - Priročnik javni sektor Pri določenih uporabnikih resda ne veljajo za pomembno postavko v računovodskih izkazih, vendar je prav, da ti poznajo pravila za oblikovanje in porabljanje rezervacij ter primere uporabe rezervacij v praksi. Iz njih je mogoče razbrati, kdaj je tako postavko primerno... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: SRS 34 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava - Priročnik SRS (2016) Posebnosti obravnavanja računovodskih postavk so pri pravnih osebah zasebnega prava zožene na merjenje opredmetenih osnovnih sredstev (po pripoznanju uporabljajo le model nabavne vrednosti) in finančnih instrumentov (če so izpolnjeni pogoji za kotiranje na trgu, jih... Zveza RFR 01. 05. 2016
Sestavek: C.28 Medsebojna upravna pomoč pri izterjavi davkov - Priročnik neposredni davki 27. člen ARTICLE 27 POMOČ PRI POBIRANJU DAVKOV ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES1 1. Državi pogodbenici si pomagata pri davčni izterjavi. Pomoč ni omejena s 1. in 2. členom. Pristojna organa držav pogodbenic s skupnim dogovorom uredita način uporabe tega... Zveza RFR 01. 12. 2018
Sestavek: 3. Finančne naložbe - Priročnik javni sektor Določeni uporabniki praviloma pridobivajo finančne naložbe zaradi nalaganja prostih denarnih sredstev (za uravnavanje likvidnosti in za ravnanje kot dober gospodar) v depozite pri državni zakladnici ali pa z njimi kupujejo njene vrednostne papirje. Razpolagajo lahko... Zveza RFR 01. 12. 2017
Sestavek: 6. Naložbene nepremičnine - Priročnik javni sektor Naložbene nepremičnine uporabnikom prinašajo najemnino in/ali povečujejo vrednost dolgoročne naložbe. Nepremičnine, dane v najem, se obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva. Opredelitev pojmov Naložbena nepremičnina je nepremičnina (zemljišče ali zgradba ali del... Zveza RFR 01. 12. 2017
Prikazov na stran:
Komentar