Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se ureja udeležba Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: EGF), ki je ustanovljen za blažitev posledic... 13. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 13. 03. 2021
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 11. 03. 2021 UL RS 10. 03. 2021 11. 03. 2021
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 09. 03. 2021 UL RS 08. 03. 2021 09. 03. 2021
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev Na podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake... 01. 03. 2021 UL RS 26. 02. 2021 01. 03. 2021
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov obsega: Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov obsega: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (Uradni list RS, št. 63/04 z dne 10. 6. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah obsega: Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006), Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), Zakon o spremembah... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del Na podlagi 130.c člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13... 19. 02. 2021 UL RS 18. 02. 2021 19. 02. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo obsega: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Gradbeni zakon (GZ) Neuradno prečiščeno besedilo Gradbenega zakona obsega: Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017), Popravek Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017), Zakon o spremembi Gradbenega zakona – GZ-A (Uradni list RS, št. 65... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, EPA 1638-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
MSRP 16 - Najemi Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 16 - Najemi obsega: Uredbo Komisije (EU) 2017/1986 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo... 03. 02. 2021 UL EU L 14. 01. 2021 03. 02. 2021
MSRP 9 - Finančni instrumenti Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 9 - Finančni instrumenti obsega: Uredbo Komisije (EU) 2016/2067 z dne 22. novembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov... 03. 02. 2021 UL EU L 14. 01. 2021 03. 02. 2021
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Na podlagi četrtega odstavka 98. člena in petega odstavka 123.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka obsega: Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11 z dne 21. 12. 2011), Pravilnik... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Znesek minimalne plače Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa Znesek minimalne plače Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava obsega: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09... 23. 01. 2021 UL RS 22. 01. 2021 23. 01. 2021
Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član Na podlagi sedmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 23. 01. 2021 UL RS 22. 01. 2021 23. 01. 2021
Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20... 16. 01. 2021 UL RS 15. 01. 2021 16. 01. 2021
Zakon o prekrških (ZP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških obsega: Zakon o prekrških – uradno prečiščeno besedilo – ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11 z dne 18. 4. 2011), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1H (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013... 15. 01. 2021 UL RS 14. 01. 2021 15. 01. 2021
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE... 11. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 11. 01. 2021
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 Na podlagi šestega in osmega odstavka 60. člena ter za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije Na podlagi četrtega odstavka 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 08. 01. 2021 UL RS 07. 01. 2021 08. 01. 2021
Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Na podlagi devetega odstavka 93. člena in petega odstavka 188.a člena ter za izvrševanje 93.a člena in 181.a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13... 07. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 07. 01. 2021
Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter na podlagi 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04... 01. 01. 2021 UL RS 31. 12. 2020 01. 01. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist Na podlagi tretjega odstavka 87., 88., 89. in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic in pravnih koristi Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca Na podlagi sedmega odstavka 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, EPA 1557-VIII), Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije obsega: Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19 z dne 20. 12. 2019), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev obsega: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev – ZIUOPOK (Uradni list RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020), Zakon o interventnih ukrepih za... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davčnem postopku obsega: Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS (Uradni list RS, št. 24/08 z dne 10. 3. 2008), Zakon... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o sodiščih (ZS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodiščih obsega: Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 z dne 13. 4. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995), Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS, št... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih uslužbencih obsega: Zakon o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 56/02 z dne 28. 6. 2002), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem tožilstvu – ZDT-B (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 obsega: Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 (Uradni list RS, št. 140/20 z dne 9. 10. 2020), Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov in rokih izplačil sredstev v primeru zunanje namestitve uporabnikov Na podlagi šestega odstavka 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o notariatu (ZN) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o notariatu obsega: Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. 3. 1994), Zakon o spremembi zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 48/94 z dne 5. 8. 1994), Zakon o spremembah zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 82/94... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obsega: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izobraževanju odraslih obsega: Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18 z dne 2. 2. 2018), Zakon o finančni razbremenitvi občin – ZFRO (Uradni list RS, št. 189/20 z dne 15. 12. 2020). Zakon... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ZAKON o razglasitvi Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem zakonom se za zmanjšanje izdatkov in povečanje prihodkov občin ter zmanjšanje njihovih administrativnih bremen spreminjajo in dopolnjujejo določbe:Zakona o upravnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov obsega: Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18 z dne 4. 4. 2018), Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list... 25. 12. 2020 UL RS 10. 12. 2020 25. 12. 2020
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov obsega: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 z dne 30. 5. 2018... 25. 12. 2020 UL RS 24. 12. 2020 25. 12. 2020
Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine obsega: Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13 z dne 6. 12... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov obsega... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Zakon o javnih financah (ZJF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih financah obsega: Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99 z dne 30. 9. 1999), Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah – ZJF-A (Uradni list RS, št. 124/00 z dne 29. 12. 2000), Zakon o spremembah... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Prikazov na stran:
Komentar