Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
SRS 27 (2002) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 27 (2002) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe vseh sestavin kapitala, tudi razdelitev... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2002) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in s SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah. Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 8 (2002) - Kapital Slovenski računovodski standard 8 (2002) KAPITAL A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kapitala kot obveznosti do lastnikov. Povezan je z računovodskimi načeli 68-73 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 9 (2002) - Dolgoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 9 (2002) DOLGOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77-79 in 82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 11 (2002) - Kratkoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 11 (2002) KRATKOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77 in 80-82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 1 (2002) - Opredmetena osnovna sredstva Slovenski računovodski standard 1 (2002) OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju zemljišč, zgradb, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Povezan je z računovodskimi načeli 33... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 21 (2002) - Knjigovodske listine Slovenski računovodski standard 21 (2002) KNJIGOVODSKE LISTINE A. Uvod Ta standard obravnava knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje v poslovne knjige. Povezan je z računovodskimi načeli 111-114 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje a) opredeljevanje... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 4 (2002) - Zaloge Slovenski računovodski standard 4 (2002) ZALOGE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju zalog materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in proizvodov. Povezan je z računovodskimi načeli 40-49 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 5 (2002) - Terjatve Slovenski računovodski standard 5 (2002) TERJATVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih terjatev. Povezan je z računovodskimi načeli 56-58 (Kodeks računovodskih načel, 1995... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 29 (2002) -Računovodsko proučevanje (Računovodsko analiziranje) Slovenski računovodski standard 29 (2002) RAČUNOVODSKO PROUČEVANJE (RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE) A. Uvod Ta standard se uporablja pri proučevanju računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlage za odločanje. Povezan je z računovodskimi načeli... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 33 (2002) - Računovodske rešitve v društvih Slovenski računovodski standard 33 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH A. Uvod Ta standard ureja računovodstvo v društvih. Društva se lahko opirajo tudi na slovenske računovodske standarde (SRS), ki veljajo za gospodarske družbe, če niso v nasprotju s tem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 3 (2002) - Dolgoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 3 (2002) DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60-62 in 64 (Kodeks računovodskih načel... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 6 (2002) - Kratkoročne finančne naložbe Slovenski računovodski standard 6 (2002) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih finančnih naložb. Povezan je z računovodskimi načeli 60, 61, 63 in 65 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 22 (2002) - Poslovne knjige Slovenski računovodski standard 22 (2002) POSLOVNE KNJIGE A. Uvod Ta standard se uporablja pri vodenju poslovnih knjig, to je knjigovodskem razvidovanju. Povezan je z računovodskimi načeli 115-122 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje a) opredeljevanje... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 19 (2002) - Vrste poslovnega izida in finančnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2002) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN FINANČNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in finančnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 14 (2002) - Stroški materiala in storitev Slovenski računovodski standard 14 (2002) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju stroškov materiala in uporabljenih storitev. Povezan je z računovodskimi načeli 83-86 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 15 (2002) - Stroški dela in povračil zaposlencem Slovenski računovodski standard 15 (2002) STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL ZAPOSLENCEM A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju stroškov plač in z njimi povezanih dajatev ter drugih stroškov dela pa tudi stroškov... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 23 (2002) - Računovodsko obračanje in računovodski obračuni Slovenski računovodski standard 23 (2002) RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI OBRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih obračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 123-128 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 16 (2002) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2002) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. zidi se lahko uporabljajo v finančnem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 17 (2002) - Odhodki Slovenski računovodski standard 17 (2002) ODHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih odhodkov, finančnih odhodkov in izrednih odhodkov. Povezan je z računovodskimi načeli 92-95 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 18 (2002) - Prihodki Slovenski računovodski standard 18 (2002) PRIHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in izrednih prihodkov. Povezan je z računovodskimi načeli 96-100 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 10 (2002) - Dolgoročne rezervacije Slovenski računovodski standard 10 (2002) DOLGOROČNE REZERVACIJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročno odloženih prihodkov in dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov kot posebnih vrst... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 12 (2002) - Kratkoročne časovne razmejitve Slovenski računovodski standard 12 (2002) KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju tako kratkoročno odloženih prihodkov in stroškov oziroma odhodkov kakor kratkoročno vnaprej... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 13 (2002) - Stroški amortizacije Slovenski računovodski standard 13 (2002) STROŠKI AMORTIZACIJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Povezan je z računovodskima... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 7 (2002) - Denarna sredstva Slovenski računovodski standard 7 (2002) DENARNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju tako denarja in denarja na poti kakor ustreznikov denarnih sredstev pri finančnem proučevanju. Povezan je... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 25 (2002) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 25 (2002) OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih je predstavljeno oblikovanje poslovnega izida v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Slovenski računovodski standardi (2002) 14769... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 34 (2002) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 1-30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 35 (2002) - Računovodske rešitve v javnih podjetjih Slovenski računovodski standard 35 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V JAVNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard je povezan z vsemi slovenskimi računovodskimi standardi razen s tistimi, ki obravnavajo posebnosti na izbranih področjih. Ureja le tiste posebnosti pri vrednotenju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 36 (2002) - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava Slovenski računovodski standard 36 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH - PRAVNIH OSEBAH ZASEBNEGA PRAVA A. Uvod Ta standard je povezan z vsemi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) razen s tistimi, ki obravnavajo posebnosti na izbranih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja... 08. 12. 2001 UL RS 07. 12. 2001 08. 12. 2001
Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od iger na srečo obsega:Zakon o davku od iger na srečo – ZDIS (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001... 30. 10. 2001 UL RS 29. 10. 2001 30. 10. 2001
Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Republika Slovenija in Združene države Amerike so se v želji, da bi sklenile konvencijo... 12. 05. 2001 UL RS 11. 05. 2001 12. 05. 2001
Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD) Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD) 1. člen Ta zakon ureja višino otroškega dodatka v obdobju od 1. 5. 2001 do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil pravico do otroškega dodatka. 2. člen Ne glede na določbo 35. člena zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS... 01. 05. 2001 UL RS 12. 04. 2001 01. 05. 2001
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Vlada... 17. 03. 2001 UL RS 16. 03. 2001 17. 03. 2001
Zakon o državni statistiki (ZDSta) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni statistiki obsega:Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki – ZDSta-A (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001). Zakon o državni... 24. 02. 2001 UL RS 09. 02. 2001 24. 02. 2001
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost steklarstva Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog... 16. 01. 2001 UL RS 08. 01. 2001 16. 01. 2001
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost optikov Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog... 16. 01. 2001 UL RS 08. 01. 2001 16. 01. 2001
Sklep o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Na podlagi 70. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98) sprejema minister, pristojen za finance Sklep o obrestovanju... 24. 06. 2000 UL RS 23. 06. 2000 24. 06. 2000
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka 5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta... 10. 12. 1999 UL RS 09. 12. 1999 10. 12. 1999
Pravilnik o normativnem odpisu materiala in izdelkov v gozdarstvu (kalo, razsip, okvara) Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 59/99) in 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije... 04. 12. 1999 UL RS 26. 11. 1999 04. 12. 1999
Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti in nerezidenti Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti... 01. 09. 1999 UL RS 28. 06. 1999 01. 09. 1999
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Makedonija sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki... 03. 04. 1999 UL RS 02. 04. 1999 03. 04. 1999
Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Vlada... 28. 03. 1999 UL RS 27. 03. 1999 28. 03. 1999
Zakon o dohodnini (ZDoh) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: Zakon o dohodnini – ZDoh (Uradni list RS, št. 71/93 z dne 30.12.1993), Popravek zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 2/94 z dne 14.1.1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Uradni list RS... 24. 01. 1999 UL RS 09. 01. 1999 24. 01. 1999
Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Češka republika sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega... 07. 02. 1998 UL RS 06. 02. 1998 07. 02. 1998
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Poljska... 06. 12. 1997 UL RS 05. 12. 1997 06. 12. 1997
Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) 1. člen Do spremembe zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb, v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena... 05. 04. 1997 UL RS 04. 04. 1997 05. 04. 1997
Prikazov na stran:
Komentar