Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obsega: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem... 17. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 17. 04. 2021
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obsega: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 z dne 21. 2. 1992), Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu... 17. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 17. 04. 2021
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020 Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 03. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 03. 04. 2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu Na podlagi drugega odstavka 105.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno... 01. 04. 2021 UL RS 16. 03. 2021 01. 04. 2021
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja obsega: Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17 z dne 24. 3. 2017), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov... 01. 04. 2021 UL RS 12. 03. 2021 01. 04. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence obsega: Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence... 01. 04. 2021 UL RS 31. 03. 2021 01. 04. 2021
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 1... 01. 04. 2021 UL RS 24. 03. 2021 01. 04. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 30. 03. 2021 UL RS 29. 03. 2021 30. 03. 2021
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju obsega: Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS (Uradni... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) obsega: Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb-1 (Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-1A (Uradni list RS, št. 36/21... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti Na podlagi prvega odstavka 56. člena in prvega odstavka 57. člena v zvezi s četrtim odstavkom 1. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) je Vlada Republike... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki: kot predstavniki delodajalcev: Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo... 19. 03. 2021 UL RS 18. 03. 2021 19. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa podaljšanju ukrepa odloga izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 38/21 z dne 16. 3... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
Zakon o državni upravi (ZDU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni upravi obsega: Zakon o državni upravi – ZDU-1 (Uradni list RS, št. 52/02 z dne 14. 6. 2002), Zakon o spremembi zakona o državni upravi – ZDU-1A (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003), Zakon o državni upravi – uradno... 13. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 13. 03. 2021
Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov Na podlagi drugega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP) minister za finance izdaja Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja... 13. 03. 2021 UL RS 26. 02. 2021 13. 03. 2021
Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se ureja udeležba Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: EGF), ki je ustanovljen za blažitev posledic... 13. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 13. 03. 2021
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 11. 03. 2021 UL RS 10. 03. 2021 11. 03. 2021
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 09. 03. 2021 UL RS 08. 03. 2021 09. 03. 2021
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev Na podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake... 01. 03. 2021 UL RS 26. 02. 2021 01. 03. 2021
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov obsega: Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov obsega: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (Uradni list RS, št. 63/04 z dne 10. 6. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah obsega: Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006), Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), Zakon o spremembah... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del Na podlagi 130.c člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13... 19. 02. 2021 UL RS 18. 02. 2021 19. 02. 2021
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini obsega: Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009), Uredbo o spremembah in dopolnitvah... 06. 02. 2021 UL RS 05. 02. 2021 06. 02. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo obsega: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, EPA 1638-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20 z dne... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Gradbeni zakon (GZ) Neuradno prečiščeno besedilo Gradbenega zakona obsega: Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017), Popravek Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017), Zakon o spremembi Gradbenega zakona – GZ-A (Uradni list RS, št. 65... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/20 z dne 27. 11. 2020), Zakon... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se zaradi omilitev posledic COVID-19 spreminjajo in dopolnjujejo določbe:Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 obsega: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE (Uradni list RS, št. 80/20 z dne 30. 5. 2020), Zakon... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 obsega: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – ZIPRS2122 (Uradni list RS, št. 174/20 z dne 27. 11. 2020), Zakon o dodatnih ukrepih... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Na podlagi četrtega odstavka 98. člena in petega odstavka 123.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka obsega: Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11 z dne 21. 12. 2011), Pravilnik... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Znesek minimalne plače Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa Znesek minimalne plače Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava obsega: Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09... 23. 01. 2021 UL RS 22. 01. 2021 23. 01. 2021
Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član Na podlagi sedmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 23. 01. 2021 UL RS 22. 01. 2021 23. 01. 2021
Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20... 16. 01. 2021 UL RS 15. 01. 2021 16. 01. 2021
Zakon o prekrških (ZP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških obsega: Zakon o prekrških – uradno prečiščeno besedilo – ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11 z dne 18. 4. 2011), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1H (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013... 15. 01. 2021 UL RS 14. 01. 2021 15. 01. 2021
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE... 11. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 11. 01. 2021
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 Na podlagi šestega in osmega odstavka 60. člena ter za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije Na podlagi četrtega odstavka 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje Na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 08. 01. 2021 UL RS 07. 01. 2021 08. 01. 2021
Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Na podlagi devetega odstavka 93. člena in petega odstavka 188.a člena ter za izvrševanje 93.a člena in 181.a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13... 07. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 07. 01. 2021
Prikazov na stran:
Komentar