Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca Na podlagi enajstega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1... 07. 10. 2023 UL RS 22. 09. 2023 07. 10. 2023
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ obsega: Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 z dne 9. 8. 2002), Pravilnik... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (Uradni list RS, št. 35/22 in 40/23) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti 1. člen (vsebina) Ta uredba določa... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
Pravilnik o obrazcu in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja Na podlagi petega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov, obveznih dokazilih in rokih izplačil za povračilo sredstev solidarnostne pomoči Na podlagi drugega odstavka 84. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za solidarno prihodnost izdaja Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov, obveznih dokazilih... 23. 09. 2023 UL RS 22. 09. 2023 23. 09. 2023
Pravilnik o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov Na podlagi desetega odstavka 100.b člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) minister za finance izdaja Pravilnik... 23. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 23. 09. 2023
Pravilnik o določitvi seznama tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva, za katere se davek na dodano vrednost obračunava in plačuje po posebni nižji stopnji 5 % od davčne osnove Na podlagi drugega odstavka 121. člena in za izvrševanje prvega odstavka 121. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za finance v soglasju z ministrom za obrambo izdaja... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2023 Na podlagi tretjega odstavka 2. člena in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za industrijsko-komercialni namen in komercialni prevoz (Uradni list RS, št. 70/17 in 60/22) in v zvezi s 1. členom Uredbe o določitvi... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci Na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Odredbo o določitvi poklicev in dejavnosti... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov, potrebnih dokazilih za izplačilo in rokih izplačil dodatnih sredstev sofinanciranim javnim socialnovarstvenim programom Na podlagi četrtega odstavka 82. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov Na podlagi drugega odstavka 149. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23) minister za vzgojo in izobraževanje sprejme Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno... 16. 09. 2023 UL RS 15. 09. 2023 16. 09. 2023
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 obsega: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 – ZIPRS2324 (Uradni list RS, št. 150/22 z dne 2. 12. 2022), Zakon o spremembah... 09. 09. 2023 UL RS 08. 09. 2023 09. 09. 2023
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6... 02. 09. 2023 UL RS 01. 09. 2023 02. 09. 2023
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) PRVI DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) (1) S tem zakonom se zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: poplave... 02. 09. 2023 UL RS 01. 09. 2023 02. 09. 2023
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč obsega: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN (Uradni list RS, št. 75/03 z dne 1. 8. 2003), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN-A (Uradni... 02. 09. 2023 UL RS 01. 09. 2023 02. 09. 2023
Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ in 76/23) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje... 01. 09. 2023 UL RS 31. 08. 2023 01. 09. 2023
Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 1. člen... 01. 09. 2023 UL RS 17. 04. 2023 01. 09. 2023
Uredba o določitvi cene električne energije Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cene električne energije 1. člen Ta uredba določa... 01. 09. 2023 UL RS 17. 04. 2023 01. 09. 2023
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi cene o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo obsega: Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/22 z dne 22. 7. 2022), Uredbo o spremembah... 17. 08. 2023 UL RS 16. 08. 2023 17. 08. 2023
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov obsega: Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018... 12. 08. 2023 UL RS 28. 07. 2023 12. 08. 2023
Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 12. 08. 2023 UL RS 11. 08. 2023 12. 08. 2023
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu obsega: Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14 z dne 24. 12. 2014), Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 56/22 z dne 22. 4. 2022... 12. 08. 2023 UL RS 11. 08. 2023 12. 08. 2023
Pravilnik o strokovnih načelih za izvajanje ukrepov Na podlagi drugega odstavka 104. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23) minister za solidarno prihodnost izdaja Pravilnik o strokovnih načelih za izvajanje ukrepov 1. člen (vsebina) Ta pravilnik določa strokovna načela, v skladu s katerimi se... 12. 08. 2023 UL RS 11. 08. 2023 12. 08. 2023
Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike obsega: Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 34/19 z dne 24. 5. 2019), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika... 12. 08. 2023 UL RS 28. 07. 2023 12. 08. 2023
Sklep o oprostitvah plačila upravnih taks zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o oprostitvah plačila upravnih... 11. 08. 2023 UL RS 10. 08. 2023 11. 08. 2023
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/18 z dne 23. 2. 2018), Zakon o spremembah... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Obrtni zakon (ObrZ) Neuradno prečiščeno besedilo Obrtnega zakona obsega: Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94 z dne 12. 8. 1994), Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000), Zakon o dopolnitvah obrtnega zakona – ObrZ... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2-UPB18) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obsega: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem... 03. 08. 2023 UL RS 02. 08. 2023 03. 08. 2023
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC – 1 (Uradni list RS, št. 32/14 z dne 5. 5. 2014), Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu okolja obsega: Zakon o varstvu okolja – ZVO-2 (Uradni list RS, št. 44/22 z dne 29. 3. 2022), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1O (Uradni list RS, št. 18/23 z dne 13. 2. 2023), Zakon... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja sistem dolgotrajne oskrbe (v nadaljnjem besedilu: DO), pravice in obveznosti izvajalcev, oseb, zavarovanih za DO, naloge Republike Slovenije in občin v zvezi z DO... 03. 08. 2023 UL RS 02. 08. 2023 03. 08. 2023
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o socialno varstvenih prejemkih obsega: Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/10 z dne 26. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre-A (Uradni... 03. 08. 2023 UL RS 02. 08. 2023 03. 08. 2023
Zakon o političnih strankah (ZPolS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o političnih strankah obsega: Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 z dne 7. 10. 1994), Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 3. člena zakona o političnih strankah ter o odpravi odločitev Vrhovnega sodišča... 03. 08. 2023 UL RS 19. 07. 2023 03. 08. 2023
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 in 92/21 – ZBan-3; v nadaljevanju ZPotK-2) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic... 29. 07. 2023 UL RS 28. 07. 2023 29. 07. 2023
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini obsega: Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009), Uredbo o spremembah in dopolnitvah... 28. 07. 2023 UL RS 27. 07. 2023 28. 07. 2023
Zakon o javnih financah (ZJF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih financah obsega: Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99 z dne 30. 9. 1999), Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah – ZJF-A (Uradni list RS, št. 124/00 z dne 29. 12. 2000), Zakon o spremembah... 27. 07. 2023 UL RS 12. 07. 2023 27. 07. 2023
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obsega: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih... 27. 07. 2023 UL RS 12. 07. 2023 27. 07. 2023
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega: Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001), Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002), Zakon... 27. 07. 2023 UL RS 12. 07. 2023 27. 07. 2023
Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji Na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ in 76/23) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje... 26. 07. 2023 UL RS 25. 07. 2023 26. 07. 2023
Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Poslovnem registru Slovenije obsega: Zakon o Poslovnem registru Slovenije – ZPRS-1 (Uradni list RS, št. 49/06 z dne 12. 5. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-B (Uradni list RS, št. 33/07... 25. 07. 2023 UL RS 10. 07. 2023 25. 07. 2023
Zakon o sodnem registru (ZSReg) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem registru obsega: Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. 3. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-A (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005), Zakon o sodnem... 25. 07. 2023 UL RS 10. 07. 2023 25. 07. 2023
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah obsega: Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006), Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), Zakon o spremembah... 25. 07. 2023 UL RS 10. 07. 2023 25. 07. 2023
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o kmetijstvu obsega: Zakon o kmetijstvu – ZKme-1 (Uradni list RS, št. 45/08 z dne 9. 5. 2008), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu – ZKme-1A (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012), Zakon o spremembah... 20. 07. 2023 UL RS 19. 07. 2023 20. 07. 2023
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obsega: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 z dne 21. 2. 1992), Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu... 20. 07. 2023 UL RS 19. 07. 2023 20. 07. 2023
Uredba o upravnem poslovanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o upravnem poslovanju obsega: Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020), Uredbo... 15. 07. 2023 UL RS 14. 07. 2023 15. 07. 2023
Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja 1. člen Ta pravilnik določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega do trinajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS... 15. 07. 2023 UL RS 30. 06. 2023 15. 07. 2023
Stanovanjski zakon (SZ-1) Neuradno prečiščeno besedilo Stanovanjskega zakona obsega: Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03 z dne 16. 7. 2003), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb – ZVKSES (Uradni list RS, št. 18/04 z dne 27. 2. 2004), Zakon o evidentiranju... 15. 07. 2023 UL RS 14. 07. 2023 15. 07. 2023
Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema obsega: Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema – ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22 z dne 25. 7. 2022), Zakon o nujnih ukrepih za... 13. 07. 2023 UL RS 12. 07. 2023 13. 07. 2023
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) minister za finance objavlja Višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti Višina predpisane obrestne mere zamudnih... 08. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 08. 07. 2023
Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije obsega: Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 192/21 z dne 7. 12. 2021), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije... 08. 07. 2023 UL RS 07. 07. 2023 08. 07. 2023
Prikazov na stran:
Komentar