Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti...
Zakon o republiških priznavalninah (ZRPri) Zakon o republiških priznavalninah 1. člen Občanom, ki imajo posebne zasluge za nacionalni obstoj, za zmago narodnoosvobodilnega boja in socialistične revolucije, za razvoj socialistične družbene ureditve, za splošni napredek slovenskega naroda in za napredek njegove... 29. 07. 1971 UL RS 21. 07. 1971 29. 07. 1971
Zakon o čeku (ZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o čeku obsega:Zakon o čeku (Uradni list FLRJ, št. 105/46 z dne 27. 12. 1946),Zakon o spremembah zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 12/65 z dne 24. 3. 1965),Zakon o spremembi zakona o čeku (Uradni list SFRJ, št. 50/71 z dne 11. 11... 12. 10. 1973 Uradni list SFRJ 04. 10. 1973 12. 10. 1973
Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Socialistična federativna republika Jugoslavija in Kraljevina Švedska sta se v želji, da skleneta sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka... 01. 01. 1982 UL RS 30. 06. 1981 01. 01. 1982
Trinajsta direktiva Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti Trinajsta direktiva Sveta 86/560/EGS z dne 17. novembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic glede prometnih davkov – Postopki vračila davka na dodano vrednost davčnim zavezancem, ki nimajo stalnega prebivališča ali sedeža na ozemlju Skupnosti UL L 145... 01. 01. 1988 UL EU L 21. 11. 1986 01. 01. 1988
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Stranki kolektivne pogodbe To kolektivno pogodbo skleneta Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki). Veljavnost kolektivne... 29. 11. 1991 UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 1. člen Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov. I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE 2. člen Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma... 27. 03. 1993 UL RS 12. 03. 1993 27. 03. 1993
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 1. člen To kolektivno pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije in sindikati negospodarskih dejavnosti in državnih organov. 2. člen Stranke kolektivne pogodbe se strinjajo, da se do sklenitve nove kolektivne pogodbe za... 24. 06. 1993 UL RS 24. 06. 1993 24. 06. 1993
Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi neizplačanega dela neto osnovnih plač Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredba o izdajanju in upoštevanju potrdil na podlagi, neizplačanega dela neto osnovnih plač 1. člen Pravne osebe lahko izdajo v skladu... 30. 10. 1993 UL RS 22. 10. 1993 30. 10. 1993
Zakon o menici (ZM) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o menici obsega:Zakon o menici (Uradni list FLRJ, št. 104/46 z dne 24. 12. 1946),Popravek zakona o menici (Uradni list FLRJ, št. 33/47 z dne 1. 5. 1947),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o menici (Uradni list SFRJ, št. 16/65... 31. 12. 1994 UL RS 30. 12. 1994 31. 12. 1994
Pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti Na podlagi 21. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve Pravilnik o določitvi metodologije za nadzor nad izvajanjem zakona... 28. 01. 1995 UL RS 27. 01. 1995 28. 01. 1995
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske sta z namenom, da bi sklenili spora­zum... 20. 10. 1995 UL RS 19. 10. 1995 20. 10. 1995
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o posebnem davku na določene prejemke obsega:Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS... 01. 03. 1996 UL RS 29. 02. 1996 01. 03. 1996
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske fede­racije sta se v želji, da skleneta konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka... 10. 08. 1996 UL RS 09. 08. 1996 10. 08. 1996
Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) Zakon o začasni določitvi osnove za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (ZZDODP) 1. člen Do spremembe zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb, v katerih je kot osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja določena... 05. 04. 1997 UL RS 04. 04. 1997 05. 04. 1997
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Poljska... 06. 12. 1997 UL RS 05. 12. 1997 06. 12. 1997
Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Češka republika sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega... 07. 02. 1998 UL RS 06. 02. 1998 07. 02. 1998
Zakon o dohodnini (ZDoh) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: Zakon o dohodnini – ZDoh (Uradni list RS, št. 71/93 z dne 30.12.1993), Popravek zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 2/94 z dne 14.1.1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Uradni list RS... 24. 01. 1999 UL RS 09. 01. 1999 24. 01. 1999
Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje Vlada... 28. 03. 1999 UL RS 27. 03. 1999 28. 03. 1999
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Makedonija sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki... 03. 04. 1999 UL RS 02. 04. 1999 03. 04. 1999
Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti in nerezidenti Na podlagi tretjega odstavka 33. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije Sklep o načinu sklepanja kreditnih poslov med rezidenti... 01. 09. 1999 UL RS 28. 06. 1999 01. 09. 1999
Pravilnik o normativnem odpisu materiala in izdelkov v gozdarstvu (kalo, razsip, okvara) Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99 in 59/99) in 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije... 04. 12. 1999 UL RS 26. 11. 1999 04. 12. 1999
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa, primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka 5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99), 31. člena statuta... 10. 12. 1999 UL RS 09. 12. 1999 10. 12. 1999
Sklep o obrestovanju naložb prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Na podlagi 70. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in sklepa o naložbah prostih denarnih sredstev nekaterih pravnih oseb javnega sektorja (Uradni list RS, št. 71/96, 56/98, 62/98) sprejema minister, pristojen za finance Sklep o obrestovanju... 24. 06. 2000 UL RS 23. 06. 2000 24. 06. 2000
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost steklarstva Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog... 16. 01. 2001 UL RS 08. 01. 2001 16. 01. 2001
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost optikov Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog... 16. 01. 2001 UL RS 08. 01. 2001 16. 01. 2001
Zakon o državni statistiki (ZDSta) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o državni statistiki obsega:Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni statistiki – ZDSta-A (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001). Zakon o državni... 24. 02. 2001 UL RS 09. 02. 2001 24. 02. 2001
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Vlada... 17. 03. 2001 UL RS 16. 03. 2001 17. 03. 2001
Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD) Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD) 1. člen Ta zakon ureja višino otroškega dodatka v obdobju od 1. 5. 2001 do uveljavitve zakona, ki bo na novo uredil pravico do otroškega dodatka. 2. člen Ne glede na določbo 35. člena zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS... 01. 05. 2001 UL RS 12. 04. 2001 01. 05. 2001
Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Republika Slovenija in Združene države Amerike so se v želji, da bi sklenile konvencijo... 12. 05. 2001 UL RS 11. 05. 2001 12. 05. 2001
Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od iger na srečo obsega:Zakon o davku od iger na srečo – ZDIS (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001... 30. 10. 2001 UL RS 29. 10. 2001 30. 10. 2001
Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja... 08. 12. 2001 UL RS 07. 12. 2001 08. 12. 2001
SRS 28 (2002) - Računovodsko nadziranje Slovenski računovodski standard 28 (2002) RAČUNOVODSKO NADZIRANJE A. UVOD Ta standard se uporablja pri nadziranju znotraj računovodenja. Povezan je z računovodskimi načeli 143-151 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje a) opredeljevanje nadziranja... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 32 (2002) - Računovodske rešitve v zavarovalnicah Slovenski računovodski standard 32 (2002) Členi se navezujejo na temeljne slovenske računovodske standarde. RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 1-30. Ureja le tiste posebnosti pri... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 30 (2002) - Računovodsko informiranje Slovenski računovodski standard 30 (2002) RAČUNOVODSKO INFORMIRANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih poročil za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 158-166 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 31 (2002) - Računovodske rešitve v bankah Slovenski računovodski standard 31 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V BANKAH A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki v izbranem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 2 (2002) - Neopredmetena dolgoročna sredstva Slovenski računovodski standard 2 (2002) NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju neopredmetenih osnovnih sredstev in dolgoročno odloženih stroškov, ki se štejejo kot neopredmetena... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 37 (2002) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji Slovenski računovodski standard 37 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v podjetjih v stečaju ali likvidaciji... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 24 (2002) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 24 (2002) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 27 (2002) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 27 (2002) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe vseh sestavin kapitala, tudi razdelitev... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 38 (2002) - Računovodske rešitve v vzajemnih skladih Slovenski računovodski standard 38 RAČUNOVODSKE REŠITVE V VZAJEMNIH SKLADIH A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in s SRS 31 - Računovodske rešitve v bankah. Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v vzajemnih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 8 (2002) - Kapital Slovenski računovodski standard 8 (2002) KAPITAL A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kapitala kot obveznosti do lastnikov. Povezan je z računovodskimi načeli 68-73 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 9 (2002) - Dolgoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 9 (2002) DOLGOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dolgoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77-79 in 82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 11 (2002) - Kratkoročni dolgovi Slovenski računovodski standard 11 (2002) KRATKOROČNI DOLGOVI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih poslovnih in finančnih dolgov. Povezan je z računovodskimi načeli 77 in 80-82 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 1 (2002) - Opredmetena osnovna sredstva Slovenski računovodski standard 1 (2002) OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju zemljišč, zgradb, opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Povezan je z računovodskimi načeli 33... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 21 (2002) - Knjigovodske listine Slovenski računovodski standard 21 (2002) KNJIGOVODSKE LISTINE A. Uvod Ta standard obravnava knjigovodske listine kot podlago za vpisovanje v poslovne knjige. Povezan je z računovodskimi načeli 111-114 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje a) opredeljevanje... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 4 (2002) - Zaloge Slovenski računovodski standard 4 (2002) ZALOGE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju zalog materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in proizvodov. Povezan je z računovodskimi načeli 40-49 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 5 (2002) - Terjatve Slovenski računovodski standard 5 (2002) TERJATVE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih terjatev. Povezan je z računovodskimi načeli 56-58 (Kodeks računovodskih načel, 1995... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 29 (2002) -Računovodsko proučevanje (Računovodsko analiziranje) Slovenski računovodski standard 29 (2002) RAČUNOVODSKO PROUČEVANJE (RAČUNOVODSKO ANALIZIRANJE) A. Uvod Ta standard se uporablja pri proučevanju računovodskih podatkov in oblikovanju računovodskih informacij kot podlage za odločanje. Povezan je z računovodskimi načeli... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Prikazov na stran:
Komentar