Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Uredba o določitvi cen električne energije Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi cene električne energije obsega: Uredbo o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 z dne 14. 7. 2022), Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št... 22. 07. 2022 UL RS 21. 07. 2022 22. 07. 2022
Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 1. člen Ta... 22. 07. 2022 UL RS 21. 07. 2022 22. 07. 2022
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev: Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (Uradni list RS, št. 60/22 z dne 6. 5. 2022), Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih... 30. 07. 2022 UL RS 15. 07. 2022 30. 07. 2022
Uredba o razvrščanju objektov Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 3. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o razvrščanju objektov 1. člen (vsebina) (1) Ta uredba določa podrobnejša merila za razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj... 30. 07. 2022 UL RS 15. 07. 2022 30. 07. 2022
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije obsega: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 z dne 6. 6. 2007), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika... 30. 07. 2022 UL RS 15. 07. 2022 30. 07. 2022
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo Na podlagi 10. člena, 12. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja Odlok o finančnem nadomestilu zaradi... 09. 07. 2022 UL RS 08. 07. 2022 09. 07. 2022
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo, Na podlagi 10. člena, 12. člena in tretjega odstavka 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja Odlok o finančnem nadomestilu zaradi... 09. 07. 2022 UL RS 08. 07. 2022 09. 07. 2022
Zakon o voznikih (ZVoz-1) Na podlagi drugega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora in sklepa Državnega zbora z dne 16. 3. 2022 je Državni zbor na seji dne 1. 7. 2022 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o voznikih, ki obsega:Zakon o voznikih – ZVoz-1 (Uradni list RS, št. 85/16... 09. 07. 2022 UL RS 08. 07. 2022 09. 07. 2022
Sklep Komisije (EU) 2022/1108 z dne 1. julija 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, ki bo brezplačno razdeljeno ali dano na voljo osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in osebam v stiski v Ukrajini Sklep Komisije (EU) 2022/1108 z dne 1. julija 2022 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, ki bo brezplačno razdeljeno ali dano na voljo osebam, ki bežijo pred vojno v Ukrajini, in osebam v stiski v Ukrajini (notificirano pod... 24. 02. 2022 UL EU L 05. 07. 2022 24. 02. 2022
Pravilnik o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) ministrica za javno upravo izdaja Pravilnik o ovojnici... 16. 07. 2022 UL RS 01. 07. 2022 16. 07. 2022
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju obsega: Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17 z dne 1. 12. 2017), Uredbo o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 4/18... 02. 07. 2022 UL RS 01. 07. 2022 02. 07. 2022
Uredba o upravnem poslovanju Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o upravnem poslovanju obsega: Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18 z dne 16. 2. 2018), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 14/20 z dne 6. 3. 2020), Uredbo... 16. 07. 2022 UL RS 01. 07. 2022 16. 07. 2022
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višine povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Republiški odbor, Svet gorenjskih sindikatov, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, skladno z 2. in 7. členom Tarifne priloge... 01. 07. 2022 UL RS 01. 07. 2022 01. 07. 2022
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15 z dne 23. 12. 2015), Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/17 z dne 29... 25. 06. 2022 UL RS 24. 06. 2022 25. 06. 2022
Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18 z dne 17. 8. 2018), Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma... 25. 06. 2022 UL RS 24. 06. 2022 25. 06. 2022
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davčnem postopku obsega: Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS (Uradni list RS, št. 24/08 z dne 10. 3. 2008), Zakon... 25. 06. 2022 UL RS 24. 06. 2022 25. 06. 2022
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja obsega: Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 z dne 29. 12... 25. 06. 2022 UL RS 24. 06. 2022 25. 06. 2022
Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04... 21. 06. 2022 UL RS 16. 06. 2022 21. 06. 2022
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida obsega: Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18 z dne 13. 7. 2018), Uredbo o spremembah... 21. 06. 2022 UL RS 15. 06. 2022 21. 06. 2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona... 30. 06. 2022 UL RS 15. 06. 2022 30. 06. 2022
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju obsega: Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS (Uradni... 11. 06. 2022 UL RS 10. 06. 2022 11. 06. 2022
Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 6/15 z dne 30. 1. 2015), Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list... 04. 06. 2022 UL RS 03. 06. 2022 04. 06. 2022
Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 Na podlagi petega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) ter četrtega in šestega odstavka 33. člena... 03. 06. 2022 UL RS 02. 06. 2022 03. 06. 2022
Pravilnik o storitvah dolgotrajne oskrbe Na podlagi osmega odstavka 14. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik o storitvah dolgotrajne oskrbe 1. člen (vsebina) Ta pravilnik... 03. 06. 2022 UL RS 02. 06. 2022 03. 06. 2022
Uredba o odpadkih Na podlagi šestega odstavka 24. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o odpadkih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina in namen) (1) Ta uredba z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja določa... 15. 06. 2022 UL RS 31. 05. 2022 15. 06. 2022
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini obsega: Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09 z dne 20. 2. 2009), Uredbo o spremembah in dopolnitvah... 01. 06. 2022 UL RS 27. 05. 2022 01. 06. 2022
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnem naročanju obsega: Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-3A (Uradni list RS, št. 14/18 z dne 2. 3. 2018), Zakon... 28. 05. 2022 UL RS 27. 05. 2022 28. 05. 2022
Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16 z dne 30. 9. 2016), Popravek Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 67/16 z dne 28. 10. 2016... 25. 05. 2022 UL RS 24. 05. 2022 25. 05. 2022
Kolektivna pogodba grafične dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/17 z dne 27. 12. 2017), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 84/18 z dne 28. 12. 2018... 20. 05. 2022 UL RS 20. 05. 2022 20. 05. 2022
Odredba o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev Na podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO, 54/21, 172/21 – ZODPol-G, 54/22 in 59/22 – odl. US... 14. 05. 2022 UL RS 13. 05. 2022 14. 05. 2022
Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen 27. 05. 2022 UL RS 12. 05. 2022 27. 05. 2022
Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov Na podlagi 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04... 11. 05. 2022 UL RS 10. 05. 2022 11. 05. 2022
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine obsega: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Uradni list RS, št. 100/13 z dne 6. 12. 2013), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero... 21. 05. 2022 UL RS 06. 05. 2022 21. 05. 2022
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost obsega: Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 56/17 z dne 13. 10. 2017), Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun... 21. 05. 2022 UL RS 06. 05. 2022 21. 05. 2022
Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve Na podlagi drugega odstavka 55.b člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21) in drugega... 07. 05. 2022 UL RS 06. 05. 2022 07. 05. 2022
Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2022 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena in petega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo) in točke VI Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih... 07. 05. 2022 UL RS 06. 05. 2022 07. 05. 2022
Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod Na podlagi četrtega odstavka 55.c člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21) in na podlagi... 07. 05. 2022 UL RS 06. 05. 2022 07. 05. 2022
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o urejanju trga dela obsega: Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o spremembah... 04. 05. 2022 UL RS 03. 05. 2022 04. 05. 2022
Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo obsega: Uredbo o določitvi zneska trošarine za električno energijo (Uradni list RS, št. 12/22 z dne 29. 1. 2022), Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za... 29. 04. 2022 UL RS 28. 04. 2022 29. 04. 2022
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente obsega: Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18 z dne 21. 5. 2018), Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS... 29. 04. 2022 UL RS 28. 04. 2022 29. 04. 2022
Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu obsega: Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14 z dne 24. 12. 2014), Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 56/22 z dne 22. 4. 2022... 07. 05. 2022 UL RS 22. 04. 2022 07. 05. 2022
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti Na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 in 97/14) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik... 01. 10. 2022 UL RS 22. 04. 2022 01. 10. 2022
Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe naslednjih zakonov:Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 86/14 – uradno prečiščeno besedilo... 05. 05. 2022 UL RS 20. 04. 2022 05. 05. 2022
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem obsega: Pravilnik o obrazcih za napovedi... 21. 04. 2022 UL RS 20. 04. 2022 21. 04. 2022
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04... 21. 04. 2022 UL RS 20. 04. 2022 21. 04. 2022
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnih razmerjih obsega: Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013), Popravek Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 78/13 z dne 20. 9. 2013), Zakon o zaposlovanju... 05. 05. 2022 UL RS 20. 04. 2022 05. 05. 2022
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obsega: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih... 05. 05. 2022 UL RS 20. 04. 2022 05. 05. 2022
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o štipendiranju obsega: Zakon o štipendiranju – ZŠtip-1 (Uradni list RS, št. 56/13 z dne 2. 7. 2013), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-C (Uradni list RS, št. 99/13 z dne 3... 05. 05. 2022 UL RS 20. 04. 2022 05. 05. 2022
Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (ZSJSM) I. UVODNE DOLOČBE 1. člen (predmet in namen zakona) (1) Ta zakon ureja jamstva Republike Slovenije bankam in hranilnicam, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnicam bank držav članic, ki imajo sedež... 05. 05. 2022 UL RS 20. 04. 2022 05. 05. 2022
Pravilnik o vpisu v Register izvajalcev dolgotrajne oskrbe Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 196/21) minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik o vpisu v Register izvajalcev dolgotrajne oskrbe 1. člen Ta... 16. 04. 2022 UL RS 15. 04. 2022 16. 04. 2022
Prikazov na stran:
Komentar