Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2021 Za izvrševanje 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 – ZOMZO, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 1/99 – ZNIDC,117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona za uravnoteženje javnih financ obsega: Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Pravilnik o določitvi predpostavk o projekcijah pokojninskih prejemkov na podlagi zakonsko določene upokojitvene starosti ali upokojitvene starosti, ki jo določi član Na podlagi sedmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 23. 01. 2021 UL RS 22. 01. 2021 23. 01. 2021
Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih Na podlagi devetega odstavka 93. člena in petega odstavka 188.a člena ter za izvrševanje 93.a člena in 181.a člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13... 07. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 07. 01. 2021
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 obsega:: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19 z dne 12. 12. 2019), Zakon o zagotovitvi... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 11. 03. 2021 UL RS 10. 03. 2021 11. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa Na podlagi 10. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja... 18. 12. 2020 UL RS 17. 12. 2020 18. 12. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE, EPA 1557-VIII), Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Na podlagi četrtega odstavka 98. člena in petega odstavka 123.a člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, EPA 1472-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
MSRP 9 - Finančni instrumenti Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 9 - Finančni instrumenti obsega: Uredbo Komisije (EU) 2016/2067 z dne 22. novembra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov... 03. 02. 2021 UL EU L 14. 01. 2021 03. 02. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 obsega: Sklep o podaljšanju ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju obsega: Zakon o izvršbi in zavarovanju – ZIZ (Uradni list RS, št. 51/98 z dne 17. 7. 1998), Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo – ZPPLPS (Uradni... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izobraževanju odraslih obsega: Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18 z dne 2. 2. 2018), Zakon o finančni razbremenitvi občin – ZFRO (Uradni list RS, št. 189/20 z dne 15. 12. 2020). Zakon... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) obsega: Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb-1 (Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-1A (Uradni list RS, št. 36/21... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Uredba o embalaži in odpadni embalaži Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega, enajstega in štirinajstega odstavka 20. člena ter za izvrševanje šestega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US... 24. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 24. 04. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP, EPA 1638-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 09. 03. 2021 UL RS 08. 03. 2021 09. 03. 2021
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju obsega: Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92 z dne 21. 2. 1992), Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu... 17. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 17. 04. 2021
Uredba o ocenjevanju javnih uslužbencev za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15... 26. 03. 2021 UL RS 25. 03. 2021 26. 03. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa podaljšanju ukrepa odloga izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe (Uradni list RS, št. 38/21 z dne 16. 3... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
Zakon o notariatu (ZN) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o notariatu obsega: Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. 3. 1994), Zakon o spremembi zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 48/94 z dne 5. 8. 1994), Zakon o spremembah zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 82/94... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence obsega: Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence... 01. 04. 2021 UL RS 31. 03. 2021 01. 04. 2021
Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov in rokih izplačil sredstev v primeru zunanje namestitve uporabnikov Na podlagi šestega odstavka 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Pravilnik o načinu izstavitve zahtevkov... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov obsega: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 z dne 30. 5. 2018... 25. 12. 2020 UL RS 24. 12. 2020 25. 12. 2020
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o urejanju trga dela obsega: Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o spremembah... 24. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 24. 04. 2021
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 1... 01. 04. 2021 UL RS 24. 03. 2021 01. 04. 2021
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020 Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75... 03. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 03. 04. 2021
Pojasnilo k 2. točki drugega odstavka 4. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) ter 5. člena Stališča 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov... 10. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 10. 04. 2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu Na podlagi drugega odstavka 105.d člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno... 01. 04. 2021 UL RS 16. 03. 2021 01. 04. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe obsega: Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe (Uradni list RS, št. 12/21 z dne 28. 1. 2021), Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe... 17. 03. 2021 UL RS 16. 03. 2021 17. 03. 2021
MRS 12 - Davek iz dobička Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 12 - Davek iz dobička obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega... 04. 04. 2019 UL EU L 15. 03. 2019 04. 04. 2019
Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati... 04. 06. 2021 UL RS 03. 06. 2021 04. 06. 2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) Zakon o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (ZJPGS) 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se ureja udeležba Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu (v nadaljnjem besedilu: EGF), ki je ustanovljen za blažitev posledic... 13. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 13. 03. 2021
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 – odl... 15. 04. 2021 UL RS 14. 04. 2021 15. 04. 2021
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2021 Za izvrševanje 36., 39. in 87. člena ter v zvezi s tretjim odstavkom 390. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD... 15. 04. 2021 UL RS 14. 04. 2021 15. 04. 2021
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 obsega: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – ZIPRS2122 (Uradni list RS, št. 174/20 z dne 27. 11. 2020), Zakon o dodatnih ukrepih... 15. 05. 2021 UL RS 14. 05. 2021 15. 05. 2021
Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 Konsolidirano besedilo Sklepa Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 obsega: Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila... 24. 04. 2021 UL EU L 23. 04. 2021 24. 04. 2021
MSRP 16 - Najemi Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih standardov računovodskega poročanja 16 - Najemi obsega: Uredbo Komisije (EU) 2017/1986 z dne 31. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo... 03. 02. 2021 UL EU L 14. 01. 2021 03. 02. 2021
Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti obsega: Kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 101/15 z dne 23. 12. 2015), Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/17 z dne 29... 01. 05. 2021 UL RS 30. 04. 2021 01. 05. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, I Ukrep... 10. 04. 2021 UL RS 09. 04. 2021 10. 04. 2021
Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdaja Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča 1. člen (vsebina... 27. 06. 2021 UL RS 30. 04. 2021 27. 06. 2021
Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19) minister za finance izdaja Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano... 01. 07. 2021 UL RS 29. 06. 2021 01. 07. 2021
Pravilnik o ocenjevanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti za leto 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 Na podlagi petega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23... 13. 04. 2021 UL RS 12. 04. 2021 13. 04. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, I Ukrep... 28. 05. 2021 UL RS 27. 05. 2021 28. 05. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 15. 05. 2021 UL RS 14. 05. 2021 15. 05. 2021
Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 61. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep... 18. 06. 2021 UL RS 17. 06. 2021 18. 06. 2021
Prikazov na stran:
Komentar