Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Povprečne efektivne obrestne mera iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019... 08. 02. 2020 UL RS 07. 02. 2020 08. 02. 2020
Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (Uradni list RS, št. 35/13) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: »5. člen Za obračun in povračila stroškov, ki so nastali pred... 08. 06. 2019 UL RS 24. 05. 2019 08. 06. 2019
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 Na podlagi devetega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) izdajata ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrica za zdravje Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 1. člen Ta... 01. 01. 2018 UL RS 13. 10. 2017 01. 01. 2018
Pravilnik o poročanju revizijskih družb Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik... 28. 12. 2019 UL RS 27. 12. 2019 28. 12. 2019
Znesek minimalne plače Na podlagi 6. člena Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa Znesek minimalne plače Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je... 29. 01. 2021 UL RS 28. 01. 2021 29. 01. 2021
Pravilnik o postopku in rokih za uveljavljanje zahtevkov iz 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 Na podlagi drugega odstavka 123. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za finance izdaja Pravilnik o postopku in rokih za... 15. 12. 2020 UL RS 14. 12. 2020 15. 12. 2020
Pravilnik o evidenci trga nepremičnin Na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za finance Pravilnik o evidenci trga nepremičnin I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina) Ta pravilnik... 24. 06. 2018 UL RS 25. 05. 2018 24. 06. 2018
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo obsega: Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku obsega: Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99 z dne 1. 10. 1999), Zakon o spremembi zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-A (Uradni list RS, št. 70/00 z dne 8. 8. 2000... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 obsega: Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2020 (Uradni list RS, št. 140/20 z dne 9. 10. 2020), Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida obsega: Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18 z dne 13. 7. 2018), Uredbo o spremembah... 21. 11. 2020 UL RS 20. 11. 2020 21. 11. 2020
Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina in namen zakona) (1) Ta zakon opredeljuje nevladno organizacijo, določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij... 14. 04. 2018 UL RS 30. 03. 2018 14. 04. 2018
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona... 03. 05. 2021 UL RS 14. 04. 2021 03. 05. 2021
Odvetniška tarifa Na podlagi 19. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 − odl. US, 24/01, 54/08 in 35/09) in 10. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02, 90/03, 131/04, 103/11, 86/13 in 41/14) je bila... 10. 01. 2015 UL RS 09. 01. 2015 10. 01. 2015
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in predlogov predsednika... 20. 11. 2020 UL RS 19. 11. 2020 20. 11. 2020
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019 Na podlagi prvega in tretjega odstavka 16. člena v povezavi z 12. členom Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj... 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov obsega: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI (Uradni list RS, št. 63/04 z dne 10. 6. 2004), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem obsega: Pravilnik o obrazcih za napovedi... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 obsega: Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 – ZDLGPE (Uradni list RS, št. 61/20 z dne 30... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije obsega: Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19 z dne 20. 12. 2019), Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2021 Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20... 16. 01. 2021 UL RS 15. 01. 2021 16. 01. 2021
Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje Na podlagi 4. točke 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za... 01. 03. 2016 UL RS 15. 02. 2016 01. 03. 2016
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov obsega: Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018... 24. 02. 2021 UL RS 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije obsega: Odredbo o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene... 08. 01. 2021 UL RS 07. 01. 2021 08. 01. 2021
Sklep o poročanju podružnic bank držav članic Na podlagi sedmega odstavka 117. člena in drugega odstavka 386. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 13. člena... 16. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 16. 12. 2020
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov obsega: Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18 z dne 4. 4. 2018), Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list... 25. 12. 2020 UL RS 10. 12. 2020 25. 12. 2020
Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence Na podlagi 2. in 4. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter na podlagi 30. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04... 01. 01. 2021 UL RS 31. 12. 2020 01. 01. 2021
Zakon o javnih financah (ZJF) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o javnih financah obsega: Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99 z dne 30. 9. 1999), Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah – ZJF-A (Uradni list RS, št. 124/00 z dne 29. 12. 2000), Zakon o spremembah... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov obsega... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem... 01. 01. 2021 UL RS 29. 12. 2020 01. 01. 2021
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja obsega: Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 z dne 29. 12... 16. 07. 2021 UL RS 15. 07. 2021 16. 07. 2021
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28... 30. 12. 2020 UL RS 29. 12. 2020 30. 12. 2020
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 Na podlagi šestega in osmega odstavka 60. člena ter za izvrševanje 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Zakon o prekrških (ZP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških obsega: Zakon o prekrških – uradno prečiščeno besedilo – ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11 z dne 18. 4. 2011), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1H (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013... 15. 01. 2021 UL RS 14. 01. 2021 15. 01. 2021
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja obsega: Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17 z dne 24. 3. 2017), Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov... 01. 04. 2021 UL RS 12. 03. 2021 01. 04. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo dela v splošno korist Na podlagi tretjega odstavka 87., 88., 89. in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa o neteku rokov za opravo... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Gradbeni zakon (GZ) Neuradno prečiščeno besedilo Gradbenega zakona obsega: Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017), Popravek Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017), Zakon o spremembi Gradbenega zakona – GZ-A (Uradni list RS, št. 65... 05. 02. 2021 UL RS 04. 02. 2021 05. 02. 2021
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE... 11. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 11. 01. 2021
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 za športne organizacije Na podlagi četrtega odstavka 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) minister za javno upravo izdaja Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve... 09. 01. 2021 UL RS 08. 01. 2021 09. 01. 2021
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del Na podlagi 130.c člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13... 19. 02. 2021 UL RS 18. 02. 2021 19. 02. 2021
Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi lokaciji delodajalca Na podlagi sedmega odstavka 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa začasnega opravljanja dela zaposlenega na drugi... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev Na podlagi tretjega odstavka 27.c člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake... 01. 03. 2021 UL RS 26. 02. 2021 01. 03. 2021
Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020 Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020 obsega: Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2020 (Uradni list RS, št. 134/20 z dne 2. 10. 2020), Pravilnik... 15. 12. 2020 UL RS 14. 12. 2020 15. 12. 2020
Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev obsega: Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Uradni list RS, št. 44/19 z dne 5. 7. 2019), Pravilnik o spremembah... 24. 12. 2020 UL RS 23. 12. 2020 24. 12. 2020
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev obsega: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev – ZIUOPOK (Uradni list RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020), Zakon o interventnih ukrepih za... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Sklep o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic in pravnih koristi Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa začasne omejitve ali zadržanja izvajanja pravic... 01. 01. 2021 UL RS 23. 12. 2020 01. 01. 2021
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obsega: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem... 17. 04. 2021 UL RS 02. 04. 2021 17. 04. 2021
Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka obsega: Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka (Uradni list RS, št. 104/11 z dne 21. 12. 2011), Pravilnik... 30. 01. 2021 UL RS 29. 01. 2021 30. 01. 2021
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in 104/20) in predloga predsednika... 20. 12. 2020 UL RS 17. 12. 2020 20. 12. 2020
Sklep o uporabi Smernic o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – Odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS... 16. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 16. 12. 2020
Prikazov na stran:
Komentar