Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 07. 03. 2020 UL RS 06. 03. 2020 07. 03. 2020
Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije obsega: Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 41/17 z dne 28. 7. 2017), Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije – Uradni list RS, št... 11. 08. 2020 UL RS 10. 08. 2020 11. 08. 2020
Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost Konsolidirano besedilo Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost obsega: Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi... 18. 08. 2020 UL EU L 29. 07. 2020 18. 08. 2020
Uredba komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe UREDBA KOMISIJE (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Besedilo velja za EGP) EVROPSKA KOMISIJA JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti...
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14, 47/15 – ZZSDT in 43/19) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo 1... 01. 04. 2020 UL RS 09. 03. 2020 01. 04. 2020
Povprečne efektivne obrestne mera iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16) objavlja Banka Slovenije Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019... 08. 02. 2020 UL RS 07. 02. 2020 08. 02. 2020
Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju Na podlagi 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za interventne ukrepe na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem... 20. 06. 2020 UL RS 19. 06. 2020 20. 06. 2020
Sklep o uporabi Smernic o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS... 13. 06. 2020 UL RS 29. 05. 2020 13. 06. 2020
Uredba o izvajanju uredb (EU) glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o izvajanju uredb (EU) glede... 01. 01. 2020 UL RS 31. 12. 2019 01. 01. 2020
Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb obsega: Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/13 z dne 23. 12. 2013), Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka... 14. 11. 2020 UL RS 13. 11. 2020 14. 11. 2020
Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži Na podlagi prvega odstavka 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene... 22. 08. 2020 UL RS 21. 08. 2020 22. 08. 2020
Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 20. 04. 2019 UL RS 19. 04. 2019 20. 04. 2019
Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) 1. člen (vsebina zakona) S tem zakonom se ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti... 31. 05. 2020 UL RS 30. 05. 2020 31. 05. 2020
Direktiva Sveta 2010/24/EU z dne 16. marca 2010 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi DIREKTIVA SVETA 2010/24/EU z dne 16. marca 2010o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi SVET EVROPSKE UNIJE JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 113 in 115 Pogodbe,ob upoštevanju predloga... 20. 04. 2010 UL EU L 31. 03. 2010 20. 04. 2010
MRS 40 - Naložbene nepremičnine Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 40 - Naložbene nepremičnine obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega... 04. 04. 2018 UL EU L 15. 03. 2018 04. 04. 2018
Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij Na podlagi 12. člena in za izvrševanje 26. do 34. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravje izdaja... 01. 01. 2006 UL RS 23. 12. 2005 01. 01. 2006
Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Na podlagi drugega odstavka 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov na Zavodu Republike Slovenije za... 29. 08. 2020 UL RS 28. 08. 2020 29. 08. 2020
Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE, EPA 1173-VIII) Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18... 31. 05. 2020 UL RS 30. 05. 2020 31. 05. 2020
Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 14. 05. 2020 UL RS 13. 05. 2020 14. 05. 2020
Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov 01. 09. 2018 UL RS 17. 08. 2018 01. 09. 2018
Uredba o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa 22. 12. 2015 UL RS 07. 12. 2015 22. 12. 2015
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 50/15) vsebuje naslednjo končno določbo: »20. člen Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije... 25. 07. 2015 UL RS 10. 07. 2015 25. 07. 2015
Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izdaji delnic za stvarne vložke Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 6 Revizorjevi postopki... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč 27. 04. 2013 UL RS 26. 04. 2013 27. 04. 2013
Odredba o določitvi roka za vključitev Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi 01. 05. 2020 UL RS 30. 04. 2020 01. 05. 2020
Pravilnik o sodnih tolmačih Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sodnih tolmačih obsega: Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10 z dne 5. 11. 2010), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 1/12 z dne 6. 1. 2012). Pravilnik... 25. 07. 2015 UL RS 10. 07. 2015 25. 07. 2015
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019 Na podlagi prvega in tretjega odstavka 16. člena v povezavi z 12. členom Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 63/16) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj... 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 27 - Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št... 26. 12. 2015 23. 12. 2015 26. 12. 2015
Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov obsega: Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov – ZARSS (Uradni list RS, št. 97/09 z dne 30. 11. 2009), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5... 31. 05. 2012 UL RS 30. 05. 2012 31. 05. 2012
Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke Na podlagi šestega odstavka 86. člena in četrte alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) Vlada Republike Slovenije izdaja Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke 1. člen Ta uredba določa znesek trošarine za... 05. 09. 2020 UL RS 04. 09. 2020 05. 09. 2020
Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka in konca obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo Na podlagi petega odstavka 316.č člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16) izdaja ministrica za finance Pravilnik... 24. 12. 2016 UL RS 23. 12. 2016 24. 12. 2016
Sklep o uporabi Smernic o sodelovanju in izmenjavi informacij za namen Direktive (EU) 2015/849 med pristojnimi organi, ki nadzirajo kreditne in finančne institucije Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUDSOL in 44/19 – odl. US; v nadaljevanju: ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah... 30. 05. 2020 UL RS 29. 05. 2020 30. 05. 2020
Pravilnik o evidenci trga nepremičnin Na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) izdaja ministrica za okolje in prostor v soglasju z ministrico za finance Pravilnik o evidenci trga nepremičnin I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen (vsebina) Ta pravilnik... 24. 06. 2018 UL RS 25. 05. 2018 24. 06. 2018
MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002... 30. 12. 2019 UL EU L 10. 12. 2019 30. 12. 2019
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo I... 28. 08. 2020 UL RS 27. 08. 2020 28. 08. 2020
Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina in namen zakona) (1) Ta zakon opredeljuje nevladno organizacijo, določa pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, pravice in obveznosti teh nevladnih organizacij... 14. 04. 2018 UL RS 30. 03. 2018 14. 04. 2018
MRS 7 - Izkaz denarnih tokov Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 7 - Izkaz denarnih tokov: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta... 29. 11. 2017 UL EU L 09. 11. 2017 29. 11. 2017
Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji in reviziji pogodbe o poustanovitvi Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 4 Revizorjevi postopki... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 Na podlagi devetega odstavka 9. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, št. 10/17) izdajata ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrica za zdravje Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 1. člen Ta... 01. 01. 2018 UL RS 13. 10. 2017 01. 01. 2018
MRS 32 - Finančni instrumenti: predstavljanje Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 40 - Naložbene nepremičnine obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega... 27. 01. 2009 UL EU L 24. 01. 2009 27. 01. 2009
Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve Na podlagi drugega odstavka 130.a člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost – normativni del, Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pogodbeni strani:Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata mag. Andrej Šircelj, minister za finance, in dr. Aleksandra Pivec, ministrica za... 08. 08. 2020 UL RS 07. 08. 2020 08. 08. 2020
MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake Neuradno prečiščeno besedilo Mednarodnih računovodskih standardov 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake obsega: Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu... 13. 12. 2019 UL EU L 10. 12. 2019 13. 12. 2019
Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril obsega: Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03 z dne 18. 6. 2003), Uredbo o spremembah... 30. 07. 2015 UL RS 29. 07. 2015 30. 07. 2015
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti obsega: Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13 z dne 23. 12. 2013... 07. 11. 2020 UL RS 06. 11. 2020 07. 11. 2020
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obsega: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu... 01. 01. 2021 UL RS 02. 11. 2020 01. 01. 2021
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente obsega: Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18 z dne 21. 5. 2018), Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS... 22. 09. 2020 UL RS 21. 09. 2020 22. 09. 2020
Pravilnik o poročanju revizijskih družb Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Pravilnik... 28. 12. 2019 UL RS 27. 12. 2019 28. 12. 2019
Stališče 5 - Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 5 Revizijski pregled letnega... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin obsega: Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021... 24. 10. 2020 UL RS 09. 10. 2020 24. 10. 2020
Prikazov na stran:
Komentar