Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in druge alineje prvega odstavka 32. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K, 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema Stališče 9 Revidiranje po Zakonu... 13. 06. 2020 UL RS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Uredba o izvajanju šolske sheme KONČNI DOLOČBI Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme (Uradni list RS, št. 46/19) vsebuje naslednji končni določbi: 7. člen (začetek uporabe) Določba spremenjenega drugega odstavka 12. člena uredbe se začne uporabljati 1. januarja 2020. 8... 20. 07. 2019 UL RS 19. 07. 2019 20. 07. 2019
Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike Na podlagi drugega odstavka 4. člena, v zvezi s 3. in 4. točko prvega odstavka 4. člena, in druge, tretje ter šeste alineje sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) minister za finance... 08. 06. 2019 UL RS 24. 05. 2019 08. 06. 2019
MRS 19 - Zaslužki zaposlencev MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 19 Zaslužki zaposlencev CILJ Cilj tega standarda je predpisati obračunavanje in razkrivanje zaslužkov zaposlencev. Ta standard zahteva, da podjetje pripozna:(a) obveznost, ko zaposlenec opravi delo v zameno za zaslužke, ki mu bodo... 29. 11. 2008 UL EU L 29. 11. 2008 29. 11. 2008
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije obsega: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10 z dne 4. 6. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije... 23. 04. 2011 UL RS 08. 04. 2011 23. 04. 2011
Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem... 01. 01. 2021 UL RS 29. 12. 2020 01. 01. 2021
Zakon o sodiščih (ZS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodiščih obsega: Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 z dne 13. 4. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995), Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS, št... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev obsega: Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev – ZIUOPOK (Uradni list RS, št. 36/20 z dne 28. 3. 2020), Zakon o interventnih ukrepih za... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obsega: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/10 z dne 30. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o urejanju trga dela obsega: Zakon o urejanju trga dela – ZUTD (Uradni list RS, št. 80/10 z dne 12. 10. 2010), Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12 z dne 30. 5. 2012), Zakon o spremembah... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obsega: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 z dne 14. 12. 2012), Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem... 30. 12. 2020 UL RS 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 obsega:: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021 (Uradni list RS, št. 75/19 z dne 12. 12. 2019), Zakon o zagotovitvi... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1A (Uradni list RS, št. 33/09 z dne 30. 4... 01. 01. 2020 UL RS 04. 12. 2019 01. 01. 2020
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev obsega: Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05... 24. 12. 2015 UL RS 23. 12. 2015 24. 12. 2015
Zakon o računovodstvu (ZR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o računovodstvu obsega: Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Uradni list RS, št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Zakon... 20. 04. 2002 UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Obligacijski zakonik (OZ) Neuradno prečiščeno besedilo Obligacijskega zakonika obsega:Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 83/01 z dne 25. 10. 2001),Odločbo o delni razveljavitvi 1060. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 28/06 z dne 17. 3. 2006),Zakon o spremembi... 15. 10. 2016 UL RS 14. 10. 2016 15. 10. 2016
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o dohodnini obsega: Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), Zakon o spremembah... 06. 11. 2019 UL RS 05. 11. 2019 06. 11. 2019
SRS 10 (2016) - Rezervacije Slovenski računovodski standard 10 (2016) REZERVACIJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju rezervacij. Obdeluje: a) razvrščanje rezervacij; b) pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj rezervacij; c... 01. 01. 2016 UL RS 10. 12. 2015 01. 01. 2016
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja obsega: Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06 z dne 29. 12... 10. 11. 2018 UL RS 09. 11. 2018 10. 11. 2018
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih javnih službah obsega:Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 z dne 17. 6. 1993),Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe – ZZLPPO (Uradni... 29. 05. 2010 UL RS 14. 05. 2010 29. 05. 2010
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti obsega: Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 z dne 30. 11. 2007), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika... 29. 08. 2009 UL RS 28. 08. 2009 29. 08. 2009
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb obsega: Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 z dne 16. 11. 2006), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2A (Uradni... 06. 11. 2019 UL RS 05. 11. 2019 06. 11. 2019
Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davkih na motorna vozila obsega: Zakon o davkih na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 52/99 z dne 30. 6. 1999), Zakon o prenosu nalog nekaterih vladnih služb na ministrstva – ZPNNVSM (Uradni list RS, št. 2/04 z dne 15. 1... 31. 05. 2012 UL RS 30. 05. 2012 31. 05. 2012
Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil obsega:Pravilnik o obračunu bruto... 30. 01. 2007 UL RS 29. 01. 2007 30. 01. 2007
Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davčnem potrjevanju računov obsega: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR-A (Uradni list RS, št. 69/17 z dne 8. 12. 2017). Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) 1. člen (vsebina... 01. 01. 2018 UL RS 08. 12. 2017 01. 01. 2018
Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Kolektivna pogodba med delavci in zasebnimi delodajalci Stranki kolektivne pogodbe To kolektivno pogodbo skleneta Obrtna zbornica Slovenije in Republiški odbor sindikata obrtnih delavcev Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki). Veljavnost kolektivne... 29. 11. 1991 UL RS 21. 11. 1991 29. 11. 1991
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, turistično in promocijsko takso, pogoje za opravljanje... 15. 03. 2018 UL RS 28. 02. 2018 15. 03. 2018
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 obsega:Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 – ZIPRS1718 (Uradni list RS, št. 80/16 z dne 15. 12. 2016),Zakon o spremembah... 14. 12. 2017 UL RS 13. 12. 2017 14. 12. 2017
SRS 15 (2019) - Prihodki Slovenski računovodski standard 15 (2019) PRIHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in drugih prihodkov. Obdeluje: a) razvrščanje prihodkov, b) pripoznavanje... 01. 01. 2019 UL RS 24. 08. 2018 01. 01. 2019
Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada obsega:Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008),Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika... 04. 06. 2016 UL RS 03. 06. 2016 04. 06. 2016
Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za finance Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 1. člen Ta pravilnik določa obliko, vsebino in postopek izdaje službenih... 01. 01. 2015 UL RS 30. 12. 2014 01. 01. 2015
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava obsega: Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 z dne 30. 12. 2003... 01. 01. 2019 UL RS 21. 12. 2018 01. 01. 2019
SRS 37 (2002) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji Slovenski računovodski standard 37 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V PODJETJIH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI A. Uvod Ta standard je povezan s temeljnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Obravnava posebnosti računovodskih rešitev v podjetjih v stečaju ali likvidaciji... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 31 (2002) - Računovodske rešitve v bankah Slovenski računovodski standard 31 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V BANKAH A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva in obveznosti do njihovih virov ter prihodki in odhodki v izbranem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 1 (2019) - Opredmetena osnovna sredstva Neuradno prečiščeno besedilo Slovenskih računovodskih standardov (2016) obsega: Slovenske računovodske standarde (2016) (Uradni list RS, št. 95/15 z dne 10. 12. 2015), Spremembe slovenskih računovodskih standardov 2016 (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018... 01. 01. 2019 UL RS 14. 12. 2018 01. 01. 2019
Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost obsega: Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06 z dne 30. 12. 2006), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona... 01. 01. 2020 UL RS 20. 12. 2019 01. 01. 2020
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino obsega: Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94 z dne 30. 6. 1994), Uredbo o dopolnitvi uredbe o povračilu stroškov za službena... 07. 07. 2012 UL RS 06. 07. 2012 07. 07. 2012
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o posebnem davku na določene prejemke obsega:Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS... 01. 03. 1996 UL RS 29. 02. 1996 01. 03. 1996
Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o izobraževanju odraslih obsega:Zakon o izobraževanju odraslih – ZIO (Uradni list RS, št. 12/96 z dne 29. 2. 1996),Zakon o višjem strokovnem izobraževanju – ZVSI (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004),Zakon o spremembah... 26. 10. 2006 UL RS 26. 10. 2006 26. 10. 2006
Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju Socialistična federativna republika Jugoslavija in Kraljevina Švedska sta se v želji, da skleneta sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka... 01. 01. 1982 UL RS 30. 06. 1981 01. 01. 1982
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06 in 25/16 – odl. US) izdaja ministrica za finance Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin 1. člen S tem pravilnikom se določa vsebina... 01. 07. 2018 UL RS 29. 06. 2018 01. 07. 2018
Priloga I k ZDDV-1: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, Priloga I: Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV PRILOGA I SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA NIŽJA STOPNJA DDV (1) Hrana (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelki, ki se (običajno... 01. 01. 2016 UL RS 27. 11. 2015 01. 01. 2016
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o štipendiranju obsega: Zakon o štipendiranju – ZŠtip-1 (Uradni list RS, št. 56/13 z dne 2. 7. 2013), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS-C (Uradni list RS, št. 99/13 z dne 3... 19. 05. 2018 UL RS 04. 05. 2018 19. 05. 2018
Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence Neuradno prečiščeno besedilo Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence obsega: Kolektivno pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 z dne 6. 2. 2004), Zakon o kolektivnih pogodbah – ZkolP... 05. 03. 2016 UL RS 04. 03. 2016 05. 03. 2016
Zakon o trošarinah (ZTro-1) Zakon o trošarinah (ZTro-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije (v nadaljnjem besedilu... 16. 07. 2016 UL RS 01. 07. 2016 16. 07. 2016
Zakon o davku od iger na srečo (ZDIS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od iger na srečo obsega:Zakon o davku od iger na srečo – ZDIS (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo – ZIS-A (Uradni list RS, št. 85/01 z dne 29. 10. 2001... 30. 10. 2001 UL RS 29. 10. 2001 30. 10. 2001
Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Konvencija je veljavna, vendar se ne uporablja. Uporablja se združeno besedilo, ki je v prilogi. Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje Republika Slovenija in Republika Poljska... 06. 12. 1997 UL RS 05. 12. 1997 06. 12. 1997
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 1. člen To kolektivno pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije in sindikati negospodarskih dejavnosti in državnih organov. 2. člen Stranke kolektivne pogodbe se strinjajo, da se do sklenitve nove kolektivne pogodbe za... 24. 06. 1993 UL RS 24. 06. 1993 24. 06. 1993
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 1. člen Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov. I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE 2. člen Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma... 27. 03. 1993 UL RS 12. 03. 1993 27. 03. 1993
Prikazov na stran:
Komentar