Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 6: Kako je obravnavan dohodek iz kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi nepremičnine po Vzorčni konvenciji OECD? Vprašanje 6: Kako je obravnavan dohodek iz kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi nepremičnine po Vzorčni konvenciji OECD? Pravila o obdavčitvi dohodkov iz kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi nepremičnine so določena v posebni določbi Vzorčne konvencije OECD in so... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 2: Kakšna je razlika med obdavčevanjem dohodkov iz opravljanja dejavnosti in med obdavčevanjem poslovnega dobička po določbah mednarodnih pogodb? Vprašanje 2: Kakšna je razlika med obdavčevanjem dohodkov iz opravljanja dejavnosti in med obdavčevanjem poslovnega dobička po določbah mednarodnih pogodb? V starejših pogodbah, ki sledijo vzorčni konvenciji OECD o odpravi dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (do... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 3: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po mednarodnih pogodbah? Vprašanje 3: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po mednarodnih pogodbah? Pri določanju pravice do obdavčitve »poslovnih dobičkov« oziroma »samostojnih osebnih storitev« je potrebno upoštevati tudi določbe mednarodnih... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 4: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po nacionalni zakonodaji? Vprašanje 4: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po nacionalni zakonodaji? A) Nerezident dosega dohodke z opravljanjem dejavnostiGlede na določbe ZDoh-2 je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 2: Katere vrste dobičkov se štejejo kot dobički iz mednarodnega prevoza? Vprašanje 2: Katere vrste dobičkov se štejejo kot dobički iz mednarodnega prevoza? V tovrstni dobiček je zajet dobiček, ki ga podjetje doseže s prevozom potnikov in blaga, ter tudi druge vrste dobička; tj. tiste vrste dobička, ki se jih zaradi njihove narave ali tesne... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 6: Kaj pomeni delitev pravice do obdavčitve dividend po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja? Vprašanje 6: Kaj pomeni delitev pravice do obdavčitve dividend po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja? Delitev pravice do obdavčitve je v primeru dividend in še dveh vrst drugih dohodkov (obresti in dohodkov od premoženjskih... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 8: Kako je opredeljen pojem upravičenega lastnika dividend za namene izvajanja mednarodnih pogodb? Vprašanje 8: Kako je opredeljen pojem upravičenega lastnika dividend za namene izvajanja mednarodnih pogodb? Mednarodne pogodbe pojma »upravičenega lastnika« ne opredeljujejo posebej, vendar ga je treba razumeti v smislu njihovega namena, ki je izogibanje dvojni... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 10: Kako so opredeljene dividende v mednarodnih pogodbah? Vprašanje 10: Kako so opredeljene dividende v mednarodnih pogodbah? Izraz dividende je v mednarodnih pogodbah formalno opredeljen kot dohodek iz delnic, »jouissance« delnic ali »jouissance« pravic, rudniških delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugih pravic do udeležbe... 13. 11. 2019 Furs 13. 11. 2019 13. 11. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Diplomatski predstavniki Oprostitve Diplomatski predstavniki Oprostitve za diplomatske predstavnike – splošno Področje oprostitev plačila carinskih dajatev ureja Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009; v nadaljevanju... 14. 03. 2019 Furs 14. 03. 2019 14. 03. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o obdavčitvi nepremičnin Nepremičnine in davki Brošura o obdavčitvi nepremičnin 1.0 PRODAJA NEPREMIČNINE Pri prodaji nepremičnine gre za odplačni prenos lastninske pravice na nepremičnini in v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan davek na dodano vrednost, se davek odmeri po... 16. 01. 2020 Furs 16. 01. 2020 16. 01. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini Drugi dohodki po Zakonu o dohodnini 1.0 SPLOŠNO Temeljni zakon, ki določa zavezance za dohodnino, vire dohodka, predmet obdavčitve, neobdavčene dohodke, oprostitve plačila dohodnine je Zakon o dohodnini – ZDoh-2. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb... 31. 08. 2019 Furs 31. 08. 2019 31. 08. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb obstoječih računov Subjektov (Pasivnih NFS) Enotni standard poročanja (CRS) / Direktiva Sveta 2014/107/EU Postopki dolžne skrbnosti pri identifikaciji Obvladujočih oseb obstoječih računov Subjektov (Pasivnih NFS) 1. SPLOŠNO Enotni standard poročanja (v nadaljevanju: CRS) in Direktiva Sveta 2014/107/EU... 31. 07. 2019 Furs 31. 07. 2019 31. 07. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015) Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) Odgovor AJPES na podlagi obvestila finančne uprave po uradni dolžnosti izbriše osebo iz seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov Brošura 1.0 SPLOŠNO Obdavčitev dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ureja Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov - ZDDOIFI. 2.0 OPREDELITEV DAVČNEGA... 29. 01. 2020 Furs 29. 01. 2020 29. 01. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Odgovor Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela (ODD) je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) Odgovor Varuška, ki v določenem mesecu na podlagi priglašenega ODD varuje... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Pojasnilo MJU: Pristojnosti upravljavca v pravnem prometu povezanim z ravnanjem s stvarnim premoženjem države ali samoupravne lokalne skupnosti Pristojnosti upravljavca v pravnem prometu povezanim z ravnanjem s stvarnim premoženjem države ali samoupravne lokalne skupnosti Z dopisom št. 423-296/2015/2 z dne 23. 12. 2015 ste na Ministrstvo za javno upravo kot ministrstvo pristojno za sistemsko urejanje ravnanja... 26. 01. 2015 MJU 26. 01. 2015 26. 01. 2015
Pojasnilo EU: Pravila za izdajanje računov z obračunanim DDV Pojasnila Pravila za izdajanje računov z obračunanim DDV (Direktiva Sveta 2010/45/EU) Zakaj so potrebna pojasnila? Cilj pojasnil je zagotovitev boljšega razumevanja zakonodaje, sprejete na ravni EU, v tem primeru zlasti direktive o izdajanju računov (2010/45/EU... 05. 10. 2011 EK 05. 10. 2011 05. 10. 2011
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Odgovor... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) Odgovor Posameznik, ki opravlja ODD, mora izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu ali za vsak promet z izdelki ali sadeži in zelišči, najmanj v dveh izvodih, od... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) Odgovor Če izvajalec ODD kot davčni zavezanec v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel zneska 50.000 eur obdavčljivega prometa, je... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) Odgovor V skladu z ZPDZC-1 lahko posameznik opravlja dela iz točke B seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Ne, znesek... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Odgovor Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora mesečno predložiti obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja do 15. v mesecu za dohodke... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Odgovor Vsak posameznik (torej tudi, če je zaposlen za... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Odgovor Izvajalec ODD mora napoved za odmero akontacije dohodkov iz naslova osebnega... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) Odgovor Izvajalec ODD, ki svoje izdelke prodaja na način komisijske prodaje, mora imeti vrednotnico... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Odgovor Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela (ODD) je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo od tega dohodka se všteva... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) Izvajalec osebnega dopolnilnega dela po točki B seznama... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) Odgovor Tako zaposleni kot upokojenec sta... 11. 03. 2020 Furs 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 3: Kaj se šteje za kmečko gospodinjstvo? (17. 1. 2018) Vprašanje 3: Kaj se šteje za kmečko gospodinjstvo? (17. 1. 2018) Odgovor: Kmečko gospodinjstvo je skupnost ene ali več fizičnih oseb, ki imajo na dan 30. junija v davčnem letu po predpisih o prijavi prebivališča prijavljeno isto stalno prebivališče, niso najeta delovna... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 1: Kdaj lahko davčni zavezanec (kmečko gospodinjstvo) uveljavlja pravico do pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Vprašanje 1: Kdaj lahko davčni zavezanec (kmečko gospodinjstvo) uveljavlja pravico do pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Odgovor: Davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, lahko uveljavlja pravico do pavšalnega nadomestila le za tiste dobave kmetijskih... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 2: Kdo lahko da vlogo za pridobitev dovoljenja, s katerim se lahko uveljavlja (DDV) pravica do pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Vprašanje 2: Kdo lahko da vlogo za pridobitev dovoljenja, s katerim se lahko uveljavlja (DDV) pravica do pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Odgovor: Za potrebe pridobitve dovoljenja morajo davčni zavezanci – vlagatelji zahtevka izpolnjevati naslednje pogoje... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 10: Dovoljenje za pavšalno nadomestilo bi želel prenesti na sina. Kakšen je postopek? (17. 1. 2018) Vprašanje 10: Dovoljenje za pavšalno nadomestilo bi želel prenesti na sina. Kakšen je postopek? (17. 1. 2018) Odgovor: Če imetnik dovoljenja želi določiti drugo osebo za predstavnika kmečkega gospodinjstva, predloži vlogo na obrazcu DDV-VlgPN preko sistema eDavki... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 12: Kaj moram storiti, če dovoljenja več ne želim imeti? (17. 1. 2018) Vprašanje 12: Kaj moram storiti, če dovoljenja več ne želim imeti? (17. 1. 2018) Odgovor: Če kmečko gospodinjstvo ne želi več uveljavljati pavšalnega nadomestila, lahko predloži davčnemu organu obvestilo v elektronski obliki preko sistema eDavki na obrazcu DDV-VlgPN... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 13: V katerih primerih davčni organ odvzame pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila (prekliče dovoljenje) po uradni dolžnosti? (18. 1. 2018) Vprašanje 13: V katerih primerih davčni organ odvzame pravico do uveljavljanja pavšalnega nadomestila (prekliče dovoljenje) po uradni dolžnosti? (18. 1. 2018) Odgovor: Davčni organ po uradni dolžnosti dovoljenje prekliče in s tem odvzame pravico do uveljavljanja... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 16: Živino bom prodal kupcu v drugo državo članico EU. Ali lahko uveljavljam pavšalno nadomestilo za to prodajo? (17. 1. 2018) Vprašanje 16: Živino bom prodal kupcu v drugo državo članico EU. Ali lahko uveljavljam pavšalno nadomestilo za to prodajo? (17. 1. 2018) Odgovor: Da, pravico do pavšalnega nadomestila imate tudi za dobave blaga, ki jo opravite davčnim zavezancem, identificiranim za... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 18: Ali moram oddati obračun tudi, če ni bilo prometa? (17. 1.2018) Vprašanje 18: Ali moram oddati obračun tudi, če ni bilo prometa? (17. 1.2018) Odgovor: Da. Če kmečko gospodinjstvo dalj časa ne opravi dobav, pri katerih bi lahko uveljavljalo pravico do pavšalnega nadomestila, lahko v izogib obveznosti predložitve (praznih) obračunov... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 19: Nimam računalnika oz. digitalnega potrdila. Kako oddam obračun pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Vprašanje 19: Nimam računalnika oz. digitalnega potrdila. Kako oddam obračun pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Odgovor: Za oddajo obračuna preko sistema eDavki potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga pridobite z oddajo vloge na upravni enoti. Po... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 20: Za kmetijske in gozdarske storitve je možno uveljavljati pavšalno nadomestilo le, če so le te opravljene preko strojnega krožka. Lahko primeroma navedete, katere storitve so tiste, ki se lahko opravijo preko strojnega krožka? (17. 1. 2018) Vprašanje 20: Za kmetijske in gozdarske storitve je možno uveljavljati pavšalno nadomestilo le, če so le te opravljene preko strojnega krožka. Lahko primeroma navedete, katere storitve so tiste, ki se lahko opravijo preko strojnega krožka? (17. 1. 2018) Odgovor: Preko... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 23: Upravičenec do pavšalnega nadomestila je umrl. Ali je potrebno oddati obračun pavšalnega nadomestila za umrlega upravičenca? Vprašanje 23: Upravičenec do pavšalnega nadomestila je umrl. Ali je potrebno oddati obračun pavšalnega nadomestila za umrlega upravičenca? Odgovor: Da... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Pojasnilo FURS: Izplačilo dnevnic v primeru sočasnih zaposlitev (13. čl. Uredbe) Izplačilo dnevnic v primeru sočasnih zaposlitev (13. čl. Uredbe) Prejeli smo vaše e-sporočilo, v katerem sprašujete, ali so se pojasnila FURS v zvezi z davčno obravnavo dnevnic, v primeru napotitev na delo v tujino, v zadnjem času spremenila. Navajate 2 primera, za... 19. 11. 2019 Furs 19. 11. 2019 19. 11. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 4: Koliko predstavnikov kmečkega gospodinjstva lahko vloži vlogo za uveljavljanje pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Vprašanje 4: Koliko predstavnikov kmečkega gospodinjstva lahko vloži vlogo za uveljavljanje pavšalnega nadomestila? (17. 1. 2018) Odgovor: Vlogo za pridobitev dovoljenja lahko vloži le en član kmečkega gospodinjstva - kot njegov predstavnik... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 6: Nimam računalnika oz. digitalnega potrdila. Kako lahko vložim vlogo za pridobitev dovoljenja? (17. 1. 2018) Vprašanje 6: Nimam računalnika oz. digitalnega potrdila. Kako lahko vložim vlogo za pridobitev dovoljenja? (17. 1. 2018) Odgovor: Za oddajo vloge preko sistema eDavki potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga pridobite z oddajo vloge na upravni enoti. Po... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 9: Pred kratkim sem postal lastnik kmetije. Kako lahko pridobim dovoljenje za pavšalno nadomestilo, če ti podatki še niso evidentirani v uradnih evidencah? (17. 1. 2018) Vprašanje 9: Pred kratkim sem postal lastnik kmetije. Kako lahko pridobim dovoljenje za pavšalno nadomestilo, če ti podatki še niso evidentirani v uradnih evidencah? (17. 1. 2018) Odgovor: Razumemo, da se vprašanje nanaša na primer, ko novi lastnik kmetije prej ni bil... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 11: Imetnik dovoljenja je umrl. Kaj moramo storiti? (17. 1. 2018) Vprašanje 11: Imetnik dovoljenja je umrl. Kaj moramo storiti? (17. 1. 2018) Odgovor: Če imetnik dovoljenja v obdobju veljavnosti dovoljenja umre, lahko novi predstavnik kmečkega gospodinjstva odda vlogo za pridobitev dovoljenja kot naslednika vložnika vloge... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 15: Uveljavil sem pavšalno nadomestilo za pridelek ali storitev, za katero ne izpolnjujem pogojev. Davčni organ mi je po uradni dolžnosti odvzel pravico do uveljavljanja pavšala. Kaj lahko storim? (18. 1. 2018) Vprašanje 15: Uveljavil sem pavšalno nadomestilo za pridelek ali storitev, za katero ne izpolnjujem pogojev. Davčni organ mi je po uradni dolžnosti odvzel pravico do uveljavljanja pavšala. Kaj lahko storim? (18. 1. 2018) Odgovor: Imetnik dovoljenja, ki mu je bilo... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila Vprašanje 21: Ali je možno uveljavljati pavšalno nadomestilo za storitev dopitanja živali (pujski, telički, piščanci, itd), ki jo kmečko gospodinjstvo opravlja s pretežno lastno krmo? (17. 1. 2018 – popr.) Vprašanje 21: Ali je možno uveljavljati pavšalno nadomestilo za storitev dopitanja živali (pujski, telički, piščanci, itd), ki jo kmečko gospodinjstvo opravlja s pretežno lastno krmo? (17. 1. 2018 – popr.) Odgovor: Oskrba oziroma pitanja tujih živali se ne more... 18. 03. 2020 Furs 18. 03. 2020 18. 03. 2020
Prikazov na stran:
Komentar