Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

 
Komentar